برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.
خانه » پروژه » گرافیک وهنر » دانلود پروژه بررسی فرش استان تهران
دانلود پروژه بررسی فرش استان تهران

دانلود پروژه بررسی فرش استان تهران

بررسی فرش استان تهران

چکیده
مجموعه ای که پیش روی شماست شهر های تهران ،ورامین و طالقان را از جنبه جغرافیایی و تاریخی، ویژگی بافت و طرح و غیره را در ۴ فصل در بر می گیرد فصل اول شامل ۵ بخش است: بخش اول- موقعیت جغرافیایی تهران، بخش دوم- موقعیت تاریخی تهران، بخش سوم- صنایع دستی تهران، بخش چهارم- هنرستان عالی هنرهای ایران، بخش پنجم- شرکت سهامی فرش، فصل دوم دارای ۴ بخش است: بخش اول- سابقه ی تاریخی فرش بافی تهران، بخش دوم- طرح فرش تهران، بخش سوم: رنگ آمیزی، بخش چهارم: بافت، در فصل سوم که در۶ بخش تشکیل شده بخش اول شامل:  موقعیت جغرافیایی ورامین، بخش دوم: موقعیت تاریخی ورامین، بخش سوم: طرح ورامین، بخش چهارم: رنگ آمیزی، بخش پنجم: مواد اولیه، بخش ششم: دست بافته های ورامین، که با کوچاندن عشایر از نقاط مختلف ایران به ورامین بافته شده اند می شود .
فهرست مطالب
فصل اول… ۱
بخش اول… ۱
موقعیت جغرافیایی تهران… ۱
بخش دوم… ۴
موقعیت تاریخی تهران… ۴
تهران دوره پیش از عهد صفویان… ۵
عهد صفویان… ۶
تهران دوره ی قاجاریه… ۷
تهران دوره پهلوی… ۸
بخش سوم… ۹
صنایع دستی استان تهران… ۹
بخش چهارم… ۱۱
هنرستان عالی هنرهای ایران… ۱۱
بخش پنجم… ۲۲
شرکت سهامی فرش… ۲۲
فصل دوم… ۲۵
بخش اول… ۲۵
سابقه ی تاریخی فرش بافی تهران… ۲۵
بخش اول… ۲۹
طرح فرش تهران… ۲۹
چهره بافی… ۳۰
نقش گلدانی … ۳۱
نقش بته … ۳۶
طرح سجاده ای یا محرابی … ۳۷
نمازی … ۴۴
بخش سوم… ۵۰
رنگ آمیزی… ۵۰
مواد اولیه… ۵۰
بخش چهارم… ۵۱
ویژگی بافت : ( نوع گره، رجشمار )… ۵۱
فصل سوم… ۶۸
بخش اول… ۶۸
موقعیت جغرافیایی ورامین… ۶۸
بخش دوم… ۶۹
موقعیت تاریخی ورامین… ۶۹
بخش سوم… ۷۳
ویژگی طرح  ورامین… ۷۳
بخش چهارم… ۷۷
رنگ آمیزی… ۷۷
بخش پنجم… ۷۸
مواد اولیه… ۷۸
بخش ششم… ۸۳
ویژگی دست بافته های عشایر ورامین… ۸۳
فصل چهارم… ۹۸
بخش اول… ۹۸
ویژگی تاریخی و جغرافیایی طالقان… ۹۸
بخش دوم… ۱۰۰
ویژگی فرش طالقان… ۱۰۰
نتیجه گیری… ۱۰۵
منابع وماخذ۱۰۶
منابع تصاویر۱۰۸
فهرست تصاویر
۱-           طرح ترنجی برای قالی تبریز، کار طاهرزاده ی بهزاد، مدرسه ی هنرهای زیبا، ادواردز، ۱۳۷۵:۹۱
۲-           طرح برای قالی ساروق که توسط طاهرزاده ی بهزاد ترسیم شده، مدرسه ی هنرهای زیبا، ادواردز، ۱۳۵۷ : ۱۷۲
۳-           طرحی برای قالی تبریز، مدرسه ی هنرهای زیبا، ادواردز، ۱۳۵۷ : ۹۲
۴-           طرح یک قالی محالی که توسط طاهرزاده ی بهزاد ترسیم شده، مدرسه ی هنرهای زیبا، ادواردز، ۱۳۵۷ : ۱۶۷
۵-           فرش با طرح و بافت مرحوم رسام عرب زاده، صوراسرافیل، آشنایی با طرح فرش های ایران و جهان ۲، ۱۳۷۹ : ۱۵۷
۶-            فرش فردوسی نامه بافت رسام عرب زاده، صوراسرافیل، طراحان بزرگ فرش ایران، ۱۳۸۱ : ۴۲۹
۷-           قالیچه ی گلدانی، گزیده قالیچه های نفیس موزه دفینه، ۱۳۷۳ : ۱۱۱
۸-           قالیچه ی سجاده ای تهران نقش گلدانی، هانگلدین، ۱۳۷۵ : ۹۸
۹-           قالیچه سجاده ای تهران،‌یساولی، قالیها و قالیچه های ایران، ۱۳۷۴ : ۱۵
۱۰-       قالیچه سجاده ای تهران، یساولی، قالیها و قالیچه های ایران، ۱۳۷۴ : ۱۰
۱۱-       قالیچه سجاده ای تهران، نقش محرابی ستوندار قندیلی، اشنبرنر، ۱۳۷۴ : ۳۳
۱۲-       قالیچه تهران، یساولی، قالیها و قالیچه های ایران، ۱۳۷۴ : ۱۱
۱۳-        قالیچه لچک ترنج مرغی، دادگر، ۱۳۸۰ : ۸۵
۱۴-       قالیچه ی محرابی گلدانی درختی حیواندار، دادگر ۱۳۸۰ : ۸۳
۱۵-       قالی تهران، نقش سرتاسری، اشنبرنر، ۱۳۷۴: ۱۲۷
۱۶-        قالی تهران نقش سرتاسری، یساولی، قالیها و قالیچه های ایران، ۱۳۷۴ : ۱۴
۱۷-       قالی تهران نقش سرتاسری،‌ اشنبرنر، ۱۳۷۴ : ۳۵
۱۸-       قالیچه نقش درختی تهران، اشنبرنر، ۱۳۷۴ : ۱۲۹
۱۹-       طرح درختی، نصیری، سیری در هنر قالی بافی ایران ۱۳۷۴ : ۱۷۰
۲۰-       قالیچه ی ترنجی، مجله ی گره، ۲۰۰۴، شماره ی ۳۶ : ۱
۲۱-       قالی کار تهران با طرح چهار گوش و گل و بوته ادواردز، ۱۳۶۸ : ۳۷۰
۲۲-       قالی کار تهران با طرح رواق، ادواردز، ۱۳۶۸ : ۳۶۹
۲۳-       قالی ابریشم ورامین، نقش میناخانی ترنجدار، اشنبرنر، ۱۳۷۴ : ۳۷
۲۴-       قالیچه با طرح میناخانی، صوراسرافیل، آشنایی با طرح های فرش ایران و جهان ۲، ۱۳۷۹ : ۱۶۲
۲۵-       قالی پشمی ورامین نقش بوته سرتاسری، هانگلدین، ۱۳۷۵‌: ۱۰۴
۲۶-       قالیچه های ورامین با طرح های متفاوت، یساولی، مقدمه ای بر شناخت قالی ایران، ۱۳۷۴ : ۲۵۸
۲۷-       قالیچه ی ورامین، یساولی، مقدمه ای بر شناخت قالی ایران ۱۳۷۴ : ۲۵۹
۲۸-       قالیچه ی پشمی لر گرمسار، تناولی، ۱۳۸۰ : ۳۲
۲۹-       قالیچه ی لُر، تناولی، ۱۳۸۰ : ۳۳
۳۰-       سفره ی لر، تناولی، ۱۳۸۰ : ۵۲
۳۱-       خورجین کرد خراسان، تناولی، ۱۳۸۰ : ۷۴
۳۲-       خورجین کرد، تناولی، ۱۳۸۰ : ۹۲
۳۳-       نمکدان کرد خراسان، تناولی، ۱۳۸۰ : ۱۰۰
۳۴-       نمکدان کرد، تناولی‌، ۱۳۸۰ : ۱۰۲
۳۵-       جوان شاهسون، تناولی، ۱۳۸۰ : ۹۳
۳۶-        نمکدان افشار کرمان، تناولی، ۱۳۸۰ : ۱۰۴
۳۷-       نمکدان شاهسون، تناولی، ۱۳۸۰ : ۱۰۳
۳۸-       مفرش عرب، تناولی، ۱۳۸۰ : ۹۶
۳۹-       نقوش مورد استفاده در دستبافته های طالقان، فکری نژاد، ۱۳۷۷ : ۲۰
۴۰-       نقوش مورد استفاده در دستبافته های طالقان، فکری نژاد، ۱۳۷۷ : ۲۱

مقدمه
قالی از همان ابتدا به منظور پوشش کف بوجود آمده و در طی آن، زیبایی پسندی بشر موجب گردید روی این دست بافته را با نقوش زیباتزئین نماید.
بنابراین امروزه نیز این اثر هنری می بایست با همان هدف بوجود آید، تا احتیاجات بشر امروزی را فراهم نماید. امروزه به سبب بوجود آمدن کف پوشهای فراوان و متنوع و نقوش چشمگیر و رنگارنگ باید به طراحی فرش اهمیت ویژه و با دکوراسیون و معماری امروزه جهان تطبیق داد. کشورما با داشتن منابع عظیم هنری در زمینه فرش که هر کدام از مناطق آن دارای طرح، رنگ و نوع بافت مخصوص به خود است می تواند سلیقه های گوناگون بازار امروزه جهان را تأمین نماید. پس لازم است اصالت ها و سنت های دیرینه کشورمان را بشناسیم و در راستای حفظ هماهنگی آن با سلیقه امروزه بشر حرکت نمائیم ما تلاشی هرچند ناچیز در شناخت فرش استان تهران انجام داده ایم که دلیل عمده آن نبود کتاب و مقاله ای جامع در این زمینه و نزدیکی به محل زندگیمان بود،امید است مورد توجه علاقه مندان قرار گیرد……….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است