دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي

بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي
فهرست مطالب
مقدمه 6
بهره وري چيست؟ 10
بهره وري در سازمان 11
مفهوم فني بهره وري چيست؟ 11
مفهوم اقتصادي بهره وري چيست؟ 12
مفهوم مديريت بهره وري چيست؟ 13
بهره وري چيست/ مفهوم تكميل كننده 13
قوانين بهره وري 14
بهره وري و مديريت 16
بهره وري در مديريت نيروي انساني 17
بهره وري در مديريت توليد 19
سنجش بهره وري 23
بهبود بهره وري 24
نتيجه 26
بهره وري سبز در صنعت نساجي 26
مديريت و رابطه آن با بهره وري 31
سلامت و بهره وري 33
مديريت توليد و بهره وري 34
تعريف بهره وري سبز 42
مدت بهره وري سبز 43
اندازه گيري بهره وري سبز 44
ارزيابي هزينه هاي بهره وري سبز و دوره عمر 48
استفاده قابل ارائه داري از منابع طبيعي 49
توصيف بهره وري سبز 50
منابع 69
بهره وري سبز در صنعت نساجي (سالن تكميل شركت يزدباف) 71
تاريخچه يزدباف 72
چك ليست توليد و مصرف در سالن 101
جلوگيري از مصرف بي رويه آب و بهره وري سبز 103
نتيجه گيري 111
مقدمه
از ديرباز بحث بهره وري متوجه جنبه هاي فناوري و اقتصادي مبتني بر ورودي بوده است اين ديدگاه در محيط اجتماعي فناوري و اقتصادي كه به سرعت در حال تغيير است بيش از پيش مورد سؤال ؟؟ قرار گرفته است.
نگراني روزافزون جامعه مدني در خصوص كيفيت زندگي حفاظت از محيط زيست محروميت و بيكاري بهداشت ؟؟ عدالت اجتماعي بقيه ؟؟ مفهوم اصلي بهره وري است بنابراين فراتر از ابعاد اقتصادي بهره وري رفته و توجه خود را به تأثيرات اجتماعي و عوامل تعيين كننده آن معطوف سازيم.
جهت دستيابي به بهره وري و رقابت بلندمدت لازم است سرمايه اجتماعي و انساني تحت كنترل قرار گيرد عدم تعادل و نابرابري به ؟؟ در اقتصاد بازار تبديل شده است اين استباط عمومي كه وظيفه شركت ها سودرساني به سرمايه گذاري است احساس نارضايتي مردم را برانگيخته است.
توجه بيش از پيش به توسعه پايدار حاكميت شركتي مسئوليت ها و اخلاق اجتماعي استانداردها ؟؟ اجتماعي و غيره نمايانگر ؟؟ در الگوي رشد بهره وري مي باشد به معناي ديگر عدالت اجتماعي تنها يك مسئله اجتماعي نيست بلكه به طور بالقوه پيامدهاي جدي را براي حركت بهره وري كه ارتقاء كيفيت زندگي براي تمامي افراد مي باشد ديدگاهي جامع از بهره وري لازم است كه فراتر از عوامل اقتصادي را در نظر بگيرد.
توجه به تأثيرات اجتماعي پيشرفت ها و عوامل تعيين كننده آن كه بهره وري تأثير گذاشته به شكل مبرم مورد نياز است و اين خود نيازمند تعريف ساز وكار جديد براي بهره وري است كه به جاي صرف به استفاده از منابع دربرگيرنده نوع و ميزان توليد و قابليت آن با استفاده از منابع جهت ايجاد سازمان ها و جوامعي سازنده و سالم باشد.
پس جهاني كردن مسائل فوق نتايج فوق العاده ناهنجاري كه ناشي از ؟؟ اقتصاد مي باشد مردم را به تعديل تأثير نظام سرمايه داري حساس نموده، اين در حالي است كه نيروي كار بازار نقش مهمي در ارتقاء بهره وري ايفا مي كند و مي تواند منجر به نتايج ناعادلانه و غير قابل قبول شود.
دليل و اهميت بهره وري از بعد اجتماعي آن است كه بهره وري حق انتخاب ؟؟ افراد را افزايش مي دهد رشد بهره وري با عرضه كالاي مصرفي بيشتر خدمات عمومي بهتر انتقال ؟؟ به قشر فقير ساعت هاي كلمه ي كمتر و تركيب اين چهار گزينه درآمد خاصل افراد را افزايش مي دهد.
تشخيص عوامل تعيين كننده اجتماعي بهره وري يعني آموزش بهداشت و همكاري كار و تجارب گامي مهم و رو به جلو در تحليل عوامل كل رشد بهره وري است.
هدف از بهبود بهره وري تنها درآمد بالا نيست بلكه رفاه اقتصادي است مركز مطالعات استاندارد يك شاخص رفاه اقتصادي براي سطوح مصرف موجودي ثروت كيفيت و امنيت ايجاد نموده است و تأثيرات نسبت روي رفاه اقتصادي اجتماعي ؟؟ با اين تعاريف شرط لازم براي رشد بهره وري و اقتصادي حكومت سياسي خوب است در طي چند دهه گذشته فساد و عدم توجه و ثبات در آفريقا منجر به عملكرد بسيار بد اقتصادي در اين كشور شد در حالي كه تعدادي از كشور آسيايي با داشتن دولت هاي باكفايت و با صداقت به رشد سريع اقتصادي و بهره وري زياد دست يافتند.
ضعف دولت ها باعث مهاجرت نيروي متخص به ساير كشورهايي كه قابليت استفاده از نيروي متخصص را داشته مي شود و باعث افزايش بهره وري آن كشورها مي گردد پس عوامل تعيين كننده اجتماعي تأثير مهم بر رشد بهره وري و متعاقباً رفاه اجتماعي كشور دارد بايد براي ارتقاء بهره وري و توسعه اجتماعي كوشش كرد.
چشم انداز تاريخي
بهره وري چيست؟
بهره وري عبارتست از به دست آوردن حداكثر سود كردن از نيروي كار توان استعداد و مهارت نيروي انساني زمين ماشين پول تجهيزات زمان و مكان و… به منظور ارتقاء رفاه اجتماعي به گونه اي كه با افزايش آن به عنوان يك ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگي انسان ها و ساختن اجتماعي بهتر همواره مدنظر مي باشد.
شايد به طور رسمي وجه نخستين بار لغت بهره وري در مقاله اي توسط فردي به نام كوئيزني(Quesny) در سال1766 ميلادي ظاهر شد. در سال1950 سازمان همكاري اقتصادي ارويا(GEEC) تعريف كامل از بهره وري به شرح زير ارائه داد.
بهره وري خارج قسمت بازده يكي از عوامل توليد است به اين دليل تركيب بهره وري و سرمايه و بهره وري سرمايه گذاري مواد خام بسته به اين كه بازده در ارتباط با سرمايه گذاري و يا مواد خام و غيره باشد مورد بررسي قرار مي گيرد.
تا پيش از دهه1960 بهره وري نيروي كار در آمريكا اساس منظم داشت به عبارت ديگر تا جنگ جهاني دوم يعني تا سال1965 با نرخ متوسط2/3 درصد رو به رشد بوده و پس از آن سير نزولي يافت.
آدام اسميت در كتاب خود به نام پژوهشي در ماهيت ريشه هاي ثروت ملل موضوع تقسيم كار را به عنوان افزايش كارايي مطرح كرد كه متعاقباً همين بحث به عنوان تقسيم كار و سودجويي از نيروي متخصص منوط به متخصص شدن و تراكم سرمايه است اين باعث امكان رشد اقتصادي آمريكا و توانايي روزافزون آن جامعه و تمايل به پس انداز و سرمايه گذاري در مقياس گسترده شد.
بهره وري در آمريكا عمداً در سال1970 شكل گرفت و اولين كميسيون بهره وري در اين سال تأسيس گرديد در سال1955 مركز بهره وري ژاپن (JPC) به عنوان هسته مركزي حركت بهره وري در بخش خصوصي در ژاپن با شعار ديدگاه ؟؟ بهره وري شامل احترام به مردم به منظورترويج و پيشبرد رفاه انساني و اجتماعي بود تأسيس گرديد كه سه اصل به عنوان ضابطه مورد نظر گرفته شد:
الف: بهبود بهره وري در نهايت موجب افزايش امكان اشتغال و كنترل سطح بيكاري و تحليل آن به پايين ترين حد ممكن و انتقال كاركنان به بخش هايي كه مورد نياز مي باشند.
ب: مديريت و كارگران روش هاي عملي بهبود بهره وري را مطالعه كنند.
ج: نتايج حاصل از بهره وري منتشر و توزيع گردد.
بعد از آن سعي شد يك سازمان مشابه در اروپا با عنوان (EPA) آژانس بهره وري اروپا تأسيس شد در سال1959 تا1960 كل ابتكارJPC كنفرانس بين المللي به منظور تأسيس سازمان بهره وري آسيا(APO) به توافق رسيدند كه شامل8 كشور از جمله كره، چين، فيليپين، تايلند، هند، پاكستان، نپال و ژاپن بود تأسيس گرديد ايران تا قبل از انقلاب عضو اين سازمان بود كه بعد از آن عضويت قطع گرديد تا سال1370 كه به صورت رسمي سازمان بهره وري ايران تأسيس گرديد و اكنونAPO داراي16 عضو از جمله بنگلادش، جمهوري چين، هنگ كنگ، هند، اندونزي، ايران، ژاپن، جمهوري كره، مالزي، نپال، پاكستان، فيليپين، سنگاپور، سريلانكا و تايلند مي باشد كه كشورها داراي سازمان ملي بهره وري مي باشند. سازمان بهره وري ايران در سال1377 به سازمان اداري و امور استخراجي ملحق شد كه پيشتر به دنبال ترويج و اشاعه فرهنگ بهره وري در سطوح مختلف جامعه مي باشد.
بهره وري چيست؟
بهره وري مفهوم ساده اي دارد رابطه بين ستاره Qutput يك سازمان و نهادinput مورد نياز را مي توانيم عنوان كنيم كه ستاره را بر نهاده تقسيم كنيم و بهره وري را تعيين كنيم و همچنين مي توانيم با بهبود اين نسبت به تعداد بهره وري بيافزائيم به اين معنا كه با سطح معيني نهاده ستاده بيشتري را به دست آوريم عامل پيچيده در بهره وري كيفيت است كه بهره گيري اثربخش تر از منابع را در حالي كه محصولات به صورت معيوب يا ناقص ارائه گردند مي توان بهره وري دانست و آيا رابطه اي بين بهره وري كيفيت وجود دارد به عنوان مثال بهره وري در يك كشور مثل ژاپن براي يك كارخانه با توليد روزانه 6600 تن مصرف برق 90 كيلووات است در حالي كه در ايران115 كيلووات زمين كارخانه ژاپني2/0 كيلومتر مربع در حالي كه ايران4 كيلومتر مربع و يا ساعت كار در كارخانه ژاپني در هفته49 تا60 ساعت در كره جنوبي 54 تا70 در آمريكا36 تا40 در حالي كه در ايران6تا9 ساعت در هفته مي باشد و اين به علت پايين بودن بهره وري و نبودن فرهنگ و نگرش بهره وري در ايران است كه بايد سعي در افزايش و تهيه بازخورد دقيق و ارزيابي عملكرد مديريت در اين راستا باشيم.
دانلود پروژه بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد