دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی تأثير فعاليت هاي عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان

فهرست مطالب

چكيده             1
فصل اول
1-1 مقدمه            2
1-2 مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن      2
1-3 بيان مسأله           4
1-4 مروري بر تأثيرات برنامه هاي عمراني (1356-1327) در روند مهارجت روستائيان
به شهرها           6
1-4-1 برنامه اول عمران (1345-1327)         7
1-4-2 برنامة دوم عمراني (1344-1331)         7
1-4-3 برنامة سوم عمراني (1346-1342)        7
1-4-4 برنامه چهارم عمراني (1351 – 1347 )        8
1-4-5 برنامه پنجم عمراني (1356-1352)        9
1-5 : اهميت موضوع           10
1-6 : دلايل انتخاب موضوع          12
1-7 : تعاريف عملياتي           13
1-7-1 : روستا            13
1-7-2 : مهاجرت           13
1-7-3 : فعاليت هاي عمراني          14
1-7-4 : فعاليت هاي اقتصادي          14
1-7-5 : واگذاري زمين در روستا         14
1-8 : محدودة تحقيق           14
1-8-1 : معرفي اجمال شهرستان كرج         14
1-8-2: موفقيت شهرستان كرج          14
1-8-3 : توسعه و رونق اقتصادي شهرستان كرج        15
1-8-4 : جمعيت شهرستان كرج          16
1-8-5 : وضعيت آب و هواي شهرستان كرج        18
1-8-6 : موقعيت ، حدود و جغرافيايي بخش اشتهارد .       18
1-8-7 : منابع آب بخش اشتهارد          19
1-8-8 : وضعيت آب و هوا          20
1-8-9 : اسامي روستاها بخش اشتهارد .         20
1-8-10 : فعاليت اقتصادي روستائيان بخش اشتهارد       20
1-9 : محدوديت هاي تحقيق          21

فصل دوم
2-1 : مقدمه            22
2-2 : االگوي مهاجرت روستايي در ايران        22
3-2-1 : مهاجرت دائمي           22
3-2-2:  مهاجرت فصلي          22
2-3 : مهاجرت از بعد مرزهاي سياسي داخلي و خارجي       23
2-4: انگيزه مهاجرت داخلي          23
2-5 : برخي از علل مهاجرت روستا به شهر       23
2-5-1 : عوامل اقتصادي          23
2-5-2 : علل اجتماعي           24
2-5-3 : علل طبيعي           24
2-5-4 : خدمات عمراني و زير ساخت ها        24
2-6 : برخي دلايل استقرار بخشي روستائيان        25
2-6-1 : اقتصادي           25
2-6-2 : اجتماعي و رواني          25
2-7 : انواع مهاجرت از بعد مكاني         25
2-7-1 : مهاجرت از روستا به شهر         26
2-7-2 : مهاجرت از روستا به روستا         26
2-7-3 : مهاجرت از شهر به روستا         26
2-8 : جايگاه امور زيربنايي در توسعه روستايي        27
2-9 : تشكيل جهاد سازندگي و توجه به امور ها پس از انقلاب .     28
2-9-1: وظايف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستايي .      30
2-9-2 : عملكرد جهاد سازندگي در خصوص آبرساني       30
2-9-3 : عملكرد جهاد در خصوص برق رساني روستاها       31
2-10 : رويكرد هاي اساسي وزارت جهاد سازندگي       32
2-10-1 : توجه به اقشار فقير روستايي          32
2-10-2 : توجه به زيرساخت هاي روستايي        32
2-10-3 : توجه به توسعه روستايي         33
2-11 : تاريخچه و روند مهاجرت روستائيان شهرها در ايران      33
2-12 : ابعاد مهاجرت روستائيان به شهرها        35
2-12-1 : بعد اول           35
2-12-2 : بعد دوم           36
2-13: سؤالات تحقيق          37
2-14 : مباني نظري تحقيق          38
2-14-1 : نظريه تفاوت ها يا نظرية جذب و دفع        38
2-14-2: نظريه دگرگوني و توسعه         40
2-14-3 : نظريه فايده هزينه          41
2-14-4 : نظرية درآمد انتظاري          42
2-15 : مطالعات پيشين           44
2-15-1 :  سابقة تحقيق در خصوص مشاغل غير كشاورزي ، ( صنايع روستايي و مهاجرت)  44
2-15-2 : سابقة تحقيق در خصوص فعاليت هاي عمراني و مهاجرت     46
2-15-3 : زمين و مهاجرت .          46

فصل سوم
3-1 : مقدمه            48
3-2: روش تحقيق و ابزار جمع آوري اطلاعات        48
3-3: ابزار جمع آوري اطلاعات          48
3-4 : اعتبار و روايي اندازه گيري         49
3-5 : روش هاي جمع آوري اطلاعات         49
3-5-1 : روش پيمايشي           49
3-5-2 : سند پژوهي          49
3-6 : جامعة آماري و جمعيت نمونه         49
3-7 : تحليل داده ها           50
3-7-1 : جدول            50
3-7-2 : نمودار            51
3-7-2-1 : نمودار برداري .          51

فصل چهارم
4-1 : مقدمه            52
4-2 : توصيف و تحليل داده ها          52
4-2-1 : شهرك صنعتي و اشتغال و مهاجرت        52
4-2-2 : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت         88
4-2-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت         109
4-2-4 : تسهيلات و امكانات روستايي و مهاجرت       136

فصل پنجم
5-1 : نتيجه گيري           142
5-1-1 : شهرك صنعتي ، اشتعال و مهاجرت        142
5-1-2  : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت        142
5-1-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت         143
5-1-4 : فعاليت هاي عمراني و تسهيلات روستايي و مهاجرت      143
5-2 : پيشنهادات           143
5-2-1 : پيشنهادات در خصوص شهرك صنعتي و مهاجرت      143
5-2-2 : پيشنهادات در خصوص هيأت 7 نفره ومهاجرت       144
5-2-3 : يشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت       144
5-2-4 : پيشنهادات در خصوص عمران و تسهيلات روستايي و مهاجرت     145

پيوستها             146
پرسشنامه

دانلود پروژه بررسی تأثير فعاليت هاي عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد