ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » پروژه بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص
پروژه بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص

پروژه بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص

بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
۱-۱)  اجتماع سیاسی
۲-۱) اقتدار سیاسی
۳-۱) تعریف دولت
۴-۱) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
۱-۲)  دولت مبتنی بر رضایت
۱-۱-۲) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی
۱-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
۲-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
۳-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
۲-۲) دولت به مثابه پدیده طبیعی
۱-۲-۲) ارسطو و دولت شهر طبیعی
۲-۲-۲) هگل و دولت اخلاقی
۳-۲-۲) بنتام و نظریه اصالت فایده
۳-۲) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
۴-۲) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
۵-۲) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
۱-۱)    یونان باستان و عدالت طبیعی
۲-۱) هابز و عدالت قراردادی
۳-۱) بنتام و عدالت فایده گرا
۴-۱) کانت و عدالت مطلق
۵-۱) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
۶-۱) نظریه عدالت رالز
۷-۱) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
۸-۱) هایک و نفی عدالت
۹-۱) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
۱) ایالت کبک
۲)   کشور کانادا
۳)جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
۱-۲) سوسیالیسم : راه بردگی
۲-۲) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
۱-۳)  مفهوم ایدئولوژی
۲-۳) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
۳-۳) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
۱-۱)   از مسوولیت تا تقصیر
۲-۱) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
۱-۲-۱) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
۲-۲-۱)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
۳-۲-۱) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
۱-۲)   خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
۱-۱-۲) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
۲-۱-۲) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
۳-۱-۲) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
۴-۱-۲) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
۵-۱-۲) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده ۱۱ قمم)
۶-۱-۲) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
۱-۶-۱-۲) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده ۱۱ قمم)
۲-۶-۱-۲) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
۳-۶-۱-۲) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
۴-۶-۱-۲) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده ۱۱ قمم)
۳) تفسیر زبانی خطای اداری
۱-۳) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
۱-۱-۳) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
۲-۱-۳) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
۳-۱-۳) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
۲-۳) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
۱-۲-۳) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
۲-۲-۳) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
۳-۲-۳) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
۱-۱)  نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
۲-۱) نظریه برابری اسباب و شرایط
۳-۱) نظریه سبب مناسب
۴-۱) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده ۱۱ قمم)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
۱-۲) تقصیر زیان دیده
۲-۲) فعل شخص ثالث
۳-۲) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده ۱۱ قمم)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
۱-۳) خطای سنگین
۱-۱-۳) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
۱-۱-۱-۳) خطای ذاتاً‌ سنگین
۱-۱-۱-۱-۳) نقض تکالیف اساسی
۲-۱-۱-۱-۳) نقض اساسی تکالیف اداری
۲-۱-۱-۳) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
۲-۱-۳) مصادیق خطای سنگین دولت
۱-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
۲-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
۳-۲-۱-۳) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
۴-۲-۱-۳) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
۵-۲-۱-۳) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
۶-۲-۱-۳) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود
۷-۲-۱-۳) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
۸-۲-۱-۳) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
۳-۱-۳) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
۱-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
۱) دلایل فرعی
۲) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
۲-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
۱) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
۲) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده ۱۱ قمم)
۲-۳) خطای عمدی دولت
۱-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
۲-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده ۱۱ قمم)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
۱-۱)  اوصاف قاطع خسارت
۱-۱-۱) خسارت باید مسلم باشد
۲-۱-۱) خسارت باید مستقیم باشد
۲-۱) اوصاف مورد اختلاف خسارت
۱-۲-۱) خسارت باید جبران نشده باشد
۲-۲-۱) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
۱-۲) خسارت اقتصادی
۱-۱-۲) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
۲-۲) از دست رفتن موقعیت (شانس)
۳-۲) خسارت معنوی
۴-۲) زیان جسمی
۵-۲) مرگ و غرامت
۶-۲) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
۱-۳)مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
۱-۱-۳)مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
۱-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
۲-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
۲-۱-۳) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
۱-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
۲-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
۳-۱-۳)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
۱-۳-۱-۳) مداخله اندامی دستگاه های اداری
۲-۳-۱-۳) مداخله عملی دو دستگاه اداری
۲-۳) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
۱-۲-۳) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
۲-۲-۳) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
۳-۳) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
۱-۳-۳) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
۲-۳-۳) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
۱-۲-۳-۳)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
۲-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
۳-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
۱-۴)        اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
۱-۱-۴) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
۱) زیاندیده مستقیم
۲) مشمولان زیان پخش شده
۲-۱-۴) نهاد عمومی خوانده دعوا
۳-۱-۴) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
۱-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
۲-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
۳-۳-۱-۴) نظام قضایی مختلط
۲-۴) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
۱-۱)مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
۲-۱) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
۱-۲)مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
۲-۲) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
۳-۲) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده ۱۱ قمم)
۴-۲) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
۵-۲) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
منابع…………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۵۹۰

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است