دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي شهر نيشابور در سال 1386

فهرست مطالب
فصل اول
كليات و مقدمه
1-1 مقدمه
1-2 بيان مسئله
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق
1-4 اهداف تحقيق
1-5 فرضيه ها و سئوالات تحقيق
1-6 متغيرهاي تحقيق
1-7 تعريف مفهومي و عملياتي
فصل دوم
پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري
1-2 پيشينه نظري تحقيق
2-1-1 مفهوم سلامت روان
2-1-2 تاريخچه سلامت روان در جهان
2-1-3 تاريخچه سلامت روان در ايران
2-1-4 مفهوم سلامت روان از ديدگاه هاي مختلف
2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب
2-1-6 اصول سلامت روان
2-1-7 هدف ايجاد سلامت روان
2-1-8 مكانيزم هاي دفاعي و نقش آن در سلامت روان
2-1-9 جمع بندي
2-2 پيشينه عملي تحقيق
2-2-1 همه گير شناسي در ايران
2-2-2 بررسي همه گير شناسي در جهان
فصل سوم
روش شناسي تحقيق
3-1 روش تحقيق
3-2 جامعه آماري
3-3 نمونه تحقيق
3-4 ابزار تحقيق
3-4-1 مقياس هاي چهارگانه آزمون
3-4-2 موارد كاربرد و محدوديت هاي آزمون
3-4-3 نمره برش آزمون
3-5-3 پايايي آزمون
3-6 اعتبار پرسشنامه
3-7 روش جمع آوري اطلاعات و اجرا
3-8 تجزيه و تحليل آماري
فصل چهارم
يافته هاي تحقيق
4-1 داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه
4-2 ميانگين سلامت رواني جامعه مورد مطالعه
4-3- تجريه و تحليل فرضيه و سئوالات تحقيق
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
5-1 بحث و نتيجه گيري
5-2 نتيجه گيري كلي
5-3 محدوديت هاي تحقيق
5-4 پيشنهادات تحقيق

منابع تحقيق
پيوست
پيوست
فهرست جداول
جدول 2-1 مقايسه بررسي هاي انجام شده در مورد شيوع بيماريهاي رواني در مناطق مختلف جهان و ايران
جدول 4-1. داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه
جدول 4-2 ميانگين و واريانس جامعه مورد مطالعه
جدول 4-3 مقايسه نمرات زنان و مردان در آزمون
جدول 4-4 محاسبه ضريب همبستگي سن كارمندان با نمرات سلامت رواني
جدول 4-5 مقايسه ميانگين ها و انحراف معيار سه گروه اشتغال
جدول 4-6 تجزيه و تحليل واريانس ها
جدول 4-7 مقايسه ميانگين هاي گروه هاي مختلف فعاليت
جدول 4-8 تجزيه و تحليل واريانس هاي گروه هاي مختلف فعاليت
جدول 4-9 محاسبه ضريب همبستگي سنوات كاري با سلامت رواني

فهرست نمودارها
نمودار هسيتوگرام 4-1 نمرات سلامت رواني و فراواني آن در مردان و زنان
نمودار هيستوگرام 4-2 سن آزمودني ها و فراواني آن در مردان و زنان
نمودار 4-3 مقايسه ميانگين هاي سه گروه اشتغال
نمودار 4-4 ميانگين هاي سلامت رواني گروه هاي مختلف فعاليت

دانلود پروژه بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي شهر نيشابور در سال 1386
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد