کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » حسابداری و مدیریت » دانلود پروژه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
دانلود پروژه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

دانلود پروژه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

فهرست مطالب

چکیده

فصل یکم : مقدمه پژوهش

۱-۱- عنوان تحقیق: ………………………………. ۱

۱-۲- مقدمه ……………………………………. ۱

۱-۳- بیان مساله: ………………………………. ۲

۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………… ۷

۱-۵-‌ اهداف پژوهش: ……………………………… ۹

الف- هدف کلی: …………………………………. ۹

ب – اهداف جزئی:………………………………… ۹

۱-۶-  پرسشهای پژوهش: …………………………… ۹

الف- اصلی:…………………………………….. ۹

ب- فرعی:………………………………………. ۹

۱-۷-‌ متغیرهای پژوهش: ……………………………. ۱۰

متغیر پیش بین:…………………………………… ۱۰

 متغیر ملاک:…………………………………….. ۱۰

متغیر تعدیل کننده ………………………………. ۱۰

متغیر کنترل …………………………………….. ۱۰

۱-۸-‌ تعاریف علمی واژه ها:……………………….. ۱۰

۱-۹- تعاریف عملیاتی واژه ها: ……………………. ۱۴

 فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

مقدمــه……………………………………….. ۱۶

الف- بررسی نظریه‌ها……………………………… ۱۹

۲-۱- ارتباطات………………………………….. ۱۹

۲-۱-۱- اهمیت ارتباطات……………………………. ۱۹

۲-۱-۲- تعاریف ارتباطات………………………….. ۲۲

۲-۱-۳- فرآیند ارتباط……………………………. ۲۶

۲-۱-۳-۱- منبع …………………………………. ۲۶

۲-۱-۳-۲- رمزگذاری………………………………. ۲۷

۲-۱-۳-۳- وسیله…………………………………. ۲۷

۲-۱-۳-۴- رمزگشایی………………………………. ۲۸

۲-۱-۳-۵- دریافت کننده…………………………… ۲۸

۲-۱-۳-۶- بازخورد……………………………….. ۲۹

۲-۱-۴- مسیر ارتباطات……………………………. ۲۹

۲-۱-۴-۱- ارتباطات عمودی…………………………. ۲۹

الف- مسیر رو به پایین…………………………… ۲۹

ب- ارتباطات رو به بالا…………………………… ۳۰

۲-۱-۴-۲- ارتباطات در سطح افقی……………………. ۳۱

۲-۱-۵- مدل ارتباطات…………………………….. ۳۲

۲-۱-۶- اصول ارتباطات……………………………. ۳۵

۲-۱-۷- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت… ۳۸

۲-۱-۷-۱- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:…………. ۳۸

۲-۱-۷-۲- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات……………… ۴۰

۲-۱-۷-۳- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات…………… ۴۰

۲-۱-۷-۴- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات……………….. ۴۱

۲-۱-۷-۵- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات… ۴۱

۲-۱-۸- اثربخشی در ارتباطات میان فردی ……………… ۴۲

۲-۱-۹- ویژگی‌های اثربخشی………………………….. ۴۳

۲-۱-۹-۱- گشودگی………………………………… ۴۳

۲-۱-۹-۲- همدلی………………………………….. ۴۵

۲-۱-۹-۳- حمایتگری……………………………….. ۴۶

۲-۱-۹-۴- مثبت گرایی…………………………….. ۴۶

۲-۱-۹-۵- تساوی…………………………………. ۴۷

۲-۱-۹-۶- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»………. ۴۷

۲-۱-۱۰- موانع ارتباطی ………………………….. ۴۸

۲-۲- قدرت …………………………………….. ۶۱

۲-۲-۱- اهمیت قدرت……………………………….. ۶۱

۲-۲-۲- تعاریف قدرت……………………………… ۶۲

۲-۲-۳- قدرت در سطوح مختلف سازمان …………………. ۶۵

۲-۲-۳-۱- قدرت در سطح عمودی………………………. ۶۵

۲-۲-۳-۱-۱- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان………. ۶۶

۲-۲-۳-۱-۲- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان……… ۶۹

۲-۲-۳-۱-۳- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان……… ۶۹

۲-۲-۳-۲ – قدرت در سطح افقی………………………. ۷۱

۲-۲-۴- روابط قدرت………………………………. ۷۲

۲-۲-۴-۱-  رابطه صف و ستاد……………………….. ۷۳

۲-۲-۴-۲- تشکیل دسته‌ها و ائتلاف……………………. ۷۴

۲-۲-۵- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون…….. ۷۵

۲-۲-۶- انواع رویکردها به قدرت …………………… ۷۷

۲-۲-۶-۱- راسل و قدرت:…………………………… ۷۸

۲-۲-۶-۲- هیکس، گولت و قدرت: …………………….. ۷۹

۲-۲-۶-۳- گالبرایت و قدرت: ……………………….. ۸۱

۲-۲-۶-۴- اتزیونی و قدرت:………………………… ۸۳

ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده …………………….. ۸۵

۲-۳- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی…………….. ۸۵

۲-۳-۱- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل کشور:……………. ۸۵

۲-۳-۲- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور:…………. ۸۹

۲-۴- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت …………………. ۹۹

۲-۴-۱-  پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور……………. ۹۹

۲-۴-۲-  پژوهش‌های انجام شده و در خارج از  کشور……… ۱۰۸

نتیجه گیری کلی ……………………………….. ۱۲۱

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- جامعه آماری………………………………. ۱۲۳

۳-۲- گروه نمونه ……………………………….. ۱۲۳

۳-۳- روش و طرح نمونه‌برداری………………………. ۱۲۴

۳-۴- حجم نمونه…………………………………. ۱۲۴

۳-۵- ابزار گردآوری داده‌ها………………………. ۱۲۵

۳-۵-۱- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی…………. ۱۲۶

۳-۵-۲- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»…….. ۱۲۷

۳-۶- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه………………. ۱۲۸

۳-۶-۱- روایی………………………………….. ۱۲۸

۳-۶-۲- اعتبار…………………………………. ۱۲۸

۳-۷- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-…………….. ۱۳۱

۳-۸- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………….. ۱۳۱

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمــه………………………………………. ۱۳۳

تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس:…… ۱۳۴

۴-۱- توصیف داده‌ها:…………………………….. ۱۳۵

۴-۱-۱- توصیف مولفه های منابع قدرت:………………. ۱۳۵

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران:………… ۱۳۸

۴-۱-۲- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی…….. ۱۲۶

۴-۱-۳- توصیف سایر داده‌ها……………………….. ۱۵۴

۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات…………….. ۱۵۸

۴-۲-۱- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی …………… ۱۵۸

فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

۵-۱- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش……………………. ۱۷۸

۵-۲- محدودیت‌های پژوهش ………………………….. ۱۹۱

۵-۳- پیشنهادها………………………………… ۱۹۲

۵-۳-۱- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:………………….. ۱۹۲

۵-۳-۲- پیشنهاد به پژوهشگران :…………………… ۱۹۳

 فهرست جداول

جدول ۲-۱: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان……… ۷۰

جدول ۲-۲- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی   ۹۲

جدول شماره ۲-۲-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و کارآموزان تربیت بدنی…………………………………………….. ۹۶

جدول شماره ۲-۳-  مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی  ۹۷

جدول شماره ۳-۱: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای    ۱۲۶

جدول شماره ۳-۲: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای    ۱۲۷

جدول ۳-۳ : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت……. ۱۲۷

جدول ۴-۱-۱- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش…. ۱۳۵

جدول ۴-۱-۲- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار…. ۱۳۶

جدول ۴-۱-۳- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون    ۱۳۶

جدول ۴-۱-۴- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص…… ۱۳۷

جدول ۴-۱-۵- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت… ۱۳۸

جدول ۴-۱-۶- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی…. ۱۳۹

جدول ۴-۱-۷- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش……. ۱۴۱

جدول ۴-۱-۸- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار……. ۱۴۲

جدول ۴-۱-۹- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون……. ۱۴۳

جدول ۴-۱-۱۰- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت….. ۱۴۴

جدول ۴-۱-۱۱- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص…….. ۱۴۵

جدول ۴-۱-۱۲- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش… ۱۴۶

جدول ۴-۱-۱۳- میانگین و انحراف معیار بازخورد……….. ۱۴۷

جدول ۴-۱-۱۴- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی   ۱۴۷

جدول ۴-۱-۱۵- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی    ۱۴۸

جدول ۴-۱-۱۶- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش……… ۱۴۹

جدول ۴-۱-۱۷- جدول توزیع فراوانی بازخور…………… ۱۵۰

جدول ۴-۱-۱۸ جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی.. ۱۵۱

جدول ۴-۱-۱۹- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی   ۱۵۲

جدول ۴-۱-۲۰ جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب…. ۱۵۳

جدول ۴-۱-۲۱- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی……….. ۱۵۴

جدول ۴-۱-۲۲ میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت……… ۱۵۵

جدول ۴-۱-۲۳- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت…… ۱۵۶

جدول ۴-۱-۲۴- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی……….. ۱۵۶

جدول ۴-۲-۱- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی…………………………………………….. ۱۵۸

جدول ۴-۲-۲- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی…………………………………………….. ۱۵۹

جدول ۴-۲-۳- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی۱۶۰

جدول ۴-۲-۴- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات   ۱۶۰

جدول ۴-۲-۵- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی…………………………………………….. ۱۶۱

جدول ۴-۲-۶- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۲

جدول ۴-۲-۷- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی…………………………………………….. ۱۶۳

جدول ۴-۲-۸- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴

جدول ۴-۲-۹- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴

جدول ۴-۲-۱۰- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۵

جدول ۴-۲-۱۱ – ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت    ۱۶۸

جدول ۴-۲-۱۲- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت  ۱۷۰

جدول ۴-۲-۱۳- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک ۱۷۱

جدول ۴-۲-۱۴- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو …………………………………………….. ۱۷۲

جدول ۴-۲-۱۵- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه ۱۷۳

جدول ۴-۲-۱۶- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار…………………………………………….. ۱۷۴

جدول ۴-۲-۱۷- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج …………………………………………….. ۱۷۵

جدول ۴-۲-۱۸- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش ۱۷۶

جدول ۴-۲-۱۹- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت…………………………………………….. ۱۷۷

 فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱-۱- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی……… ۱۳۹

نمودار ۴-۱-۲- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش………… ۱۴۱

نمودار ۴-۱-۳ نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار…………. ۱۴۲

نمودار ۴-۱-۴- نمودار میله ای منبع قدرت قانون……….. ۱۴۳

نمودار ۴-۱-۵- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت ………. ۱۴۴

نمودار ۴-۱-۶- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص………….. ۱۴۵

نمودار ۴-۱-۷- نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش………….. ۱۴۹

نمودار ۴-۱-۸- نمودار میله‌‌ای بازخور………………… ۱۵۰

نمودار ۴-۱-۹- نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی ……. ۱۵۱

نمودار ۴-۱-۱۰- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی… ۱۵۲

نمودار ۴-۱-۱۱- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب……… ۱۵۳

نمودار ۴-۱-۱۲- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی……………. ۱۵۴

نمودار ۴-۱-۱۳- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی……………. ۱۵۷

 پیوستها

۱-  پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی

۲-  پرسشنامه منابع قدرت

۳-  معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی

۴-  محاسبات آماری

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است