کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید. (کوروش کبیر)
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » عمران و تاسیسات » دانلود پروژه بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی بر متروی تبریز
دانلود پروژه بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی بر متروی تبریز

دانلود پروژه بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی بر متروی تبریز

بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی بر متروی تبریز
فهرست مطالب
فصل اول  (تعریف مساله
۱-۱تعریف کلی مساله۱۳
۱-۲ نیاز به مطا لعه در مورد مساله۱۵
۱-۳ اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن۱۶
۱-۴ اهداف و فرضیات۱۸
۱-۵دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع۱۸
۱-۶   محدودیت هاوچهار چوب پروزه۱۹
۱-۷ مقدمه و تاریخچه۲۱
فصل دوم  (کاووش در متون)
۲-۱طبقه بندی و مقدمه و اظهار بکر بودن متون۲۶
۲-۲ بررسی مقالات۳۴
۲-۳ بررسی تزها و پایان نامه ها۴۱
۲ -۴ بررسی کتابها۱۴۰
فصل سوم  (روش تحقیق)
۳-۱- روش بکار گرفته شده و دلایل آن۱۴۱
۳-۲   دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روشهای بکار رفته۱۴۸
۳- ۳ تعاریف ، اختصارات و نشانه های ریاضی۱۵۰
۳- ۴منطق سیستم تصمیم‌گیری۱۵۲
۳-۴-۱پنج گام اساسی تا تصمیم‌گیری نهایی۱۵۲
۳- ۵ ارائه مباحث ضروری علمی۱۵۴
۳-۶ سابقه و رژیم ترافیکی۱۵۴
۳- ۸ معیارهای محدود کننده فنی۱۵۵
۳- ۹معیارهای آزمایش و کنترل۱۵۵
۳-۱۰ مطالعات و تحلیل‌های تکمیلی۱۵۶
۳- ۱۱تحکیم بستر علمی قضیه و بکارگیری سیستماتیک آن۱۵۶
۳- ۱۲ معیارهای ارزیابی مقایسه و مدل انتخاب نوع سیستم روسازی۱۵۷
۳-۱۲-۱معیارهای ارزیابی و مقایسه۱۵۷
۳-۱۳انواع خطوط با دال بتنی۱۶۰
۳-۱۴ مدل ارزیابی۱۶۱
۳- ۱۵لایه داخلی مدل ، ابزار تحلیل هزینه طول عمر روسازی۱۶۱
۳- ۱۶لایه میانی   تاثیرات بالقوه اعمالی از مسیر۱۶۶
فصل چهارم  (گردآوری اطلاعات)
۴معرفی خطوط با دال بتنی۱۷۰
۴-۱معرفی۱۷۰
۴-۲خطوط بابالاست دربرابرخط بادال۱۷۱
۴-۱-۱خط با بالاست۱۷۲
۴-۱-۲خط با دال۱۷۲
۴-۲طراحی روسازی‌های دارای خط بدون بالاست۱۷۴
۴-۳بلاکها یا تراورسهایی مدفون در بتن۱۷۶
۴-۴طراحی های روسازیهای خطوط با دال۱۷۹
۴-۵توسعه کیفیت یکپارچگی سیستم۱۸۱
۴-۶خط زوبلین۱۹۰
۴-۷خط با بستر بتن آسفالتی۱۹۴
۴-۸دالهای پیش ساخته۱۹۷
۴-۹-۱خط با دال شینکانسن۱۹۸
خط با دال بوگل۲۰۵
۴-۱۰دالهای یکپارچه و ابنیه فنی۲۰۷
۴-۱۱ریل مدفون۲۱۰
۴-۱۱-۱خصوصیات ریل مدفون۲۱۰
۴-۱۱-۲ساخت خط ریل مدفون۲۱۱
۴-۱۱-۳تجربیات اجرایی ریل مدفون۲۱۵
۴-۱۱-۴خط عرشه‌ای۲۱۷
۴-۱۳سازه های ریل با تکیه گاه پیوسته و مهار شده۲۲۵
۴-۱۲-۱خط کوکن۲۲۵
۴-۱۲-۲ریل قاشقی با تکیه گاه پیوسته۲۲۹
۴-۱۲-۳ ریلهای مهار شده در جان۲۳۰
۴-۱۳ EPS به عنوان مصالح بستر در سازه خط با دال راه آهن۲۳۳
۴-۱۳-۱معرفی۲۳۳
۴-۱۳-۲سازه های خط با دال بتنی با زیر اساس EPS234
۴-۱۳-۳عملکرد استاتیکی۲۳۵
۴-۱۳-۴ایفای نقش دینامیکی۲۳۶
۴-۱۳-۵کاربردها۲۳۸
۴-۱۴خاصیت ارتجاعی خط۲۳۹
۴-۱۵مقتضیات سیستم۲۴۰
۴-۱۵-۱مقتضیات زیرسازی۲۴۱
۴-۱۶-۲مقتضیات خط با دال بتنی در تونلها۲۴۵
۴-۱۶-۳مقتضیات خط با دال بتنی روی پلها۲۴۶
۴-۱۷تجربیات عمومی با سیستمهای خط با دال۲۴۹
۴-۱۸نتیجه‌گیری و پیشنهادات۲۵۲
۴-۱۹ المانهای تشکیل‌دهنده خطوط با دال بتنی۲۵۲
۴-۲۰ریل۲۵۵
۴-۲۱پابند۲۵۶
۴-۲۲تراورس۲۵۶
۴-۲۳تکنیک های ساخت ، تولید۲۵۸
۴-۲۴انواع ساخت۲۵۹
۴-۲۵نقاط تکیه گاهی مجزا ریل با تراورس ها۲۶۰
۴-۲۵-۱روش ساخت مدفون۲۶۱
۴-۲۵-۲روش ساخت رهدا۲۶۱
۴-۲۵-۳روش ساخت رهدا در خاک ریزی و خاک برداری ها۲۶۲
۴-۲۵-۴روش ساخت رهدا در تونل ها۲۶۳
۴-۲۵-۵روش ساخت BERLIN265
۴-۲۵-۶روش ساخت HEITKAMP261
۴-۲۵-۷روش ساخت SBV269
۴-۲۵-۸روش ساخت ZÜBLIN269
۴-۲۷ساخت تراورس های غیر مدفون۲۷۱
۴-۲۷-۱روش ساخت SATO272
۴-۲۷-۲نوع ساخت FFBS-ATS-SATO276
۴-۲۷-۳نوع ساخت ATD276
۴-۲۷-۴روش ساخت BTD278
۴-۲۷-۵روش ساخت WALTER279
۴-۲۷-۶روش ساخت GETRAC280
۴-۲۷-۷نقاط تکیه گاهی گسسته ریل بدون تراورس ها۲۸۲
۴-۲۸انواع ساخت سازه خط یکپارچه۲۸۲
۴-۲۸-۱روش ساخت GRASS TRACK283
۴-۲۸-۲روش ساخت HOCHTIEF / SCHRECK – MIEVES / LONGO284
۴-۲۸-۳روش ساخت FFC285
۴-۲۸-۴روش ساخت BES286
۴-۲۸-۵روش ساخت BTE287
۴-۲۹انواع ساخت پیش ساخته۲۸۸
۴-۳۰تکیه گاه ریل پیوسته۲۸۹
۴-۳۰-۱روش ساخت INFUNDO289
۴-۳۱خطوط با پابند های گیره ای۲۹۱
۴-۳۱-۱روش ساخت SFF291
۴-۳۱-۲روش ساخت SAARGUMMI292
۴-۳۲پیشرفت های دیگر۲۹۲
۴-۳۳خطوط دارای تراورسهای قابی۲۹۳
۴-۳۴خطوط نردبانی۲۹۷
۴-۳۵نتیجه۲۹۸

فصل پنجم  (نتیجه گیری)
۵-۱-تحلیل اطلاعات۳۰۲
۵-۲- سیستم های قطار سبک (LRT)302
۵-۳- مترو۳۰۳
۵-۴محیط زیست و حفظ آن در حمل و نقل شهری۳۰۴
۵-۵- ویژگیهایخطوطقطارشهری۳۰۶
۵-۵-۱- ایمنیکامل۳۰۷
۵-۵-۲- حداقلتعمیرات۳۰۷
۵-۵-۳- زیبائیوپاکیزگیبسترخطوسهولتنظافت۳۰۷
۵-۵-۴- حداقللرزشوسروصدا۳۰۸
۵-۶- شرائط محیطی شهرستان تبریز۳۰۸
۵-۷پارامترهای مهم طراحی خطوط قطار شهری ۳۰۹
۵-۷-۱ عرض خطوط ۳۰۹
۵-۷-۲ حداقل شعاع قوس افقی ۳۱۰
۵-۷-۳ قوسهای قائم Vertical curve 310
۵-۷-۴ حداکثر شیب و فراز Max gradient310
۵-۷-۵ فواصل محوری خطوط Centre to centre track310
۵-۷-۶ دور خطوط Superelevation311
۵-۷-۷ سرعت۳۱۱
۵-۷-۸ بار محوری Axle load312
۵-۷-۹ شیب عرضی ریلها۳۱۳
۵-۷-۱۰ مشخصات ابعادی سکوها۳۱۳
۵-۷-۱۰-۱- طول سکوها۳۱۳
۵-۷-۱۰-۲- ارتفاع سکوها۳۱۳
۵-۷-۱۰-۴-عرض سکوها۳۱۴
۵-۱۱- اندازه قواره خطوط۳۱۴
۵-۱۱-۱- اندازه قواره خطوط در مسیر روباز Clearance gauge open314
۵-۱۱-۲- اندازه قواره خطوط در مسیر تونل Clearance Gauge in Tonnel315
۵-۱۲انواع تیپ خطوط قطار شهری۳۱۵
۵-۱۲-۱- خطوط شهری همسطح AT GRADE TRAK315
۵-۱۲-۲- خطوط شهری زیرزمینی( مترو )   UNDER GROUND316
۵-۱۲-۳ خطوط شهری در ارتفاع ELEVATED TRACK316
۵-۱۲-۴ خطوط با ترافیک مختلط MIXED TRAFFIC317
۵-۱۲-۵خطوط مستقل ‌ INDEPENDENT317
۵-۱۲-۶- گزینه پیشنهادی خطوط قطار شهری تبریز۳۱۸
۵-۱۳ساختمان خطوط قطار شهری۳۱۹
۵-۱۳-۳- نقش روسازی خطوط۳۲۰
۵-۱۳-۴- شرح خطوط با بستر بالاستی Ballasted Track321
۵-۱۳-۵- شرح خطوط با بستر مختلط بالاستی و بتنی۳۲۱
۵-۱۳-۶- شرح خطوط با بستر بتنی SLAB-TRACK321
۵-۱۳-۷- تیپ های مختلف روسازی خطوط۳۲۲
۵-۱۳-۷-۱- خطوط با پانل های نردبانی روی بستر تراکم یافته زیرسازی۳۲۲
۵-۱۳-۷-۲- خطوط با تراورس چوبی روی بستر بالاستی۳۲۳
۵-۱۳-۷-۳- خطوط با تراورس بتنی روی بستر بالاستی۳۲۴
۵-۱۳-۷-۴- خطوط با بستر بتنی۳۲۶
۵-۱۴- ریل۳۲۶
۵-۱۵- تراورس۳۳۲
۵-۱۵-۱- تراورس چوبی۳۳۳
۵-۱۵-۲- تراورس فلزی۳۳۴
۵-۱۵-۳- تراورس بتنی۳۳۵
۵-۱۶-سیستم اتصال ریل به تراورس (پابند ریل )۳۳۶
۵-۱۶-۱پابند صلب۳۳۷
۵-۱۶-۲- پابند ارتجاعی۳۳۸
۵-۱۷- اتصال ریل ها۳۴۰
۵-۱۸-جوشکاری ریلها۳۴۱
۵-۱۹- میراکننده ها۳۴۵
۵-۲۰- جذب انرژی ارتعاشی و صدا در خطوط بالاستی۳۵۱
۵- ۲۱ سوزنها و نقش آنها۳۵۳
۵-۲۲مقایسه فنی و اقتصادی خطوط با بستر بتنی و بالاستی۳۵۵
۵-۲۲-۱- مزایا و معایب خطوط با بسترهای بتنی۳۵۷
۵-۲۲-۲- مقایسه اقتصادی بسترهای بتنی و بالاستی۳۵۹
۵-۲۳- استانداردهای حمل و نقل ریلی بین شهری۳۶۵
۵-۲۵- حداکثر سرعت۳۶۸
۵-۲۶- محاسبه مقطع ریل بر اساس بار محوری۳۶۹
۵-۲۷- حجم ترافیک سالیانه (تناژ بار و مسافر سالیانه )۳۷۰
۵-۲۸-هزینه تهیه و تدارک ریل برای هر کیلومتر خط۳۷۶
۵-۲۹تعریف و نقش تراورس در خط۳۷۷
۵-۳۰- فواصل تراورس ها۳۸۷
نتیجه گیری۳۹۲
معرفی موضوع به منظور تحقیقات بعدی۳۹۳
منابع و ماخذ۳۹۴
Abstract

فهرست اشکال
شکل ۱-۱مقادیر اندازه‌گیری شده Q در بخشی از خط بین دو مقطع بالاستی۱۷
نمودار درختی تصمیم‌گیری (منبع پروژه استراتژی روسازی SMP-T)151
شکل ۳-۱- خواص فنی و مهندسی انواع خطوط با دال بتنی مورد آزمایش۱۶۲
شکل۴-۱خط بالاستی۱۷۱
شکل۴-۲ خط بدون بالاست۱۷۱
شکل۴-۳سیستم stedef  با تراورس دو قلو۱۷۶
شکل۴-۴تراورسهای دوقلو در حال تنظیم درون شیار بتنی – و درون بتن غرق می‌شود۱۷۷
شکل۴-۵محل میخهای سرکج جهت تنظیم ارتفاعی تراورس۱۷۸
شکل۴-۶تراورس تکیه‌گاهی دو قلو سیستم رهدا (B 355 W60M-BS)178
شکل۴-۷مقایسه سطح مقطع   سیستم رهدا ۲۰۰۰ در مقایسه با رهدا Sengeberg181
شکل۴-۸سیستم رهدا ۲۰۰۰ روی خاکریز (بدون بربلندی)۱۸۳
سیستم رهدا ۲۰۰۰ روی پلهای بزرگ (بدون بربلندی)۱۸۳
شکل۴-۹جزییات سیستم رهدا ۲۰۰۰ در تونل (بدون بربلندی)۱۸۴
شکل۴-۱۰تراورسهای سوزن در سیستم رهدا ۲۰۰۰۱۸۵
شکل۴-۱۱مقطع یک سوزن با استفاده از سیستم رهدا ۲۰۰۰۱۸۵
شکل۴-۱۲انتقال بین خط بالاستی و خط بدون بالاست رهدا ۲۰۰۰ روی خاکریز۱۸۶
شکل۴-۱۳انتقال بین سیستم رهدا ۲۰۰۰ و یک سوزن۱۸۶
شکل۴-۱۴مجموعه خط – خط روی لایه فوقانی بستر بتنی قرار گرفته است۱۸۷
شکل۴-۱۵تنظیم تراز هندسی پانلهای خط در عملیات اجرایی سیستم رهدا۱۸۸
شکل۴-۱۶میله‌های تعریض عرض خط (مورد استفاده جهت تنظیم تراز افقی)۱۸۹
شکل۴-۱۷خط نهایی پرداخت شده۱۹۰
شکل۴-۱۸مقطع نمونه روسازی خط با دال بتنی زوبلین۱۹۱
شکل۴-۱۹المان‌های قاب خط مورد استفاده در دال بتنی مانند ریل مورد استفاده ماشین خط گذار قرار می‌گیرند۱۹۲
شکل۴-۲۰بتن تازه دال پشت روسازه‌ساز لغزشی در حال اجرا می‌باشد۱۹۲
شکل۴-۲۱پانلهای حاوی ۵ تراورس که درون بتن تازه ویبره می‌شوند۱۹۳
شکل۴-۲۲تراورسهای تازه نصب شده در بتن۱۹۳
شکل۴-۲۳سطح بتنی در حال تنظیم تراز و مسطح سازه با ماله دستی۱۹۳
شکل۴-۲۴پس از سخت‌شدگی کافی بتن ، قاب‌ها از تراورس جدا می‌شوند و جهت استفاده بعدی آماده می‌شوند۱۹۳
شکل۴-۲۵تقویت‌کننده‌های فولادی دال بتنی۱۹۴
شکل۴-۲۶مقطعی از یک روسازی دارای بستر سفالتی۱۹۵
شکل۴-۲۷روسازی بتن آسفالتی در دست ساخت۱۹۶
شکل۴-۲۸دال شناور نصب شده در خط متروی لندن۱۹۷
شکل۴-۲۹دال خط شینکانسن۱۹۹
شکل۴-۳۰دال عادی خط شینکانسن (A-55C)  مورد استفاده در خط شینکانسن هوکوریکو۲۰۰
شکل۴-۳۱دال خط مورد استفاده در تونل خط هوکوریکو شینکانسن۲۰۰
شکل۴-۳۲زیر انداز الاستیک تکیه گاهی عادی دال خط۲۰۰
شکل۴-۳۳تنظیم زیر انداز در زیر دال بتنی۲۰۰
شکل۴-۳۴جزییات پابند تیپ ۸  که برای خط شینکانسن پیش‌بینی شده است۲۰۱
شکل۴-۳۵ماشین بارگذاری دو جهته مخصوص آزمایش سیستم و فنر پابند۲۰۱
شکل۴-۳۶اجرای خط در مسیر شینکانسن۲۰۴
شکل۴-۳۷پر نمودن زیر دال خط با استفاده از ملات بتن آسفالتی۲۰۴
شکل۴-۳۸دال خط Bogl‌با پوشش ضد صدای بتن۲۰۵
شکل۴-۳۹سیستم دال خط Bogl205
شکل۴-۴۰اتصال میله‌های طولی فولادی بین دو دال بتنی۲۰۷
شکل۴-۴۱جزییات درز پر شده بین دو دال۲۰۷
شکل۴-۴۲پابند ریل وسلو DFF 300208
شکل۴-۴۳پابند اتصال مستقیم روی دال بتنی۲۰۹
شکل۴-۴۴مثالی از سازه خط با دال بتنی با سیستم پابند اتصال مستقیم۲۰۹
شکل۴-۴۵جزییات سطح مقطع ریل مدفون اجرا شده درون یک شیار۲۱۱
شکل۴-۴۶ماشین روسازه ساز لغزشی۲۱۲
شکل۴-۴۷مقطعی از روسازی ریل مدفون مورد استفاده در هلند۲۱۳
شکل۴-۴۸نصب ریل‌های طویل۲۱۳
شکل۴-۴۹قرارگیری ریل‌ها توسط گوه‌های چوبی۲۱۳
شکل۴-۵۰حرارت دهی الکتریکی ریل‌ها (۱۷ درجه سانتیگراد)۲۱۴
شکل۴-۵۱اجرای ماده مرکب الاستیک درون شیار ریل۲۱۴
شکل۴-۵۲خط بتنی پس از تکمیل۲۱۵
شکل۴-۵۳دال پوشش داده شده با آسفالت ZOAB جهت کاهش میزان صدای تولیدی۲۱۵
شکل۴-۵۴ ریل ضد صدای SA 42216
شکل۴-۵۵نصب تقاطع همسطح Harmelen217
شکل۴-۵۶میلگردهای تقویتی درون دال مورد استفاده سیستم خط ریل مدفون تراموا۲۱۷
شکل۴-۵۷ نمایی هنری از سیستم خط عرشه‌ای۲۱۸
شکل۴-۵۸خط آزمایشی در روتردام۲۱۹
شکل۴-۵۹طراحی اصلاح شده خط با دال و طراحی اولیه۲۲۰
شکل۴-۶۰سطوح نمونه تنش هنگام بارگذاری دینامیک در فولاد‌های تقویتی۲۲۱
شکل۴-۶۱تنش قابل دسترس جهت خمش دال بتنی۲۲۲
شکل۴-۶۲تغییر مکان قائم مجاز در برابر مدول بستر K223
شکل۴-۶۳تصویری از سیستم خط قابی شکل Cocon226
شکل۴-۶۴جزییات تراورس H‌شکل مورد استفاده در خط Cocon227
شکل۴-۶۵جزییات ریل قاشقی ، تسمه دو لایه CDM‌، و پر کننده‌های جان ریل۲۲۸
شکل۴-۶۶ریل با تکیه‌گاه پیوسته مورد استفاده توسط Phoenix229
شکل۴-۶۷نصب پر کننده‌های جان۲۲۹
شکل۴-۶۸ قاب خط مونتاژ شده آماده اجرای روسازی آسفالتی۲۳۰
۴-۶۹ تصویری از سیستم ونگارد پاندرول۲۳۱
شکل۴-۷۰سیستم ونگارد پاندرول نصب شده در خط با دال بتنی۲۳۲
شکل۴-۷۱سیستم KES از حین آزمایشات آزمایشگاهی۲۳۳
شکل۴-۷۲ سازه خط مدفون با زیر اساس EPS234
شکل۴-۷۳پخش تنش در سازه ریل مدفون تحت بار استاتیکی ۲۵/۱۱ کیلو نیوتن۲۳۵
شکل۴-۷۴تابع پاسخ فرکانس یک خط با ریل مدفون برای ۳ زیر اساس متفاوت ، x= 025 m236
شکل۴-۷۵خط شامل پلاک‌های بتنی۲۳۹
شکل۴-۷۶مقتضیات لایه‌های تکیه‌گاهی غیر متصل (unbound)244
شکل۴-۷۷صول تقویت خاک توسط آهک۲۴۵
شکل۴-۷۸ سطح مقطع تونل به همراه ابعاد فضای آزاد مورد نیاز۲۴۶
شکل۴-۷۹انتقال توسط لایه میانی الاستیک – پلاستیک در سیستم رهدا۲۴۹
شکل۴-۸۰انتقال بین دو سازه با دال پیش‌ساخته۲۵۰
شکل۴-۸۱مقادیر اندازه‌گیری شده Q در بخشی از خط بین دو مقطع بالاستی۲۵۱
شکل۴-۸۲سه نوع مختلف اجرای خط با دال بتنی۲۵۳
مؤلفه‌های اجرایی خط بالاستی و با دال بتنی۲۵۵
شکل۴-۸۳ کمینه عرض و زاویه توزیع بار برای ساخت خطوط بدون بالاست۲۵۸
شکل۴-۸۴دسته بندی انواع ساخت خطوط بدون بالاست ( ST )260
شکل۴-۸۵خطوط بدون بالاست Breddin-Glöwen ، روش ساخت رهدا۲۶۲
شکل۴-۸۶ روش ساخت رهدا   -Sengeberg 264
شکل۴-۸۷روش ساخت BERLIN که از تراورس دو بلوکه استفاده می شود۲۶۷
شکل۴-۸۸ روش ساخت HEITKAMP268
شکل۴-۸۹ روش ساخت ZÜBLIN با تراورس های دو بلوکه۲۷۰
شکل۴-۹۰مقطع عرضی روش ساخت SATO272
شکل۴-۹۱  تراورس Y273
شکل۴-۹۲ نمای روبرو و بالای تراورس Y275
شکل۴-۹۳روش ساخت ATD277
شکل۴-۹۴ روش ساخت BTD279
شکل ۴-۹۵ روش ساخت Walter280
شکل ۴-۹۶ روش ساخت GETRAC281
شکل ۴-۹۷روش ساخت GRASS TRACK284
شکل۴-۹۸ روش ساخت HOCHTIEF / SCHRECK – MIEVES / LONGO285
شکل ۴-۹۹ روش ساخت FFC286
شکل ۴-۱۰۰ش ساخت BES287
شکل۴-۱۰۱روش ساخت BTE288
شکل ۴-۱۰۲ روش ساخت INFUNDO291
شکل۴-۱۰۳تراورس قابی۲۹۴
شکل۴-۱۰۴خطوط نردبانی شکل ۲۹۸

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است