اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ
دانلود پروژه انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ

دانلود پروژه انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ

بررسی انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ

امروزه سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری سهم بسزایی درکارایی امور تجاری و کنترلی دارند. لذا برای حصول این کارایی ضروری است که اطلاعاتی که به کامپیوترها وارد می شوند ، دقیق و بهنگام بوده و در ضمن ، گردآوری آنها نیز هزینه زیادی دربر نداشته باشد . درمیان انواع سیستمهای شناسایی خودکار ، تکنولوژی بارکد جزء ساده ترین ها است. این سیستم به صورت تجهیزات جانبی کامپیوترهای شخصی که امروزه در واحدهای صنعتی ، تجاری و اداری کشور جایگاه مهمی یافته اند ، قابل بکارگیری است.در این تحقیق سعی شده انواع سیستم های بارکدینگ معرفی شده  و کاربرد های هر یک مورد بررسی قرار گیرند.همچنین باتوجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف،وتوسعه تغییرات در تکنولوژی های موجود،ما را بر آن داشت تا از فنآوری های جایگزین و جدید نیزمواردی را بیان کنیم.
فهرست مطالب
مقدمه
چکیده ٢
فصل ١ :آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار ٣
١-١ : نوارهای مغناطیس ٤
٢-١ : شناسایی نوری الفبا ٤
٣-١ : فركانس رادیوی ٥
٤-١ : تشخیص صوت ٦
٥-١ : بینایی مصنوعی ٦
٦-١ : كارتهای هوشمند ٧
٧-١ : باركد ٧
٨-١ : برتری های سیستم باركد به دیگر سیستمهای شناسایی خودكار …. ٨
فصل ٢ :بارکد ………….………………………………………….. ٩
١-٢ : تعریف بارکد ………….……………………….……….. ٩
٢-٢ :تاریخچه بارکد ………….……………….……………….. ٩
٣-٢ :ضرورت استفاده از بارکد ………….…………..………….. ١٢
١-٣-٢ : سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد ………….…..…….. ١٢
٢-٣-٢ : سیستم بارکد امروزى چگونه شروع به کار کرد …………… ١٣
٤-٢ : فواید بارکد کردن ………….…………………………….. ١٦
٥-٢ : انواع مختلف روشهای کدگذاری ………….……..………….. ١٨
٦-٢ : انواع باركد ………….………………………..……….. ١٨
١-٦-٢ : باركد خطی ………….………………..……….. ١٨
الف : باركد رقمی ………….…………………….. ١٩

انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ

ب : باركد …………………. ALPHANUMERIC ٢٠
١-٦-٢ : باركد دوبعدی ………….……………………….. ٢٠
٧-٢ : چاپ باركد ………….…………………………….. ٢١
٨-٢ : معرفی انواع بارکد ………….…………………………….. ٢٢
١-٨-٢ ……………………………………… UPC/EAN : ٢٢
١-١-٨-٢ : بارکد ١٣ EAN ……….……………….. ٢٢
الف : تاریخچه ١٣ EAN …………………٢٣
ب : محاسبه عدد کنترلی(رقم سیزدهم) ..…………. ٢٤
ج : ساختار بارکد ١٣ EAN ……….………٢٤
٢-٨-٢ : ٣٩ …….………………………………. Code ٢٨
٣-٨-٢ : ١٢٨ ……………………………………… Code٢٩
١-٣-٨-٢ : ساختار بارکد ١٢٨ ……..……………. Code٣٠
٢-٣-٨-٢ : نحوه محاسبه رقم كنترل …………………… ٣١
٤٨-٢ Interleaved 2 of 5 : …………..………….٣٢
٥-٨-٢ PDF417 : ……………….………… ٣٣
٩-٢ : بارکدها چگونه خوانده می شوند …………..………………….. ٣٣
١٠-٢ : بارکد خوانها ………….…………….…………………….. ٣٤
١-١٠-٢ : بارکدخوانهای ثابت ………….………..……………. ٣٤
٢-١٠-٢ : بارکدخوانهای سیار دسته ای ………………………….. ٣٥
٣-١٠-٢ : بارکدخوانهای سیار بی سیم ……………….………….. ٣٦
١١-٢ : اسکنر چکونه کار می کند ………………………..………….. ٣٦
١٢-٢ : کدام بارکدخوان برای کار و نرم افزار شما مناسب است ……………….. ٣٧
١٣-٢ : آیا دستگاه بارکد خوان با کامپیوتر من سازگار است ………………….. ٣٨
١٤-٢ : چاپ بارکد ………….…………………………………….. ٣٩
١٥-٢ : استفاده از بارکد در هر کجا ………………………………….. ٣٩
١-١٥-٢ : کارخانجات ………….…………………………….. ٣٩
٢-١٥-٢ : حمل و نقل ………….…………………………….. ٣٩
٣-١٥-٢ : فروشگاهها ……………………………………….. ٤٠
٤-١٥-٢ : مراکز درمانی …………..………………………….. ٤٠
١٦-٢ : تکنولوژی های جدید بارکد ………….……………………… ٤٠

انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ

فصل ٣ : جدید ترین جانشین بارکد ………….…..………………………….. ٤٣
١-٣RFID : )تشخیص هویت رادیویی ………………………………… ( ٤٥
٢-٣ : برخی کابردهای ……….…………………………….. RFID٤٥
٣-٣ : انواع یا کلاس‌های برچسب‌‌های ………………….……….. RFID٤٧
٤-٣ : دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی RFIDها ………….……..……………………….. ٤٧
٥-٣ : ساختار …………………………………………….. RFID٤٩
٦-٣ : اجزای تگ ………….………………..………………….. ٤٩
٧-٣ : اجزای سیستم RFIDغیرفعال …………..…………………….. ٤٩
٨-٣ : آنتن ………….………………….……………………….. ٥١
٩-٣ : ابعاد و اشکال مختلف تگ غیرفعال …………..…………………… ٥١
١٠-٣ : فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی …………..…………………………….. ٥٢
١١-٣ : کنترل کیفیت ………….………….……………………….. ٥٣
١٢-٣ : کاربردهای عمده RFIDها …….…………………………….. ٥٣
١٣-٣ : فرایند پرینت برچسب …………….………………………….. ٥٤
١٤-٣ : پرینت برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ………….…………..………………….. ٥٤
١٥-٣ : برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند ………….…………………………….. ٥٥
١٦-٣ : مقایسه سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بارکدینگ ………….……………………… ٥٧
١٧-٣ : مزیت RFID نسبت به بارکدها …..………………..………….. ٥٨
١٨-٣ : دیگر کاربردهای امنیتی ………….………………………….. ٥٩
١-١٨-٣ : انبارداری و ردیابی کالا …………..………………… ٥٩
٢-١٨-٣ : حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ………….…………………………….. ٦٠
٣-١٨-٣ : حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ریلی ……..…………………………….. ٦٠
٤-١٨-٣ : باربری …………..…………………………….. ٦١
٥-١٨-٣ : خودروسازی …………………………………….. ٦١
٦١٨-٣ : فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ……….…………………………….. ٦١
٧-١٨-٣ : حریم خصوصی افراد ……….…………………….. ٦٢
١٩-٣ : فناوری RFID بدون نیاز به ریزتراشه …………….…………….. ٦٣
٢٠-٣ : دیگر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از فناوری RFID می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود ………….……….. ٦٤
٢١-٣ : معایب ………………………………………… RFID٦٥
فصل ٤ : نگاهی به آغاز اجرای طرح بارکد ژنتیکی …………………….. ٦٨
١- ٤ : گستره استفاده ………….…………………………….. ٦٩
٢- ٤ : قالب ژنتیک ………….….………………………….. ٧٠
ضمیمه ١ : نمونه ای از طراحی بارکد ………….……………………….. ٧٢
ضمیمه ٢ : نرم افزار موبایل برای خواندن بارکد ………….……………….. ٧٥
ضمیمه ٣ : جدول کد EAN•UCC مربوط به کشور های مختلف ………….. ٧٧
ضمیمه ٤ : جدول انواع ……….…………………………….. بارکد ها ٨٠
ضمیمه ٥: ا …………..…………………….. شکال متنوعی از بارکد ٨٢
منابع : …………………………………………………………٨٦

منابع

وب سایت شرکت اندیشه پرداز ماد

www.taltech.com

www.creativity.ir

www.daneshju.ir

www.traceability.blogsky.com

www.makebarcode.com

www.irdanesh.com

http://imilad.parsaspace.com/BarCoder.rar

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :85

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید

جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: 4.65 ( 1 votes )
  امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است