دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی آنالیز کمی آب

آنالیز کمی آب

فهرست مطالب
1-2هدف از انجام اين تحقيق.. 5
1-3مروري بر مطالب فصلهاي بعدي.. 6
فصل دوم.. 8
مروري بر ادبيات فني.. 8
2-1مقدمه.. 8
2-2- آناليز آب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شهري.. 8
2-3 آب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شهري (U.F.W) 9
الف) تلفات فيزيكي.. 10
1-تلفات زمينه (Background Losses) 11
2-شكستگي ها (Bursts) 11
ب- تلفات غير فيزيكي.. 12
2-4 تاريخچه فعاليتهاي انجام شده جهت آناليز آب به حساب نيامده   13
2-5 روشهاي آناليز آب به حساب نيامده.. 15
2-6- حداقل جريان شبانه  (NFM) 19
2-6-2 مولفه هاي حداقل جريان شبانه.. 20
26-3 عوامل موثر بر حداقل جريان شبانه.. 21
2- شكستگي ها (Bursts) 21
3- مصارف شبانه.. 21
2-6-3-1 تغييرات حداقل جريان شبانه با ابعاد ايزوله.. 22
2-6-3-2 تاثير فركانس اندازه گيري حداقل جريان شبانه.. 22
2-6-3-3 تاثير تدوام اندازه گيري حداقل جريان شبانه.. 22
2-6-3-4 تاثير فشار بر حداقل جريان شبانه.. 23
2-7 استفاده از مفهوم BABE در آناليز آب به حاسب نيامده.. 23
2-8 فشار در شبكه هاي توزيع آب شهري.. 25
2-8-1 بررسي وضعيت كلي فشار در شبكه.. 25
2-8-1-1- خطوط همفشار.. 26
2-8-1-2 فشار متوسط شبانه منطقه اي (AZNP) 26
1-روش نقطه اندازه گيري شاخص (جايگزين).. 27
2-روش منحني تراز وزني شده.. 27
3-روش مشتركين28
2-8-2-2 رابطه تواني بين فشار (AZNP) و حداقل جريان شبانه (NFM) 30
2-8-2-3- رابطه فشار- شاخص نشت.. 32
2-8-2-4 رابطه فشار- نشت با استفاده از مفهوم (FAVAD) 33
2-9 خلاصه و نتيجه گيري.. 37
متدولوژي.. 38
آناليز آب به حساب نيامده.. 38
3-1 مقدمه.. 38
3-2 آناليز تلفات فيزيكي در شبكه هاي توزيع آب شهري.. 40
3-2-1 آناليز تلفات زمينه.. 41
3-2-1-1 چار چوب عملكرد در آناليز تلفات زمينه.. 41
گام اول.. .. 41
گام دوم.. 41
گام سوم.. 42
گام چهارم:.. 42
3-2-1-2 اندازه گيري حداقل جريان شبانه.. 44
3-2-1-2-1 شناسايي و پيمايش محدوده ايزوله.. 44
3-2-1-2-2 اندازه گيري و تصحيح حداقل جريان شبانه.. 45
ب- تصحيح ميزان جريان.. 46
1-فاكتور تصحيح فشار (PCF) 46
1- فاكتور تصحيح تداوم اندازه گيري (SDCF) 49
3-2-1- 3-برآورد آب تحويل شده شبانه.. 50
3-2-1-3-1 انحراف معيار استاندارد آب تحويل شده شبانه.. 51
3-2-1-4 ارزيابي و محاسبه تلفات زمينه شبانه و روزانه ايزوله   53
3-2-1-4-1 گام اول: تخمين اوليه تلفات زمينه روزانه.. 53
3-2-1-4-2گام دوم: فاكتور ساعت- روز و محاسبه تلفات زمينه شبانه اوليه   57
الف- استفاده از رابطه جذر فشار.. 58
ج- استفاده از ضريب توصيه شده در Report 26. 59
3-2-1-4-3- گام سوم: محاسبه حجم اضافي (Excess Volume) (EV) 60
3-2-1-4-4گام چهارم: مكان يابي و ارزيابي شكستگيهاي گزارش نشده (URB) 61
1-تعيين نقاط و مسيرهاي فشار سنجي با استفاده از شبيه سازي هيدروليكي   62
4-افزايش حساسيت گره هاي فشار سنجي نسبت به وقوع شكستگي.. 64
5- تعيين محل دقيق وقوع شكستگي با استفاده از دستگاههاي نشت ياب   65
3-2-1-4-5گام پنجم: تعيين مقدار دقيق تلفات زمينه شبانه.. 66
3-2-1-4-6 گام ششم: اصلاح فاكتور تصحيح فشار و فاكتور ساعت – روز   68
5-تعيين فاكتور تصحيح فشار و فاكتور ساعت- روز.. 70
3-2-1-4-7 گام هفتم: محاسبه تلفات زمينه روزانه اصلاح شده.. 70
3-2-1-5 جدول محاسباتي (Spreadsheet) آناليز تلفات زمينه.. 72
3-2-2 ارزيابي تلفات ناشي از شكستگي ها.. 79
1-دبي شكستگي (Burst Flow Rate) 79
2-تداوم شكستگي (Duration) 80
3-فركانس شكستگي  (Frequency) 81
3-2-2-1 محاسبه كل تلفات سالانه ناشي از شكستگيهاي در ايزوله.. 82
3-2-2 حجم كل تلفات فيزيكي در ايزوله.. 82
3-3 آناليز تلفات غير فيزيكي در شبكه هاي توزيع آب شهري.. 83
3-3-1 تلفات غير فيزيكي ناشي از خطاي بهره برداري (Eo) 84
3-3-2- تلفات غير فيزيكي ناشي از خطاي مديريتي (EM) 85
3-3-3 تلفات غير فيزيكي ناشي از خطاي انساني (EP) 86
3-3-4 تلفات غير فيزيكي ناشي از خطاي ابزار اندازه گيري (EE) 87
3-3-4-1 منحني دقت كنتور.. 87
3-3-4-2 خطا در اندازه گيري دبي استارت (شروع به حركت كنتور)   89
3-3-4-3 تلفات غير فيزيكي ناشي از خطا در اندازه گيري از دبي حداقل تا دبي حداكثر.. 90
3-3-4-4 تلفات غير فيزيكي ناشي از خرابي كنتورها.. 93
3-3-4-5 حجم كل تلفات غير فيزيكي از خطاي ابزار اندازه گيري.. 94
3-3-5تلفات غير فيزيكي ناشي از انشعابات غير مجاز (Eu) 94
3-3-6 تلفات غير فيزيكي ناشي از اشتراك غير مجاز (Eu‘) 94
3-3-7 تلفات غير فيزيكي ناشي از مصارف مجاز اندازه گيري نشده (Ea) 94
3-3-8 حجم كل تلفات غير فيزيكي سالانه.. 95
3-4 تعيين درصد سالانه تلفات فيزيكي و تلفات غير فيزيكي و مولفه هاي آنها   95
3-5 خلاصه و نتيجه گيري.. 96……….
1-1        مقدمه
آب نشانه حيات است.اين مايع حيات بخش كه نمي توان آن را با هيچ ماده ديگري جايگزين نمود از منابع محدودي برخوردار بوده وكمبود آن به همراه رشد روز افزون جمعيت، زندگي بشري را در آستانه يك بحران حدي قرار داده است. اين مسئله مهم باعث گرديده تا تلاشهاي گسترده اي براي استفاده بهينه از منابع موجود آب صورت گيرد. يكي از اين اقدامات، جلوگيري از تلفات آب در شبكه هاي توزيع آب شهري است تلفات آب در شبكه هاي توزيع آب شهري از دو ديدگاه مختلف حياتي و اقتصادي قابل بررسي مي باشد.
تامين، تصفيه، انتقال و توزيع آب آشاميدني در شبكه هاي توزيع آب شهري، مستلزم صرف هزينه هاي مختلفي است كه باعث مي گردد آب در شبكه هاي توزيع آب شهري نه تنها به عنوان يك ماده حياتي بلكه به عنوان يك كالاي اقتصادي در نظر گرفته شود. به همين دليل در چند دهه اخير، مفهوم آب به حساب نياممده كه رد برگيرنده مفاهيم مربوط به تلفات آب از دو ديدگاه اقتصادي و حياتي مي باشد مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است تا كنون تعاريف مختلفي براي آب به حساب نيامده ارائه گرديده است يكي از كاملترين تعريفها در اين زمينه به صورت زير مي باشد:
آب به حساب نيامده در يك شبكه توزيع آب شهري عبارت است از اختلاف حجم آب ورودي به شبكه و آن بخش از حجم آب مصرف شده توسط مشتركين كه به وسيله كنتورهاي آنها اندازه گيري گرديده است. مطابق اين تعريف، آب به حساب نيامده را مي توان به دو بخش كلي تلفات فيزيكي و تلفات غير فيزيكي تقسيم نمود. تلفات فيزيكي، شامل ميزان آبي است كه به دليل نشت يا شكستگي از شبكه خارج شده و به هدر مي رود. اين مقدار آب هدر رفته نه تنها به دست مصرف كننده نرسيده بلكه هزينه آن نيز براي شركتهاي آب و فاضلاب حاصل نمي گردد. از طرف ديگر، تلفات غير فيزيكي شامل مصارف اندازه گيري نشده و ميزان خطا در مصارف اندازه گيري شده است كه باعث مي شود و به ازاء اقتصادي آي مصرف شده، توسط شركتهاي آب و فاضلاب حصول نگردد……….

دانلود پروژه بررسی آنالیز کمی آب
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد