خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه بررسی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت
دانلود پروژه بررسی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت

دانلود پروژه بررسی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت

بررسی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی

بهره‌مند نمودن افراد جامعه از خدمت آموزش و پرورش یکی از سیاست‌های مهم متولیان امر تعلیم و تربیت در کشورمان است که افراد حائز شرایط را وارد چرخه رسمی علم و تحصیل نماید و به عبارتی «آموزش برای همه را» عملی سازد. لذا کاهش نرخ بی‌سوادی و تحت پوشش قراردادن فراگیران و افزایش پوشش تحصیلی یکی از دغدغه‌های مسئولین نظام آموزشی علی‌الخصوص در مناطق محروم و کم برخوردار می‌باشد. در این راستا یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش در مناطق محروم ایجاد مراکز شبانه‌روزی است که می‌بینیم با سرمایه‌گذاری قابل توجهی اعم از انسانی و مالی و تجهیزاتی تاسیس شده است که هرساله با جذب و نگهداری درصد قابل ملاحظه‌ای از دانش‌آموزان فعالیت آموزش و پرورش خود را شروع می‌نمایند، زیرا با توجه به اهمیت و جایگاه مدارس شبانه‌روزی شناخت عواملی که در تحت پوشش بردن بیشتر دانش‌آموزان موثر است و چگونگی نگهداری پویای فراگیران در جهت تحقق هدفهای آموزشی از موضوعات اساسی در سیستم مدارس شبانه‌روزی است که بایستی مورد مداقه قرار گرفته و تدابیر اثربخش‌تری در این خصوص اتخاذ نمود.
در حقیقت به خاطر رسیدن به هدفهایی چون کاهش افت تحصیلی، ارتقاع و سطح کیفی آموزش، استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات در مناطق کم‌ جمعیت، توجه به مقوله نگهداری و جذب فراگیران در مدارس شبانه‌روزی را ضروری می‌سازد.

بررسی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس

فهرست مطالب فصل اول
طرح تحقیق
مقدمه
۲-۱ : بیان مساله
۳-۱: اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
۴-۱: اهداف تحقیق
۵-۱: سوالات تحقیق
۶-۱: تعاریف عملیاتی متغییرها
۷-۱: محدودیتهای تحقیق و محقق
مفاهیم سیستم
مفاهیم:
تعریف:
عناصر سیستم
ورودیها
فصل دوم
ادبیات تحقیق
نگرش سیستمی
الگوی بنیادی ولی معمولی سیستمها
اختصاصات سازمان اداری در تحلیل سیستمی
تفکر سیستمی
ویژگی‌های نظریه عمومی سیستم‌ها
درجات سیستم از نظر بولدینگ
استفاده از تحلیل سیستمی در برنامه‌ریزی آموزش درسی
کلاس به صورت زیرسیستم مدرسه
سابقه مدارس  شبانه روزی در آموزش و پرورش منطقه کاغذکنان
آمار کلاسهاو تعداد دانش آموزان مدارس شبانه روزی
سرانه و جیره غذایی مدارس شبانه روزی در سالتحصیلی (۸۲-۸۱ )
روستاهای تحت پوشش مدارس شبانه روزی
روستاهای دارای دانش آموزان حائز شرایط ورودی به مدارس شبانه روزی
ارتقای پایه تحصیلی در مدارس شبانه روزی نسبت به سایر مدارس منطقه کاغذ کنان
جایگاه مدارس شبانه روزی منطقه کاغذ کنان در استان آذربایجان شرقی خرداد۸۲
فصل سوم
روش تحقیق
روش گردآوری داده‌ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
یک تحلیل سیستمی
عوامل موثر در ادامه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی
عوامل موفقیت دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی
تاثیر میزان عوامل در ترک تحصیل دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی
میزان تاثیر عوامل در عدم ثبت نام و عدم ادامه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی
فصل پنجم
خلاصه، ‌نتیجه‌گیری و پیشنهاد
جمع بندی سیستمی
خلاصه و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
اساسنامه مدارس شبانه‌روزی
اساسنامه مدارس شبانه‌روزی
فصل اول: کلیات
فصل دوم: شرایط و نحوه تأسیس
فصل سوم: سازمان اداری آموزشی و نحوه اداره مدارس شبانه روزی
فصل چهارم: شرایط پذیرش و تحصیل دانش آموز
فصل پنجم: سایر موارد
چارت سازمانی مدارس شبانه روزی
نمونه پرسشنامه
مقدمه
بهره‌مند نمودن افراد جامعه از خدمت آموزش و پرورش یکی از سیاست‌های مهم متولیان امر تعلیم و تربیت در کشورمان است که افراد حائز شرایط را وارد چرخه رسمی علم و تحصیل نماید و به عبارتی «آموزش برای همه را» عملی سازد. لذا کاهش نرخ بی‌سوادی و تحت پوشش قراردادن فراگیران و افزایش پوشش تحصیلی یکی از دغدغه‌های مسئولین نظام آموزشی علی‌الخصوص در مناطق محروم و کم برخوردار می‌باشد. در این راستا یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش در مناطق محروم ایجاد مراکز شبانه‌روزی است که می‌بینیم با سرمایه‌گذاری قابل توجهی اعم از انسانی و مالی و تجهیزاتی تاسیس شده است که هرساله با جذب و نگهداری درصد قابل ملاحظه‌ای از دانش‌آموزان فعالیت آموزش و پرورش خود را شروع می‌نمایند، زیرا با توجه به اهمیت و جایگاه مدارس شبانه‌روزی شناخت عواملی که در تحت پوشش بردن بیشتر دانش‌آموزان موثر است و چگونگی نگهداری پویای فراگیران در جهت تحقق هدفهای آموزشی از موضوعات اساسی در سیستم مدارس شبانه‌روزی است که بایستی مورد مداقه قرار گرفته و تدابیر اثربخش‌تری در این خصوص اتخاذ نمود.
در حقیقت به خاطر رسیدن به هدفهایی چون کاهش افت تحصیلی، ارتقاع و سطح کیفی آموزش، استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات در مناطق کم‌ جمعیت، توجه به مقوله نگهداری و جذب فراگیران در مدارس شبانه‌روزی را ضروری می‌سازد.
۲-۱ : بیان مساله :
با عنایت به اهداف مصوب و تخصیص منابع در هر سازمان ، مدیریت آن سازمان موظف است در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر اقدامات لازم و موثری را انجام دهد امورات شبانه روزی نیز به تبعیت از تعریف مدرسه »مدرسه سازمانی است که برمبنای معیارهای رسمی تاسیس می‌شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش ، مسئولیت اجرای برنامه‌های مصوب پرورشی و آموزشی کشور را در سطح تحصیلی معین عهده دار می‌گردد.« جهت اجرای صحیح و اثر گذاربر برنامه های مصوب آموزشی و پرورشی موظف است اقدامات موثری را انجام دهد .
یکی از عناصر مهم هر سیستم آموزشی ، دانش آموزان آن سیستم می‌باشند بدون تردید توجه و عدم توجه به مقوله دانش آموزان در شبانه روزیهای کاغذکنان در تحقق و عدم تحقق اهداف مورد نظر نقش به سزایی دارد با توجه به امکانات و تجهیزات و منابع انسانی که صرف می شود حائز اهمییت بسیاری است .
لذا این تحقیق به مطالعه موانع و راهکارهای بهبود فرایند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه‌روزی کاغذکنان بارویکرد سیستمی می پردازد سپس توصیه های لازم را جهت برنامه ریزی موردی آموزشگاهی به مدیران شبانه روزی منطقه کاغذکنان توصیه می نماید.
۳-۱: اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
نشر علم و دانش در فرهنگ اسلامی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است از پیامبر اسلام و ائمه اطهار فرمایشات فراوانی به انسانها شده است.
پیامبر اسلام می فرماید : » اگر روزی برمن بگذرد و درآن روز دانشی نیاموزم که مرا بخداوند نزدیک کند طلوع آفتاب آنروز برمن مبارک مباد« (جوانشیر ۱۳۷۹ ، ص۱۷۹).
همچنین برای رسیدن مطلوب و اثر بخش به اهداف زیر بررسی راههای جذب و نگهداری دانش آموزان در مدارس شبانه روزی منطقه کاغذکنان اهمیت و ضرورت آنرا روشن می نماید
افزایش درصد پوشش تحصیلی دانش آموزان منطقه کاغذکنان
ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزش و کاهش افت تحصیلی
پیشگیری از تبعات اخلاقی و اجتماعی ناشی از مهاجرت دانش آموزان روستایی به مراکز شهری
فراهم آوردن زمینه های مناسب برای تربیت دانش آموزان با بهره گیری از اوقات فراغت آنان و ….
بدون تردید برای رسیدن به اهداف فوق مطالعه موردی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی کاغذکنان بارویکرد سیستمی لازم و ضروری می باشند .
۴-۱: اهداف تحقیق :
موضوع » بررسی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی کاغذکنان بارویکرد سیستمی « هدف کلی طرح می باشد و در اهداف خرد و ریز شامل هدفهای زیر است :
مطالعه و بررسی موردی عوامل موثر برموفقیت فارغ التحصیلان و دانش اموزان موفق در مدارس شبانه‌روزی‌ها
مطالعه عوامل موثر بر دانش آموزان موجود و در حال تحصیل جهت ادامه تحصیل در مدارس شبانه‌روزی‌ها
مطالعه در خصوص عوامل موثر بر افراد ترک تحصیل کرده
بررسی و مطالعه علل عدم ثبت نام و تحصیل دانش آموزان در مدارس شبانه‌روزی‌ها
و در پایان تحقیق از یافته های آن در جهت برنامه ریزی آموزشگاهی به منظور افزایش پوشش تحصیلی و ایجاد یک نگرش سیستمی صحیح توصیه‌های عملی به مدیران ارائه خواهد شد .
۵-۱: سوالات تحقیق:
با عنایت به اینکه این تحقیق با نگرش و رویکرد سیستمی فرآیند مدیریت دانش‌آموزان را مورد مطالعه قرار می دهد بنابراین موضوعات تحقیق در چهار مقوله قابل بررسی است :
دانش‌آموزان موفق و فارغ تحصیل
دانش‌آموزان حین تحصیل
دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده
دانش‌آموزان مراجعه نکرده به شبانه روزیها(ثبت نام نکرده )
با توجه به طبقه‌بندی چهارگانه فوق سوالات تحقیق به شرح ذیل بیان می‌شود.
چه عواملی برادامه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی‌ها موثر است؟
متغییرهای اثرگذار بر عملکرد دانش آموزان موفق (فارغ‌التحصیل) چیست ؟
علل عدم مراجعه بعضی از دانش‌آموزان روستایی به مدارس شبانه‌روزی‌ چیست ؟
چه عواملی باعث ترک تحصیل دانش آموزان از مدارس شبانه‌روزی‌ها هستند؟
۶-۱: متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها
متغیرهای متعددی در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند که مهترین آنها به شرح ذیل می‌باشد:
دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی دخترانه و پسرانه منطقه کاغذکنان
دبیران مدارس شبانه‌روزی
برنامه‌های موجود در مدارس مذکور
امکانات موجود ارائه شده در مدارس فوق
مقاطع تحصیلی دانش‌آموزان
مقاطع تدریس دبیران……….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۹۲

*************************************

نکته : فایل فوق  قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است