ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی
دانلود پروژه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

دانلود پروژه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.
علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطه عمل بسنجید.
«فهرست مطالب»
مقدمه ۱
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت ۳
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم ۳
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد ۵
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد ۹
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی ۱۲
الف – انواع شرکت به  اعتبار عنصر مادی ۱۲
۱- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه ۱۳
۲- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب  و چند مباشر ۱۳
۳- شرکت فاعل و تارک فعل ۱۴
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی ۱۴
۱- اجتماع عمد و شبه عمد ۱۵
۲- اجتماع عمد و خطای محض ۱۵
۳- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض ۱۶
مبحث دوم – معاونت ۱۸
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم ۱۸
گفتار دوم : عنصر مادی ۱۹
گفتار سوم: عنصر روانی ۲۲
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد ۲۳
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا ۲۶
مبحث اول – تحلیل شکلی ۲۷
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک ۱۳۷۸» ۲۷
الف: تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک ۲۷
ب: مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک ۲۸
ج: مواد ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.ک ۳۰
گفتار دوم – نقد ادبی ۳۲
مبحث دوم – تحلیل ماهوی ۳۶
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات ۳۶
الف – اقرار ۳۶
ب – علم قاضی ۳۸
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. ۱۳۷۵ و ۱۳۷۰» ۴۲
الف – ماده ۲۳۱ ق.م.ا ۴۳
ب – ماده ۲۳۲ ق.م.ا ۴۵
ج – ماده ۲۰۵ ق.م.ا ۴۵
د – ماده ۲۰۶ ق.م.ا ۴۶
ه. – ماده ۲۰۷ ق.م.ا ۴۷
ی – اصل ۳۷ ق.ا ۴۹
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در ۵۰
الف – تعیین مجازات قتل عمد ۵۱
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد ۵۱
نتیجه گیری ۵۳
پیشنهادات ۵۵
منابع و مآخذ ۵۷
پیوست‌ها ۵۹
مقدمه
هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.
علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطه عمل بسنجید.
فصل اول – در کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی
مبحث اول : شرکت
مبحث دوم: معاونت
فصل اول
در کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی
عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی‌باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول : شرکت
گفتار اول : سابقه تاریخی شرکت در جرم
قبل از تصویب قانون آزمایشی سال ۱۳۰۴ تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهده حکام و قضات بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی مصوب  ۱۳۰۴ شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می کرد: «هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل جرم شناخته شوند مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جز از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود، شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد تاثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت.»
قانون اصلاحی ۱۳۵۲ سعی کرد تا اولاً تعریف روشن تری از شریک ارائه دهد ثانیاً مجازات شرکا تشدید گردد و ثالثاً تکلیف جرایم غیر عمدی در مورد شرکت نیز مشخص شود. که در واقع در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ سعی شد نقایص و نقاط ضعف قانون ۱۳۰۴ در مورد شرکت در جرم برطرف گردد. قانون سابق راجع به مجازات اسلامی نیز شرکت را مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون ۱۳۵۲ تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر ، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نمود
گفتار دوم: شرکت در قتل عمد
شرکت در جرم ، به موجب ماده ۴۲ «قانون مجازات اسلامی» زمانی رخ می دهد که جرم مستند به عمل همه افراد دخیل در آن باشد، «خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.» در چنین حالتی مجازات هر یک از شرکا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، مگر آنکه تاثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد که در چنین حالتی به موجب تبصره ماده ۴۲ «دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.»
بدین ترتیب چه یک نفر به تنهایی مرتکب عنصر مادی جرم شود و چه آن را به همراه شخص یا اشخاص دیگر انجام دهد (مثل اینکه چند نفر با یکدیگر اقدام به کشتن یک نفر نمایند ) و چه یک عامل بی گناه (مثلاً یک صغیر غیر ممیز) را به ارتکاب جرم وا دارد در همه حالات مرتکب یا مرتکبان به دلیل مستند بودن جرم به عمل آنها به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم خواهند شد.
ماده ۲۱۵ «ق.م.ا.» شرکت در قتل را به گونه ای تعریف کرده که با مفاد ماده ۴۲ هماهنگ می باشد. به موجب ماده ۲۱۵ « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.»
با توجه به تعریف فوق که نه تنها به قتل بلکه به سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص نیز تسری می یابد، شرکت در این جرایم زمانی محقق می شود که کسی ، بدلیل دریافت ضربات متعدد چوب یا چاقو یا تیرهای متعدد که از سوی افراد مختلف به سوی وی شلیک شده یا خوردن غذایی که چند نفر آن را مسموم کرده اند به قتل رسیده یا مجروح شده و دلیل مرگ یا جراحت نیز تأثیر مشترک آن ضربات یا تیرها و یا سموم ریخته شده در غذا بوده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق شرکت باید اعمال متعدد در عرض هم ارتکاب یافته باشند.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۶۰

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است