دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج

بررسی ساختار وشیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج

فهرست مطالب
فصل اول:
ـ مقدمه
ـ موقعيت جغرافيايي مدرسه
ـ هدف ازتاسيس
ـ تاريخچه تاسيس
فصل دوم:
ـ مباحث نظري
فصل سوم:
ـ امكانات فيزيكي ( الكتريسيته، نور، حرارتي )
ـ درصد فضاهايي كه به قسمتهاي مختلف اختصاص يافته  است (كل مساحت زمين، مساحت كتابخانه ، مساحت  آزمايشگاه ، مساحت نمازخانه)
فصل چهارم:
ـ امكانات پرسنلي
ـ كادر آموزشي
ـ چارت سازماني
ـ جدول آماري معلمين
ـ شرح وظايف مدير ومعاون
ـ شرح وظايف معلم امورپرورشي ومعاون
فصل پنچم:
ـ بودجه ( هزينه هاي جاري، سرمايه ايي، سرانه)
ـ جدول آمار بودجه
فصل ششم:
ـ  اهداف دوره دبيرستان
ـ شيوه مديريت
ـ جدول آمار برنامه هفتگي
ـ رسيدگي به حضور وغياب( معلمان ودبيران آموزشي)
ـ علل به وجود آمدن ساعات جبراني وتشكيل كلاسهاي فوق
برنامه
ـ ميزان استفاده از وسايل كمك آموزشي
ـ چگونگي تدريس معلمان
ـ چگونگي تشكيل شوراي دانش آموزان مدرسه وانتخاب
مبصر
ـ ارزيابي وسنجش نمرات دانش آموزان
ـ بررسي ميانگين يكسال آموزشگاه
فصل هفتم:
ـ نحوه برگزاري انجمن اولياء مربيان
ـ نمونه ايي ازبخشنامه ها وآئين نامه ها( درمورد انجمن اولياء  مربيان واينكه آياانجمن اولياء مربيان توجه لازم را مي نمايند)
ـ شوراي اسلامي (دانش آموزان وانجمن اسلامي)
ـ انواع مسابقات تربيتي وبرگزاري جشنها
ـ طرحها وفعاليتهاي گروهي
ـ برگزاري ارتباط مدرسه با نهادها
ـ بسيج دانش آموزان ونمونه اي ازفرم بسيج
فصل هشتم:
 ـ مقايسه آموزشگاه با معيارهاي ازقبل تعيين شده
 ـ نحوه ارزشيابي
 ـ تجزيه هر تحليل عملكرد
ـ نتيجه گيري وارائه پيشنهادات
فصل اول
دوره پيدايش نظريه هاي مكتب كلاسيك
در ا.واخرسال 1800 ميلادي مجموعه اي ازمفاهيم تازه درباره سازمان وهم اكنون به عنوان نظريه كلاسيك شناخته شده است به گونه اي وسيع گسترش يافت تا ثير نظريه كلاسيك سا زمان هم اكنون نيز با رز وبرجسته است چندان اثار ان دربسياري از سازمانهاي پيچيده مشا هده مي شود درواقع مفا هيم كلا سيك سازمان در مقياس وسيعي ازسازمانهاي بزرگ وپيچده مصداق پيدا ميكند تا ثير بسزايي درتكا مل تمدن نوين داشته است نظريه كلاسيك سازمان را سا ختاري ازروابط قدرت نقش ماه فعا ليتها وارتباط تلاش بين افراد وجود دارد تعريف ميكند بطور كلي طبق اين نظريه سازمان يك ساختار مكانيستي بيروح وغيرقابل انعطاف است نظريه كلاسيك درسه مسيرتحول يافت بورد كراسي اداري ومديريت علمي اساس اين سه جريان با فرضيات مشابهي پايه ريزي شده وتاثير علمي اساس انها يكسان است همچنين هر سه جريان در مقطع زماني رشد وتوسعه يافتند (1950 –1900ميلادي ) در اينجا اين سه نظريه را به افتخارشرح مي دهيم ( گوئل كهن 1371)
نظريه بورد كراسي
براي جاوگيري ازهرج ومرج حفظ ساختار نظم وثبا ت درسازمانهاي گوناگون سياسي نظامي تجاري يا فرهنگي بورد كراسي پديد امده وبراي نخستين بار توسط ماكس وبر طرح سند ازبورد كراس تعاريف مختلفي بعمل امده است بعضي ان را معادل ديوا نسالاري مي دانند بعضي ان را حكومت مقامات اداري ناميده اند بطوركلي بورد كراسي عامل نظم ترتيب سازماندهي وبرنامه ريزي است بشرط انكه به عامل انساني دران توجه بيشتري ميشود بي ترديد عناصربورد كراسي جزيي حياتي ازسازمانهاي فرهنگي دولتي تجاري وديگرسا زمانهاي نوين وپيچيده امروزي را تشكيل مي دهنداين عناصرتوضيح دهنده يك بورد كراسي كا مل يا ايده ال هستند مهمترين اين عناصربصورت زيرخلاصه ميشوند 1- ايجاد سلسه مراتب اداري 2-استخدام كاركنان متخصص بنابر اصول شايستگي كاركنان 4- تدوين قوانين ومقررات وايين نا مه هاي اجرايي 5- اختيارقدرت قانوني ورعايت اصول روابط رسمي در جريانات اداري جنبه هاي منفي بوردگراسي عبارتند از 1- خشكي وانعطاف ناپذيري 2- -شخصيت 3 – جا بجا يي اطراف
فصل دوم:
نياز به مديريت ورهبري در همه زمينها ي فعاليت اجتما عي      محسوس وحياتي است اين نياز بويژه در نظامهاي اموزش وپرورش اهميت بسيارداردزيراآموزش وپرورش نقش اساسي از لحاظ گردش امور جامعه وتداوم وبقاي ان برعهده دارد ورهبري ومديريت اثر بخش لازم تهيه واجراي برنامه هاي آموزشي وپرورشي نتيجه  بخش وكيفي است.درنيم قرن اخير       شيوه هاي مديريت ورهبري درنظام هاي آموزشي دستخوش تغييرات قابل ملاحظه اي شده است .طرح نظرات وانديشه هاي جديدومتفاوت از سوي صاحب نظران رشته هاي مديريت واموزش وپرورش از يك سو ونيازبهبودكيفي عمل كردها ونتايج اموزش وپرورش از سوي ديگر ضرورت وامنيت تحول ودگرگوني تكنولوژي ومديريت اموزشي را به مرور برگردانندگان نظا مهاي اموزشي اشكار كرده است امروزه تقريبا در همه نظا مها ي اموزش وپرورش نگرش مثبتي نسبت به امر اموزش وبازاموزي معلمان و مديران اموزشي و ترويج و به كار گيري روشها ي موثر اموزشي ومديريت ملا حظه مي شود د ر كشورما توجه به مسئله مديريت اموزشي تقريبا از سي سال پيش ابتدا از طريق ارائه دروس وسپس ايجاد رشته هاي تحصيلي دا نشگاهي دراين زمينه اغا ز گرديد اخيرا درپي گسترش روز افزون نظا م ا موزشي ضرورت بهسازي كيفيت نتايج آموزشي مسئله مديريت ورهبري دراموزش و پرورش را بيش ا ز پيش اهميت بخشيده است مع هذا با يد اعتراف كرد مديريت اموزشي هنوز جايگاه شا يسته خود را در نظا م اموزشي احراز ننموده است در ارتبا ط با مسا ئل مد يريت اموزشي جز مختصري مطا لعات اما ري با توصيفي تحقيق در خور اعتنايي دردست نيست مطا لعه تطبيقي تا ريخ مديريت اموزشي درنظا مها ي اموزش وپر ورش كشورها به وضوح نشان مي دهد در اموزش و پرورش نيز مثل سا ير زمينه ها ي فعا ليت اجتما عي تحول انديشه هاي مديريت اموزشي در سه مر حله ا تفاق افتا ده است مي توا ن انها را مراحل – انساني و اداراكي ناميد
مديريت آموزشي در هركشوري در فرا گرد شكل گيري و تحول خود در مرحله اول به جز ئيات امور مسا ئل و مشكلا ت روز مره رو شها ي انجام كار نهيد و اجراي ضوابط واستا ندارهاي فني واداري پردا خته مها رتها ي فني را مشكل گشا ي مديريت ميداند كا في نبودن اين شيوه مد يريت در مرحله دوم موجب عطف توجه به مسا ئل كا رگرديده تا كيد به انگيزه هاي فردي وروابط انساني و از اين رو ترويج مها رتها ي انساني كا ر حلال مشكلا ت مديريت تلقي مي كند ودر مرحله سوم مديريت اموزشي به كل نظا م وا جزا وروابط پيچيده دروني وبروني ان توجه كرده به مطالعه و درباره پيچيدگيها ي سا زمانها ي اموزش مي پردا زد وبا توضيح وتبين وا قعيات سا زما نها ي امو زش امر مديريت ورهبري درسطح مختلف نظام اموزشي امرمديريت ورهبري درسطوح مختلف نظا م اموزشي را به مدلها ونظريه هاي علمي استوار ميسازد
تعا ريف مديريت
ظهورسازمانهاي ا جتماعي وگسترش روز افزون انها يكي ازخصيصه هاي بارزتمدن بشري است ما درعصري زندگي ميكنيم شايد بهتربا شد ان را عصر سا زمان ناميد زيرا معمولا درسازمان ( بيمارستان ) متولد مي شويم سند موجوديت ( شنا سنا مه ) خود را از سا زمان (اداره امار ثبت احوال ) ميگر يم وبراي اموزش به سازمان ( كوركستان دبيرستان دبيرستان دانشكاه وغيره مي رويم سپس اغلب عضو سازمان ( ادارات دولتي بنگاههاي خصوصي شركتهاي زراعي وغيره ) مي شويم وحتي بعدازفوت نيز ابطا ل سند مو جوديت وصدور جواز – با سا زما ن ( اداره امار وثبت احوال وشهرداري ) خواهد بود به اين ترتيب وبا توجه به عوامل گوناگون مكاني وزماني وويژگيها و نيا زها ي خاص هر جامعه هر روز بر تكا مل وتوسعه اين سازمان ها افزوده ميشود بديهي است هرسا زمان اجتما عي براي نيل به اهدافي طراحي شده وبا تو جه به سا ختا رش نيا زمند نوعي مديريت است گفتيني است ظهور پد يده اداره كردن مربوط به روزگار اخيرنيست بلكه از ديرباز شد متوجه شده است براي رسيدن به هدف لازم است به بسيج امكا نات ورهبري اين امكانات بسوي ان حرف شخص اقدام كند البته با يد توجه داشت شيوه رهبري و مديريت در هر تمدني بستگي به سا خت فرهنگي ان تمدن دارد مد يريت را به گونه هاي متفا وت تعريف كرده اند صا حب نظري مد يريت – اجزاي امر بوسيله ديگران توصيف كرده و برنقش ديگران وقبول هدف از سوي انان تاكيدورزيده ا ست گروهي ديگرمديريت را علم دهد هما هنگي كوشسها – اعضاي سا زمان واستفا ده از منا بع براي نيل به هدف رفتن توصيف كرده اند برخي مديريت را درقا لب اجزاي وظا يفي مديريت را تصميم گيري دانست واين وظيفه را بهترين وا صيلترين نقش مدير قلمداد نموده است عالم ديگري برنقش هاي مدير ا ز ديد گاه تا زه تري نگريسته وبراي مدير وظايف ونقشها ي چون رهبري سا زمان منبع  اطلاعاتي عامل تصميم گيري وروابط با سا ير سازما نها برشمرد ه است.
بررسي سبكهاي مديريت
دوره پيش از مديريت علمي
سازمان اداري پديده اي نو ظهور نيست بلكه از هما ن اغاززندگي اجتماعي بشروجود داشته است زيرا هر نوع زندگي اجتماعي خواه ونا خواه تصادم واصطكاك ميان افراد بشروميان منافع انان را افتضا مي كنداز اين رو تقريبا طبيعي بنظر مي رسد اجتماعات اوليه بشرنوعي مقررات را برسرنوشت خود حاكم كرده باشند براساس اين قوانين اوليه يك سلسه اداب ورسوم ابتدايي ديگر بود شالوده سازمانهاي اجتماعي و اداره اموراين سازمانها ريخته شد ريشه بسياري ازمبا حث اداري عصر حاضر را شايد بتوان درعمق مبا حث اداري اين دوران مقدماتي از تاريخ مبا حث بشرجستجوكرد متاسفانه تاريخ اداره امور سازمانهاي اجتماعي دردوره هاي اوليه زندگي ملل انقدرها نوشته شده است اما ازخلال تاريخ تمدن بشرمي توان تا حدودي به نوع فعاليتهاي اداري پي برد بسياري ازشيوه هاي رهبري جديد با هدف تامين منا فع سا زمان اجتماعي وتضمين موفقيت رهبران سازماني مورد توجه زعماي صدراسلا م بوده است
دوره پيدايش نظريه هاي مكتب كلاسيك
در اواخر سال 1800 ميلا دي مجموعه اي ازمفاهيم تازه درباره سازمان وهم اكنون به عنوان نظريه كلاسيك شناخته شده است به گونه اي كه وسيع گسترش يا فت تا ثيرنظريه كلا سيك سازمان هم اكنون نيز بارز وبر جسته است چندان اثار ان دربسياري ازسازمانها ي پيچيده مشاهده ميشود درواقع مفاهيم كلاسيك سازمان درمقياس وسيعي از سازمانهاي بزرگ وپيچيده مصداق پيدا مي كند تاثير بسزايي درتكامل تمدن نوين داشته است نظريه كلاسيك  سازمان را ساختاري ازروابط قدرت نقش ماه فعاليتها وارتباطاتي بين افراد وجود دارد تعريف مي كند بطوركلي طبق اين نظريه سازمان يك ساختار مكانيستي بيروح وغيرقابل انعطاف است نظريه كلاسيك درسه مسير تحول يافت بورد كراسي اداري ومديريت علمي اساس اين سه جريان دريك م فرضيات مشابهي پايه ريزي شده وتاثير عملي انها يكسان است همچنين هرسه جريان دريك مقطع زماني رشد وتوسعه يافتند(1950 –1900 ميلادي )در اينجا اين سه نظريه را به افتضا ر شر ح مي دهيم ( گوئل كهن 1371 )
 نظريه بوردكراسي
براي جلوگيري ازهرج و مرج حفظ ساختارونظم وثبات درسازمانهاي گوناگون سياسي نظا مي تجاري يا فرهنگي بورد كراسي پديد امده وبراي نخستين بار توسط ماكس وبرمطرح سندازبوردكراسي تعاريف مختلفي بعمل امده است بعضي انرا معادل ديوانسالاري ميدانند بعضي ان را حكومت مقامات اداري ناميده اند بطوري كلي بورد كراسي عامل نظم ترتيب سازماندهي وبرنامه ريزي است بشرط انكه به عامل انساني دران توجه بيشتري ميشود بي ترديد عناصر بورد كراسي جزيي حياتي ازسازمانهاي فرهنگي دولتي تجاري وديگرسازمانهاي نوين وپچيده امروزي راتشكيل ميدهند اين عناصر توضيح دهنده يك بورد كراسي كامل يا ايده ال هستند lil
 مهمترين اين عناصر بصورت زيل خلاصه مي شوند 1- ايجاد سلسه مراتب اداري 2-استخدام كا ركنان متخصص بنا براصول شايستگي كارداني وصلا حيت شي 3- رعايت تطابق اصل تخصص با اصل تقسيم كا ردراستخدام كاركنان 4- تدوين قوانين ومقررات وايين نامه هاي اجرايي 5- اختياروقدرت قانوني ورعايت اصول روابط رسمي درجريانات اداري جنبه هاي منفي بورد كراسي عبارتند از 1- خشكي وانعطاف ناپذيري 2- جمود شخصيت 3- جابجايي اطراف
1- محدوديت هاي موجود درطبقه بندي 5- خود جاودانگي وساخت امپراطورگونه 6- هزينه هاي سرسام اور 7- نگراني واضطراب عملكرد ها وجنبه هاي مثبت بورد كراسي عبارتند از 1- تخصص گرايي 2- ساختار قوانين ومقررات حاكم به سازمان ) 3- پيش بيني ازطريق قوانين مقررات وديگر عناصربورد كراسي 4- رفتار عقلايي 5- دموكراسي يا مردم سا لاري
نظريه اداري
نظريه اداري دومين جز ازنظريه هاي كلاسيك سازمان ومديريت به شمارمي رود موني ويلي دوتن از پيشگامان نظريه پرداز اداري مي با شندانها درتشريح رابطه اشكار بين اصول مديريت وبورد كراسي مي نويسند سازمان درشكل رسمي اش مفهوم فرمان راندن ونظم وترتيب دارد ويك را وروش برنامه ريزي شده ودستوري است نظريه بورد كراسي ونظريه اداري هردو بروظيفه مداري 0 عقلايي بودن برخورد اصولي سلسه مراتب وحرفه گرايي پا فشاري مي كنند
دانلود پروژه بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد