به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خانه » پروژه » عمران » دانلود پروژه بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت روستائیان
دانلود پروژه بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت روستائیان

دانلود پروژه بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت روستائیان

فهرست مطالب

چکیده             ۱
فصل اول
۱-۱ مقدمه            ۲
۱-۲ مهاجرت کمک به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن      ۲
۱-۳ بیان مسأله           ۴
۱-۴ مروری بر تأثیرات برنامه های عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۲۷) در روند مهارجت روستائیان
به شهرها           ۶
۱-۴-۱ برنامه اول عمران (۱۳۴۵-۱۳۲۷)         ۷
۱-۴-۲ برنامه دوم عمرانی (۱۳۴۴-۱۳۳۱)         ۷
۱-۴-۳ برنامه سوم عمرانی (۱۳۴۶-۱۳۴۲)        ۷
۱-۴-۴ برنامه چهارم عمرانی (۱۳۵۱ – ۱۳۴۷ )        ۸
۱-۴-۵ برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۵۲)        ۹
۱-۵ : اهمیت موضوع           ۱۰
۱-۶ : دلایل انتخاب موضوع          ۱۲
۱-۷ : تعاریف عملیاتی           ۱۳
۱-۷-۱ : روستا            ۱۳
۱-۷-۲ : مهاجرت           ۱۳
۱-۷-۳ : فعالیت های عمرانی          ۱۴
۱-۷-۴ : فعالیت های اقتصادی          ۱۴
۱-۷-۵ : واگذاری زمین در روستا         ۱۴
۱-۸ : محدوده تحقیق           ۱۴
۱-۸-۱ : معرفی اجمال شهرستان کرج         ۱۴
۱-۸-۲: موفقیت شهرستان کرج          ۱۴
۱-۸-۳ : توسعه و رونق اقتصادی شهرستان کرج        ۱۵
۱-۸-۴ : جمعیت شهرستان کرج          ۱۶
۱-۸-۵ : وضعیت آب و هوای شهرستان کرج        ۱۸
۱-۸-۶ : موقعیت ، حدود و جغرافیایی بخش اشتهارد .       ۱۸
۱-۸-۷ : منابع آب بخش اشتهارد          ۱۹
۱-۸-۸ : وضعیت آب و هوا          ۲۰
۱-۸-۹ : اسامی روستاها بخش اشتهارد .         ۲۰
۱-۸-۱۰ : فعالیت اقتصادی روستائیان بخش اشتهارد       ۲۰
۱-۹ : محدودیت های تحقیق          ۲۱

فصل دوم
۲-۱ : مقدمه            ۲۲
۲-۲ : االگوی مهاجرت روستایی در ایران        ۲۲
۳-۲-۱ : مهاجرت دائمی           ۲۲
۳-۲-۲:  مهاجرت فصلی          ۲۲
۲-۳ : مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی       ۲۳
۲-۴: انگیزه مهاجرت داخلی          ۲۳
۲-۵ : برخی از علل مهاجرت روستا به شهر       ۲۳
۲-۵-۱ : عوامل اقتصادی          ۲۳
۲-۵-۲ : علل اجتماعی           ۲۴
۲-۵-۳ : علل طبیعی           ۲۴
۲-۵-۴ : خدمات عمرانی و زیر ساخت ها        ۲۴
۲-۶ : برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان        ۲۵
۲-۶-۱ : اقتصادی           ۲۵
۲-۶-۲ : اجتماعی و روانی          ۲۵
۲-۷ : انواع مهاجرت از بعد مکانی         ۲۵
۲-۷-۱ : مهاجرت از روستا به شهر         ۲۶
۲-۷-۲ : مهاجرت از روستا به روستا         ۲۶
۲-۷-۳ : مهاجرت از شهر به روستا         ۲۶
۲-۸ : جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی        ۲۷
۲-۹ : تشکیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب .     ۲۸
۲-۹-۱: وظایف و عملکرد جهاد در خصوص راه روستایی .      ۳۰
۲-۹-۲ : عملکرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی       ۳۰
۲-۹-۳ : عملکرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها       ۳۱
۲-۱۰ : رویکرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی       ۳۲
۲-۱۰-۱ : توجه به اقشار فقیر روستایی          ۳۲
۲-۱۰-۲ : توجه به زیرساخت های روستایی        ۳۲
۲-۱۰-۳ : توجه به توسعه روستایی         ۳۳
۲-۱۱ : تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران      ۳۳
۲-۱۲ : ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها        ۳۵
۲-۱۲-۱ : بعد اول           ۳۵
۲-۱۲-۲ : بعد دوم           ۳۶
۲-۱۳: سؤالات تحقیق          ۳۷
۲-۱۴ : مبانی نظری تحقیق          ۳۸
۲-۱۴-۱ : نظریه تفاوت ها یا نظریه جذب و دفع        ۳۸
۲-۱۴-۲: نظریه دگرگونی و توسعه         ۴۰
۲-۱۴-۳ : نظریه فایده هزینه          ۴۱
۲-۱۴-۴ : نظریه درآمد انتظاری          ۴۲
۲-۱۵ : مطالعات پیشین           ۴۴
۲-۱۵-۱ :  سابقه تحقیق در خصوص مشاغل غیر کشاورزی ، ( صنایع روستایی و مهاجرت)  ۴۴
۲-۱۵-۲ : سابقه تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی و مهاجرت     ۴۶
۲-۱۵-۳ : زمین و مهاجرت .          ۴۶

فصل سوم
۳-۱ : مقدمه            ۴۸
۳-۲: روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات        ۴۸
۳-۳: ابزار جمع آوری اطلاعات          ۴۸
۳-۴ : اعتبار و روایی اندازه گیری         ۴۹
۳-۵ : روش های جمع آوری اطلاعات         ۴۹
۳-۵-۱ : روش پیمایشی           ۴۹
۳-۵-۲ : سند پژوهی          ۴۹
۳-۶ : جامعه آماری و جمعیت نمونه         ۴۹
۳-۷ : تحلیل داده ها           ۵۰
۳-۷-۱ : جدول            ۵۰
۳-۷-۲ : نمودار            ۵۱
۳-۷-۲-۱ : نمودار برداری .          ۵۱

فصل چهارم
۴-۱ : مقدمه            ۵۲
۴-۲ : توصیف و تحلیل داده ها          ۵۲
۴-۲-۱ : شهرک صنعتی و اشتغال و مهاجرت        ۵۲
۴-۲-۲ : هیأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت         ۸۸
۴-۲-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت         ۱۰۹
۴-۲-۴ : تسهیلات و امکانات روستایی و مهاجرت       ۱۳۶

فصل پنجم
۵-۱ : نتیجه گیری           ۱۴۲
۵-۱-۱ : شهرک صنعتی ، اشتعال و مهاجرت        ۱۴۲
۵-۱-۲  : هیأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت        ۱۴۲
۵-۱-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت         ۱۴۳
۵-۱-۴ : فعالیت های عمرانی و تسهیلات روستایی و مهاجرت      ۱۴۳
۵-۲ : پیشنهادات           ۱۴۳
۵-۲-۱ : پیشنهادات در خصوص شهرک صنعتی و مهاجرت      ۱۴۳
۵-۲-۲ : پیشنهادات در خصوص هیأت ۷ نفره ومهاجرت       ۱۴۴
۵-۲-۳ : یشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت       ۱۴۴
۵-۲-۴ : پیشنهادات در خصوص عمران و تسهیلات روستایی و مهاجرت     ۱۴۵

پیوستها             ۱۴۶
پرسشنامه

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است