دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور

بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور

فهرست مطالب

بخش اول: سلامت رواني
بهداشت رواني از ديدگاه مكاتب مختلف روان‌شناسي
بهداشت رواني از ديدگاه مكتب زيست‌گرايي
 بهداشت رواني از ديدگاه مكتب روان‌كاوي
بهداشت رواني از ديدگاه مكتب رفتارگرايي
 بهداشت رواني از ديدگاه مكتب انسان‌گرايي
مفهوم انسان سالم از ديدگاه روان‌شناسان
عوامل مؤثر در تأمين سلامت رواني
 نقش خانواده در سلامت رواني
نقش مدرسه در سلامت رواني
نقش خود در سلامت رواني
اهداف بهداشت رواني
ابعاد فعاليت‌هاي بهداشت رواني
اصول بهداشت رواني
عوامل سازندة ‌مقياس سلامت عمومي
نشانه‌هاي جسماني
اضطراب
كنش اجتماعي
افسردگي
پژوهش‌هاي انجام يافته در رابطه با مقياس سلامت عمومي
مؤلفه‌هاي عاطفي و شناختي رضايت شغلي
تأثير خلق و خو
نظريه‌هاي رضايت شغلي
نظريه‌ي كامروائي نياز
نظريه گروه مرجع
نظريه مك كللند
نظريه‌هاي مغايرت
نظريه تفاوتهاي فردي
نظريه‌هاي موازنه
نظرية برابري
نظرية سه وجهي آلدرفر
نظريه ارزشي لاك
نظريه سلسله مراتب نيازهاي مزلو
نظريه سيستمها و رضايت شغلي
نظرية دو عاملي رضايت شغلي
ويژگي‌‌هاي رضايت شغلي
الگوهاي رضايت شغلي
ابعاد رضايت شغلي
پرداخت
ارتقاء و پيشرفت
سرپرستي
همكاران
ماهيت شغل
تنوع شغل
استاندارد و تخصصي كردن وظايف
كنترل
چالش انگيز بودن شغل
وضوح شغلي
تطابق بين شخصيت و شغل و تأثير آن بر رضايت شغلي
همبسته‌هاي خشنودي شغلي: متغيرهاي شخصي
سن
سطح تحصيلات
جنسيت
شاخص و پايمردهاي رضايت شغلي و نارضايتي شغلي
رضايت شغلي و عملكرد
تأثير رضايت شغلي بر عملكرد ضعيف است
حفظ عملكرد قبلي
طريقه سازماندهي كارها
وجود ارتباط غيرمستقيم
رضايت شغلي غيرمستقيم منجر به عملكرد بهتر مي‌شود
عملكرد بهتر، منجر به افزايش رضايت شغلي مي‌گردد
بين رضايت شغلي و عملكرد رابطه متقابل وجود دارد
رضايت شغلي و غيبت
رضايت شغلي و سلامت جسمي و رواني
رضامندي كلي از زندگي
تخلف و رفتارهاي ضدتوليدي
ترك خدمت
كاركنان چگونه نارضايتي خود را ابراز مي‌كنند؟
خروج (ترك خدمت)
اعتراض
وفاداري (وظيفه شناسي)
سهل‌انگاري
بخش اول : جامعه آماري و گروه نمونه مورد مطالعه
ابزار پژوهش
روش نمره گذاري
بخش دوم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده
سن
جنسيت
سابقه كار
تحصيلات
رضايت از كار
رضايت از سرپرستي
رضايت از همكار
رضايت از ارتقاء
رضايت از پرداخت
نشانه هاي جسماني ( شكايت جسمي)
اضطراب
كنش اجتماعي
افسردگي

دانلود پروژه بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد