کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ
دانلود پروژه انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ

دانلود پروژه انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ

بررسی انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ

امروزه سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری سهم بسزایی درکارایی امور تجاری و کنترلی دارند. لذا برای حصول این کارایی ضروری است که اطلاعاتی که به کامپیوترها وارد می شوند ، دقیق و بهنگام بوده و در ضمن ، گردآوری آنها نیز هزینه زیادی دربر نداشته باشد . درمیان انواع سیستمهای شناسایی خودکار ، تکنولوژی بارکد جزء ساده ترین ها است. این سیستم به صورت تجهیزات جانبی کامپیوترهای شخصی که امروزه در واحدهای صنعتی ، تجاری و اداری کشور جایگاه مهمی یافته اند ، قابل بکارگیری است.در این تحقیق سعی شده انواع سیستم های بارکدینگ معرفی شده  و کاربرد های هر یک مورد بررسی قرار گیرند.همچنین باتوجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف،وتوسعه تغییرات در تکنولوژی های موجود،ما را بر آن داشت تا از فنآوری های جایگزین و جدید نیزمواردی را بیان کنیم.
فهرست مطالب
مقدمه
چکیده ٢
فصل ١ :آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار ٣
١-١ : نوارهای مغناطیس ۴
٢-١ : شناسایی نوری الفبا ۴
٣-١ : فرکانس رادیوی ۵
۴-١ : تشخیص صوت ۶
۵-١ : بینایی مصنوعی ۶
۶-١ : کارتهای هوشمند ٧
٧-١ : بارکد ٧
٨-١ : برتری های سیستم بارکد به دیگر سیستمهای شناسایی خودکار …. ٨
فصل ٢ :بارکد ………….………………………………………….. ٩
١-٢ : تعریف بارکد ………….……………………….……….. ٩
٢-٢ :تاریخچه بارکد ………….……………….……………….. ٩
٣-٢ :ضرورت استفاده از بارکد ………….…………..………….. ١٢
١-٣-٢ : سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد ………….…..…….. ١٢
٢-٣-٢ : سیستم بارکد امروزى چگونه شروع به کار کرد …………… ١٣
۴-٢ : فواید بارکد کردن ………….…………………………….. ١۶
۵-٢ : انواع مختلف روشهای کدگذاری ………….……..………….. ١٨
۶-٢ : انواع بارکد ………….………………………..……….. ١٨
١-۶-٢ : بارکد خطی ………….………………..……….. ١٨
الف : بارکد رقمی ………….…………………….. ١٩

انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ

ب : بارکد …………………. ALPHANUMERIC ٢٠
١-۶-٢ : بارکد دوبعدی ………….……………………….. ٢٠
٧-٢ : چاپ بارکد ………….…………………………….. ٢١
٨-٢ : معرفی انواع بارکد ………….…………………………….. ٢٢
١-٨-٢ ……………………………………… UPC/EAN : ٢٢
١-١-٨-٢ : بارکد ١٣ EAN ……….……………….. ٢٢
الف : تاریخچه ١٣ EAN …………………٢٣
ب : محاسبه عدد کنترلی(رقم سیزدهم) ..…………. ٢۴
ج : ساختار بارکد ١٣ EAN ……….………٢۴
٢-٨-٢ : ٣٩ …….………………………………. Code ٢٨
٣-٨-٢ : ١٢٨ ……………………………………… Code٢٩
١-٣-٨-٢ : ساختار بارکد ١٢٨ ……..……………. Code٣٠
٢-٣-٨-٢ : نحوه محاسبه رقم کنترل …………………… ٣١
۴٨-٢ Interleaved 2 of 5 : …………..………….٣٢
۵-٨-٢ PDF417 : ……………….………… ٣٣
٩-٢ : بارکدها چگونه خوانده می شوند …………..………………….. ٣٣
١٠-٢ : بارکد خوانها ………….…………….…………………….. ٣۴
١-١٠-٢ : بارکدخوانهای ثابت ………….………..……………. ٣۴
٢-١٠-٢ : بارکدخوانهای سیار دسته ای ………………………….. ٣۵
٣-١٠-٢ : بارکدخوانهای سیار بی سیم ……………….………….. ٣۶
١١-٢ : اسکنر چکونه کار می کند ………………………..………….. ٣۶
١٢-٢ : کدام بارکدخوان برای کار و نرم افزار شما مناسب است ……………….. ٣٧
١٣-٢ : آیا دستگاه بارکد خوان با کامپیوتر من سازگار است ………………….. ٣٨
١۴-٢ : چاپ بارکد ………….…………………………………….. ٣٩
١۵-٢ : استفاده از بارکد در هر کجا ………………………………….. ٣٩
١-١۵-٢ : کارخانجات ………….…………………………….. ٣٩
٢-١۵-٢ : حمل و نقل ………….…………………………….. ٣٩
٣-١۵-٢ : فروشگاهها ……………………………………….. ۴٠
۴-١۵-٢ : مراکز درمانی …………..………………………….. ۴٠
١۶-٢ : تکنولوژی های جدید بارکد ………….……………………… ۴٠

انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ

فصل ٣ : جدید ترین جانشین بارکد ………….…..………………………….. ۴٣
١-٣RFID : )تشخیص هویت رادیویی ………………………………… ( ۴۵
٢-٣ : برخی کابردهای ……….…………………………….. RFID۴۵
٣-٣ : انواع یا کلاس‌های برچسب‌‌های ………………….……….. RFID۴٧
۴-٣ : دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی RFIDها ………….……..……………………….. ۴٧
۵-٣ : ساختار …………………………………………….. RFID۴٩
۶-٣ : اجزای تگ ………….………………..………………….. ۴٩
٧-٣ : اجزای سیستم RFIDغیرفعال …………..…………………….. ۴٩
٨-٣ : آنتن ………….………………….……………………….. ۵١
٩-٣ : ابعاد و اشکال مختلف تگ غیرفعال …………..…………………… ۵١
١٠-٣ : فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی …………..…………………………….. ۵٢
١١-٣ : کنترل کیفیت ………….………….……………………….. ۵٣
١٢-٣ : کاربردهای عمده RFIDها …….…………………………….. ۵٣
١٣-٣ : فرایند پرینت برچسب …………….………………………….. ۵۴
١۴-٣ : پرینت برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ………….…………..………………….. ۵۴
١۵-٣ : برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند ………….…………………………….. ۵۵
١۶-٣ : مقایسه سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بارکدینگ ………….……………………… ۵٧
١٧-٣ : مزیت RFID نسبت به بارکدها …..………………..………….. ۵٨
١٨-٣ : دیگر کاربردهای امنیتی ………….………………………….. ۵٩
١-١٨-٣ : انبارداری و ردیابی کالا …………..………………… ۵٩
٢-١٨-٣ : حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ………….…………………………….. ۶٠
٣-١٨-٣ : حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ریلی ……..…………………………….. ۶٠
۴-١٨-٣ : باربری …………..…………………………….. ۶١
۵-١٨-٣ : خودروسازی …………………………………….. ۶١
۶١٨-٣ : فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ……….…………………………….. ۶١
٧-١٨-٣ : حریم خصوصی افراد ……….…………………….. ۶٢
١٩-٣ : فناوری RFID بدون نیاز به ریزتراشه …………….…………….. ۶٣
٢٠-٣ : دیگر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از فناوری RFID می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود ………….……….. ۶۴
٢١-٣ : معایب ………………………………………… RFID۶۵
فصل ۴ : نگاهی به آغاز اجرای طرح بارکد ژنتیکی …………………….. ۶٨
١- ۴ : گستره استفاده ………….…………………………….. ۶٩
٢- ۴ : قالب ژنتیک ………….….………………………….. ٧٠
ضمیمه ١ : نمونه ای از طراحی بارکد ………….……………………….. ٧٢
ضمیمه ٢ : نرم افزار موبایل برای خواندن بارکد ………….……………….. ٧۵
ضمیمه ٣ : جدول کد EAN•UCC مربوط به کشور های مختلف ………….. ٧٧
ضمیمه ۴ : جدول انواع ……….…………………………….. بارکد ها ٨٠
ضمیمه ۵: ا …………..…………………….. شکال متنوعی از بارکد ٨٢
منابع : …………………………………………………………٨۶

منابع

وب سایت شرکت اندیشه پرداز ماد

www.taltech.com

www.creativity.ir

www.daneshju.ir

www.traceability.blogsky.com

www.makebarcode.com

www.irdanesh.com

http://imilad.parsaspace.com/BarCoder.rar

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :۸۵

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید

جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است