دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي و مقايسه مدلهاي رسوبي و انتخاب يك مدل رياضي براي رودخا

بررسي و مقايسه مدلهاي رسوبي و انتخاب يك مدل رياضي براي رودخا 
فهرست مطالب
چكيده
فصل اول – كليات
(1-1) مقدمه
(2-1) انواع رسوبات                           
(3-1) اصطلاحات بكار رفته     
 (4-1) انواع رژم جريان        
 (5-1) فرم بستر       
(6-1)- رژيم جريان  
(7-1) پيش بيني فرم     
 (8-1) معادله مانينگ         
فصل دوم : آستانه حركت
(2-1) مقدمه           
(2-2) روابط موجود    
   (3-2) محاسبات براي رودخانه سيستان      
فصل سوم : روابط محاسبه ميزان رسوبات
(1-3) منحني دانه بندي         
 (2-3) روشهاي محاسبه ميزان رسوب 
 
فصل چهارم : ريخت شناسي رودخانه سيستان
(1-4) مقدمه        
(2-4) موقعيت منطقه    
(3-4) رودخانه سيستان        
(4-4) مشخصات رسوب رود سيستان    
(5-4) رسوبات هيرمند     
(6-4) ايستگاه رسوب سنجي رود سيستان و آمار رسوبات معلق    
(7-4) بار معلق در عمق نمونه برداري نشده     
(8-4)بار رسوبات معلق    
فصل پنجم : بررسي مدلهاي محاسبه رسوب
(1-5) مروري بر مطالعات و تحقيقات انجام شده 
(2-5) مدل رياضي   
(3-5) مدلهاي رياضي مورد استفاده در مهندسي رودخانه    
(4-5) برخي از مدلهاي رياضي يك بعدي        5
(5-5) مقايسه مدلها رياضي و انتخاب مدل مناسب                                                                     
(6-5) معرفي كامل مدل Hec – 6     
(7-5) روابط انتقال رسوبت استفاده شده در مدل رياضي hec-6        
(8-5) اطلاعات ورودي       
(9-5) لايروبي    
                                                                                                                                                 
فصل ششم : نتايج بدست آمده 
(6-1) اطلاعات ورودي          
(2-6) كاليبراسيون      
(3-6) هيدروگراف         
(4-6) تحليل روند رسوبگذاري جريان در طول سال آبي ميانگين          
فصل هفتم مخازن چاه نيمه
(1-7) درياچه هاي چاه نيمه        
(2-7) بررسي وضعيت فعلي و آتي درياچه هاي چاه نيمه       
(3-7) بررسي روشهاي متداول تجربي براي محاسبه رسوبات    
(4-7) استفاده از روش P.S.I.A.C    
(5-7) روش   Alkadhimi  
(7-6) تعيين مقدار رسوب در محل مخازن چاه
ضمائم
پيوست
منابع
 

دانلود پروژه بررسي و مقايسه مدلهاي رسوبي و انتخاب يك مدل رياضي براي رودخا
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد