شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه بررسي ميزان اثربخشي اقدامات پليس پيشگيري در كاهش سرقت خودرو
دانلود پروژه بررسي ميزان اثربخشي اقدامات پليس پيشگيري در كاهش سرقت خودرو

دانلود پروژه بررسي ميزان اثربخشي اقدامات پليس پيشگيري در كاهش سرقت خودرو

بررسي ميزان اثربخشي اقدامات پليس پيشگيري در كاهش سرقت خودرو

فهرست مطالب

چكيده
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
طرح مسأله
سئوالات تحقیق
اهمیت وضرورت تحقیق
انگیزه تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
نوع و روش تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم ادبیات تحقیق
اثربخشی24
عناصرضروریسازمانعبارتنداز24
مفهوموتعرفاثربخشی25
اثربخشی25
تفاوتاثربخشیباکارآیی25
رابطهبهرهوریباکارآییواثربخشی26
اثربخشیازدیدگاهصاحبنظران26
مشارکتواثربخشی28
اثربخشیموثر29
مواردموثربراثربخشی29
اثربخشیازدیدگاهلیکرت31
نموداررابطهمتغیرهاازدیدگاهلیکرت32
اثربخشیسازمانی33
اثربخشیسازمان34
اهمیتاثربخشیسازمان36
معیارهایاثربخشی36
اثربخشیکلی37
نقشمدیریتعالیسازماندراثربخشیسازمانی37
ویژگیهایالگویعملمتناقصرامیتوانبهصورتبسیارسادهبهشرحذیلبیاننمود40
تفاوتاثربخشیمدیرواثربخشیسازمانی41
رویکردسنتیاثربخشیسازمانی42
مدلهایاثربخشیسازمانی43
الف–مدلرویکردنیلبههدف43
ب–مدلرویکردسیستمی45
ج–مدلرویکردعواملاستراتژیک46
د–مدلرویکردارزشهایرقابتی47
مقایسهرویکردچهارگانهاثربخشی49
تاریخچهپلیسدرایران50
درایندورهمامورانانتظامیعبارتبودنداز53
تعریفپلیس56
تعاریفلغویپلیس56
تعاریفمفهومیپلیس57
فرهنگآریانپورپلیسرااینگونهتعریفکردهاست58
تعریفقانونیپلیس (تعریفپلیسبراساسقانون)58
تعریفکارکردیپلیس60
تعددوتنوعوظایفپلیسی (باتکیهبروظایفنیرویانتظامیج ا ا )61
پیشگیری63
دیدگاههاونظریاتدربارهپیشگیری64
تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران68
انواعپیشگیری70
1-پیشگیریکیفری71
2- پیشگیریغیرکیفریبهدوشاخهاجتماعیووضعیتقسیممیشود72
1-هدفپیشگیریوضعی74
2-پیشگیریوضعیشاملاقداماتکاهندهموقعیمیشودکه74
مراحلپیشگیریازجرائمدرجرمشناسی75
پیشگیریاولیه( ابتدائی،نخستین )75
پیشگیریثانویه( دومین )75
پیشگیریثالث( سومین )76
فعالیتهاواقداماتپیشگیرانه76
جرمشناسیپیشگیری76
پیشگیریازجرائمدرقوانین76
قانوناساسی76
قوانینعادی78
پیشگیریازجرایمدرسازمانوتشکیلاتنیرویانتظامی79
معاونتپیشگیریانتظامیناجا80
ماموریتووظایفکلیپلیسپیشگیریانتظامی81
پیشگیریازجرایمدرکلانتریهاوپاسگاههایانتظامی84
ماموریتووظایفکلانتریهابراساسسازمانجدید84
پیشگیریرسمیازجرائمتخلفاتError! Bookmark not defined
پیشگیریرسمیسنتیازجرائموتخلفاتError! Bookmark not defined
82منابع
فصل سوم روش شناسی
مقدمه
تعریف نظری وعملیات متغیرها
روش تحقیق
روش وابزار جمع آوری اطلاعات
مصاحبه ساختار یافته
طراحی وتوزیع پرسشنامه
پرسشنامه
جامعه آماری
روایی
پایایی
بعد زمانی
روش های آماری وتجزیه وتحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
4-2- بخش اول
4-2-1- اطلاعات جامع شناختی
4-2-1-1- تحصیلات
4-2-1-2- سن افراد
4-2-1-3-سابقه خدمت
4-2-1-4- درجه نظامی
4-3- بخش دوم تحلیل داده ها براساس استنباط آماری
4-3-1-بررسی فرضیه اول پژوهش
4-3-2-تحلیل فرضیه اول
4-4- فرضیه دوم
4-4-1- اعزام گشت های خودرویی در کاهش سرقت خودرو مؤثر است
4-4-2-تحلیل فرضیه دوم
4-5- فرضیه سوم
4-5-2-تحلیل فرضیه سوم
4-6- فرضیه چهارم
4-6-2-تحلیل فرضیه چهارم
4-8-تعيين اهميت واولويت عوامل ومولفه ها
تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن
فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع وماخذ

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 170

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است