دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک داخلی – خارجی

فهرست مطالب
فصل اول طرح تحقيق 1
بيان موضوع يا تعريف مسأله: 2
ضرورت انجام تحقيق: 4
پيشينه تحقيق: 5
فرضيات 6
تعريف عمليات متغيرها: 7
نوع تحقيق و دلايل آن: 7
ابزار گردآوري داده ها: 8
جامعه آماري: 8
مراحل انجام تحقيق: 8
تعريف مفاهيم: 8
محدوديت ها 12
فصل دوم ادبيات تحقيق 13
تاريخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازي: 14
تكنولوژي (فن آوري) در صنعت چرم 21
مراحل ساخت چرم 28
عوامل مؤثر بر كيفيت پوست و چرم .. 30
الف- پوست: 30
ب- چرم: 33
انواع چرم و موارد استفاده از آن: 35
انواع محصولات چرمي: 37
بخش دوم مباحثي در باب صادرات و ابعاد مديريتي آن 39
تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه .. 40
جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور.. 42
آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي 42
نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال 43
تعريف استراتژي 45
نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي 45
الف- استراتژي جايگزيني واردات 45
ب- استراتژي توسعه صادرات: 47
انواع استراتژي هاي رقابتي عام 48
رهبري در هزينه 50
تمايز محصول 51
تمركز (محدودنگري) 53
ميانه روي 55
تعريف بازاريابي: 57
استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار 58
1- استراتژي بازاريابي يكسان 59
2- استراتژي بازاريابي تفكيكي 59
3- استراتژي بازاريابي تمركزي 60
ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار 61
تقسيم بندي بازار هاي بين المللي 63
استراتژي توسعه آميخته بازاريابي 65
آميخته محصول 66
اهميت قيمت در آميخته بازاريابي 68
آميخته تشويق و ترفيع 70
اجزاي تشويق و ترفيع 71
توزيع فيزيكي در آميخته بازاريابي 72
تصميمات عمده در بازاريابي بين المللي 73
1- ارزيابي اوضاع و احوال و محيط بازاريابي بين الملل 74
2- تصميم به فعاليت در سطح بين‌الملل (Deciding wether to go abroad) 83
3-  تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين‌الملل (Deciding Which market to enter) 85
4- تصميم در مورد چگونگي وارد شدن به بازار بين‌المللي (Diciding how to enter the market) 87
5- تصميم در مورد برنامه هاي بازاريابي بين‌الملل (Deciding on the markting program) 96
6- تصميم در مورد نوع سازمان بازاريابي بين‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 103
فصل سوم – روش تحقيق 107
مقدمه 108
روش تحقيق 108
روش جمع آوري اطلاعات 108
منابع اطلاعات ثانويه 109
منابع اطلاعات اوليه 110
روش اجراي پرسشنامه 110
جامعه آماري: 111
نمونه آماري 111
تهيه و تنظيم پرسشنامه 113
نحوه توزيع سوالات پرسشنامه 114
روشهاي آماري مورد استفاده 116
فصل چهارم – جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها 119
مقدمه 120
اطلاعات مربوط به ويژگيهاي مديران مراكز نمونه گيري شده 120
آماره آزمون 125
سوالات مربوطه: 127
بررسي فرضيه 2: 129
آماره آزمون: 129
آزمون فرضيه 2: 129
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتي 129
بررسي فرضيه 3: 138
آماره آزمون 138
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتي 139
سوالات مربوطه: 141
بررسي فرضيه 4: 145
آزمون فرضيه 4: 146
آزمون فرضيه 4: 147
سوالات مربوطه: 148
بررسي فرضيه 5: 151
آزمون فرضيه 5: 151
تذكر: 153
سوالات مربوطه: 154
بررسي فرضيه 6: 156
آماره آزمون: 156
آزمون فرضيه 6: 156
سوالات مربوطه: 158
فصل پنجم –  نتيجه گيري و پيشنهادات 161
نتيجه گيري 162
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 1: 162
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 2: 163
نتايج بدست امه در ارتباط با فرضيه 3: 165
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 4: 167
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 5: 169
پيشنهادات 171
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1: 171
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2: 173
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3: 177
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 4: 178
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 5: 180
پيشنهادات در ارتباطات با فرضيه 6: 182
ساير پيشنهادات 184
ساير پيشنهادات 185
توصيه به ساير دانشجويان محققين 188
منابع: 190

دانلود پروژه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک داخلی – خارجی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد