یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خانه » پروژه » صنایع غذایی » پروژه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایی
پروژه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایی

پروژه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایی

بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایی و ارائه راهکارهای محیط زیستی
چکیده:
یکی از بحرانهای زیست محیطی مسئله انتخاب الگوهای نامناسب مصرف و در واقع مصرف بی رویه است.افزایش مصرف به معنی افزایش ضایعات و آلودگی محیط زیست است و غذا یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است, که تولید آن به اندازه کافی بستگی به تولید در بخش کشاورزی و روند افزایش جمعیت دارد.ر زنان میتوانند به عنوان همسر , مادر, مدیر, و برنامه ریز خانواده و کسیکه نقش اصلی را در تنظیم خرید و چگونگی مصرف بعهده دارد و نیز بعنوان مربی و فرهنگساز نسل آینده نقش بسیار مهمی در تغییر الگوی مصرف غذایی و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست داشته باشد.
در این تحقیق محقق بدنبال اهداف اصلی خویش یعنی افزایش نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایی مناسب و نهایتا کاهش فشار وارد بر محیط زیست به علت الگوهای بی رویه مصرف می باشد.
جامعه آماری در این تحقیق , زنان منطقه ۶تهران می باشند که تعداد ١١۰۵٧نفر را تشکیل می دهند. افراد نمونه به حجم ٣۲۵ نفر بر اساس نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق, پرسشنامه ویژه ای برای کسب اطلاعات تهیه  شده که برای بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق از آزمون کی دو و اسپیرمن استفاده گردید و نتایج آن اینچنین بیان گردید. مطابق نظر پاسخگویان در مورد فرضیه اول با توجه به اینکه ضرائب ۲۶٣/۰و۲۲٣/۰از مقدار جدول ١۴٨/۰ بیشتر است بین سطح سواد و نوع الگوی مصرف غذا ,رابطه معنی دار وجود دارد, یعنی هرچه میزان تحصیلات زنان افزایش می یابد، میزان آشنایی آنان با الگوهای مصرف غذایی افزایش می یابد.همچنین با توجه به اینکه اکثر پاسخها ۲/٣۴درصد در مورد ارتباط سن با الگوی مصرف غذا به سمت گزینه متوسط بوده , پس ارتباط معنی داری بین ایندو وجود ندارد. در مورد رابطه شاغل بودن زنان و نوع الگوی مصرف ٣/۶۸ درصد به سمت گزینه های خیلی زیاد و زیاد گرایش داشته و کی دو بدست آمده٧٧/١٣٨از مقدار جدول بزرگتر است , پس رابطه معنی دار می باشد. در مورد تاثیر نقش زنان در اقتصاد خانواده در زمینه الگوی مصرف غذا پاسخها به سمت گزینه خیلی زیاد گرایش داشته و در مورد تاثیر نقش زنان بدون همکاری دولت در الگوی مصرف غذا با توجه به مقادیر کی دو بدست آمده۶۴۶/۴۲۴و ۵۲٣/۲١۶ از مقدار جدول بزرگتر است, پس نقش زنان به تنهایی نمی تواند موثر باشد.  بین آموزش زنان و کاهش میزان پسماندها و کاهش در اسراف مواد غذایی و کاهش مشکلات زیست محیطی  ارتباط معنی دار وجود دارد  ,  همپنین هر چه سواد تغذیه ای زنان بیشتر باشد وضعیت تغذیه و سلامت خانواده بهتر می شود. بین نقش زنان و سلامت غذای مصرفی ارتباط معنا دار وجود دارد…
فهرست مطالب
چکیده: – ۸ –
فصل اول – ۱۱ –
کلیات – ۱۱ –
١‐١‐ فرضیه ,ضرورت ها و اهداف: – ۱۲ –
١‐١‐١‐بیان مسئله: – ۱۲ –
١‐١‐۲‐فرضیه: – ۱۲ –
١‐١‐٣‐ضرورت و اهمیت تحقیق: – ۱۳ –
١‐١‐۴‐اهداف: – ۱۴ –
١‐١‐۵‐متغیرها: – ۱۴ –
١‐١‐۶‐محدودیت های تحقیق: – ۱۵ –
١‐۲-تعاریف نظری و عملیاتی: – ۱۵ –
١‐٣‐تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف: – ۱۷ –
١‐۴‐١‐الگوی تغذیه: – ۲۳ –
الف‐بروز بیماریهای خطرناک بر اثر سوتغذیه در ایران – ۲۵ –
شکل شماره ١-۲- طراحی دوباره از هرم غذایی – ۲۹ –
١‐۴‐٢‐۵‐عادات غلط غذایی: – ۳۰ –
١‐۴‐٣‐تحقیق و توسعه (R&D): – ۳۴ –
١‐۴‐۴‐اثرات زیست محیطی تولید و مصرف غذا: – ۳۶ –
نمودار ١-١-اثرات زیست محیطی در سطح مصرف کننده: – ۳۸ –
١‐۵‐١‐اثرات توسعه فرهنگی بر تغذیه : – ۳۹ –
١‐۵‐۲‐اثرات توسعه اقتصادی: – ۴۲ –
١‐۵‐۲‐۴‐اثرات تغذیه بر توسعه اقتصادی: – ۴۹ –
١‐۵‐۲‐۵‐ارزشیابی سیاست تغذیه در کلان اقتصاد: – ۴۹ –
١‐۵‐۲‐۶‐بحران افزایش قیمت مواد غذایی: – ۵۰ –
١‐۵‐۲‐٧‐رابطه بین درآمد و مصرف : – ۵۴ –
١‐۵‐۲‐٨‐الگوی مصرف مواد غذایی: – ۵۶ –
۲‐۵‐۲‐١۰‐ویژگی الگوی مصرف در کشورهای فقیر : – ۵۸ –
١‐۵‐۲‐١۲‐روند مصرف سرانه مواد غذایی در کشور: – ۵۹ –
١‐۵‐۲‐١٣‐موادغذایی و روند عرضه سرانه آنها: – ۶۲ –
جدول شماره١‐۲:روند عرضه سرانه مواد غذایی طی سالهای ٨۰‐١٣۶۸ – ۶۳ –
جدول شماره ١‐٣:سهم گروههای مختلف مواد غذایی در تامین انرژی طی سالهای ٨۰‐١٣۶۸ – ۶۴ –
جدول شماره ١‐۴:سهم گروههای مواد غذایی در تامین انرژی (متوسط سالهای ٨۰‐١٣۶٨)در ایران و جهان (واحد: درصد) – ۶۶ –
جدول شماره ١‐۵:وضعیت عرضه سرانه انرژی و مواد غذایی در چند کشور درحال توسعه و توسعه یافته جهان در سال ۲۰۰۰ – ۷۰ –
١‐۵‐۲‐١۴‐روند تولید محصولات کشاورزی: – ۷۲ –
جدول شماره ١‐۶ : برآورد درصد ضایعات محصولات کشاورزی – ۸۲ –
١‐۵‐٣‐١‐رشد جمعیت وغذا: – ۸۲ –
١‐۵‐٣‐٣‐چشم انداز آینده غذا: – ۸۷ –
١‐۶‐١‐١‐ نقش زنان در تغییر الگوی مصرف: – ۹۲ –
١‐۶‐١‐۲‐ راهکارهای کاهش مصرف: – ۹۴ –
١‐۶‐۲‐نقش زنان در کاهش آلودگی محیط زیست, کاهش جمعیت, کمبود مواد غذایی و کمبود آب) – ۹۸ –
فصل دوم – ۱۰۲ –
مواد و روشها – ۱۰۲ –
جدول۲‐١‐ : محله های منطقه ۶ شهرداری تهران بر حسب تعداد خانوار , جمعیت و محدوده جغرافیایی – ۱۰۴ –
فصل سوم – ۱۱۱ –
نتایج – ۱۱۱ –
٣‐١‐آمار توصیفی: – ۱۱۲ –
تحلیل‌های آمار توصیفی شامل متغیرهای جمعیت شناختی، یعنی شاخصه‌های مهم آزمودنیها مورد بررسی قرار می‌گیرد. مؤلفه‌های جمعیت شناختی اصلی در این پژوهش یعنی سن، میزان تحصیلات، شغل، وضعیت تاهل و وضعیت درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان را مورد بررسی قرار داده که در قالب آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و درصد تراکمی بصورت جداول و نمودارها، ارائه شده است.٣‐١‐١- توزیع سن پاسخگویان – ۱۱۲ –
٣‐١‐١- توزیع سن پاسخگویان – ۱۱۳ –
نمودار و جدول شماره ٣-١توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی سن پاسخگویان نمونه ‌آماری را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه می شود، سن بیشتر پاسخگویان نمونه آماری بین ۲١تا ٣۰سال است که جمعا ۴۰درصد را به خود اختصاص داده است. همچنین حداقل سن پاسخگویان ١٧سال و حداکثر سن آنان ۶٧سال بوده است. کمترین درصد توزیع فراوانی ها سنین زیر ۲۰سال و کمتر از آن است. همچنین براساس نتایج بدست می توان گفت ٣/۶٧.درصد از پاسخگویان دارای سن کمتر از ۴۰سال بوده اند. – ۱۱۳ –
جدول ٣-١: فراوانی، درصد و درصد تراکمی سن پاسخگویان – ۱۱۳ –
نمودار ٣-١: توزیع درصد میزان سن پاسخگویان – ۱۱۴ –
٣‐١‐۲- توزیع وضع تاهل پاسخگویان – ۱۱۴ –
جهت بررسی توزیع وضعیت تاهل پاسخگویان نمونه آماری این پژوهش از نتایج جدول و نمودار ٣-۲استفاده می‌شود، نتایج بدست آمده نشان می‌دهد از جمع کل ٣۲۵نفر نمونه آماری، ١۰٣نفر معادل ٧/٣١ درصد از پاسخگویان مجرد و ۲۲۲نفر معادل ٣/۶۸ درصد از آنان متاهل هستند. لذا فراوانی یا درصد وضعیت تاهل پاسخگویان متاهل در مقایسه با پاسخگویان مجرد، بیش از دو برابر، بیشتر است. – ۱۱۴ –
جدول ٣-۲: توزیع فراوانی و درصد وضع تاهل پاسخگویان نمونه آماری – ۱۱۴ –
نمودار ٣-۲: توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک وضعیت تاهل – ۱۱۵ –
جدول ٣-٣: توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح تحصیلات پاسخگویان – ۱۱۶ –
نمودار ٣-٣: توزیع درصد سطح تحصیلات پاسخگویان – ۱۱۷ –
جدول ٣-۴: توزیع فراوانی و درصد وضع شغلی پاسخگویان نمونه آماری – ۱۱۸ –
نمودار ٣-۴: توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک وضعیت شغلی – ۱۱۸ –
جدول ٣-۵: فراوانی، درصد و درصد تراکمی میزان درآمد ماهیانه پاسخگویان – ۱۱۹ –
نمودار ٣-۵: توزیع درصد میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان – ۱۲۰ –
٣‐۲‐ آمار استنباطی: – ۱۲۰ –
جدول ٣-۶: نتایج ضریب همبستگی بین سواد زنان و اصلاح الگوی مصرف غذایی – ۱۲۱ –
جدول ٣-٧: توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال١٣ – ۱۲۲ –
جدول ٣-٨:  تایج آزمون کای دو   – ۱۲۳ –
جدول ٣-١۰: نتایج آزمون کای دو   – ۱۲۴ –
جدول ٣-١١: توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال۸ – ۱۲۵ –
جدول ٣-١۲: توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ۲۲ – ۱۲۵ –
جدول ٣-١٣: نتایج آزمون کای دو   – ۱۲۵ –
جدول ٣-١۴: توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ١٧ – ۱۲۷ –
جدول ٣-١۶: نتایج آزمون کای دو   – ۱۲۸ –
جدول ٣-١۸: نتایج آزمون کای دو   – ۱۲۹ –
جدول ٣-١۹: توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال های ١پژوهش – ۱۳۰ –
جدول ٣-۲۰: نتایج آزمون کای دو   – ۱۳۱ –
جدول ٣-۲١: توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ١۶ – ۱۳۲ –
جدول ٣-۲٣: توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ۲١ – ۱۳۴ –
جدول ٣-۲۴: نتایج آزمون کای دو   – ۱۳۴ –
جدول ٣-۲۵: توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال های ۴پژوهش – ۱۳۵ –
جدول ٣-۲۶: نتایج آزمون کای دو   – ۱۳۶ –
جدول ٣-۲٧: توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ۲۹ – ۱۳۷ –
جدول ٣-۲۸: نتایج آزمون کای دو   – ۱۳۸ –
جدول ٣-٣۰: نتایج آزمون کای دو   – ۱۳۹ –
جدول ٣-٣١: توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال های ٣پژوهش – ۱۴۰ –
جدول ٣-٣۲: نتایج آزمون کای دو   – ۱۴۱ –
فصل چهارم – ۱۴۵ –
بحث و نتیجه گیری – ۱۴۵ –
۴-١-۲-١- نتیجه گیری از فرضیه اول و سوالات پژوهشی مربوطه : – ۱۴۸ –
۴-١-۲-۲- نتیجه گیری از فرضیه دوم  و سوالات پژوهشی مربوطه : – ۱۴۹ –
۴-١-۲-٣- نتیجه گیری از فرضیه سوم و سوالات پژوهشی مربوطه : – ۱۵۱ –
۴-١-۲-۴- نتیجه گیری از سوالات مربوط به میزان مصرف مواد غذایی : – ۱۵۱ –
۴-۲-١-نقش دولت : – ۱۵۳ –
۴-۲-١-١- پیشنهاداتی برای دولت در ارائه برنامه های آموزشی: – ۱۵۴ –
۴-۲-١-۲- سایر فعالیتهای مؤثر دولت در زمینه الگوی مصرف غذا: – ۱۵۵ –
۴-۲-۲-١-پیشنهادات برای زنان: – ۱۵۷ –
پیوست – ۱۶۰ –
سوالات تشریحی: – ۱۶۷ –
منابع – ۱۶۹ –……………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۵۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است