دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم

 

فهرست مطالب
فصل اول:كليات تحقيق
مقدمه
بیان مساله تحقيق
اهمیت وضرورت موضوع تحقيق
اهداف تحقيق
چارچوب نظري تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
قلمرو تحقيق
تعاریف و مفاهیم واژه ها
متغيرهاي تحقيق
فصل دوم:ادبيات تحقيق
مقدمه
تعاریف و مفاهیم تعهد سازماني
مراحل توسعه تعهد سازماني
اجزاء تعهد سازمانی
اهمیت تعهد سازمانی
عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
ابعاد تعهد سازمانی
دیدگاه‌های تعهد سازمانی
مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی
برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی
فصل سوم:روش شناسي تحقيق
مقدمه
نوع تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه
روش نمونه گيري
شرح پرسشنامه
روايي پرسشنامه
اعتبار( پايايي )پرسشنامه
فصل چهارم: روشهاي آماري و تجزيه و تحليل مشاهدات (داده‌ها
مقدمه
آمار توصيفي
فرضيه
فرضيه
فرضيه
فرضيه
فرضيه
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات  
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم  

چكيده:
اين تحقيق  با هدف بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسيد.نوع تحقيق با توجه به هدف، كاربردي و از نظر ماهيت وروش توصيفي مي باشدكه با استفاده از مطالعات ميداني به بررسي وضعيت موجود پرداخته است.جامعه آماري مورد نظر كليه كارمندان دانشگاه تربيت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، كه از اين تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسي و مورگان (1970)  تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه 15 سوالي (OCQ) موداي،پورتر و استيرز به همراه سوالات ويژگيهاي فردي و شخصي بوده است كه با ضريب آلفاي كرونباخ 0.764 پايايي آن اثبات و روايي آن نيز طبق نظر اساتيد فن مورد تاييد واقع شده است. در تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق از شيوه هاي توصيف آماري از قبيل: جداول توزيع فراواني،شاخصهاي مركزي و شاخصهاي پراكندگي و در بخش استنباطهاي آماري از روش آزمون t  براي نمونه هاي مستقل و روش ANOVA   ورگرسيون خطي ساده يك متغيره براي بررسي فرضيات تحقيق استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل  يافته ها نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين تعهد سازماني با سن ، جنسيت، سطح تحصيلات ، وضعيت تأهل و ميزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بين سابقه خدمت تعهد سازماني و رابطه معني دار ديده مي شود..

واژهاي كليدي:
تعهد سازماني –  ويژگيهاي شخصي –  كاركنان

 

دانلود پروژه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد