گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها
دانلود پروژه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها

دانلود پروژه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها

بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها

فهرست  مطالب
چكيده 8
«فصل اول» 11
موضوع تحقيق  : 13
ضرورت و اهميت تحقيق 13
هدف تحقيق : 14
تعريف متغيرهاي تحقيق 14
«فصل2» 16
ـ ادبيات تحقيق 19
تاريخچه موسيقي : 19
تاريخچة پيدايش موسيقي درماني 20
انسان و موسيقي 21
موسيقي و درمان 23
مقدمه اي بر موسيقي درماني 24
چهار ركن موسيقي 26
تعريف موسيقي 28
موسيقي درماني 28
روشهاي موسيقي درماني 29
موسيقي درمانگ را كيست ؟ 29
شروع به كار انجمن موسيقي درماني درايران 30
استانداردهاي موسيقي درماني 31
ابزار درمان : 39
نوع برنامه ها : 40
طول درمان : 41
برنامه ها وَ محورهاي موسيقي درماني : 42
خواندن : 43
گروههاي كر : 46
نواختن : 48
ساختن آهنگ : 52
بحث وگفتگو پيرامون موسيقي : 55
گوش دادن به موسيقي : 57
حركات موزيكال : 58
گسترش درك فضايي : 62
كنترل وَ تعادل : 62
تقويت روحية اجتماعي : 64
نمايش موزيكال : 64
موسيقي توأم با سبك سازي در هيپنوتيزم : 65
موسيقي بيمارستاني : 68
موسيقي درماني كودكان : 69
موسيقي و نياز بشري 70
تاريخ موسيقي درماني ، فرهنگهاي كهن واوليه : 73
فرهنگ روم ويونان : 77
قرون وسطي : 79
قرن هفدهم تا نيمة قرن هجدهم : 82
نيمة قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم : 83
قرن بيستم : 84
روانشناسي تمهاي موسيقي : 86
تمهاي پنجگانه : 86
تمهاي شيدايي : 87
تمهاي حزين : 87
تم هاي هيجاني (هيستريكال) : 89
تم هاي شاد و فرحبخش : 90
تم هاي آرام بخش : 91
اختراع آلات موسيقي : 92
موسيقي داروي شفابخش : 93
زيبا شناختي موسيقي ايراني و گونه هاي موسيقي ايران : 97
نقش موسيقي در جوامع ايل عشايري ايران : 102
انقلاب اسلامي  و موسيقي ايراني 105
ادبيات ايران وامدار موسيقي عرفاني است 108
اسلام و موسيقي 111
بيست و دومين گناه كبيره 114
نگاهي به موسيقي مذهبي امروز 115
موسيقي متال 123
كاركرد موسيقي در پزشكي 126
كاربرد موسيقي در فيزيوتراپي 130
كاربرد موسيقي در درمان عقب ماندگان ذهني : 132
كاربرد موسيقي در درمان ناشنوايان : 142
كاربرد موسيقي در درمان نابينايان : 149
تأثير موسيقي بر كودكان روان نژند و دچار اختلالات رفتاري : 158
«پيشينة تحقيق در داخل و خارج كشور» 165
تأثير موسيقي بر مغز انسان 166
تأثير موسيقي بر گياهان 167
تأثير موسيقي در هنگام ورزش كردن كودكانمان 169
موسيقي درماني قرآني 170
تأثير آموزش موسيقي بر تواناييهاي هوشي خردسالان 171
تأثير موسيقي موتزارت بر سلامت انسان 174
تأثير آلات موسيقي در برخي بيماريها از ديدگاه استادنور علي الهي : 176
تأثير موسيقي بر روح و روان از ديدگاه استاد نور علي الهي : 176
3 ـ تضييع نيروهاي قضاوت : 182
4 ـ افسردگي وخمودگي : 183
5 ـ ضعف اعصاب : 183
6 ـ تضييع حس بامره : 184
7 ـ تأثيرات قلبي : 185
9 ـ شكست عمر و جوانمردگي : 186
«فصل سوم» 187
مقدمه و توضيح 187
ابزار جمع آوري اطلاعات 188
شيوه جمع آوري اطلاعات : 189
«فصل چهارم» 190
ب ) نتيجه گيري 193
محدوديتها 197
پيشنهادها 198
منابع و مآخذ 199
چكيده
موضوع پايان نامه در رابطه با تأثير موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانهاست در واقع يك پژوهشي كتابخانه اي مي باشد و به برر سي توصيفي تأثير موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها پرداخته است . و هدف از اين پژوهش در واقع اينست كه در آخر ما به اين پاسخ برسيم كه واقعاً موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها ، در درمان بيماريها تأثير دارد . و اينكه آيا از اين هنر مي توان براي مهارتهاي ارتباطي  وگفتاري ، رواني ، ذهني … استفاده كرد . آيا مي توان از موسيقي به عنوان روشي براي كار درماني  وكمك به ساير پروژه هاي توان بخشي استفاده كرد و اينكه موسيقي مي تواند مضر هم باشد يا صرفاً مفيد است و به طور كلي اطلاعاتي را در اين زمينه ها مي تواند به شما بدهد .
پژوهش حاضر توانسته به يكسري موضوعهاي مربوط به موسيقي ، موسيقي ايراني ، موسيقي مذهبي ، موسيقي و كاركردهاي آن و …. بپردازد و به شكل تخصصي به حيطة خاصي هم نپرداخته است . بلكه اطلاعات به شكل اطلاعات كلي آمده است  .
منابع مورد استفاده در انجام اين پژوهش منابع دست اول كتابها ، منابع دست دوم پايان نامه ها و سايت ها مي باشند  و در واقع بيشتر از آثار مكتوب استفاده شده است نه از مشاهدات شخصي . براساس اطلاعات آمده در اين پژوهش مي توان گفت كه :
امروزه موسيقي به صورت نظام مندي در بيمارستان ها و مراكز توانبخشي و حتي مراكز آموزشي و پزشكي كشور به كار مي رود  . آموزش كودكان دبستاني با موسيقي بهتر مي شود ، موسيقي سبب افزايش سلولهاي ايمن . و همچنين متعادل كرد آنها مي شود . موسيقي بر بافتهاي هيجاني فرد مانند شادي ، غم ، علاقه ، نفرت … مؤثر است . كاربرد موسيقي درماني براي كساني است كه  دچار اختلال درماني هستند اما بايد بدانيم كه گونه هاي از موسيقي مانند راك ، قال و … مضر است و تأثيرات سوء دارند .
«فصل اول»
بيان مسئله
روانشناسي علم پژوهش در رفتار موجودات زنده و بويژه در تفكر ، احساسات ، و رفتار بشر است . به همين دليل سالهاست روانشناسان علاقه شديدي نسبت به مشكلات عملي كه براي افراد بشر پيش مي آيد و راه حلهايي كه مي توان براي آنها پيشنهاد داد پيدا كرده اند . هدف روانشناسي ، علاوه بر پيشرفت علمي و صنعتي ، بهبود بخشيدن به زندگي مردم نيز مي باشد . (شاملو ، 1378 ، ص 11) 1 .
موسيقي صميمي ترين ، مطبوع ترين ، زيباترين هنر ارتباط بشري است . بايد به اين زبان همدلي انديشيد و از اشتراك آن در ارتباط و صميميت ارتباط جست ، گوشها را به هم نزديك كرد تا دلها آمادگي درك و هم حسي پيدا كنند و چون گوشها به هم نزديك گردند قلبها به هم نزديك و افكار مساعد دوستي و تفاهم خواهند شد .
با درك موسيقي عواطف زيبا ، همدردي و تفاهم بيشتر قلبي ميسر خواهد شد موسيقي ارتباط با روح دارد و روح ارتباط با خدا ، افسوس كه تبديلش كرده اند به عشق مجازي ، اگر به همان حالت روحانيتش اجرا كنند سيم ارتباط به مبدا وصل مي شود .
موسيقي دان اگر حالت روحي شنونده را درك كند مي تواند هر حرفي را سخت هم باشد با موسيقي علاج كند بشرطي كه آهنگ زن ، روانشناس باشد و بداند هر آني چه تكه اي براي مريض لازم است و بعد برگرداند . هر آهنگي از نظر روحاني  يك مغز و معناي خاصي دارد اگر معنا و مغز روحاني آن درك شود ، موسيقي اثر ديگري پيدا مي كند . 2 (نخبه زعيم ، 1376) .
موضوع تحقيق  :
بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها .
ضرورت و اهميت تحقيق
اهميت اين موضوع يعني يعني بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني براي  انسانها در اين است كه اين هنر در جامعة امروزي ما ، و همينطور اكثر جوامع مورد استفاده قرا ر مي گيرد  حال اگر ما با تأثيرات اين هنر آشنا شويم مي توانيم راهبردهاي ويژه اي را در مورد اين مسئله اخذ كنيم و به كار ببنديم و چون اين هنر با اكثريت مردم اجين و همراه است و مردم از آن در اكثر كشورها به ميزان زيادي استفاده مي كنند و بهره مي برند و از آنجا كه بويژه جوانان و نوجوانان در تمام كشورها علاقه مخرط به اين گونه هنرها دارند بنابراين بايد به جستجو و كنكاش در موسيقي بپردازيم و اين مسئله كه چگونه موسيقي بر رفتار و روان انسانها اثر مي گذارد تأثير دارد و يا اينكه آيا موسيقي مي تواند خدشه اي بر روح و روان انسان وارد سازد يا خير و استفاده از موسيقي به عنوان يك شيوة درماني در زمينه هاي گستردة بيماريهاي رواني و جسماني سبب مي شود ما به ضرورت و امنيت اين مسئله پي برده و در مورد آن اطلاعاتي بدست آوريم .
هدف تحقيق :
در اين تحقيق هدف براين است كه اول ما متوجه شويم كه موسيقي و موسيقي درماني چيست  ؟ و ريشه در كجا دارند ، آيا هر هنر موسيقي تأثير بر روي روان و سلامت ما دارد و مي تواند توسط هر كسي اجرا شود اصلاً هر موسيقي ، آيا موسيقي مفيد است ؟ موسيقي و انواع آن چه جايگاهي دارد و آيا از موسيقي مي توان در ساير زمينه ها به جزء درمان هم استفاده كرد ….. همة اينها سبب مي شود  ما براي رسيدن
تعريف متغيرهاي تحقيق
موسيقي : هنر بيان احساسات بوسيلة صداهاست كه مهم ترين عوامل تشخيص دهنده ي موسيقي صدا و وزن هستند كه صداهايي كه داراي ارتعاشات نامنظم باشند صداهاي غير موسيقي و آنهايي كه ارتعاشات منظم دارند صداهاي موسيقي ناميده مي شوند (كمال پور تراب ، مصطفي 1375) . 1
 موسقي درماني : رشته اي است كه بر درمان و توانبخشي اختلالات جسمي و رواني گوناگون از موسيقي بهره مي گيرد . طول دوره و مدت زمان جلسات درمان بستگي به اهداف درماني مورد نظر و مشكل فرد دارد . (زاده محمدي ، علي ، 1374 ، ص 85) . 2
«فصل2»
مقدمه اي كلي راجع به موسيقي و موسيقي درماني
آنجا كه سخن باز مي ماند ، موسيقي آغاز مي شود . هانريش هانيه
اريان و نژاد ها بي شمارند ، اما زبان و روح يكي است ، زبان عشق . موسيقي نوعي زبان عشق است . كاربرد موسيقي براي درك زيبايي و سلامت زندگي اجتناب ناپذير است .
از بدو خلقت انسان ، نيازهاي متنوعي (اعم از جسمي و رواني) با او همراه بوده كه براي برآورده ساختن اين نيازها سازگاري با محيطش به ابزارهايي نياز داشته است .
هنر به عنوان يكي از وسايل اوليه سازگاري بشر در خدمت نيازهاي كمال جويي و زيبا طلبي و از طرف ديگر ، آرام بخش ناراحتي ها و سختي هاي زندگي او بوده است . موسيقي شكلي از هنر است كه احساس ، عاطفه ، ادراك و شناخت انسان را بدون نياز به تكلم و زبان منتقل مي كند .
استفاده بشر از موسيقي ، امري آسان و قابل دسترس بوده است ، چون ريتم و ملودي ، به عنوان دو ركن اساسي موسيقي  ، در سرشت انسان وجود داشته و آواگرايي ها و حركات رتيك نيز نيازي به تكلم نداشته است . از اين رو در بيشتر قبايل ابتدايي مراسم وآيين هاي مختلف موسيقيهايي كه وسيله اي براي ابراز همبستگي و از بين بردن ترسها و غم ها و ايجاد آرامش و شادي و اراده در بين افراد قبيله بوده برگزار مي شده است .
موسيقي زبان آرزوها ، انتظارها و عواطف بشري است و هر قوم و ملتي بر حسب ويژگي هاي عاطفي و فرهنگي خود ، موسيقي خاصي دارد . با درك موسيقي ، عواطف زيبا ، همدردي و تفاهم هم بيشتر قلبي ميسر خواهد شد  .
نغمه هاي موسيقي برحسب تركيب فواصل و ريتم داراي ارتعاشات خاصي هستند كه با تحريك ارتعاشات سلول هاي عصبي احساس و انگيزه اي را تقويت ، تضعيف و يا منتقل مي سازند ، اگر چه فوايد درمان با موسيقي از دوران هاي قبل مطرح بوده است ، اما تا قبل از اينكه در قرن اخير به عنوان يك رشته تخصصي شناخته شود خوب معرفي نشده است (سايت اينترنتي) .
موسيقي شفابخش است و هريك از ما مي توانيم از آن براي تقويت جسم و روح  و جان استفاده كنيم  . تأثير موسيقي و صوت بر هر يك از ما متفاوت است ، ولي بهر حال روي همه ما اثر مي گذارد .  تأثير  موسيقي و صوت بر هر يك از ما متفاوت است ، ولي بهر حال روي ما اثر مي گذارد . براي درمان  با موسيقي ، خودمان بايد در اين امر مشاركت كنيم ، كه اين امر مستلزم  چيزي فراتر از گوش دادن حرف به موسيقي با پر كردن وقت اضافي زندگي است . (ند ، اندروز ، ص 18) .
موسيقي بايد بتواند زبان و روح ملي را تقويت كند . موسيقي در حيات و زندگي فردي از همان آغاز كودكي و زندگي شير خوارگي و گهواره اي با نواي لالايي مادر آغاز مي شود و سير خود را در مراحل مختلف عصر ادامه مي دهد . موسيقي ايران ،  تاريخي بس طولاني دارد زمان حضرت زرتشت  موسيقي با سرود و آهنگ همراه بوده است كه هدف از اين موسيقي انتقال گفتار نيك ، پندار نيك و كردار نيك بوده است .
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است