دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي موانع و راهكارهاي بهبود فرآيند مديريت

بررسي موانع و راهكارهاي بهبود فرآيند مديريت دانش آموزان مدارس شبانه روزي

بهره‌مند نمودن افراد جامعه از خدمت آموزش و پرورش یکی از سیاست‌های مهم متولیان امر تعلیم و تربیت در کشورمان است که افراد حائز شرایط را وارد چرخه رسمی علم و تحصیل نماید و به عبارتی «آموزش برای همه را» عملی سازد. لذا کاهش نرخ بی‌سوادی و تحت پوشش قراردادن فراگیران و افزایش پوشش تحصیلی یکی از دغدغه‌های مسئولین نظام آموزشی علی‌الخصوص در مناطق محروم و کم برخوردار می‌باشد. در این راستا یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش در مناطق محروم ایجاد مراکز شبانه‌روزی است که می‌بینیم با سرمایه‌گذاری قابل توجهی اعم از انسانی و مالی و تجهیزاتی تاسیس شده است که هرساله با جذب و نگهداری درصد قابل ملاحظه‌ای از دانش‌آموزان فعالیت آموزش و پرورش خود را شروع می‌نمایند، زیرا با توجه به اهمیت و جایگاه مدارس شبانه‌روزی شناخت عواملی که در تحت پوشش بردن بیشتر دانش‌آموزان موثر است و چگونگی نگهداری پویای فراگیران در جهت تحقق هدفهای آموزشی از موضوعات اساسی در سیستم مدارس شبانه‌روزی است که بایستی مورد مداقه قرار گرفته و تدابیر اثربخش‌تری در این خصوص اتخاذ نمود.
در حقیقت به خاطر رسیدن به هدفهایی چون کاهش افت تحصیلی، ارتقاع و سطح کیفی آموزش، استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات در مناطق کم‌ جمعیت، توجه به مقوله نگهداری و جذب فراگیران در مدارس شبانه‌روزی را ضروری می‌سازد.

بررسي موانع و راهكارهاي بهبود فرآيند مديريت دانش آموزان مدارس

فهرست مطالب فصل اول
طرح تحقيق
مقدمه
2-1 : بيان مساله
3-1: اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
4-1: اهداف تحقيق
5-1: سوالات تحقيق
6-1: تعاريف عملياتي متغييرها
7-1: محدوديتهاي تحقيق و محقق
مفاهيم سيستم
مفاهيم:
تعريف:
عناصر سيستم
وروديها
فصل دوم
ادبيات تحقيق
نگرش سيستمي
الگوی بنیادی ولی معمولی سیستمها
اختصاصات سازمان اداری در تحلیل سیستمی
تفكر سيستمي
ويژگي‌هاي نظريه عمومي سيستم‌ها
درجات سيستم از نظر بولدينگ
استفاده از تحليل سيستمي در برنامه‌ريزي آموزش درسي
كلاس به صورت زيرسيستم مدرسه
سابقه مدارس  شبانه روزي در آموزش و پرورش منطقه كاغذكنان
آمار كلاسهاو تعداد دانش آموزان مدارس شبانه روزي
سرانه و جيره غذايي مدارس شبانه روزي در سالتحصيلي (82-81 )
روستاهاي تحت پوشش مدارس شبانه روزي
روستاهای دارای دانش آموزان حائز شرایط ورودی به مدارس شبانه روزی
ارتقاي پايه تحصيلي در مدارس شبانه روزي نسبت به ساير مدارس منطقه كاغذ كنان
جايگاه مدارس شبانه روزي منطقه كاغذ كنان در استان آذربايجان شرقي خرداد82
فصل سوم
روش تحقيق
روش گردآوري داده‌ها
فصل چهارم
تجزيه و تحليل اطلاعات
یک تحلیل سیستمی
عوامل موثر در ادامه تحصيل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي
عوامل موفقيت دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي
تاثير ميزان عوامل در ترك تحصيل دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزي
ميزان تاثير عوامل در عدم ثبت نام و عدم ادامه تحصيل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي
فصل پنجم
خلاصه، ‌نتيجه‌گيري و پيشنهاد
جمع بندی سیستمی
خلاصه و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
اساسنامه مدارس شبانه‌روزي
اساسنامه مدارس شبانه‌روزي
فصل اول: كليات
فصل دوم: شرايط و نحوه تأسيس
فصل سوم: سازمان اداري آموزشي و نحوه اداره مدارس شبانه روزي
فصل چهارم: شرايط پذيرش و تحصيل دانش آموز
فصل پنجم: ساير موارد
چارت سازماني مدارس شبانه روزي
نمونه پرسشنامه
مقدمه
بهره‌مند نمودن افراد جامعه از خدمت آموزش و پرورش یکی از سیاست‌های مهم متولیان امر تعلیم و تربیت در کشورمان است که افراد حائز شرایط را وارد چرخه رسمی علم و تحصیل نماید و به عبارتی «آموزش برای همه را» عملی سازد. لذا کاهش نرخ بی‌سوادی و تحت پوشش قراردادن فراگیران و افزایش پوشش تحصیلی یکی از دغدغه‌های مسئولین نظام آموزشی علی‌الخصوص در مناطق محروم و کم برخوردار می‌باشد. در این راستا یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش در مناطق محروم ایجاد مراکز شبانه‌روزی است که می‌بینیم با سرمایه‌گذاری قابل توجهی اعم از انسانی و مالی و تجهیزاتی تاسیس شده است که هرساله با جذب و نگهداری درصد قابل ملاحظه‌ای از دانش‌آموزان فعالیت آموزش و پرورش خود را شروع می‌نمایند، زیرا با توجه به اهمیت و جایگاه مدارس شبانه‌روزی شناخت عواملی که در تحت پوشش بردن بیشتر دانش‌آموزان موثر است و چگونگی نگهداری پویای فراگیران در جهت تحقق هدفهای آموزشی از موضوعات اساسی در سیستم مدارس شبانه‌روزی است که بایستی مورد مداقه قرار گرفته و تدابیر اثربخش‌تری در این خصوص اتخاذ نمود.
در حقیقت به خاطر رسیدن به هدفهایی چون کاهش افت تحصیلی، ارتقاع و سطح کیفی آموزش، استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات در مناطق کم‌ جمعیت، توجه به مقوله نگهداری و جذب فراگیران در مدارس شبانه‌روزی را ضروری می‌سازد.
2-1 : بیان مساله :
با عنایت به اهداف مصوب و تخصیص منابع در هر سازمان ، مدیریت آن سازمان موظف است در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر اقدامات لازم و موثری را انجام دهد امورات شبانه روزی نیز به تبعیت از تعریف مدرسه »مدرسه سازمانی است که برمبنای معیارهای رسمی تاسیس می‌شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش ، مسئولیت اجرای برنامه‌های مصوب پرورشی و آموزشی کشور را در سطح تحصیلی معین عهده دار می‌گردد.« جهت اجرای صحیح و اثر گذاربر برنامه های مصوب آموزشی و پرورشی موظف است اقدامات موثری را انجام دهد .
یکی از عناصر مهم هر سیستم آموزشی ، دانش آموزان آن سیستم می‌باشند بدون تردید توجه و عدم توجه به مقوله دانش آموزان در شبانه روزیهای کاغذکنان در تحقق و عدم تحقق اهداف مورد نظر نقش به سزایی دارد با توجه به امکانات و تجهیزات و منابع انسانی که صرف می شود حائز اهمییت بسیاری است .
لذا این تحقیق به مطالعه موانع و راهکارهای بهبود فرایند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه‌روزی کاغذکنان بارویکرد سیستمی می پردازد سپس توصیه های لازم را جهت برنامه ریزی موردی آموزشگاهی به مدیران شبانه روزی منطقه کاغذکنان توصیه می نماید.
3-1: اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
نشر علم و دانش در فرهنگ اسلامی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است از پیامبر اسلام و ائمه اطهار فرمایشات فراوانی به انسانها شده است.
پیامبر اسلام می فرماید : » اگر روزی برمن بگذرد و درآن روز دانشی نیاموزم که مرا بخداوند نزدیک کند طلوع آفتاب آنروز برمن مبارک مباد« (جوانشیر 1379 ، ص179).
همچنین برای رسیدن مطلوب و اثر بخش به اهداف زیر بررسی راههای جذب و نگهداری دانش آموزان در مدارس شبانه روزی منطقه کاغذکنان اهمیت و ضرورت آنرا روشن می نماید
افزایش درصد پوشش تحصیلی دانش آموزان منطقه کاغذکنان
ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزش و کاهش افت تحصیلی
پیشگیری از تبعات اخلاقی و اجتماعی ناشی از مهاجرت دانش آموزان روستایی به مراکز شهری
فراهم آوردن زمینه های مناسب برای تربیت دانش آموزان با بهره گیری از اوقات فراغت آنان و ….
بدون تردید برای رسیدن به اهداف فوق مطالعه موردی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی کاغذکنان بارویکرد سیستمی لازم و ضروری می باشند .
4-1: اهداف تحقیق :
موضوع » بررسی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی کاغذکنان بارویکرد سیستمی « هدف کلی طرح می باشد و در اهداف خرد و ریز شامل هدفهای زیر است :
مطالعه و بررسی موردی عوامل موثر برموفقیت فارغ التحصیلان و دانش اموزان موفق در مدارس شبانه‌روزی‌ها
مطالعه عوامل موثر بر دانش آموزان موجود و در حال تحصیل جهت ادامه تحصیل در مدارس شبانه‌روزی‌ها
مطالعه در خصوص عوامل موثر بر افراد ترک تحصیل کرده
بررسی و مطالعه علل عدم ثبت نام و تحصیل دانش آموزان در مدارس شبانه‌روزی‌ها
و در پایان تحقیق از یافته های آن در جهت برنامه ریزی آموزشگاهی به منظور افزایش پوشش تحصیلی و ایجاد یک نگرش سیستمی صحیح توصیه‌های عملی به مدیران ارائه خواهد شد .
5-1: سوالات تحقیق:
با عنایت به اینکه این تحقیق با نگرش و رویکرد سیستمی فرآیند مدیریت دانش‌آموزان را مورد مطالعه قرار می دهد بنابراین موضوعات تحقیق در چهار مقوله قابل بررسی است :
دانش‌آموزان موفق و فارغ تحصیل
دانش‌آموزان حین تحصیل
دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده
دانش‌آموزان مراجعه نکرده به شبانه روزیها(ثبت نام نکرده )
با توجه به طبقه‌بندی چهارگانه فوق سوالات تحقیق به شرح ذیل بیان می‌شود.
چه عواملی برادامه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی‌ها موثر است؟
متغییرهای اثرگذار بر عملکرد دانش آموزان موفق (فارغ‌التحصیل) چیست ؟
علل عدم مراجعه بعضی از دانش‌آموزان روستایی به مدارس شبانه‌روزی‌ چیست ؟
چه عواملی باعث ترک تحصیل دانش آموزان از مدارس شبانه‌روزی‌ها هستند؟
6-1: متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها
متغیرهای متعددی در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند که مهترین آنها به شرح ذیل می‌باشد:
دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی دخترانه و پسرانه منطقه کاغذکنان
دبیران مدارس شبانه‌روزی
برنامه‌های موجود در مدارس مذکور
امکانات موجود ارائه شده در مدارس فوق
مقاطع تحصیلی دانش‌آموزان
مقاطع تدریس دبیران……….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 92

*************************************

نکته : فایل فوق  قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه بررسي موانع و راهكارهاي بهبود فرآيند مديريت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد