سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خانه » پروژه » پروژه مکانیک » پروژه بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانک
پروژه بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانک

پروژه بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانک

بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانک ICE BANK

فهرست مطالب
مقدمه ۱۰
چکیده ۱۲
علائم و اصطلاحات بکار گرفته شده ۱۳
فصل اول  –  معرفی کلی ۱۴
مقدمه ۱۴
۱ – ۱ تعریف و معرفی مخزن ذخیره سرمایی (Cool Thermal Storage) 14
شکل ۱-۳    شکل شماتیک شرایط آب (آب وگلیکول) ورودی و ۱۸
۱ – ۳  موارد کاربرد و استفاده مخزن ذخیره ۲۲
فصل دوم  –  پارامترهای اصلی طراحی ۲۸
۲-۱  محاسبه پروفیل بار سرمایی ۲۹
+ پروفیل بار موجود ۳۱
۲-۲  انواع مختلف مخازن ذخیره سرمایی ۳۲
۲-۲-۱  ماده مبرد مخزن ۳۲
ج )  نمک اوتکتیک ۳۳
۲-۲-۲ تقسیم بندی مخازن ذخیره از نظر نوع انرژی مصرفی ۳۴
۲-۲-۳  تکنولوژی های مختلف مخزن ذخیره ۳۵
۱ – سیستم یخسازی بروی کویل (خارجی)    :   (External Melt Ice-On-Coil) 35
۲ – سیستم یخسازی بروی کویل (داخلی)    :   (Internal Melt Ice-On-Coil) 35
۳ – سیستم یخسازی کپسول یخ    :   (Encapsulated Ice) 35
۵ –  سیستم یخسازی           :   (Ice Harvesting) 36
۶ – مخزن ذخیره آب سرد :   (Chilled Water Storage) 36
۲- ۳   تجهیزات ۳۷
۲-۳-۱  تجهیزات سرمایش ۳۷
جدول ۲-۲  – مقایسه بازده کاری انواع چیلرهای مختلف [۱] ۳۸
+ کندانسورها ۳۸
ماده مبرد ۳۹
کنترل چیلر ۳۹
۲-۳-۲  بدنه مخزن ذخیره ۳۹
مخازن فلزی ۴۰
مخازن بتونی ۴۱
مخازن پلاستیکی ۴۲
۲ – ۳ – ۳  بحث کنترل و تجهیزات ۴۳
۲-۴   انواع استراتژی های کاری ۴۴
۱- استراتژی کاری تمام مخزن  (Full Storage) 44
۲- استراتژی کاری “قسمتی از مخزن و یکنواخت کردن بارّ        (Partial Storage, Load Leveling) 45
۳- استراتژی کاری “قسمتی از مخزن و کم کردن پیک مصرفّ (Partial Storage, Demand Limiting) 45
۲-۴– ۲  نوع زمان بندی شارژ مخزن ۴۸
شکل۲-۹ – شکل شماتیک اجرای روش ّتقدم چیلر ّ ۴۹
۲ – ۵  تعامل مخزن با دستگاههای دیگر سیستم ۵۱
جدول ۲-۳ – دمای معمول خروجی از انواع مختلف مخزن ذخیره [۱] ۵۲
۲-۵-۲  توزیع هوای سرد ۵۵
۲-۵-۳  ملاحظات پمپاژ ۵۵
جدول ۲-۴ مقایسه دمای انجماد و جوشش درصدهای مختلف محلول اتیلن گلیکول[۲] ۵۸
۲-۵-۵  بازیابی انرژی گرمایی (Heat Recovery) 59
۲-۵-۶  استفاده از اختلاف دمای شب و روز در صرفه جویی بیشتر انرژی ۶۰
۲-۵-۷  کاربرد تانک ذخیره بعنوان منبع آب اطفا حریق ۶۱
۲-۶   تعیین سایز مخزن ذخیره ۶۱
۲-۷  بررسی اقتصادی طرح ۶۲
ب)  بررسی قیمت برق مصرفی ۶۳
ج) هزینه های مربوط به بازدهی و کارکرد سیستم ۶۴
۲-۸ عملیات لازم بر روی آب و سیستم ۶۵
+ تمیز نمودن سیستم ۶۵
+ عملیات شیمیایی بروی آب ۶۶
۲-۹  راه اندازی (مشاوره) و نظارت مهندسی (Comissioning) 67
۲-۹-۱  لزوم انجام (Comissioning) 68
۲-۹-۲ مراحل (Comissioning) 68
فصل سوم –  مقایسه سیستمهای مختلف مخزن ذخیره ۷۰
جدول ۳-۱ مقایسه پارامترهای مختلف روشهای (تکنولوژی های) مختلف مخزن ذخیره[۱] ۷۲
ب)  حجم سیال ۷۲
ج)  هزینه ۷۲
د)  بازده شارژ مخزن ۷۳
ه)  دمای خروجی از مخزن ۷۳
۴-۱ مشخصات کلی این روش ۷۴
شکل ۴-۲ نمای شارژ و تخلیه در روش یخسازی بروی کویل خارجی  (External Melt Ice on Coil)  [۱] ۷۵
شکل ۴-۳  روش یخسازی بروی کویل خارجی روش مستقیم  (External Melt Ice on Coil)  [۱] ۷۶
۴-۲ مشخصات مخزن ذخیره ۷۷
۴-۳  ابزار کنترل ۷۸
۴-۴ تخمین اندازه مورد نیاز ۸۰
فصل پنجم – روش یخسازی بروی کویل (داخلی) ۸۲
ویژگیهای شارژ و تخلیه مخزن ۸۵
بازده و هزینه های بلندمدت ۸۸
کارکرد نگهداری سیستم ۸۸
راه اندازی ۸۸
فصل ششم –  روش کپسولهای یخ   (Encapsulated Ice) 90
مشخصات کلی روش ۹۱
سیکل تبرید ۹۳
مخزن ذخیره ۹۳
+ ابزار کنترلی ۹۴
در روش کپسولهای یخ ۹۵
ویژگیهای شارژ و تخلیه ۹۶
+ هزینه های کارکرد و بازده ۹۸
مرحله اول محاسبه در حالت تخلیه مخزن ۱۰۴
فصل هفتم –  نمکهای اوتکتیک تغییر فاز دهنده ۱۱۰
+ بسته های نمک اوتکتیک ۱۱۳
کارکرد و برنامه های کنترلی ۱۱۳
+ هزینه اولیه ۱۱۵
کارکرد و نگهداری ۱۱۶
راه اندازی و نظارت ۱۱۶
فصل هشتم – مخزن ذخیره یخساز مستقیم (Ice Harvester) 117
شکل ۸-۱ – یک سیستم مخزن ذخیره یخسازی مستقیم (Ice Harvester) 118
فصل نهم – مخزن ذخیره آب سرد ۱۱۹
فصل دهم – پروسه طراحی ۱۲۲
یک محاسبه سرانگشتی نمونه ۱۲۶
مخزن ذخیره روزانه با استراتژی کاری ۱۲۸
مخزن ذخیره هفتگی – استراتژی کاری ۱۲۸
مثال طراحی : مقایسه اقتصادی ۱۲۸
تعیین پارامترهای مخزن و چگونگی لوله کشی ۱۳۱
مثال طراحی ۱۳۴
۱- هزینه اولیه و هزینه های کارکرد ۱۳۶
مثال طراحی : بررسی هزینه های کارکرد ۱۳۷
ضمیمه A – مثالی کاربردی در استفاده از مخزن ذخیره در صنایع لبنیات ۱۳۸
۱ – مرحله سرمایش اولیه (Cheese starter) 138
جدول A-1 بارهای برودتی مورد نیاز ۱۴۰
انتخاب تجهیزات ۱۴۱
شکل  – A1 – بار سرمایی و وضعیت مخزن در ساعات مختلف روز ۱۴۱
شکل A – 2   – نمای شماتیک از یک سیستم مخزن ذخیره با تکنولوژی Slurry ice making 142
نحوه کارکرد ۱۴۳
References 143
] بحث و بررسی بیشتر در مورد هزینه ها و مصرف انرژی در این پروژه [ ۱۴۴
جدول A-2 تعرفه مصارف تولید (صنعت و معدن) عادی و آزاد شرکت برق منطقه ای استان تهران ۱۴۵
جدول A-3  بررسی هزینه مصرف برق ماهانه چیلر در یک سیستم بدون مخزن ذخیره ۱۴۶
جدول A -4 . بررسی هزینه مصرف برق ماهانه چیلر در یک سیستم  مخزن ذخیره با استراتژی کاری ۱۴۹
جدول A -5 . بررسی هزینه مصرف برق ماهانه چیلر در یک سیستم  مخزن ذخیره با استراتژی کاری ۱۵۱
جدول A -7 . بررسی هزینه های اولیه و جاری  اجرای طرح در وضعیت های مختلف ۱۵۵

مقدمه
بحث استفاده از مخازن ذخیره سرمایی (Cool Thermal Storage) از سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ آغاز گردید. در این زمان نیروگاه های تولید انرژی الکتریکی متوجه ضرورت کاهش پیک مصرف انرژی برای سهولت و حتی پیشرفت در امر تولید و توزیع شده بودند و در خیلی از موارد بخصوص در روزهای گرم سال، مقدار ماگزیمم مصرف انرژی در یک پروژه بیشتر به سهم دستگاهها و تجهیزات تهویه مطبوع اختصاص داشت.
در بررسی انجام شده در ایالات متحده مشخس گردید که در بسیاری از ایالتها تبرید در تابستان بیش از %۳۵  کل برق مصرفی را بخود اختصاص داده است. (درنتیجه صحبت بر سر بهینه سازی ملیاردها دلار هزینه انرژی مصرفی می باشد).
در نتیجه صنعت به این امر توجه نمود که اگر بتوان تبرید را در زمان غیر یک مصرف انرژی به طریقی ذخیره نمود و بعداً مورد استفاده قرار داد بار مصرفی زیادی از دوش شبکه در زمان پیک مصرف برداشته خواهد شد و در نتیجه ظرفیت بیشتری برای مصارف دیگر در طول این زمان در دست خواهد بود و همچنین از ظرفیت اوقات غیر پیک مصرف انرژی نیز بطور کامل استفاده خواهد گردید.
در نتیجه بسیاری از شرکتها و نیروگاههای تولید کننده انرژی الکتریکی از راههای مختلف از جمله با تغییر تعرفه خود، اضافه کردن مبالغ قابل توجهی به قیمت مصرف در زمان پیک مصرف انرژی، تعیین مبلغی اضافه برای مصرف کننده بر اساس مقدار ماکزیمم انرژی مصرفی در طول یک ماه ( هزینه دیماند Demand) )  (و نه براساس مقدار کل انرژی مصرفی) وحتی تعیین وامها و سوبسید هایی برای ترغیب مصرف کننده ها به انتقال پیک مصرف انرژی خود به ساعتهای غیر پیک،  سعی در انتقال قسمتی از انرژی الکتریکی از ساعات پیک مصرف به ساعات غیر پیک نمودند.
مخزن ذخیره یکی از این راههاست که کارکرد چیلرها را که از پرمصرف ترین دستگاههای تهویه مطبوع می باشند به ساعات دلخواه موکول می نماید. در اکثر موارد نیز هزینه ای که از کم کردن سایز چیلر صرفه جویی می گردد برای ساختن یک مخزن یا خرید آن کافی می باشد.
یکی از ضعف هایی که در اکثر پایان نامه ها به چشم می خورد مشخص نبودن منبع تک تک مطالب ذکر شده است؛ بطوریکه اگر خواننده به صحت بخشی از مطلب شک نماید بطور مشخص متوجه نخواهد شد که این بخش و یا این فرمول و یا حتی این جمله دقیقا از کدام منبع نقل شده است و لذا امکان پیگیری معتبر بودن آن امکان پذیر نبوده و یا با دشواری بسیار همراه خواهد بود. در این پایان نامه سعی گردیده تا تمام قسمتهای متن و حتی تک تک جملات با شماره هایی که داخل کروشه [ ] قرار گرفته اند به منبع مورد نظر ارجاع داده شوند ؛ بطوریکه خواننده بتواند خود صحت و یا میزان اعتبار تک تک جملات را بررسی و پیگیری نماید.
مطالبی که ناشی از اطلاعات شخصی یا دانسته ها یا  نگرش مهندسی یا برداشت شخصی اینجانب گردآورنده این پایان نامه می باشد و یا در اثر پرس و جو و تحقیق اینجانب روشن گردیده است و دارای منبع مورد تایید بین المللی ای نمی باشد، کلا داخل کروشه  [……. ] نقل میشود تا خواننده محترم پایان نامه خود در مورد صحت آن تصمیم گیری یا بررسی نماید.

امیدواریم این پایان نامه به مهندسین و پیمانکاران و صاحبان صنایع در بررسی، آنالیز و هم چنین انتخاب روش مناسب و با طراحی یک مخزن ذخیره (سرمایی) کمک نماید.

چکیده
در این پایان نامه به بررسی انواع سیستمهای مختلف ایجاد یک آیس بانک (Ice Bank) یا یک مخزن ذخیره سرمایی (Cool Thermal Storage) پرداخته می شود. روشهای مختلفی که مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از :
۱ – روش یخسازی بروی کویل (خارجی)  (External Melt Ice-on-Coil Storage Storage System)
۲ – روش یخسازی بروی کویل (داخلی) (Internal Melt Ice-on-Coil Storage Storage System)
۳ – روش کپسولهای یخ یا توپهای یخ  (Encapsulated Ice)
۴ – روش نمک های اوتکتیک  (Eutectic Salt Phase-Change Materials)
با استفاده از منابع معتبر سعی شده است تا تمام نکات قابل توجه و ضروری جهت ایجاد یک سیستم با مخزن ذخیره و همچنین نقاط قوت و ضعف هر روش مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در انتها چند مثال کاربردی در چگونگی انجام محاسبات و تخمین سایز مخزن مورد نیاز آورده شده است.
علائم و اصطلاحات بکار گرفته شده
مخزن ذخیره سرمایی : Cool Thermal Storage
ASHRAE
HVAC & R
شارژ مخزن
تخلیه مخزن
تکنولوژی مخزن
ARI
تن-ساعت (منظور از تن – ساعت حاصلضرب تناژ مورد نیاز ساختمان در تعداد ساعاتی است که این بار مورد نیاز می باشد)
فصل اول  –  معرفی کلی
مقدمه
همانطور که ذکر گردید بحث استفاده از مخازن ذخیره گرمایی و سرمایی از سال ۱۹۸۰ آغاز گردیده و تاکنون بسیاری از فواید استفاده از مخازن ذخیره در تعدیل نرخ و هزینه مصرف انرژی و کوچک تر کردن سایز تجهیزات مورد نیاز روشن گردیده است. [۱]
]  یکی دیگر از مصارف مخزن ذخیره، استفاده از آیس بانک(Ice Bank)   جهت داشتن سیال مبرد با دمای ثابت (۰°C) 32°F می باشد که در صنایع غذایی و صنایع لبنیات و پاستوریزاسیون بسیار حائز اهمیت است چون در این صنایع زمان و درجه حرارت محصول بسیار مهم است در یک پروسه سرمایش کنترل شده، تنها سیستمی که بتواند در تمام مدت پروسه یک سیال سرد با دمای ثابت و یکنواخت تامین نماید، یک سیستم آیس بانک  (Ice Bank) می باشد در طول فصل به کلیه مزایای یک سیستم با مخزن ذخیره به تفصیل پرداخته خواهد شد.

فرمت : WORD  | صفحات:۱۵۰

——————————————————————–

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است