دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي و معرفي تكنيك FMEA

پروژه بررسي و معرفي تكنيك FMEA

فهرست مطالب

معرفي تكنيك FMEA

    1-1 معرفي تكنيك FMEA و اهداف آن

    1-2 كاربرد FMEA

    1-3 تأثير FMEA بر نرخ خرابي محصول

    1-4 مراحل تهيه FMEA

    1-5 فوايد اجراي FMEA

    1-6 انواع FMEA

    نتيجه گيري

    كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي

    در طراحي سيستم (System-FMEA)

    تعريف سيستم

    2-1 تعريف System-FMEA

    2-2 خروجي System-FMEA

    2-3 فوايد اجراي System-FMEA

    2-4 گام به گام با تحليل System-FMEA

    2-4-1 مشخصات سيستم

    2-4-2 مسئوليت سيستم

    2-4-3 نام اعضاي تيم

    2-4-4 تأمين كنندگان و ديگر افراد درگير

    2-4-5 مدل يا محصول

    2-4-6 تاريخ انتشار مشخصات سيستم

    2-4-7 تهيه كننده

    2-4-8 تاريخ اجراي FMEA

    2-4-9 تاريخ بازنگري FMEA

    2-4-10 نام اجزاي سيستم يا زير سيستم ها / تشريح عملكرد

    2-4-11 حالات بالقوه خرابي

    2-4-11 آثار بالقوه خرابي

    2-4-13 شدت

    2-4-14 علل بالقوه خرابي

    2-4-15 وقوع

    2-4-16 كنترل هاي جاري (متدها و روش هاي تشخيص)

    2-4-17 رتبه تشخيص

    2-4-18 محاسبه RPN

    2-4-19 اقدامات پيشنهادي

    2-4-20 مسئوليت و تاريخ اجرا

    2-4-21 اقدامات انجام شده

    2-3-22 تجديد نظر در RPN

    كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در

    طراحي قطعه / محصول (Design-FMEA)

    پيشگفتار

    3-1 مبنا و هدف از تهيه DFMEA

    3-2 تعريف حالات بالقوه خرابي

    3-3 تعريف DFMEA

    3-4 كاربردهاي DFMEA

    كاربرد DFMEA در صنعت خودرو

    3-5 فوايد استفاده از DFMEA

    3-6 تيم DFMEA

    3-8 نقطه شروع كار

    3-9 مراحل تهيه DFMEA

    3-9-1 معرفي قطعات تشكيل دهنده محصول و عملكرد آن ها

    3-9-2 حالات بالقوه خرابي

    راهنمايي هايي براي تعيين حالات بالقوه خرابي

    3-9-3 آثار بالقوه حالات خرابي

    3-9-4 شدت (Severity)

    3-9-5 كلاسه بندي

    3-9-6 علل بالقوه خرابي

    * راهنمايي هايي براي تشخيص علل خرابي

    مثال

    3-9-7 وقوع

    راهنمايي هايي براي تعيين رتبه وقوع

    3-9-8 كنترل هاي جاري در طراحي

    3-9-9 تشخيص

    * راهنمايي هايي براي انتخاب رتبه تشخيص

    3-9-10 نمره ريسك پذيري خرابي (RPN)

    3-9-11 اقدامات پيشنهادي

    * براي كاهش رتبه شدت

    * براي كاهش رتبه وقوع

    * براي كاهش رتبه تشخيص

    پيشنهاد

    3-9-12 مسئوليت و زمان اجرا

    3-9-13 نتايج اقدامات انجام شده

    خلاصه

    كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي

    در فرآيندهاي توليد (Process-FMEA)

    پيشگفتار

    4-1 چرا از Process FMEA استفاده مي كنيم؟

    4-2 تعريف حالت خرابي در فرآيند

    4-3 تعريف Process FMEA

    4-4 كاربردهاي PFMEA

    كاربرد PFMEA در صنعت خودرو

    4-5 فوايد بالقوه اجراي PFMEA

    4-6 نيازمندي هاي اجراي PFMEA

    4-6-1 تيم PFMEA

    4-6-2 نقطه شروع كار

    4-7 مراحل تهيه PFMEA

    4-7-1 معرفي فرآيند (عملكرد و نيازمندي هاي آن)

    4-7-2 حالات بالقوه خرابي

    4-7-3 آثار بالقوه خرابي

    4-7-4 شدت

    4-7-5 كلاسه بندي

    4-7-6 علل بالقوه خرابي

    4-7-7 رتبه وقوع

    4-7-8 كنترل هاي جاري فرآيند

    نكات قابل توجه

    4-7-9 رتبه تشخيص (Detection)

    4-7-10 محاسبه نمره ريسك پذيري خرابي (RPN)

    4-7-11 اقدامات پيشنهادي / اصلاحي (Recommended Actions)

    4-7-12 مسئول و زمان اقدام پيشنهادي

    4-7-13 نتايج اقدامات پيشنهادي

    خلاصه

    راه حل هاي براي انتخاب رتبه تشخيص مناسب

    كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در

    طراحي ماشين آلات و ابزارهاي توليد

    (Machinery-FMEA)

    پيشگفتار

    5-1 تعريف MFMEA

    5-2 فوايد اجراي MFMEA

    5-3 تشريح مفاهيم ستون هاي يك فرم MFMEA

    5-3-1 نام زير سيستم و تشريح عملكرد

    5-3-2 حالات خرابي در ماشين

    5-3-3 اثر خرابي در ماشين

    5-3-4 شدت

    5-3-5 علل بالقوه خرابي

    5-3-6 وقوع حالت خرابي

    5-3-7 كنترل هاي طراحي / كنترل هاي ماشين

    5-3-8 تشخيص

    5-3-9 نمره ريسك پذيري خرابي RPN

    5-3-10 اقدامات اصلاحي پيشنهادي

    كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي

    در ارائه خدمات (Service-FMEA)

    پيشگفتار

    6-1 تعريف Service FMEA

    6-2 اهداف اجراي Service FMEA

    6-3 تشريح ستون هاي يك فرم Service FMEA

    6-3-1 شرح عملكرد (وظيفه) خدمت

    6-3-2 حالات خرابي بالقوه

    6-3-3 آثار بالقوه خرابي

    6-3-4 مشخصه هاي بحراني

    6-3-5 شدت

    6-3-6 علل بالقوه خرابي

    6-3-7 وقوع

    6-3-8 روش هاي كنترل (تشخيص)

    6-3-9 رتبه تشخيص

    6-3-10 نمره ريسك پذيري (RPN)

    6-3-11 اقدامات پيشنهادي

    6-3-12 تاريخ تكميل و مسئول اجرا

    6-3-13 ثبت نتايج اقدامات اجرا شده

    6-3-14 تجديدنظر در RPN

دانلود پروژه بررسي و معرفي تكنيك FMEA
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد