عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » عمران » دانلود پروژه بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر
دانلود پروژه بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر

دانلود پروژه بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر

بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر
چکیده
پیشگفتار
فصل اول ـ مروری بر انواع روسازی۱۶
۱-۱- مقدمه۱۷
۱-۲- تأثیر بارگذار و عوامل جوی بر سیستم روسازی۱۷
۱-۳- عوامل مؤثر در طرح روسازی‌ها۲۰
۱-۴- روسازی‌های انعطاف‌پذیر۲۱
۱-۵- خلاصه و نتیجه‌گیری۲۲
فصل دوم : کاهش عمر روسازی های انعطاف پذیر در اثر تغییرات شرایط چسبندگی بین لایه ها با توجه به کرنش قائم روی خاک بستر
۱- مقدمه ۲۴
۲- تاثیر بارهای افقی و اصطکاک بین لایه ای به عمر روسازی ها۲۵
۳- تحلیل نظریه تاثیر شرایط بین لایه ای ۲۶
۴- انتخاب مدل و روش تحلیل۲۹
۴-۱ – مدل هندسی روسازی۲۹
۴-۲ – بارگذاری۳۱
۴-۳ – مدل تعیین عمر روسازی ها ۳۳
۵- تحلیل تاثیر شرایط بین لایه ای مختلف بر روی عملکرد روسازی ۳۳
۵-۱- تاثیر اجراء ضعیف اندود تک کت ( حالت اجرایی)۳۴
۵-۲- تاثیر کاهش اجراء ضعیف اندود پریمکت ( حالت ۳ اجرایی)۳۵
۵-۳- تاثیر اجرای نامناسب اندودهای بین لایه ای ( حالت ۴ اجرایی)۳۷
۶- خلاصه و نتیجه گیری۳۹
فصل سوم: روش‌های تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر۴۱
۳-۱- مقدمه۴۲
۳-۲- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از تئوری چند لایه‌ای۴۲
۳-۱-۱- معادلات پایه۴۴
۳-۲-۲- شرایط مرزی و پیوستگی۴۷
۳-۳- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از روش اجزاء محدود۵۰
۳-۴- مقایسه روش چند لایه‌ای با روش اجزاء محدود۵۵
۳-۵- خلاصه و نتیجه‌گیری۵۸
فصل چهارم: بررسی نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحلیل روساز‌ی‌های انعطاف‌پذیر
۴-۱- تئوری نرم‌افزار۶۱
۴-۱-۱- سیستم چند لایه‌ی الاستیک:۶۱
۴-۱-۲- Super Position و تعیین پاسخ‌ها۶۲
۴-۱-۲-۱- تجزیه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y64
۴-۱-۲-۲- محاسبه تنش‌های اصلی ۶۵
۴-۱-۲-۳- محاسبه کرنش بحرانی۶۵
۴-۱-۳- آنالیز خرابی (Damage Anaysis)66
۴-۱-۳-۱- معیار بحرانی شکست ترک کششی۶۶
۴-۱-۳-۲- معیار بحرانی شکست تغییر شکل حداکثر۶۷
۴-۱-۳-۳- محورهای چندگانه۶۸
۴-۱-۴- لایه‌های غیرخطی۷۰
۴-۱-۴-۱- مصالح دانه‌ای۷۰
۴-۱-۴-۱- تقسیم لایه به تعدادی زیر لایه۷۲
۴-۱-۴-۱-۲- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحی۷۲
۴-۱-۴-۲- مصالح ریزدانه۷۴
۴-۱-۴-۳- نقطه تنش برای لایه غیرخطی۷۷
۴-۲- نکات فنی راجع به Kenlayer79
۴-۲-۱- اطلاعات عمومی نرم‌افزار۷۹
۴-۲-۱-۱- مصالح۷۹
۴-۲-۱-۲- آنالیز خرابی۸۱
۴-۲-۱-۳- تعداد بازه‌های زمانی در هر سال۸۱
۴-۲-۱-۴- بارها۸۱
۴-۳- خلاصه و نتیجه‌گیری۸۲
فصل پنجم ـ بررسی نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر
مقدمه۸۵
۵-۱- تئوری نرم‌افزار۸۶
۵-۱-۱- سیستم لایه‌ای۸۷
۵-۱-۲- برهم نهی بارها و تعیین پاسخ‌ها۸۷
۵-۲- نکات فنی۸۹
۵-۳- خلاصه و نتیجه‌گیری۹۱
فصل ششم ـ مقایسه‌ی عملکرد و نتایج حاصل از نرم‌افزارهای TUPAS و KENLAYER
۶-۱- مقدمه۹۴
۶-۲- شرح چند مثال۹۴
۶-۲-۱- شرح مسئله با چرخ منفرد۹۴
۶-۲-۲- شرح مسئله با چرخ چندگانه۹۴
۶-۳- حل چند مثال۹۵
۶-۳-۱- حل مسئله ۳ لایه‌ای تحت بارگذاری تک چرخ۹۵
۶-۳-۲- حل مسئله ۳ لایه‌ای تحت بارگذاری ناشی از یک محور سه گانه۹۶
۶-۳-۳- حل مسئله ۳ لایه غیرخطی ناشی از بارگذاری تک چرخ۹۸
۶-۴- آنالیز حساسیت۱۰۰
۶-۴-۱- آنالیز خطی۱۰۱
۶-۴-۱-۱- سیستم سه لایه‌ای۱۰۱
۶-۴-۱-۲- تاثیر ضخامت لایه۱۰۳
۶-۴-۱-۳- تاثیر مدول لایه‌ها۱۰۴
۶-۴-۲- آنالیز غیرخطی۱۰۶
فصل هفتم ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری۱۰۸
۷-۱- خلاصه۱۰۹
۷-۲- نتیجه‌گیری۱۱۱
۷-۳- پیشنهادات۱۱۱
منابع و مراجع۱۱۳
بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر
چکیده
پیشگفتار
فصل اول ـ مروری بر انواع روسازی۱۶
۱-۱- مقدمه۱۷
۱-۲- تأثیر بارگذار و عوامل جوی بر سیستم روسازی۱۷
۱-۳- عوامل مؤثر در طرح روسازی‌ها۲۰
۱-۴- روسازی‌های انعطاف‌پذیر۲۱
۱-۵- خلاصه و نتیجه‌گیری۲۲
فصل دوم : کاهش عمر روسازی های انعطاف پذیر در اثر تغییرات شرایط چسبندگی بین لایه ها با توجه به کرنش قائم روی خاک بستر
۱- مقدمه ۲۴
۲- تاثیر بارهای افقی و اصطکاک بین لایه ای به عمر روسازی ها۲۵
۳- تحلیل نظریه تاثیر شرایط بین لایه ای ۲۶
۴- انتخاب مدل و روش تحلیل۲۹
۴-۱ – مدل هندسی روسازی۲۹
۴-۲ – بارگذاری۳۱
۴-۳ – مدل تعیین عمر روسازی ها ۳۳
۵- تحلیل تاثیر شرایط بین لایه ای مختلف بر روی عملکرد روسازی ۳۳
۵-۱- تاثیر اجراء ضعیف اندود تک کت ( حالت اجرایی)۳۴
۵-۲- تاثیر کاهش اجراء ضعیف اندود پریمکت ( حالت ۳ اجرایی)۳۵
۵-۳- تاثیر اجرای نامناسب اندودهای بین لایه ای ( حالت ۴ اجرایی)۳۷
۶- خلاصه و نتیجه گیری۳۹
فصل سوم: روش‌های تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر۴۱
۳-۱- مقدمه۴۲
۳-۲- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از تئوری چند لایه‌ای۴۲
۳-۱-۱- معادلات پایه۴۴
۳-۲-۲- شرایط مرزی و پیوستگی۴۷
۳-۳- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از روش اجزاء محدود۵۰
۳-۴- مقایسه روش چند لایه‌ای با روش اجزاء محدود۵۵
۳-۵- خلاصه و نتیجه‌گیری۵۸
فصل چهارم: بررسی نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحلیل روساز‌ی‌های انعطاف‌پذیر
۴-۱- تئوری نرم‌افزار۶۱
۴-۱-۱- سیستم چند لایه‌ی الاستیک:۶۱
۴-۱-۲- Super Position و تعیین پاسخ‌ها۶۲
۴-۱-۲-۱- تجزیه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y64
۴-۱-۲-۲- محاسبه تنش‌های اصلی ۶۵
۴-۱-۲-۳- محاسبه کرنش بحرانی۶۵
۴-۱-۳- آنالیز خرابی (Damage Anaysis)66
۴-۱-۳-۱- معیار بحرانی شکست ترک کششی۶۶
۴-۱-۳-۲- معیار بحرانی شکست تغییر شکل حداکثر۶۷
۴-۱-۳-۳- محورهای چندگانه۶۸
۴-۱-۴- لایه‌های غیرخطی۷۰
۴-۱-۴-۱- مصالح دانه‌ای۷۰
۴-۱-۴-۱- تقسیم لایه به تعدادی زیر لایه۷۲
۴-۱-۴-۱-۲- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحی۷۲
۴-۱-۴-۲- مصالح ریزدانه۷۴
۴-۱-۴-۳- نقطه تنش برای لایه غیرخطی۷۷
۴-۲- نکات فنی راجع به Kenlayer79
۴-۲-۱- اطلاعات عمومی نرم‌افزار۷۹
۴-۲-۱-۱- مصالح۷۹
۴-۲-۱-۲- آنالیز خرابی۸۱
۴-۲-۱-۳- تعداد بازه‌های زمانی در هر سال۸۱
۴-۲-۱-۴- بارها۸۱
۴-۳- خلاصه و نتیجه‌گیری۸۲

فصل پنجم ـ بررسی نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر
مقدمه۸۵
۵-۱- تئوری نرم‌افزار۸۶
۵-۱-۱- سیستم لایه‌ای۸۷
۵-۱-۲- برهم نهی بارها و تعیین پاسخ‌ها۸۷
۵-۲- نکات فنی۸۹
۵-۳- خلاصه و نتیجه‌گیری۹۱

فصل ششم ـ مقایسه‌ی عملکرد و نتایج حاصل از نرم‌افزارهای TUPAS و KENLAYER
۶-۱- مقدمه۹۴
۶-۲- شرح چند مثال۹۴
۶-۲-۱- شرح مسئله با چرخ منفرد۹۴
۶-۲-۲- شرح مسئله با چرخ چندگانه۹۴
۶-۳- حل چند مثال۹۵
۶-۳-۱- حل مسئله ۳ لایه‌ای تحت بارگذاری تک چرخ۹۵
۶-۳-۲- حل مسئله ۳ لایه‌ای تحت بارگذاری ناشی از یک محور سه گانه۹۶
۶-۳-۳- حل مسئله ۳ لایه غیرخطی ناشی از بارگذاری تک چرخ۹۸
۶-۴- آنالیز حساسیت۱۰۰
۶-۴-۱- آنالیز خطی۱۰۱
۶-۴-۱-۱- سیستم سه لایه‌ای۱۰۱
۶-۴-۱-۲- تاثیر ضخامت لایه۱۰۳
۶-۴-۱-۳- تاثیر مدول لایه‌ها۱۰۴
۶-۴-۲- آنالیز غیرخطی۱۰۶
فصل هفتم ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری۱۰۸
۷-۱- خلاصه۱۰۹
۷-۲- نتیجه‌گیری۱۱۱
۷-۳- پیشنهادات۱۱۱
منابع و مراجع۱۱۳……..

فرمت : WORD  | صفحات:۷۰

******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است