دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی تولید برق از طریق جزر و مد

بررسی تولید برق از طریق جزر و مد
فهرست مطالب
* مقدمه6
* فصل اول انرژيها قابل حصول از دريا8
* 1-1- معرفي انرژيهاي قابل حصول از درياها9
* 1-2- انرژي جزر و مد دريا9
* 1-3- انرژي امواج دريا10
* 1-3-1- مبدل هاي انرژي امواج13
* 1-3-2- اثرات زيست محيطي 19
* 1-3-3- نتيجه گيري 20
* 1-4- انرژي حرارتي دريا21
* 1-4-1- تكنولوژي حرارتي دريا22
* 1-4-2- اثرات زيست محيطي 25
* 1-4-3- نتيجه گيري 25
* 1-5- انرژي اختلاف غلظت نمك26
* 1-5-1- تكنولوژي اختلاف غلظت نمك27
* 1-5-2- نتيجه گيري 28
* فصل دوم جزر و مد29
* 2-1- منشأ و تاريخچه جزر و مد30
* 2-2- مكانيسم تشكيل جزر و مد31
* 2-3- تركيب اثر ماه و خورشيد بر روي جزر و مد32
* 2-4- نسبت نيروهاي مولد جزر و مد ماه و خورشيد35
* 2-5- اثر اينرسي آب برروي جزر و مد37
* 2-6- اثر عدم تقارن مدار زمين و ماه برروي جزر و مد38
* 2-7- ساير پارامترهاي مؤثر در جزر و مد38
* 2-8- كاربردهاي جزر و مد39
* 2-9- مقدار انرژي قابل استحصال از جزر و مد40
* فصل سوم شرايط بهره برداري از نيروگاه جزر و مدي43
* 3-1- شرايط مكان مناسب براي احداث نيروگاه جزر و مدي44
* 3-2- كشورهاي داراي پتانسيل جزر و مدي بالا46
* 3-3- عوامل مؤثر بر دامنه جزر و مد48
* 3-4- نكات اساسي طراحي نيروگاههاي جزر و مدي48
* 3-4-1- نحوه عملكرد نيروگاه جزر و مدي49
* 3-4-2- نحوه و تجهيزات آبگيري نيروگاه جزر و مدي50
* 3-4-3- ساختن دايك51
* 3-4-4- طراحي داخلي نيروگاه جزر و مدي52
* 3-4-5- انواع توربين هاي بكارگرفته شده در نيروگاههاي جزر و مدي53
* 3-4-6- طراحي محور توربين54
* فصل چهارم نيروگاه جزر و مدي55
* 4-1- روشهاي مختلف توليد برق از انرژي جزر و مدي56
* 4-2- سيستم يك حوضچه اي57
* 4-3- سيستم دو حوضچه اي62
* 4-4- سيستم تركيبي شامل دو حوضچه63
* 4-5- نيروگاههاي جزر و مدي در حالت تلمبه ذخيره اي65
* 4-5-1- مزايا و معايب نيروگاههاي جزر و مدي در حالت تلمبه ذخيره اي67
* 4-6- نيروگاههاي جزر و مدي بهره برداري شده69
* 4-6-1- مشخصات نيروگاه جزر و مدي لارنس فرانسه70
* 4-6-2- مشخصات نيروگاه جزر و مدي آناپوليس كانادا71
* 4-7- بررسي سواحل ايران براي استفاده از انرژي جزر و مدي براي توليد برق73
* 4-8- مسائل زيست محيطي نيروگاههاي جزر و مدي75
* 4-9- نتيجه گيري 79
* فصل پنجم ترجمه مقاله (انرژي تجديد پذير)81
* – پيوست114
* – منابع و مأخذ140

دانلود پروژه بررسی تولید برق از طریق جزر و مد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد