دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

همراه با پرسش نامه
فهرست مطالب
چكيده : 8
1- مقدمه : 1
2- موضوع تحقيق و تبيين آن: 3
تبيين موضوع تحقيق : 3
3- بيان مسأله مورد پژوهش (مشكل چيست؟) 5
4- انگيزه محقق در انتخاب موضوع 7
6- ضرورت تحقيق (اهميت مسأله مورد پژوهش) 9
7- واژه ها و اصطلاحات اين تحقيق 11
بررسي پيشينه پژوهش : (Research Literature) 12
تاريخچه: 21
ب- سابقه عملي تحقيق 24
2- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در ايران 28
3- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در محل تحقيق: 33
روش تحقيق (متدلوژي) : (Research Method) 37
2- انواع فرضيه 37
الف-2) فرضيه بدون جهت 38
1- تعريف جامعه آماري : 39
2- جامعه آماري اين تحقيق  : 39
4- انواع نمونه گيري: 40
نمونه گيري به 2 روش کلي انجام مي گيرد : 40
ب) نمونه گيري احتمالي طبقه بندي شده 41
– نمونه هاي غير احتمالي 42
ب) نمونه گيري اتفاقي 42
ج) نمونه گيري وضعي 42
د) نمونه گيري موردي 43
A- روش پرسشنامه اي 45
B- روش مصاحبه اي 46
3- روش جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق 47
4- تعيين روائي روش جمع آوري اطلاعات 47
تعيين روايي 47
1- تعريف روش تحقيق 48
2- انواع و روش هاي تحقيق 48
تجزيه و تحليل اطلاعات 51
جدول فراواني و درصدي سوال شماره «1» 51
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «2» 52
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «3» 53
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «4» 54
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «5» 55
6-چه مقدارازاوقات فراغت خودراصرف تماشاي تلويزيون مي كنيد؟ 56
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «6» 56
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «7» 57
8 – چه مقدار از اوقات فراغت خود را با اينترنت مي گذرانيد؟ 57
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «8» 58
9 -گوش دادن به موسيقي چقدر از اوقات فراغت شما را به خود اختصاص مي دهد؟ 58
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «9» 59
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «10» 60
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «11» 60
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «12» 61
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «13» 62
14-تاچه ميزان اوقات فراغت خودراباسفربه شهرهاي مختلف مي گذرانيد؟ 63
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «14» 63
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «15» 64
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «16» 65
جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «17» 66
ب: تجزيه وتحليل سوالات تشريحي 67
20-دوست داريد اوقات فراغتتان رادر انجام چه كارهايي بگذرانيد؟ 69
ج:تجزيه و تحليل سوالات پژوهشي 70
18 -4داده هاي مربوط به ميزان اوقات فراغت دانش آموزان 71
2- پيشنهادات و نظرات اصلاحي 83
منابع 87
پرسش نامه 89
چكيده :
امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جايگاه خاص برخوردار است ،‌پيشرفت صنعتي و اقتصادي در سال هاي اخير كه رفاه و آسايش بيشتري را به ارمغان آورده است و به شمار بيشتري از مردم اين امكان را بخشيده است كه نسبت به گذشته بخش بيشتري از اوقات خود را به امور معنوي – فرهنگي بپردازند.
در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگي معنوي و فرهنگي هر جامعه بسيار نزديك است همين امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجراي سياستهاي مناسب فرهنگي ،‌ورزشي ،‌اتخاذ روش تشويق آميز و مانند اينها از هدر رفتن آن جلوگيري كند .
اين تحقيق با طرح اين سؤال كه در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه 2 شهر يزد اوقات فراغت خود را به انجام چه كارهايي مي پردازند ؟ آغاز مي شود و با هدف بررسي چگونگي نحوه ي گذراندن اوقات فراغت و نوع فعاليتهاي فراغت و كم و كيف پرداختن به هر كدام از فعاليت هاي فراغت و تعيين علايق دانش آموزان و نيز بررسي ميزان دخالت امكانات در نحوه ي گذران اوقات فراغت مي باشد.
اين تحقيق شامل 7 سؤال پژوهشي كه ميزان اوقات فراغت ،‌سهم والدين و همسالان‌، تلويزيون ، ‌اينترنت ‌،موسيقي ‌،… ،‌مطالعه ي علمي و غير علمي و نيز رضايت دانش آموزان از نحوه ي گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را مي سنجد كه نتايج بطور كامل در فصل پنجم آمده است .
اطلاعات اين تحقيق از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديده است و در قالب جداول فراواني ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزيه و تحليل شده است .
جامعه آماري نيز 120 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه 2 شهر يزد هستند كه بصورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و پايايي تحقيق هم از طريق آلفاي كرابناخ (69%)‌سنجيده شد.
1- مقدمه :
در سايه ي تحولات عظيم علمي و فناوري هاي جديد در جهان امروز پديده اي بنام اوقات فراغت شكل گرفته است پديده اي كه از يك سو زمينه اي مناسب براي رشد ابعاد مختلف وجود آدمي و رسيدن به كمال و سعادت است و بستري مطلوب براي رشد و شكوفايي استعدادهاي نهفته در درون و از سوي ديگر آبستن مشكلات جدي و جديدي براي نسل امروز و نسل هاي آينده است كه اگر با علم و آگاهي با آن روبرو نشويم و برنامه اي مدون و منظم براي برخورد با آن نداشته باشيم ‌،دچار صدمات و لطمات جبران ناپذيري خواهيم شد .
توجه به اين نكته بسيار مهم است كه اوقات فراغت بخش جدايي ناپذير زندگي امروزي است كه نحوه ي گذراندن آن هم ممكن است باعث سلامت ،‌رشد و كمال فرد شود و هم موجب كندي ،‌انحراف و انحطاط آدمي گردد بخصوص در دوره ي نوجواني ،‌اوقات فراغت اهميت زيادي دارد زيرا نوجوان از يك سو مايل به برقراري ارتباط با ديگران ‌،به ويژه همسالان است ،‌از يكنواختي گريزان است و در كارها و امور زندگي خود تنوع مي خواهد و از سوي ديگر ….
دانلود پروژه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد