دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.(آنتوان چخوف)
خانه » پروژه » صنایع غذایی » دانلود پروژه بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
دانلود پروژه بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها

دانلود پروژه بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها

دانلود پروژه بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول:
1ـ معرفي انواع نان هاي صنعتي
2ـ ويژگي هاي گندم و آرد مناسب جهت توليد انواع نان هاي صنعتي
3ـ وضعيت استاندارد
فصل دوم: «مواد اوليه و مواد افزودني»
2ـ1) آب
2ـ1ـ1) آب در آرد و محصولات آردي
2ـ1ـ2) نقش آب در تهيه محصولات صنايع پخت
2ـ2) شير
2ـ2ـ1) پروتئين شير
2ـ2ـ2) چربي شير
2ـ2ـ3) لاكتوز شير
2ـ2ـ4) املاح و اسيدهاي موجود در شير
2ـ2ـ5) آب شير
2ـ2ـ6) ويتامين هاي شير
2ـ2ـ7) تأثير شير روي خمير و نان
2ـ2ـ8) مصرف شير تازه
2ـ2ـ9) مصرف شير تغليظ شده
2ـ2ـ10) مصرف شير خشك
2ـ3) نمك طعام
2ـ3ـ1) تأثير نمك طعام روي خمير و گلوتن
2ـ3ـ2) تأثير نمك طعام روي فرآيندهاي ميكروبي
2ـ3ـ3) تأثير نمك طعام روي پنتوزان ها
2ـ3ـ4) تأثير نمك طعام روي محصولات صنايع پخت
2ـ4) مواد شيرين كننده
2ـ4ـ1) شكر
2ـ4ـ1ـ1) ويژگيهاي شكر و اهميت تكنولوژيكي آن روي محصولات صنايع پخت
2ـ4ـ2) سيروپ
2ـ4ـ2ـ1) سيروپ خوراكي
2ـ4ـ2ـ2) سيروپ چغندر قند
2ـ4ـ2ـ3) سيروپ مخلوط خوراكي
2ـ4ـ2ـ4) خواص سيروپ چغندر و سيروپ مخلوط خوراكي
2ـ4ـ2ـ5) سيروپ نشاسته
2ـ4ـ3) سوربيت
2ـ4ـ3ـ1) نقش و اهميت تكنولوژيكي سوربيت
2ـ5) چربيها
2ـ5ـ1) مارگارين و انواع مختلف آن
2ـ5ـ2) خواص و اهميت چربيها
2ـ6) مواد پخت
فصل سوم: «بهبود دهنده هاي مورد استفاده در نان هاي صنعتي»
3ـ1) مخمرها
3ـ2) قندها
3ـ2ـ1) نقش قندها در محصولات صنايع پخت
3ـ2ـ2) قندهاي مهم در تخمير
3ـ2ـ3) تأثير قندها در خصوصيات نان
3ـ2ـ4) حجم مخصوص نان
3ـ2ـ5) سفتي مغز نان
3ـ2ـ6) رنگ پوسته نان
3ـ2ـ7) ارتباط قندها و واكنش قهوه اي شدن و مواد آروماتيك در نان
3ـ3) نشاسته و آميلاز
3ـ4) تكميل كننده هاي آنزيمي
3ـ5) مالت
3ـ6) بي كربنات سديم و جوش شيرين
3ـ7) خمير ترش
3ـ8) باكتري ها
3ـ9) افزودن آرد سيب زميني به آرد گندم
3ـ10) بهبود دهنده هاي ديگر
فصل چهارم: «اهميت غني سازي نان هاي صنعتي»
4ـ1) اهميت نان و غني سازي آن
4ـ2) هدف از غني كردن مواد غذائي
4ـ3) افزودني هائي كه هم غني كننده و هم بهبوددهنده هستند.
4ـ3ـ1) اسيد اسكوربيك
4ـ3ـ1ـ1) قانون اسيد اسكوربيك
4ـ3ـ1ـ2) خواص فيزيكي اسيد اسكوربيك
4ـ3ـ1ـ3) سنجش اسيد اسكوربيك با مواد ديگر
4ـ3ـ1ـ3ـ1) برومات پتاسيم و پر سولفات آلومينيوم
4ـ3ـ1ـ3ـ2) آنانوگهاي اسيد اسكوربيك
4ـ3ـ2) مكملهاي كاتاليتيك
فصل پنجم: «فرآيند توليد و پخت نان هاي صنعتي»
5ـ1) نكات علمي فرآيند توليد
5ـ2) ارزيابي روشهاي توليد و محدوده عملكرد
5ـ2ـ1) روش سنتي
5ـ2ـ2) روش نيمه اتوماتيك (غيرپيوسته)
5ـ2ـ3) روش فول اتومات (پيوسته)
5ـ3) تشريح دقيق فرآيند توليد انواع نان
5ـ3ـ1) آماده سازي آرد
5ـ3ـ1ـ1) الك كردن
5ـ3ـ1ـ2) اختلاط آرد
5ـ3ـ1ـ3) رساندن حرارت آرد به حد مطلوب
5ـ3ـ2) آماده سازي خمير
5ـ3ـ2ـ1) آماده كردن خمير
5ـ3ـ2ـ1ـ1) روش غيرپيوسته
5ـ3ـ2ـ1ـ2) روش پيوسته
5ـ3ـ2ـ1ـ3) روشهاي تكنيكي تهيه خمير
5ـ3ـ2ـ1ـ4) روش تهيه خمير با مخمر
5ـ3ـ2ـ1ـ5) روش مستقيم تهيه خمير
5ـ3ـ2ـ1ـ5ـ1) محاسن روش مستقيم تهيه خمير
5ـ3ـ2ـ1ـ5ـ2) معايب روش مستقيم تهيه خمير
5ـ3ـ2ـ1ـ 6) روش غيرمستقيم تهيه خمير
5ـ3ـ2ـ1ـ 6 ـ 1) محاسن روش غيرمستقيم تهيه خمير
5ـ3ـ2ـ1ـ 6 ـ2) معايب روش غيرمستقيم تهيه خمير
5ـ3ـ2ـ1ـ7) روش تهيه خمير با مايه خمير مايع
5ـ3ـ2ـ1-8) روش مخمر نمك
5ـ3ـ2ـ1ـ9) روش طولاني تهيه خمير
5ـ3ـ2ـ1ـ10) روش بي وقفه تهيه خمير
5ـ3ـ2ـ1ـ11) متد سبز
5ـ3ـ2ـ1ـ12) ساير روشهاي تهيه خمير
5ـ3ـ2ـ1ـ12ـ1) روش چرلي وود
5ـ3ـ2ـ1ـ12ـ2) روش برميك
5ـ3ـ2ـ1ـ12ـ3) روش بلانچارد
5ـ3ـ3) مخلوط كردن و زدن خمير
5ـ3ـ3ـ1) مخلوط كردن
5ـ3ـ3ـ2) زدن خمير
5ـ3ـ3ـ2ـ1) روش زدن خمير به طور غيرپيوسته
5ـ3ـ3ـ2ـ2) روش زدن خمير به طور پيوسته
5ـ3ـ3ـ2ـ2ـ1) ويژگي هاي زدن خمير در روش پيوسته
5ـ3ـ3ـ2ـ2ـ2) وسايل و ماشين آلات تهيه خمير در روش پيوسته
5ـ3ـ3ـ2ـ3) افزايش درجه حرارت در اثر زدن خمير
5ـ3ـ4) تشكيل خمير و مراحل مختلف آن
5ـ3ـ4ـ1) اولين مرحله تشكيل خمير
5ـ3ـ4ـ2) دومين مرحله تشكيل خمير
5ـ3ـ4ـ3) سومين مرحله تشكيل خمير
5ـ3ـ4ـ4) گازهاي ناشي از تخمير و داخل شدن هوا در خمير
5ـ3ـ4ـ5) سيستم هاي مختلف دستگاههاي مخلوط كن
5ـ3ـ5) ارزيابي خمير
5ـ3ـ5ـ1) ويژگي خمير
5ـ3ـ6) پوك كردن خمير
5ـ3ـ6ـ1) پوك كرن بيولوژيكي
5ـ3ـ6ـ1ـ1) ميكروارگانيسم ها در خمير ترش
5ـ3ـ6ـ1ـ1ـ1) باكتريها و اهميت آنها در خمير ترش
5ـ3ـ6ـ1ـ1ـ2) مخمرها و اهميت آنها درتهيه محصولات پخت
5ـ3ـ6ـ2) پوك كردن فيزيكي
5ـ3ـ6ـ2ـ1) پوك كردن از طريق مواد سفيده اي
5ـ3ـ6ـ2ـ2) پوك كردن از طريق هوا و بخار آب
5ـ3ـ6ـ2ـ3) پوك كردن از طريق اسيد كربنيك
5ـ3ـ6ـ3) پوك كردن شيميائي
5ـ3ـ7) تخمير خمير
5ـ3ـ7ـ1) مصرف كربوهيدرات در طي تخمير
5ـ3ـ8) رسيدن خمير
5ـ3ـ8ـ1) رسيدن خمير و ويژگيهاي آن
5ـ3ـ8ـ2) عوامل مؤثر در رسيدن خمير
5ـ3ـ8ـ3) روي هم انداختن و برگرداندن خمير
5ـ3ـ8ـ4) تشخيص رسيدن خمير
5ـ3ـ8ـ5) رسيدن خمير و كيفيت نان
5ـ3ـ9) عمليات آماده سازي خمير ور آمده جهت تهيه نان
5ـ3ـ9ـ1) توزين و تقسيم خمير (چانه گيري)
5ـ3ـ9ـ2) گرد كردن
5ـ3ـ9ـ2ـ1) تخمير مياني
5ـ3ـ9ـ3) فرم و شكل دادن
5ـ3ـ10) تخمير نهايي
5ـ3ـ10ـ1) تأثير عوامل مختلف بر تخمير نهايي
5ـ3ـ11) عمليات لازم برروي چانه تخمير شده
5ـ3ـ11ـ1) خط زدن
5ـ3ـ11ـ2) نم زدن يا اسپري كردن آب
5ـ4) پخت
5ـ5) انتقال گرما در چانه
5ـ6) مدت زمان پخت
5ـ7) روشهاي مختلف پخت
5ـ7ـ1) روش پخت مقدماتي
5ـ7ـ2) پخت در محفظه بخار
5ـ7ـ3) روش پخت منقطع
5ـ7ـ3ـ1) معايب پخت منقطع
5ـ8) فرآيندهاي پخت
5ـ8ـ1) حجيم شدن چانه در فر
5ـ8ـ1ـ1) علل حجيم شدن در فر
5ـ8ـ2) تشكيل مغز نان
5ـ8ـ2ـ1) علل تشكيل مغز نان
5ـ8ـ3) تشكيل پوسته نان
5ـ8ـ3ـ1) علل تشكيل پوسته نان
5ـ9) تشخيص زمان اتمام پخت نان
5ـ10) فر پخت
5ـ10ـ1) انواع فر
5ـ10ـ1ـ1) فر چند طبقه اي
5ـ10ـ1ـ2) فر با سيستم دوران هواي داغ
5ـ10ـ1ـ2ـ1) محاسن فر با سيستم دوران هواي داغ
5ـ10ـ1ـ2ـ2) معايب فر با سيستم دوران هواي داغ
5ـ10ـ1ـ3) فر با سيستم دوران گاز
5ـ10ـ1ـ3ـ1) محاسن فر با سيستم دوران گاز
5ـ10ـ1ـ3ـ2) معايب فر با سيستم دوران گاز
5ـ10ـ1ـ4) فر طبقه اي با پايه متحرك
5ـ10ـ1ـ4ـ1) ويژگيهاي فر طبقه اي با پايه متحرك
5ـ10ـ1ـ4ـ2) داغ كردن فر طبقه اي با پايه متحرك
5ـ10ـ1ـ4ـ3) پخت در فر طبقه اي با پايه متحرك
5ـ10ـ1ـ4ـ4) محاسن فر طبقه اي با پايه متحرك
5ـ10ـ1ـ4ـ5) معايب فر طبقه اي با پايه متحرك
5ـ10ـ1ـ5) فرهاي بزرگ در صنايع
5ـ10ـ1ـ5ـ1) اتوفر
5ـ10ـ1ـ5ـ2) فر تونلي
5ـ10ـ1ـ5ـ3) فر كشوئي
فصل ششم: «فرآيند بسته بندي نان هاي صنعتي»
6ـ1) بسته بندي نان
6ـ2) مفاهيم و تعاريف در بسته بندي
6ـ3) اشكال مختلف فرآيند بسته بندي
6ـ4) شرايط بهداشتي
6ـ5) مواد بسته بندي
6ـ6) توزين و بسته بندي
فصل هفتم: «آزمون هاي كنترل كيفيت»
7ـ1) آلودگي ميكروبي نان
7ـ1ـ1) فساد باكتريايي نان
7ـ1ـ2) فساد مخمري نان
7ـ1ـ3) فساد كپكي نان
7ـ2) آلودگي شيميايي نان
7ـ3) آزمون هاي شيميائي
7ـ4) آزمون هاي رئولوژي
7ـ5) انواع آفات
فصل هشتم: «بررسي بهبود دهنده هاي مورد استفاده در واحد توليدي سحر»
8ـ1) بهبود دهنده انواع نان هاي حجيم
8ـ2) بهبود دهنده انواع نان هاي تست بزرگ مخصوص
8ـ3) بهبود دهنده نان هاي همبرگر مخصوص
8ـ4) بيكينگ پودر
8ـ5) پودرهاي خامه سحر
8ـ6) بهبوددهنده جهت نان چاودار تيره
8ـ7) ليست محصولات شركت ثمين نان
ضمائم و پيوست ها
پيوست 1) واحدهاي توليد كننده نان صنعتي در كشور
پيوست 2) سازندگان عمده ماشين آلات توليد نان
پيوست 3) دستگاهها و ماشين آلات خط توليد نان هاي صنعتي
پيوست 4) تصاوير و دستور العمل هايي از محصولات شركت MECO
فهرست منابع
 مقدمه :
غلـه در زبان فارسـي به معناي گندم ـ برنج ـ جو ـ ارزن ـ ذرت ـ چـاودار و تريتيكالـه مي باشد و وقتي صحبت از غلات مي شود فرآورده هاي حاصل از آن نيز مد نظر قرار مي گيرد، بنابراين دامنه آن بسيار وسيع و گسترده است.
غلات از اولين غذاهاي شناخته شده بشر بوده كه از زمانهاي بسيار كهن تاكنون همواره نقش مهمي در اقتصاد و تغذيه مردم دنيا به ويژه كشورهاي در حال توسعه داشته است به همين جهت سمبل غلات يعني گندم ونان حاصل از آن، همواره در ميان مذاهب و فرهنگهاي كشورهاي دنيا مقام والا و ارزنده اي داشته و خواهد داشت.
گنـدم يكي از بزرگترين نشانه هاي عظمت خلقت و نان يكي از مطبوع ترين و لذت‌بخش ترين مواد غذائي مصرفي انسان در بسياري از جوامع متمدن و سنتي امروز است.
نزد ما مسلمانان گندم و نان از حرمت و منزلت خاصي برخوردار است و در بيشتر مراسم مذهبي و اعياد و حتي سفره روزانه مردم از نان به عنوان نشانه اي از يمن و بركت الهي استفاده مي شود.
مسيحيان نان را مقدس مي شمردند و هنوز هم در مراسم مذهبي خود قرصهاي كوچك نان را به نشانه جزئي از پيكر عيسي مسيح (ع) به شركت كنندگان مي دهند و در دعاي سفره خود از خداوند بزرگ مي خواهند كه نان روزانه آنان را عطا كند و در واقع از نان به عنوان سمبل رزق و روزي ياد مي كنند.
كليميان نيز نان را مقدس مي دانند و معتقدند كه در مهاجرت بزرگ قوم يهود به صحراي سينا در زمان فرعون هنگامي كه در بيابان بدون غذا مانده بودند و از خداي بزرگ طلب روزي كردند، يك روز صبح وقتي سر از خواب برداشتند بيابان را پر از قرصهاي كوچك نان يافتند كه خداوند از آسمان برايشان فرو فرستاده بود تا از گرسنگي نجات يابند.
پيشينيان ما، غلات را به طرق مختلفي در زير سنگهاي آسياب خرد مي كردند و سپس آن را با آب مخلوط كرده و به صورت حريره مانند مصرف مي كردند.
با گذشت زمان اين حريره ها را برروي سنگها يا خاكسترهاي داغ پخته تا به صورت نان‌هاي امروزي در آمدند.
در كشور ما نان به تنهائي 80% از غذاي مردم را تشكيل مي دهد و حدود 65ـ60% پروتئين و كالري و حدود 3ـ2 گرم املاح معدني و قسمت اعظم نمك طعام مورد نياز روزانه از خوردن نان تأمين مي شود.
در چند سال اخير مصرف نان به دلايل متعدد از جمله بالارفتن هزينه ساير مواد غذايي افزايش قابل ملاحظه اي يافته است.
بديهي است باتوجه به محدوديت منابع و عدم امكانات تأمين مواد غذائي، مي بايست جهت رفع نيازهاي تغذيه اي مردم به ويژه اقشار كم درآمد از ساده ترين روش جهت تأمين مواد مورد نياز آنها استفاده گردد. يكي از اين راه ها، تهيه نان هاي مخصوص و غني شده با پروتئين و املاح و ويتامينهاي گوناگون مي باشد.تهيه نان خوب و ماكول نياز به اطلاعات دقيق در شناخت آرد و روشهاي تهيه خمير و عمل آوري آن و سيستمهاي پخت دارد.
علاوه بر اين بسته بندي و نگهداري صحيح نان مي تواند زمينه هاي لازم را جهت تقليل ضايعات فراهم آورده و در نتيجه حركت به سوي خودكفائي در توليد و صرفه جوئي در مصرف گندم را تسهيل و از خروج مقادير قابل توجه ارز از كشور جلوگيري به عمل آورد.
«فصل اول»
معرفي انواع نانهاي صنعتي
معرفي انواع نان هاي صنعتي
در آئين نامه اجرائي مصوب هيئت محترم وزيران مورخ 15/2/1378 منظور از نان هاي صنعتي و مرغوب، انواع نان هاي حجيم و نيمه حجيم است. به طور كلي نان هاي قابل توليد صنعتي شامل سه گروه زير مي باشد:
1ـ نان حجيم (مانند انواع نان هاي اروپائي)
2ـ نان هاي نيمه حجيم (مانند نان بربري و انواع مشابه)
3ـ نان هاي غيرحجيم يا مسطح (مانند نان هاي لواش، تافتون، عربي و غيره)
از نظر كارشناسي تعريف زير براي نان حجيم و نيمه حجيم ارائه شده است.
نان حجيم
نان حجيم ناني است كه داراي بافتي متخلخل، اسفنجي و يكنواخت بوده و ضخامت آن از 3 سانتي متر بيشتر باشد.
نان نيمه حجيم
نان نيمه حجيم ناني است كه داراي بافتي متخلخل، اسفنجي و يكنواخت بوده و ضخامت آن بين 2 تا 3 سانتيمتر باشد.
در صفحات بعد تصاوير برخي از انواع نان حجيم و نيمه حجيم آلماني و فرانسوي نشان داده شده است.
ويژگي هاي گندم و آرد مناسب جهت توليد انواع نان هاي صنعتي
در زمينه انتخاب و تأمين گندم و آرد مناسب نان صنعتي دو حالت مختلف زير در نظر گرفته مي شود.
1ـ حالتي كه كارخانه هاي نان آزادي عمل داشته باشد تا براي توليد هر يك از انواع نان‌هاي توليدي خود بهترين شرايط لازم را براي تأمين مرغوبيت و كيفيت در نظر بگيرند كه در آن صورت يكي از مهمترين عوامل، انتخاب آردهائي با مشخصات دقيق كيفي از نظر كميت و كيفيت پروتئين و گلوتن، دانه بندي، مقدار خاكستر و غيره است كه كارخانه هاي آرد طرف قرارداد براي توليد چنان آردهائي در شرايط آزاد و رقابتي ناگزير به استفاده از تجهيزات و ماشين آلات لازم، نيروي انساني متخصص و روشهاي توليد مناسب و ماده اوليه يعني گندم- هاي مناسب و مشخص خواهند بود.
2ـ حالت فعلي و تأمين آرد براي نانوائي ها و واحدهاي صنعتي و صنفي.
در اين شرايط تعيين هرگونه مشخصاتي براي آرد و گندم به علت عدم امكان اجراي آن منتفي به نظر مي رسد زيرا كارخانه هاي آرد به صورت دستمزدي گندم هاي تحويلي سازمان غله كشور را به 4ـ3 نوع آرد مشخص براي انواع مصارف تبديل مي نمايند.
از آنجا كه نوع گندم هاي تحويلي به كارخانه هاي آرد تابع نوسانات پيش بيني نشده است لذا تهيه آرد از چنين گندم هائي نيز نمي تواند تابع نظم و استاندارد خاصي باشد. در هر حال استاندارد ويژگي ها و روش آزمون گندم كه توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي تدوين گرديده كارخانجات آرد سازي را ملزم به توليد آرد با مشخصات مورد نياز خواهد نمود. هسته خودكفائي صنايع همگن آرد و نان مشخصات تقريبي آردهاي مورد مصرف براي تهيه انواع نان هاي صنعتي را به شرح زير ارائه نموده است.
دانه بندي ميكرون مقدار خاكستر درصد مقدار گلوتن مرطوب درصد مقدار پروتئين درصد انواع نان
حداكثر 150 60/0ـ5/0 حدود 28 حدود 12 انواع نان هاي حجيم (باگت، تست، همبرگر و غيره)
حداكثر 200 90/0ـ75/0 حدود 26 حدود 11 انواع نان هاي نيمه حجيم مانند بربري
حداكثر 220 حدود 00/1 حدود 26 حدود 9 انواع نان غيرحجيم يا مسطح مانند لواش
به منظور بهبود كيفيت نان كارخانجات پس از آزمايش آرد تحويلي مواد افزودني مناسب و مورد نياز را اضافه مي كنند به طور مثال آرد مورد نياز نان لواش صنعتي با تركيب 1/0 درصد نمك، 1/0 درصد شكر، 5/0 درصد مخمر و 300 گرم روغن تهيه مي گردد.
وضعيت استاندارد
در اجراي بند 4 آئين نامه اجرائي بند (ي) تبصره 5 قانون بودجه سال 1378 كل كشور، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي با مشاركت وزارتخانه هاي ذيربط نسبت به تدوين استانداردهاي 1ـ ويژگي ها و روشهاي آزمون آرد گندم 2ـ مقررات ايمني در ماشين آلات پخت نان و شيريني  اقدام نموده است.
همانطوري كه در متن استانداردهاي مزبور آمده است. هدف از تدوين استاندارد ويژگي ها و روش هاي آزمون آرد گندم، تعيين ويژگي هاي بسته بندي، نشانه گذاري، نمونه برداري و روشهاي آزمون انواع آرد گندم مورد مصرف در تهيه نان و فرآورده هاي آرد مي باشد. در اين استاندارد آردهاي قنادي، ستاره درجه يك، ستاره درجه دو، معمولي، تيره و كامل تعريف گرديده و مشخصات آن به صورت جدول صفحه بعد آمده است.
در اين استاندارد همچنين به روش آزمون اندازه گيري رطوبت، اندازه گيري خاكستر غيرمحلول در اسيد و اندازه گيري PH اشاره شده و روش محاسبه درصد خاكستر عدد اسيديته آرد بيان شده است.
در استاندارد مقررات ايمني در ماشين آلات، هدف آن فراهم كردن ايمني لازم و قابل قبول براي افرادي كه با ماشين پخت كار مي كنند و همچنين مرجع مقررات ايمني براي سازندگان و كاربران تجهيزات و ماشين پخت ذكر گرديده است……………

فرمت : ورد | صفحات: 348

***********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است