کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو
دانلود پروژه بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

دانلود پروژه بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
طرح مسأله
سئوالات تحقیق
اهمیت وضرورت تحقیق
انگیزه تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
نوع و روش تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم ادبیات تحقیق
اثربخشی۲۴
عناصرضروریسازمانعبارتنداز۲۴
مفهوموتعرفاثربخشی۲۵
اثربخشی۲۵
تفاوتاثربخشیباکارآیی۲۵
رابطهبهرهوریباکارآییواثربخشی۲۶
اثربخشیازدیدگاهصاحبنظران۲۶
مشارکتواثربخشی۲۸
اثربخشیموثر۲۹
مواردموثربراثربخشی۲۹
اثربخشیازدیدگاهلیکرت۳۱
نموداررابطهمتغیرهاازدیدگاهلیکرت۳۲
اثربخشیسازمانی۳۳
اثربخشیسازمان۳۴
اهمیتاثربخشیسازمان۳۶
معیارهایاثربخشی۳۶
اثربخشیکلی۳۷
نقشمدیریتعالیسازماندراثربخشیسازمانی۳۷
ویژگیهایالگویعملمتناقصرامیتوانبهصورتبسیارسادهبهشرحذیلبیاننمود۴۰
تفاوتاثربخشیمدیرواثربخشیسازمانی۴۱
رویکردسنتیاثربخشیسازمانی۴۲
مدلهایاثربخشیسازمانی۴۳
الف–مدلرویکردنیلبههدف۴۳
ب–مدلرویکردسیستمی۴۵
ج–مدلرویکردعواملاستراتژیک۴۶
د–مدلرویکردارزشهایرقابتی۴۷
مقایسهرویکردچهارگانهاثربخشی۴۹
تاریخچهپلیسدرایران۵۰
درایندورهمامورانانتظامیعبارتبودنداز۵۳
تعریفپلیس۵۶
تعاریفلغویپلیس۵۶
تعاریفمفهومیپلیس۵۷
فرهنگآریانپورپلیسرااینگونهتعریفکردهاست۵۸
تعریفقانونیپلیس (تعریفپلیسبراساسقانون)۵۸
تعریفکارکردیپلیس۶۰
تعددوتنوعوظایفپلیسی (باتکیهبروظایفنیرویانتظامیج ا ا )۶۱
پیشگیری۶۳
دیدگاههاونظریاتدربارهپیشگیری۶۴
تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران۶۸
انواعپیشگیری۷۰
۱-پیشگیریکیفری۷۱
۲- پیشگیریغیرکیفریبهدوشاخهاجتماعیووضعیتقسیممیشود۷۲
۱-هدفپیشگیریوضعی۷۴
۲-پیشگیریوضعیشاملاقداماتکاهندهموقعیمیشودکه۷۴
مراحلپیشگیریازجرائمدرجرمشناسی۷۵
پیشگیریاولیه( ابتدائی،نخستین )۷۵
پیشگیریثانویه( دومین )۷۵
پیشگیریثالث( سومین )۷۶
فعالیتهاواقداماتپیشگیرانه۷۶
جرمشناسیپیشگیری۷۶
پیشگیریازجرائمدرقوانین۷۶
قانوناساسی۷۶
قوانینعادی۷۸
پیشگیریازجرایمدرسازمانوتشکیلاتنیرویانتظامی۷۹
معاونتپیشگیریانتظامیناجا۸۰
ماموریتووظایفکلیپلیسپیشگیریانتظامی۸۱
پیشگیریازجرایمدرکلانتریهاوپاسگاههایانتظامی۸۴
ماموریتووظایفکلانتریهابراساسسازمانجدید۸۴
پیشگیریرسمیازجرائمتخلفاتError! Bookmark not defined
پیشگیریرسمیسنتیازجرائموتخلفاتError! Bookmark not defined
۸۲منابع
فصل سوم روش شناسی
مقدمه
تعریف نظری وعملیات متغیرها
روش تحقیق
روش وابزار جمع آوری اطلاعات
مصاحبه ساختار یافته
طراحی وتوزیع پرسشنامه
پرسشنامه
جامعه آماری
روایی
پایایی
بعد زمانی
روش های آماری وتجزیه وتحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۲- بخش اول
۴-۲-۱- اطلاعات جامع شناختی
۴-۲-۱-۱- تحصیلات
۴-۲-۱-۲- سن افراد
۴-۲-۱-۳-سابقه خدمت
۴-۲-۱-۴- درجه نظامی
۴-۳- بخش دوم تحلیل داده ها براساس استنباط آماری
۴-۳-۱-بررسی فرضیه اول پژوهش
۴-۳-۲-تحلیل فرضیه اول
۴-۴- فرضیه دوم
۴-۴-۱- اعزام گشت های خودرویی در کاهش سرقت خودرو مؤثر است
۴-۴-۲-تحلیل فرضیه دوم
۴-۵- فرضیه سوم
۴-۵-۲-تحلیل فرضیه سوم
۴-۶- فرضیه چهارم
۴-۶-۲-تحلیل فرضیه چهارم
۴-۸-تعیین اهمیت واولویت عوامل ومولفه ها
تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن
فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع وماخذ

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۷۰

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است