دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر

بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر
چکیده
پیشگفتار
فصل اول ـ مروري بر انواع روسازي16
1-1- مقدمه17
1-2- تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي17
1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازي‌ها20
1-4- روسازي‌هاي انعطاف‌پذير21
1-5- خلاصه و نتيجه‌گيري22
فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر
1- مقدمه 24
2- تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها25
3- تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي 26
4- انتخاب مدل و روش تحليل29
4-1 – مدل هندسي روسازي29
4-2 – بارگذاري31
4-3 – مدل تعيين عمر روسازي ها 33
5- تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي 33
5-1- تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي)34
5-2- تاثير كاهش اجراء ضعيف اندود پريمكت ( حالت 3 اجرايي)35
5-3- تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت 4 اجرايي)37
6- خلاصه و نتيجه گيري39
فصل سوم: روش‌هاي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير41
3-1- مقدمه42
3-2- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي42
3-1-1- معادلات پايه44
3-2-2- شرايط مرزي و پيوستگي47
3-3- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزاء محدود50
3-4- مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزاء محدود55
3-5- خلاصه و نتيجه‌گيري58
فصل چهارم: بررسي نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحليل روساز‌ي‌هاي انعطاف‌پذير
4-1- تئوري نرم‌افزار61
4-1-1- سيستم چند لايه‌ي الاستيك:61
4-1-2- Super Position و تعيين پاسخ‌ها62
4-1-2-1- تجزيه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y64
4-1-2-2- محاسبه تنش‌هاي اصلي 65
4-1-2-3- محاسبه كرنش بحراني65
4-1-3- آناليز خرابي (Damage Anaysis)66
4-1-3-1- معيار بحراني شكست ترك كششي66
4-1-3-2- معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر67
4-1-3-3- محورهاي چندگانه68
4-1-4- لايه‌هاي غيرخطي70
4-1-4-1- مصالح دانه‌اي70
4-1-4-1- تقسيم لايه به تعدادي زير لايه72
4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي72
4-1-4-2- مصالح ريزدانه74
4-1-4-3- نقطه تنش براي لايه غيرخطي77
4-2- نكات فني راجع به Kenlayer79
4-2-1- اطلاعات عمومي نرم‌افزار79
4-2-1-1- مصالح79
4-2-1-2- آناليز خرابي81
4-2-1-3- تعداد بازه‌هاي زماني در هر سال81
4-2-1-4- بارها81
4-3- خلاصه و نتيجه‌گيري82
فصل پنجم ـ بررسي نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير
مقدمه85
5-1- تئوري نرم‌افزار86
5-1-1- سيستم لايه‌اي87
5-1-2- برهم نهي بارها و تعيين پاسخ‌ها87
5-2- نكات فني89
5-3- خلاصه و نتيجه‌گيري91
فصل ششم ـ مقايسه‌ي عملكرد و نتايج حاصل از نرم‌افزارهاي TUPAS و KENLAYER
6-1- مقدمه94
6-2- شرح چند مثال94
6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد94
6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه94
6-3- حل چند مثال95
6-3-1- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري تك چرخ95
6-3-2- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه96
6-3-3- حل مسئله 3 لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ98
6-4- آناليز حساسيت100
6-4-1- آناليز خطي101
6-4-1-1- سيستم سه لايه‌اي101
6-4-1-2- تاثير ضخامت لايه103
6-4-1-3- تاثير مدول لايه‌ها104
6-4-2- آناليز غيرخطي106
فصل هفتم ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري108
7-1- خلاصه109
7-2- نتيجه‌گيري111
7-3- پيشنهادات111
منابع و مراجع113
بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر
چکیده
پیشگفتار
فصل اول ـ مروري بر انواع روسازي16
1-1- مقدمه17
1-2- تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي17
1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازي‌ها20
1-4- روسازي‌هاي انعطاف‌پذير21
1-5- خلاصه و نتيجه‌گيري22
فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر
1- مقدمه 24
2- تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها25
3- تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي 26
4- انتخاب مدل و روش تحليل29
4-1 – مدل هندسي روسازي29
4-2 – بارگذاري31
4-3 – مدل تعيين عمر روسازي ها 33
5- تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي 33
5-1- تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي)34
5-2- تاثير كاهش اجراء ضعيف اندود پريمكت ( حالت 3 اجرايي)35
5-3- تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت 4 اجرايي)37
6- خلاصه و نتيجه گيري39
فصل سوم: روش‌هاي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير41
3-1- مقدمه42
3-2- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي42
3-1-1- معادلات پايه44
3-2-2- شرايط مرزي و پيوستگي47
3-3- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزاء محدود50
3-4- مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزاء محدود55
3-5- خلاصه و نتيجه‌گيري58
فصل چهارم: بررسي نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحليل روساز‌ي‌هاي انعطاف‌پذير
4-1- تئوري نرم‌افزار61
4-1-1- سيستم چند لايه‌ي الاستيك:61
4-1-2- Super Position و تعيين پاسخ‌ها62
4-1-2-1- تجزيه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y64
4-1-2-2- محاسبه تنش‌هاي اصلي 65
4-1-2-3- محاسبه كرنش بحراني65
4-1-3- آناليز خرابي (Damage Anaysis)66
4-1-3-1- معيار بحراني شكست ترك كششي66
4-1-3-2- معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر67
4-1-3-3- محورهاي چندگانه68
4-1-4- لايه‌هاي غيرخطي70
4-1-4-1- مصالح دانه‌اي70
4-1-4-1- تقسيم لايه به تعدادي زير لايه72
4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي72
4-1-4-2- مصالح ريزدانه74
4-1-4-3- نقطه تنش براي لايه غيرخطي77
4-2- نكات فني راجع به Kenlayer79
4-2-1- اطلاعات عمومي نرم‌افزار79
4-2-1-1- مصالح79
4-2-1-2- آناليز خرابي81
4-2-1-3- تعداد بازه‌هاي زماني در هر سال81
4-2-1-4- بارها81
4-3- خلاصه و نتيجه‌گيري82

فصل پنجم ـ بررسي نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير
مقدمه85
5-1- تئوري نرم‌افزار86
5-1-1- سيستم لايه‌اي87
5-1-2- برهم نهي بارها و تعيين پاسخ‌ها87
5-2- نكات فني89
5-3- خلاصه و نتيجه‌گيري91

فصل ششم ـ مقايسه‌ي عملكرد و نتايج حاصل از نرم‌افزارهاي TUPAS و KENLAYER
6-1- مقدمه94
6-2- شرح چند مثال94
6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد94
6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه94
6-3- حل چند مثال95
6-3-1- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري تك چرخ95
6-3-2- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه96
6-3-3- حل مسئله 3 لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ98
6-4- آناليز حساسيت100
6-4-1- آناليز خطي101
6-4-1-1- سيستم سه لايه‌اي101
6-4-1-2- تاثير ضخامت لايه103
6-4-1-3- تاثير مدول لايه‌ها104
6-4-2- آناليز غيرخطي106
فصل هفتم ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري108
7-1- خلاصه109
7-2- نتيجه‌گيري111
7-3- پيشنهادات111
منابع و مراجع113……..

فرمت : WORD  | صفحات:70

******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد