دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی تست های غیر مخرب NDT در تجهیزات برق

بررسی تست های غیر مخرب NDT در تجهیزات برق
فهرست مطالب
* چکیده 1
* فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات
* 1-1 مقدمه 2
* 1-2 تجزیه وتحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع، فوق توزیع وانتقال 4
* 1-2-1 کلیدهای قدرت 4
* 1-2-2 اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکردصحیح کلیدها شود 5
* 1-2-3 اشکالاتی ناشی ازعدم عملکرد صحیح کلیدها 5
* 1-2-4 عوامل موثر در میزان تاثیر عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم 6
* 1-2-5 خصوصیات عمده ومهمی که کلیدهای قدرت باید دارا باشند6
* 1-2-6 تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه ای که دارند6
* 1-2-7 انواع کلیدهای قدرت 7
* 1-2-8 انتخاب کلیدهای فشارقوی 7
* 1-2-8-1 انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب مشخصات نامی 7
* 1-2-8-2 انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب وظیفه قطع و وصل 8
* 1-2-9 سکسیونر و کلید زمین و کلید و ویژه تخلیه بار الکتریکی 8
* 1-2-10 کلید زمین9
* 1-2-11 کلید مخصوص تخلیه بار الکتریکی9
* 1-2-12 فیوز 10
* 1-2-13 کلید بار10
* 1-2-14 سکسیونر قابل قطع زیر بار11
* 1-2-15 انواع وموارد استفاده ترانسفورماتورها 13
* فصل دوم ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی 15
* 2-1 مقدمه 15
* 2-2 روشهای مختلف بازبینی و بازرسی فنی 15
* فصل سوم بررسی سیستمهای مختلف آزمون های غیر مخرب 19
* 3-1 مقدمه 19
* 3-2 تکنیک بازرسی بامایع نافذ 19
*  3-2-1 اصول بازرسی بامایع نافذ20
* 3-2-1-1 آماده سازی قطعه 20
* 3-2-1-2 استعمال مایع نافذ20
* 3-2-1-3 تمییز کردن مایع اضافی 20
* 3-2-1-4 ظهور 21
* 3-2-1-5 مشاهده و بازرسی 21
* 3-2-2 ویژگیهای یک مایع ناذ21
*  3-2-3 مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی بامایع نافذ23
* 3-3 سیستم بازرسی با ذرات مغناطیسی 23
*  3-3-1 مغناطیسی کردن قطعات 25
*  3-3-2 آشکار سازی عیب بوسیله ذرات مغناطیسی 26
*  3-3-3 مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی با ذرات مغناطیسی 27
* 3-4 سیستم بازرسی با جریان فوکو27
*  3-4-1 ساختمان سیم پیچ ها29
*  3-4-2 انواع مدارهای سیم پیچی جریان های گردابی 30
*  3-4-2-1 شبکه پل 31
* 3-2-2-2 مدارهای تشدید 31
* 3-5 سیستم بازرسی با رادیو گرافی 32
*  3-5-1 برخی ازمحدودیت های استفاده از سیستم رادیو گرافی 32
*  3-5-2 اصول استفادهاز سیستم رادیوگرافی 33
* 3-6 سیستم ترمو گرافی 34
* فصل چهارم بررسی سیستمهای ترموگرافیک درتست تجهیزات شبکه قدرت 35
* 4-1 مقدمه 35
* 4-2 تاریخچه عکس های حرارتی مادون قرمز35
* 4-3 طیف اشعه مادون قرمز 36
* 4-4 اصول و نحوه کار سیستمهای ترموگرافیک 38
* 4-5 استفاده از عکسهای حرارتی در برنامه تعمیراتی تجهیزات 39
* فصل پنجم بررسی و تعین نقاط معیوب تجهیزات بااستفاده از ترموگرافی 40
* 5-1 مقدمه 40
* 5-2 اولویت های تعمیرات برحسب دمای اضافی 41
* 5-3 عوامل مشکل زا در تعین درجه حرارت اضافی 42
* 5-4 نمونه هایی از عکس های حرارتی 45
* فصل ششم دوربین کرونا48
* 6-1 مقدمه 48
* 6-2 کرونا 49
* 6-3 دوربین کرونا 51
* 6-4 ساختار عملیاتی دوربینهای کرونا53
* 6-5 کاربرددوربین های کرونا55
* 6-5-1 بازدید زمینی خطوط انتقا ل نیرو55
*  6-5-2 بازدیدهای پریودیک تجهیزاتپست های فشار قوی 62
* 6-5-3 بازدیدهای پریودیک شبکه های توزیع 62
* 6-5-4 بازدیدهای هلیکوپتری خطوط انتقال نیرو64
*
* فصل هفتم بررسی روغن ترانسفورماتور و روشهای بازرسی آن 78
* 7-1 مقدمه 78
* 7-2 عایق روغن 72
* 7-3 آزمایشات روغن 75
* 7-3-2 رطوبت 75
* 7-3-3 ویسکوزیته 76
* 7-3-4 کشش بین سطحی 76
* 7-3-5 عدد اسیدی کل 77
* 7-3-6 نقطه اشتعال 77
* فصل هشتم گاز کارماتوگرافی 78
* 8-1 مقدمه 78
* 8-2 گاز کارماتوگرافی 78
* 8-3 آنالیز نتایج حاصل از گاز کارماتوگرافی 78
* 8-3-1 روش دورننبرگ80
*  8-3-2 روش نسبت راجرز پیشرفته 80
* نتیجه گیری و پیشنهادات 85
* اختصارات 86
* واژه نامه 87
* مراجع 89
* ABSTRACT

دانلود پروژه بررسی تست های غیر مخرب NDT در تجهیزات برق
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد