دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی تولید برق بدون مصرف سوخت

بررسی تولید برق بدون مصرف سوخت
فهرست مطالب
* فصل اول انرژي بيوماس
* 1_1 مقدمه6
* 2_1 منابع بيوماس 8
* 3_1محصولات انرژي زا8
* 1_3_1 ضايعات شهري وصنعتي 8
* 2_3_1ضايعات جامد شهري 9
* 3_3_1ضايعات مايع10
* 4_3_1فضولات دامي 10
* 4_1تکنولوژيهاي تبديل انرژي بيوماس 10
* 5_1فرآيند هاي احتراق مستقيم 11
* 6_1سيستمهاي احتراق زيست توده سوز با کوره هاي بستر ثابت12
* 7_1 کوره هاي احتراق بستر سيال ( FBC ) 14
* 8_1فرآيند هاي ترمو شيميايي 15
* 1_8_1توليد سوختهاي جامد 17
* 2_8_1توليد سوختهاي مايع17
* 3_8_1انواع راکتورهاي گازي کننده براساس نوع راکتور 20
* 1_3_8_1راکتور بستر ثابت20
* 2_3_8_1 راکتور بستر سيال21
* 9_ 1فرآيندهاي بيوشيميايي 22
* 1_9_1 تخمير بيهوازي براي توليد بيوگاز22
* 2_9_1توليد بيوگاز از فضولات دامي و پسمانهاي کشاورزي 27
* 3_9_1 توليد بيوگاز از زباله هاي شهري 30
* 4_9_1 تخمير اتانول32
* 10_1 مقايسه نقاط قوت و ضعف فن آوري تبديل انرژي35
* 11_1 مقايسه سازگاري فن آوريها با انواع مختلف منابع زيست توده36
* 12_1 تبديل بيوماس به الکتريسيته 37
* 1_12_1 نيروگاههاي با موتورهاي احتراقي 38
* 2_12_1نيروگاههاي بيوماس بخاري 39
* 3_12_1نيروگاههاي بيوماس توربين گازي 41
* 4_12_1 نيروگاههاي بيوماس سيکل ترکيبي 41
* 13_1بررسي بيوماس از ديدگاه اقتصادي 42
* 14_1 بررسي زيست محيطي منابع بيوماس 43
*  فصل دوم انرژي جزر ومد
* 1_2انواع نيروگاههاي جزرومدي 44
* 2_2 نيروگاههاي جزرومدي داراي مخزن 45
* 3_2 انواع نيروگاههاي جزر و مدي داراي مخزن 46
* 1_3_2يک مخزن براي جزر  46
* 2_3_2يک مخزن براي مد  48
* 3_3_2 يک مخزن دو طرفه  48
* 4_3_2دو مخزن يکي براي جزر و ديگري براي مد  49
* 5_3_2 دو مخزن يکي بلند و ديگري کوتاه با سيستم يک طرفه  49
* 4_2مشخصات نيروگاه جزر و مدي داراي مخزن لارانس 50
* 5_2 نيروگاههاي جريان جزر و مدي 52
* 1_5_2مشخصات طرح نيروگاه جريان جزر و مدي تنگه مسينا 53
* 6_2بررسي ايجاد نيروگاههاي جزر ومدي در ايران 53
* 7_2 بررسي اقتصادي نيروگاههاي جزر و مدي 55
* 8_2 بررسي زيست محيطي نيروگاههاي جزر و مدي 56
* 9_2 نيروگاههاي جريان دريايي57
*  1_9_2 شرايط لازم براي ايجاد تأسيسات جريان دريايي 60
* 2_9_2 تکنولوژيهاي توليد برق از انرژي جريانهاي دريايي 60
* 10_2بررسي اقتصادي نيروگاههاي جريان دريايي63
* 11_2 بررسي زيست محيطي نيروگاههاي جريان دريايي 63
* فصل سوم انرژي زمين گرمايي
* 1_3 مقدمه65
* 2_3 منبع حرارتي و مناطق مهم زمين گرمايي جهان و ايران66
*  3_3 انواع منابع زمين گرمايي 70
* 1_3_3 منابع هيدروترمال71
*  2_3_3 منابع لايه هاي تحت فشار  72
* 3_3_3 تخته سنگهاي خشک و داغ 74
* 4_3_3 توده هاي مذاب 78
* 4-3 موارد کاربرد انرژي زمين گرمايي 78
* 5_3 کاربردهاي مستقيم انرژي زمين گرمايي 79
* 6_3 موارد کاربرد 80
* 1_6_3 استفاده هاي گرمايشي  80
* 2_6_3 کاربردهاي کشاورزي  82
* 3_6_3کاربردهاي صنعتي  84
* 7_3پمپ حرارتي زمين گرمايي  84
* 8_3 بررسي اقتصادي کاربرد مستقيم انرژي زمين گرمايي 85
* 9_3 استفاده مستقيم از انرژي زمين گرمايي در ايران87
* 10_3 استفاده از انرژي زمين گرمايي براي توليد نيروي برق 89
* 11_3 انواع نيروگاههاي زمين گرمايي 90
* 1_11_3 نيروگاههاي بخار خشک90
* 2_11_3 نيروگاههاي بخار انبساط آني 92
* 3_11_3 نيروگاههاي سيکل دو مداره  94
* 4_11_3 نيروگاههاي با توربين تفکيک دوراني  96
* 5_11_3 نيروگاههاي سيکل ترکيبي  97
* 12_3 بررسي اقتصادي انرژي زمين گرمايي براي توليد برق 98
* 1_12_3هزينه سرمايه گذاري  98
* 13_3 بررسي نيروگاه 100 مگاواتي زمين گرمايي مشکين شهر 99
* 2_12_3 هزينه تعميرات و نگهداري و بهره برداري  99
* 1_13_3 بررسي اقتصادي نيروگاه زمين گرمايي مشکين شهر100
* 14_3 بررسي اثرات زيست محيطي استفاده از انرژي زمين گرمايي102
* منابع 106

دانلود پروژه بررسی تولید برق بدون مصرف سوخت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد