دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل

بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه……………………………. 9
بیان مسئله……………………….. 10
اهمیت و ضرورت تحقیق………………. 13
هدف تحقیق………………………… 14
سوال تحقیق……………………….. 14
فرضیه …………………………… 14
تعیین متغیرها…………………….. 14
متغیر وابسته……………………… 14
متغیر مستقل………………………. 14
متغیر کنترل………………………. 14
تعریف مفهومی……………………… 14
تعریف عملیاتی…………………….. 16
فصل دوم(ادبیات تحقیق
مقدمه (واژه اضطراب چیست؟)………….. 17
ریشه تاریخی اضطراب………………… 19
تعاریف عمده در باب اضطراب………….. 22
علائم اضطراب………………………. 23
منشأاضطراب……………………….. 24
شیوه های بیان اضطراب در جوانان……… 25
تبینهای مبتنی بر عوامل فرهنگی- اجتماعی. 25
مهم ترین علل اضطراب در افراد بزرگسال… 27
نظریه های اضطراب………………….. 28
انواع اختلالات اضطرابی………………. 30
رابطه چیست؟………………………. 32
انواع ارتباط……………………… 33
ویژگیهای مهم ارتباط……………….. 35
ارتباط با جنس مقابل……………….. 37
مقدمه……………………………. 37
اهمیت دوستی………………………. 38
ارتباط پنهان با جنس مقابل………….. 40
ارتباطات پنهانی بین دختر و پسر ایرانی.. 40
دیدگاه های ارتباط پنهانی دخترو پسر….. 42
ارتباط با جنس مقابل از دیدگاه روان شناختی   43
رابطه اضطراب با جنسیت……………… 45
اضطراب، تشویش، و احساس  نگرانی در ارتباط پنهان با جنس مقابل 45
پیشینه تحقیق……………………… 48
فصل سوم:
جامعه……………………………. 50
روش پژوهش………………………… 50
نمونه……………………………. 50
ابزار نمونه گیری………………….. 50
پایایی…………………………… 54
اعتبار…………………………… 53
شیوه نمره گذاری…………………… 55
روش اجرا…………………………. 56
فصل چهارم
مقدمه …………………………… 57
بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی………..
توصیف گروه های مورد بررسی………….. 58
توصیف نمرات دخترانی که ارتباط پنهانی دارند  58
توصیف نمرات آزمون اضطراب زانک………. 58
توصیف نمرات دخترانی که ارتباط پنهانی ندارند 59
توصیف نمرات آزمون اضطراب زانک………. 59
شاخص هایی گرایش مرکزی و پراکندگی……. 60
بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی…….. 61
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری………………….. 65
محدودیت ها……………………….. 66
پیشنهادات………………………… 68
فهرست منابع………………………. 69
ضمائم……………………………. 71
چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر این است که بررسی شود آیا بین رابطه پنهانی با جنس مقابل و میزان اضطراب رابطه معناداری وجود دارد؟ یک فرضیه در این کارپیشنهاد شد: بین ارتباط پنهانی با جنس مقابل و میزان اضطراب رابطه معنادار وجود دارد نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس از جامعه شهر تهران است. 2 گروه 30 نفره از دختران ( 25-18) سال یک گروه کسانی که با جنس مقابل رابطه پنهانی دارند و گروه دیگر کسانی که با جنس مقابل رابطه پنهانی ندارند آزمون خودسنجی اضطراب زانگ ابزار اندازه گیری بود که در مورد 2 گروه بصورت جداگانه انجام شد. نتایج و نمرات بدست آمده از این آزمون مورد بررسی قرار گرفت. و فرضیه پیشنهادی تایید شد. با توجه به مقدار میانگین های محاسبه شده 2 گروه می توان گفت که میزان اضطراب در دخترانی که با جنس مقابل رابطه پنهانی دارند. نسبت به دخترانی که رابطه ی پنهانی ندارند، بطور معناداری بیشتر است………….

index

دانلود پروژه بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد