دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی تخريب اراضي دولتي در ايران

تخريب اراضي دولتي در ايران
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: كليات
مبحث اول: تعريف اراضي موات12
گفتار اول – تعريف لغوي12
گفتار دوم – تعريف اصطلاحي14
الف – تعريفي فقهي14
ب – تعريف حقوقي27
مبحث دوم: تاريخچه اراضي موات29
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي29
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي
مبحث سوم: عناصر اراضي موات31
گفتار اول: سابقه مالكيت خصوصي آن معلوم نباشد.31
گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آباداني در آن نباشد35
گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد36
مبحث چهارم – مقايسه اراضي موات با اراضي باير
گفتار اول: اراضي موات و باير
الف – تعريف فقهي38
ب- تعرف قانوني40
مبحث پنجم: اراضي دولتي
فصل دوم مفهوم تصرف اراضي شرايط واركان آن
گفتار اول اركان تصرف 41
الف – استيلا42
ب – كميت استيلا42
ج – كيفيت استيلا43
گفتار دوم – شرايط تصرف44
الف – استمرار در تصرف44
ب – مسالمت آميز بودن تصرف44
ج – علني بودن تصرف45
د – صريح بودن تصرف45
گفتار سوم – اثبات شرايط تصرف46
مبحث اول – انواع دعاوي تصرف
الف – تصرف 47
ب – مزاحمت 48
ج – ممانعت از حق 48
مبحث دوم – تغيير ماهيت مستأجر و امين 49
فصل سوم اعلان موات
مبحث اول – مفهوم اعلان موات51
مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات52
مبحث سوم – ماهيت اعلان موات53
مبحث چهارم – حكومت و انفال 55
مبحث پنجم – اهميت رعايت تشريفات د راعلان موات57
مبحث ششم – شكل جريان اعلان موات و سازمان مسوول 65
الف – شكل جريان اعلان موات در اراضي خارج از محدودة شهرها 66
ب – شكل جريان اعلان موات در اراضي داخل محدودة شهرها68
فصل چهارم آثار اعلان موات، مسووليت تعرض به آن
مبحث اول – آثار اعلان موات
گفتار اول – زوال مالكيت خصوصي (غير مشروع)72
گفتار دوم – ابطال اسناد مالكيت 74
مبحث دوم – آثار مسووليت ناشي از تعرض به اراضي موات
گفتار اول – آثار مسووليت مدني ناشي از غصب اراضي موات
الف – خلع يد 76
ب – اجره المثل80
مبحث دوم – مسووليت كيفري83
گفتار اول – قانون و آيين‌نامه مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن   83
گفتار دوم – قوانين زمين شهري 92
گفتار سوم – لوايح قانوني مصوب شوراي انقلاب 94
گفتار چهارم – تخريب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامي 98
مبحث اول – عناوين مجرمانه
الف – عنصر قانوني 100
ب – عنصر مادي 102
ج – عنصر معنوي 108
مبحث دوم – مراجع رسيدگي 110
نتيجه 112
مقدمه
زمين از دير‌باز براي بشر و رفع نيازهاي او داراي اهميت فراوان بوده و امروزه نيز اين اهميت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشيني و صنعت و پيشرفت علم ارزش اراضي به مراتب بيشتر شده است. در گذشته مالكيت خصوصي بر زمين محترم و مقدس به شمار مي‌آمد و اصل تسليط (مادة 30 قانون مدني) به ندرت مخدوش و محدود مي‌شد، ولي امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمايت از طبقات ضعيف، مالكيت خصوصي به ويژه مالكيت بر زمين به انحاء مختلف محدود شده و حتي سلب مالكيت به لحاظ حفظ منافع عمومي، در كشورهاي مختلف صورت قانوني به خود گرفته است.
اين روند در همة كشورهاي جهان از جمله ايران به چشم مي‌خورد و در قوانين مدون نيز انعكاس يا فته است.
نظام حقوقي اراضي موات در ايران از ابتداي قانونگذاري داراي نظام ثابت و مشخصي نبوده است، و قانونگذار هدف و سياست معين و مشخصي را در قوانين مربوطه در جهت تصدي و اعمال حاكميت نسبت به اراضي موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضي از قوانين از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذيرش ثبت اراضي موات از اشخاص را تصويب نموده است.
نظام حاكم بر اراضي در ايران در هر دوره‌اي متفاوت با دوران ديگر بوده است. زماني قسمت عمده‌اي از اراضي تحت عنوان خالصه در اختيار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دريافت بهرة مالكانه از آن استفاده مي‌نموده‌اند………..

دانلود پروژه بررسی تخريب اراضي دولتي در ايران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد