حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » پروژه » شیمی و زیست شناسی » دانلود پروژه بررسی نانوکاتالیست ها
دانلود پروژه بررسی نانوکاتالیست ها

دانلود پروژه بررسی نانوکاتالیست ها

بررسی نانوکاتالیست ها
فهرست مطالب
فصل ۱-کاتالیست و علم سطح
۱-۱-کاتالیست
۱-۲-انواع کاتالیزور
۱-۲-۱-کاتالیست هموژن
۱-۲-۲-کاتالیست های هتروژن یا ناهمگن
۱-۲-۳-کاتالیست های زیستی یا آنزیمها
۱-۳-کاتالیست های هتروژن (ناهمگن)
۱-۳-۱-کاتالیزورهای توده ای
۱-۳-۲-کاتالیزورهای پایه ای
۱-۴-فعالیت و گزینش
۱-۵-مراحل فعل و انفعال کاتالیستی
۱-۶-کاتالیزور ایده آل
۱-۷-سرعت ویژه کاتالیست
۱-۸-گزینش پذیری
۱-۹-پایداری
۱-۱۰-خصوصیات فیزیکی کاتالیست
۱-۱۱-خصوصیات مکانیکی کاتالیست
۱-۱۲-تهیه کاتالیست
۱-۱۳-موارد مورد استفاده در ساخت کاتالیست
۱-۱۴-پایه کاتالیست
۱-۱۵-روشهای ساخت کاتالیزورها
۱-۱۵-۱-روش رسوب گیری
۱-۱۵-۲-روش Copercipitation
1-15-3-روش Raney
1-16-کاتالیزورهائی که غیر فعال می شوند
۱-۱۷-مکانیسم غیرفعال شدن کاتالیزور
۱-۱۷-۱-واکنش های فساد
۱-۱۷-۲-نفوذ حفره ای
۱-۱۷-۳-انواع حمله سموم به سطح کاتالیزور
۱-۱۷-۴-دیگر عوامل موثر در فساد
۱-۱۸-جذب سطحی
۱-۱۹-سینیک جذب سطحی
۱-۲۰-جذب سطحی بر روی یک سطح عریان
فصل دوم نانوکاتالیست
مقدمه
۲-۱-کاتالیست ناهمگن
۲-۲-واکنشهای ناهمگن کجا اهمیت پیدا می کنند؟
۲-۳-بررسی فرآیند با Fincher-tropsch از نظر شیمیایی
۲-۴-کاتالیست سه گانه
۲-۵-فراوری نیمه هادیها و نانوتکنولوژی
۲-۶-دیگر زمینه های کاربرد دانش سطح
بخش اول
۲-۷-ساختار سطح
۲-۸-ساختار ایده آل صاف
۲-۹-ترازهای سطح بالا و ترازهای مجاور آن
۲-۱۰-سطوح مقابل
۲-۱۱-سطوح جفت فلزی
۲-۱۲-مفهوم ناهمگنی سطح بخاطر مواد جذبی
۲-۱۳-بازسازی سطوح تمیز
۲-۱۴-جزیره ها
۲-۱۵-وضعیت الکترونی توده
۲-۱۶-فلزات نیم رساناها و نارساناها
بخش دوم
۲-۱۷-تحقیقات و بررسی های آزمایشی از سطح و ساختار ماده جذب شده
۲-۱۸-تکنیکها و روشهای تحقیقی با توجه به مرور اجمالی
۲-۱۹-اسکن گیری یا نمایش میکروسکوپی حاصل از کاوش و ایجاد سوراخ
۲-۲۰-نیروی اتمی میکروسکوپی
۲-۲۱-نمایش و اسکن میکروسکوپی حفاری یا سوراخ
۲-۲۲-مود یا روش تماس یا اتصال
۲-۲۳-روش نیروی اصطکاک
۲-۲۴-روش غیر تماسی
۲-۲۴-۱-نمایش میکروسکوپی در نزدیکی سطح
۲-۲۴-۲-پراکندگی الکترون یا انرژی پایین و کم
۲-۲۴-۳-طیف سنجی الکترونیک
۲-۲۵-ادسرپشن لانگ مویریان
۲-۲۶-ادسرپشن لانگ مویریان (ادسرپشن مجزا)
۲-۲۷-ادسرپشن مویریان مجزا با برهم کنش های جانبی
۲-۲۸-ایزوترم های ادسرپشن فرآیند جنبش شناسی
۲-۲۹-ایزوترم لانگ مویر
۲-۳۰-دسرپشن برنامه ریزی شده با دما
۲-۳۱-بررسی و تجزیه و تحلیل کیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما
۲-۳۲-بررسی کیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما
خلاصه ای از مطالب مهم
بخش سوم
۲-۳۳-واکنش های سطح پیچیده (کاتالیزکردن و کندن)
۲-۳۴-اندازه گیری و سنجش سینتیک سطح و مکانیزم های واکنش
۲-۳۵-فرآیند هابر-بوش
۲-۳۶-از سنتیک های میکروسکوپی تا کاتالیز کردن
فصل سوم کاربرد نانوکاتالیست در صنعت
۳-۱-گوگرد زدایی از سوختهای فسیلی با نانوکاتالیست
۳-۲-نانوکاتالیست و اینده سوختهای فسیلی
۳-۳-پیشرفت های نانوکاتالیست دارای این قابلیت هاست
۳-۴-برخی از کاربردهای تجاری شده و یا در مرحله تجاری شدن فناوری نانو
۳-۵-تصفیه گازهای خروجی از اگزوز با کاتالیزورهای نانوساختاری
۳-۵-۱-تصفیه پساب های صنعتی با استفاده از نانوفیلتراسیون
۳-۵-۲-تصفیه آبهای آلوده با استفاده از نانو مواد
۳-۶-کاهش آلایندگی حاصل از سوخت های دیزلی با کمک کاتایست های اکسیدی لرزان
۳-۷-کاتالیست ها و پیل های سوختی زیستی
۳-۸-افزایش فعالیت نانوکاتالیست ها توسط آب
۳-۹-کاتالیست های زیست محیطی
۳-۱۰-کاربرد نانوکاتالیست ها در هیدروکراکینگ فرآیندهای پالایش نفت
۳-۱۰-۱-مقدمه
۳-۱۰-۲-هیدروکراکینگ
۳-۱۰-۳-کاربردهای فناوری نانو در هیدروکراکینگ
۳-۱۱-کاربرد مواد نانو متخلخل در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون فرآیندهای پالایش نفت
۳-۱۱-۱-مقدمه
۳-۱۱-۲-پلیمریزاسیون
۳-۱۱-۳-ایزومریزاسیون
۳-۱۱-۴-کاربردهای فناوری نانو در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون
۳-۱۱-۵-ایزومریزاسیون
۳-۱۲-طرح های کاتالیستی در حال بررسی
۳-۱۲-۱-بررسی ساخت پوشش های کاتدی جهت آزادسازی گاز هیدروژن در فرآیند
۳-۱۲-۲-بررسی ساخت کمپلکس متالوسنی بیس زیرکو تیم دی کلرید برای پلیمر
۳-۱۲-۳-بررسی سنتز دی متیل اتراز گاز سنتز بر روی کاتالیست های دو عملگر
۳-۱۳-استفاده از تکنولوژی نانوکاتالیست برای تهدید کشورهای خاورمیانه
۳-۱۴-قابلیت های پیش بینی شده نانوکاتالیزورها
۳-۱۵-تحلیل
منابع و مأخذ
مقدمه:
نويسنده كتاب مرجع در دوران دانشجويي پروژه اي در مورد «علم سطح» داشته است. براي اين پروژه كتابي از Robert , Mckee را تحت عنوان «شيمي سطح فصل مشترك گاز- فلز “Chemistry of the Metal –Gas Interface” مطالعه كرده است. اين كتاب نقطة شروعي براي آشنايي با علم شيمي سطح بود. اما با كشف Binnig و Rohrer  در زمينة تونلهاي اسكن ميكروسكوپي (Scaning Tunnelling Microscopy (STM)) در سال 1983، دانش سطح دچار تغيير شد. از آن به بعد اين توانايي بوجود آمد كه بتوانيم با وضوح زياد از سطوح و گونه هاي bound سطح عكس بگيريم. مدت زيادي طول نكشيد كه Eigler , Schwizer ثابت كردند كه مي توان اين كار را در مقايس اتم انجام داد. بعلاوه تكنولوژي ساخت پردازنده هاي سريعتر و ارزانتر بيشتر و بيشتر به دانش سطح مربوط مي شد.
تكنولوژي STM به ما اين امكان را مي داد كه مكانيك كوانتوم را مشاهده كنيم كاري كه قبلاً امكان آن وجود نداشت. بعنوان مثال ما سطح Si(100) را در دو عكس نشان داده ايم. در عكس2-1-a وضعيت bonding پيوندها به تصوير درآمده است. در عكس2-1-b وضعيت anti bonding شكستن پيوندها نشان داده شده است. همچنانكه انتظار مي رود، شكستن پيوند (anti bonding) گره اي را بين اتمها بوجود مي آورد در حاليكه تشكيل پيندها دانسيته فضاي بين الكترونها را بالا مي برد.

فرمت : WORD | صفحات:۱۲۰

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است