اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » پروژه » عمران » دانلود پروژه بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر
دانلود پروژه بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر

دانلود پروژه بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر

بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر
چکیده
پیشگفتار
فصل اول ـ مروري بر انواع روسازي16
1-1- مقدمه17
1-2- تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي17
1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازي‌ها20
1-4- روسازي‌هاي انعطاف‌پذير21
1-5- خلاصه و نتيجه‌گيري22
فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر
1- مقدمه 24
2- تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها25
3- تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي 26
4- انتخاب مدل و روش تحليل29
4-1 – مدل هندسي روسازي29
4-2 – بارگذاري31
4-3 – مدل تعيين عمر روسازي ها 33
5- تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي 33
5-1- تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي)34
5-2- تاثير كاهش اجراء ضعيف اندود پريمكت ( حالت 3 اجرايي)35
5-3- تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت 4 اجرايي)37
6- خلاصه و نتيجه گيري39
فصل سوم: روش‌هاي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير41
3-1- مقدمه42
3-2- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي42
3-1-1- معادلات پايه44
3-2-2- شرايط مرزي و پيوستگي47
3-3- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزاء محدود50
3-4- مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزاء محدود55
3-5- خلاصه و نتيجه‌گيري58
فصل چهارم: بررسي نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحليل روساز‌ي‌هاي انعطاف‌پذير
4-1- تئوري نرم‌افزار61
4-1-1- سيستم چند لايه‌ي الاستيك:61
4-1-2- Super Position و تعيين پاسخ‌ها62
4-1-2-1- تجزيه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y64
4-1-2-2- محاسبه تنش‌هاي اصلي 65
4-1-2-3- محاسبه كرنش بحراني65
4-1-3- آناليز خرابي (Damage Anaysis)66
4-1-3-1- معيار بحراني شكست ترك كششي66
4-1-3-2- معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر67
4-1-3-3- محورهاي چندگانه68
4-1-4- لايه‌هاي غيرخطي70
4-1-4-1- مصالح دانه‌اي70
4-1-4-1- تقسيم لايه به تعدادي زير لايه72
4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي72
4-1-4-2- مصالح ريزدانه74
4-1-4-3- نقطه تنش براي لايه غيرخطي77
4-2- نكات فني راجع به Kenlayer79
4-2-1- اطلاعات عمومي نرم‌افزار79
4-2-1-1- مصالح79
4-2-1-2- آناليز خرابي81
4-2-1-3- تعداد بازه‌هاي زماني در هر سال81
4-2-1-4- بارها81
4-3- خلاصه و نتيجه‌گيري82
فصل پنجم ـ بررسي نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير
مقدمه85
5-1- تئوري نرم‌افزار86
5-1-1- سيستم لايه‌اي87
5-1-2- برهم نهي بارها و تعيين پاسخ‌ها87
5-2- نكات فني89
5-3- خلاصه و نتيجه‌گيري91
فصل ششم ـ مقايسه‌ي عملكرد و نتايج حاصل از نرم‌افزارهاي TUPAS و KENLAYER
6-1- مقدمه94
6-2- شرح چند مثال94
6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد94
6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه94
6-3- حل چند مثال95
6-3-1- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري تك چرخ95
6-3-2- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه96
6-3-3- حل مسئله 3 لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ98
6-4- آناليز حساسيت100
6-4-1- آناليز خطي101
6-4-1-1- سيستم سه لايه‌اي101
6-4-1-2- تاثير ضخامت لايه103
6-4-1-3- تاثير مدول لايه‌ها104
6-4-2- آناليز غيرخطي106
فصل هفتم ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري108
7-1- خلاصه109
7-2- نتيجه‌گيري111
7-3- پيشنهادات111
منابع و مراجع113
بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر
چکیده
پیشگفتار
فصل اول ـ مروري بر انواع روسازي16
1-1- مقدمه17
1-2- تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي17
1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازي‌ها20
1-4- روسازي‌هاي انعطاف‌پذير21
1-5- خلاصه و نتيجه‌گيري22
فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر
1- مقدمه 24
2- تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها25
3- تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي 26
4- انتخاب مدل و روش تحليل29
4-1 – مدل هندسي روسازي29
4-2 – بارگذاري31
4-3 – مدل تعيين عمر روسازي ها 33
5- تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي 33
5-1- تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي)34
5-2- تاثير كاهش اجراء ضعيف اندود پريمكت ( حالت 3 اجرايي)35
5-3- تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت 4 اجرايي)37
6- خلاصه و نتيجه گيري39
فصل سوم: روش‌هاي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير41
3-1- مقدمه42
3-2- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي42
3-1-1- معادلات پايه44
3-2-2- شرايط مرزي و پيوستگي47
3-3- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزاء محدود50
3-4- مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزاء محدود55
3-5- خلاصه و نتيجه‌گيري58
فصل چهارم: بررسي نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحليل روساز‌ي‌هاي انعطاف‌پذير
4-1- تئوري نرم‌افزار61
4-1-1- سيستم چند لايه‌ي الاستيك:61
4-1-2- Super Position و تعيين پاسخ‌ها62
4-1-2-1- تجزيه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y64
4-1-2-2- محاسبه تنش‌هاي اصلي 65
4-1-2-3- محاسبه كرنش بحراني65
4-1-3- آناليز خرابي (Damage Anaysis)66
4-1-3-1- معيار بحراني شكست ترك كششي66
4-1-3-2- معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر67
4-1-3-3- محورهاي چندگانه68
4-1-4- لايه‌هاي غيرخطي70
4-1-4-1- مصالح دانه‌اي70
4-1-4-1- تقسيم لايه به تعدادي زير لايه72
4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي72
4-1-4-2- مصالح ريزدانه74
4-1-4-3- نقطه تنش براي لايه غيرخطي77
4-2- نكات فني راجع به Kenlayer79
4-2-1- اطلاعات عمومي نرم‌افزار79
4-2-1-1- مصالح79
4-2-1-2- آناليز خرابي81
4-2-1-3- تعداد بازه‌هاي زماني در هر سال81
4-2-1-4- بارها81
4-3- خلاصه و نتيجه‌گيري82

فصل پنجم ـ بررسي نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير
مقدمه85
5-1- تئوري نرم‌افزار86
5-1-1- سيستم لايه‌اي87
5-1-2- برهم نهي بارها و تعيين پاسخ‌ها87
5-2- نكات فني89
5-3- خلاصه و نتيجه‌گيري91

فصل ششم ـ مقايسه‌ي عملكرد و نتايج حاصل از نرم‌افزارهاي TUPAS و KENLAYER
6-1- مقدمه94
6-2- شرح چند مثال94
6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد94
6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه94
6-3- حل چند مثال95
6-3-1- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري تك چرخ95
6-3-2- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه96
6-3-3- حل مسئله 3 لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ98
6-4- آناليز حساسيت100
6-4-1- آناليز خطي101
6-4-1-1- سيستم سه لايه‌اي101
6-4-1-2- تاثير ضخامت لايه103
6-4-1-3- تاثير مدول لايه‌ها104
6-4-2- آناليز غيرخطي106
فصل هفتم ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري108
7-1- خلاصه109
7-2- نتيجه‌گيري111
7-3- پيشنهادات111
منابع و مراجع113……..

فرمت : WORD  | صفحات:70

******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است