دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش

بررسي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش
فهرست مطالب
چكيده
* فصل اول : كليّـات
* تحقيق
* مقدمه
* بيان مسئله
* و سئوال پژوهش
* هدف هاي تحقيق :
* فرضيه هاي تحقيق :
* اهميت و ضرورت تحقيق :
* متغيرهاي تحقيق و تعاريف نظري و عملياتي واژه ها :
* تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم :
* فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق
* تعريف مديريت
* انگيزش
* عوامل مؤثر در انگيزش :
* انگيزش وطراحي سيستم پاداش مؤثر:
* بررسي جوانب مختلف انگيزش كاركنان در سازمان
* مقدمه
* نگرش هاي مرسوم به انگيزش در سازمان
* الگوهاي سنتي
* الگوي روابط انساني
* الگوي منابع انساني
* شكل شماره 1
* متغيرهاي مؤثر در انگيزش كاركنان
* شكل شماره 2
* الگوي عمومي انگيزش بر انگيزش در مديريت
* روش هـا
* انتظارات و دستاوردها
* ويژگي هاي فردي
* ويژگي هاي شغل
* ويژگي هاي موقعيت كاري
* متغيرهاي مؤثر در انگيزش:
* ويژگي هاي فردي انگيزش
* سلسله مراتب نيازها
* برخورد با آثار نامطلوب به جاي مانده بر رفتار:
* اصلاح رفتار
* روش هاي اصلاح رفتار
* براي اصلاح كردن رفتار عملاً چه بايد كرد؟
* دستورهايي براي اصلاح رفتار :
* دستورهايي براي استفاده از روش هاي اصلاح رفتار دستور
* چگونگي ارتباط گروه و ايجاد انگيزش
* حجم گروه :
* رقابت گروه ها با هم ورقابت بين گروهي
* موقعيت :
* روابط ايستا و پايدار :
* انحرافات اجتماعي و نقش آن برانگيزش كاركنان در سازمان :
* مفهوم تشويق و تنبيه در منابع انساني :
* انگیزه ها و کوششهای انسان
* انگیزه های فیزیولوژیایی
* انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح بقای نفس
* انگیزه های گرسنگی ، تشنگی و خواب
* انگیزه امنیت و احتراز از درد
* انگیزه جنسی
* انگیزه تحریک و فعالیت
* انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح تحقق نفس
* انگیزه های روانی
* انگیزه های روانی در سطح تحقق نفس
* انگیزه های اجتماعی ( نیروهای اجتماعی در انگیزش )
* انگیزه های ناخودآگاه
* انگیزش و رفتار
* فعالیت و برانگیختگی
* گزینندگی انگیزشی
* مراحل انگیزشی
* الگوهای انگیزشی و سبک زندگی
* فشارهای روانی
* ناکامی
* تعارض
* فصل سوم :تعيين روش تحقيق
* جامعه مورد مطالعه
* حجم نمونه
* روش نمونه گیری
* ابزار اندازه گیری در تحقیق
* روش تحقیق
* روش آماری مربوط به فرضیه
* فصل چهارم : يافته ها وتجزيه و تحليل دادها
* جدول 1-4 فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها در رابطه با فرضیه اول و افزایش تحصیلات مدیران در نگرش و انگیزش احترام و فنرلت کارکنان
* جدول 2-4 فراوانی های مورد انتظار و فراوانی های مشاهده شده در رابطه با فرضیه اول
* جدول 3-4 فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها در رابطه با فرضیه دوم و افزایش خودیابی در
* مدیران بر روی انگیزش خود یابی و تحقق ذات کارکنان
* جدول 4-4 فراوانی مورد انتظار و فراوانی های مشاهده شده در رابطه با فرضیه دوم
* جدول5- 4 : فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها در رابطه با فرضیه سوم و توجه به نیازهای امنیتی توسط مدیران در انگیزش امنیتی کارکنان تاثیر گذار بوده است .
* جدول 6-4 : فراوانی های مورد انتظار و فراوانی های مشاهده شده در رابطه با فرضیه سوم
* جدول 7-4 فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها در رابطه با فرضیه چهارم و تاثیر سابقه کاری بالای مدیران در انگیزش کارکنان موثر بوده است .
* جدول 8-4 فراوانی مورد انتظار و فراوانی های مشاهده شده در رابطه با فرضیه چهارم
* فصل پنجم :
* بحث و نتيجه گيري
* بحث و نتیجه گیری :
* پیشنهادات :
* محدودیت ها
* منابع و مآخذ……………

دانلود پروژه بررسي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد