دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی بازاریابی و بازسازی زیره و زرشک

بررسی بازاریابی و بازسازی زیره و زرشک

فهرست مطالب

فصل اول
1-1 مقدمه
2-1 ضرورت‌ و اهميت‌ مسئله‌
3-1 اهداف تحقيق
4- 1 فرضيات تحقيق
5-1 كاربردهاي انجام تحقيق
6-1 پيشينه تحقيق
تحقيقات انجام شده در زمينه بازاريابي و بازار رساني محصولات كشاورزي
فصل دوم
بخش اول
1-2 مقدمه‌
2-2 تاريخچه‌
3-2 خصوصيات‌ گياهشناسي‌ زيره‌ سبز
1-3-2 ويژگيهاي‌ عمومي‌
2-3-2 ارقام‌ زيره‌ سبز
3-3-2 زيستگاه‌ و پراكنش‌
1-4-2 مصارف خوراكي و ارزش غذايي
2-4-2 اهميت‌ دارويي‌
5-2 ساير كاربردهاي‌ زيره‌ سبز
6-2 ويژگيها وروشهاي‌ كشت‌ زيره‌ سبز
1-6-2 كاشت‌
3-6-2 داشت‌
3-6-2 برداشت‌
7-2 آفات‌ و امراض‌
8-2 خصوصيات‌ زرشگ‌
9-2 تاريخچه‌ زرشك‌
10-2 خصوصيات‌ گياهشناسي‌ و پراكنش‌ جنس‌ زرشك‌
1-10-2 ويژگيهاي‌ عمومي‌
2-10-2 گونه‌هاي‌ زرشگ‌
3-10-2 زيستگاه‌ و پراكنش‌
11-2 مصارف‌ خوراكي‌، ارزش‌ غذايي‌ و اهيمت‌ دارويي‌ زرشك‌
1-11-2 مصارف‌ خوراكي‌ و ارزش‌ غذايي‌
2-11-2 اهميت‌ دارويي‌
12-2 ساير كابردهاي‌ زرشك‌
13-2 ويژگيها و روشهاي‌ پرورش‌ زرشك‌ بيدانه‌
1-13-2 كاشت‌ و تكثير
2-13-2 داشت‌
3-13-2 برداشت‌
14-2 آفات‌ و امراض‌ زرشك‌
بخش دوم
1-2 تعريف بازار
2-2 طبقه بندي بازارهاي مختلف
1-2-2 طبقه بندي بازار بر اساس موضوع مبادلات
2-2-2 بازارها بر اساس وضعيت مكاني
3-2 تعريف بازاريابي
4-2 ابعاد مختلف بازاريابي
1-4-2 بازاري گرائي
2-4-2 بازار شناسي
3-4-2 بازاريابي
4-4-2 بازار رساني
5-4-2 بازار گردي
6-4-2 بازار سنجي
7-4-2 بازار داري
8-4-2 بازار گرمي
9-4-2 بازار گرداني
5-2 عناصر قابل كنترل و موثر بر بازاريابي
6-2 تاريخچه بازاريابي
7-2 مفاهيم اساسي بازاريابي
8-2 عوامل موثر در بازاريابي
1-8-2 فروشندگان اوليه
2-8-2 واسطه‌هاي بازاريابي
1-2-8-2 دلالان
2-2-8-2 واحدهاي توزيع فيزيكي
3-2-8-2 آژانسهاي خدمات بازاريابي
4-2-8-2 واسطه‌هاي مالي
3-8-2 مشتريان
4-8-2 رقبا
5-8-2 جوامع
9-2 مفهوم جديد بازاريابي
10-2 تئوريهاي رفتار خريدار
1-10-2 تئوري اقتصاد خرد (Microevonmic theory)
2-10-2 تئوري روان شناسي (psychogical)
1-2-10-2 مراحل تصميم گيري خريدار
1-1-2-10-2 شناخت اشكال
2-1-2-10-2 جستجو براي اطلاعات
3-1-2-10-2 ارزيابي كردن خط مشي‌هاي مختلف (عمل تصميم گيري)
11-2 مفهوم بازاريابي محصولات كشاورزي
12-2 اهميت بازاريابي محصولات كشاورزي
13-2 عمليات بازارياي
1-13-2 فعاليت‌هاي مبادله اي
2-13-2 فعاليت‌هاي فيزيكي
14-2 سازمان بازاريابي
15-2 فعاليتها و وظايف بازاريابي محصولات كشاورزي
1-15-2 جمع آوري اطلاعات
2-15-2 حمل و نقل
3-15-2 درجه بندي و استاندارد نمودن محصولات
4-15-2 بسته بندي و تبديل محصولات
5-15-2 انبارداري
6-15-2 تبليغات
7-15-2 اعتبار
8-15-2 قيمت گذاري
16-2 شبكه‌هاي بازاريابي
1-16-2 خرده فروشان
2-16-2 عمده فروشان
3-16-2 سلف خران
4-16-2 ميدان داران
5-16-2 ساير موارد
17-2 اهداف بازاريابي محصولات كشاورزي
1-17-2 آنچه به عهده دولت مي‌باشد
2-17-2 آنچه بر عهده توليد كننده مي‌باشد
18-2 نقش شركتهاي تعاوني در بازاريابي
19-2 مسير بازاريابي
20-2 هزينه‌هاي بازاريابي
21-2 حاشيه بازاريابي
24-3- كارايي بازاريابي
23-2 مدل‌هاي حاشيه بازاريابي
1-23-2 الگوي مارك- آپ (Mark up Model)
2-23-2 الگوي حاشيه نسبي (Relative Model)
3-23-2 الگوي هزينه بازاريابي (Marketing Cost. Model)
4-23-2 الگوي انتظارات عقلايي (Ration Expectation Model)
24-2 شفافيت بازار
25-2 برخي مشكلات اساسي موجود در بازاريابي محصولات كشاورزي
فصل سوم
1-3 مقدمه
2-3 روش تحقيق
3-3 روش جمع آوري اطلاعات
4-3 منابع اطلاعات ثانويه
5-3 منابع اطلاعات اوليه
6-3 جامعه آماري
7-3 نمونه آماري
فصل چهارم
1-4- مقدمه
2-4- اهميت اقتصادي زيره
1-2-4- كشورهاي وارد كننده و صادر كننده زيره
2-2-4- روند توليد و صادرات زيره
3-4 مشخصات جامعه مورد بررسي و مشخصات تحقيق
4-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زيره
1-4-4 ويژگي‌هاي سني
2-4-4 سطح تحصيلات
3-4-4 وضعيت مالكيت اراضي
5-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زيره
1-5-4 ويژگي‌هاي سني
2-5-4 سطح تحصيلات
1-6-4 ويژگيهاي سني
2-6-4 سطح تحصيلات
7-4 انواع بازارهاي زيره
1-7-4 بازار سر مزرعه
2-7-4 بازار عمده فروشي
3-7-4 بازار خرده فروشي
8-4 سازمان بازاريابي زيره
1-8-4 عمده فروشان
2-8-4 خريدران محلي
3-8-4 نمايندگان عمده فروش
4-8-4 ميدان داران
5-8-4 دلالان
6-8-4 خرده فروشان
9-4 عمليات بازاريابي زيره
1-9-4 حمل و نقل
2-9-4 درجه بندي
3-9-4 استاندارد
1-3-9-4 مواد خارجي موجود در زيره
2-3-9-4 ويژگي‌هاي زيره استاندارد شده بايد به شرح زير باشد
4-9-4 بسته بندي
5-9-4 اطلاعات زير بايد بر روي هر بسته يا بر چسب شود
5-9-4 انبارداري
10-4 اعتبار
11-4 مسير بازاريابي زيره
1-11-4 مسيرهاي اصلي بازاريابي زيره
12-4 قيمت گذاري
13-4 حاشيه بازاريابي
14-4 هزينه بازاريابي
15- 4 سود بازاريابي
16-4 ضريب هزينه بازاريابي
17-4 ضايعات
18-4 عدم كارايي بازاريابي
19-4 شفافيت بازار
20-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زرشك
1-20-4 ويژگي‌هاي سني
2-20-4 سطح تحصيلات
3-20-4 وضعيت مالكيت اراضي
21-4 ويژگيهاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زرشك
1-21-4 ويژگيهاي سني
2-21-4 سطح تحصيلات
22-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد برري خرده فروشان زرشك
1-22-4 ويژگي‌هاي سني
2-22-4 سطح تحصيلات
23-4 انواع بازارهاي زرشك
1-23-4 بازار سر مزرعه
2-23-4 بازار خرده فروشي
24-4 سازمان بازاريابي
1-24-4 عمده فروشان
2-24-4 خريداران محلي
3-24-4 نمايندگان عمده فروش
4-24-4 ميدان داران
5-24-4 دلالان
6-24-4 خرده فروشان
25-4 عمليات بازاريابي زرشك
1-25-4 حمل و نقل
2-25-4 درجه بندي
3-25-4 استاندارد
4-25-4 بسته بندي
5-25-4 انبارداري
26-4 اعتبار
27-4 مسير بازاريابي زرشك
28-4 قيمت گذاري
29-4 حاشيه بازاريابي
30-4 هزينه‌هاي بازاريابي
31-4 سود بازاريابي
32-4 ضريب هزينه بازاريابي
33-4 ضايعات
34-4 عدم كارايي بازاريابي
35-4 شفافيت بازار
36-4 مشكلات بازاريابي و صادرات زيره و زرشك
فصل پنجم
1-5- مقدمه
2-5 نتايج و بحث
3-5 پيشنهادات جهت بهبود بازاريابي زيره و زرشك
منابع

دانلود پروژه بررسی بازاریابی و بازسازی زیره و زرشک
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد