دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول : جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد وپاداش دراسلام
بخش اول – مباني ارزشيابي ازديدگاه قرآن 10
مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشيابي درنظام آفرينش 10
مبحث دوم- مصاديق ارزشها وضد ارزشهاي ذاتي انسان از نظر قرآن 15
بخش دوم – معيارها وروشهاي ارزشيابي ازديدگاه اسلام 17
مبحث اول- معيارا يمان توأم باعمل صالح 17
مبحث دوم-معيار تقوا 19
مبحث سوم – معيار عدالت 23
مبحث چهارم – روشهاي ارزشيابي در قرآن 32
بخش سوم – انگيزش وجبران خدمات در اسلام 36
مبحث اول- نظريه انگيزش دراسلام 36
مبحث دوم- پاداش وامتيازات درقرآن 42
مبحث سوم- نظام پرداخت ازديدگاه اسلام 45
بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت:
ميحث اول- اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان
مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان
مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت
فصل دوم– جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد درحقوق ايران
بخش اول – مباني قانوني ارزشيابي 52
مبحث اول- مباني ارزشيابي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 52
مبحث دوم – مباني ارزشيابي درقوانين موضوعه ايران 55
بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت 64
ميحث اول- اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان 65
مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان 71
مبحث سوم – قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت 76
فصل سوم – نقش متقابل ارزشيابي عملكرد ونظام پرداخت
كاركنان دولت
بخش اول: نظام پرداخت مبتني بر عملكرد وشايستگي كاركنان 85
مبحث اول- طرح هاي پرداخت مبتني برعملكرد 86
مبحث دوم- آثار مثبت و منفي پرداختهاي مبتني بر ارزيابي عملكرد 88
مبحث سوم- افزايش حقوق مبتني بر شايستگي 91
بخش دوم: نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائي 95
مبحث اول- عوامل انگيزشي نظام پرداخت كارآمد 95
مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزايش كارايي 101
بخش سوم: رابطه نظامهاي پرداخت حقوق بابهره وري وتحولات نظام پرداخت
كاركنان دولت 107
مبحث اول-تاريخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت 107
مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزاياي قبلي 114
مبحث سوم- دلايل ناكارآمدي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 116
نتيجه گيري و پيشنهاد 120
منابع ومآخذ 125…………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 140

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

مقاله نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد