اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » گرافیک وهنر » دانلود پروژه بررسی و تحلیل تصویرسازی کودکان کار
دانلود پروژه بررسی و تحلیل تصویرسازی کودکان کار

دانلود پروژه بررسی و تحلیل تصویرسازی کودکان کار

دانلود پروژه بررسی و تحلیل تصویرسازی کودکان کار

مقدمه

کودکان همواره نیروی کار ارزان به شمار می روند،و دستان کوچک بسیاری از آنان با سختی- های کار آشناست. فشار فقر و تنگدستی باعث می شود که برخی خانواده ها، برای تأمین مخارج زندگی،کودکان خود را وادار به کار کنند. کار کودک مسئله ای است که از دیرباز در تمام جوامع بشری وجود داشته و از جنبه های مختلفی به آن نگاه شده است. زمانی که کودک برای کار از خانه خارج می شود، هیچ تضمینی برای حفظ او از آسیب های اجتماعی وجود ندارد، و زندگی این کودک در این حالت، دستخوش تغییرات زیادی میشود. این روند، فرصت تحصیل،آموزش و بازی را از کودکان گرفته وباعث از بین رفتن خلاقیت در او می شود، وآسیب های جدی جسمی و روانی را به همراه دارد.نقاشی و یا تصویرسازی، وسیله ای است که کودک می تواند به کمک آن، نوعی ارتباط روحی با دیگران برقرار کند. بنا براین می توان از این طریق به روحیات، تمایلات و شخصیت او پی برد.پژوهش حاضر، به منظور بررسی عواطف و حالات درونی کودکان کار انجام شده و بدین منظور از روش« بداهه سازی» استفاده شده است که می تواند اعماق درونی روح کودک را بیشتر و روشن تر نمایان کند.بداهه سازی به نسبت روش هایی که تا کنون در این راستا انجام شده است ، روش بسیار مناسب تری به نظر می رسد و می تواند به عنوان روشی جدید برای آزمون های روانشناسی  وروانکاوی مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
سؤال های تحقیق:
سابقه و پیشینه تحقیق:
فرضیه ها:
* اهداف:
* کاربرد:
* روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات:
* جامعه آماری و تعداد نمونه و روش نمونه گیری:
* روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
*  فصل اول : درآمدی بر بداهه سازی
* 1-1- هنر چیست؟1
*  1-1-1- هنر در تفکر دینی و عرفانی3
* 1-1-2- هنر از منظر فلاسفه و متفکرین 9
* 1-2- هنر مند کیست؟ 11
* 1-3- دنیای جدید 14
* 1-4- خلاقیت 17
*  1-4-1- نظریه های مختلف آفرینشگری 19
*  1-4-2- شرایط آفرینشگری24
*  1-4-3- آفرینشگر 26
* 1-5- خیال 27
* 1-6- الهام 36
*  1-6-1- الهام ماده خام آفرینشگری 41
* 1-7- ناخودآگاه 45
*  1-7-1- رویا 55
*  1-7-2- نماد 59
*  1-7-3- سمبولیسم65
*  1-7-4- ذن 69
فصل دوم : بداهه سازی
* 2-1- بداهه سازی چیست؟
* 2-2- بداهه سازی در هنر 82
*  2-2-1- سوابق تاریخی بداهه سازی 87
*  فصل سوم : نقاشی کودک
* 3-1- فرآیند نقاشی کودک 110
*  3-1-1- مراحل تکاملی نقاشی کودک111
* 3-2- مراحل رشد ذهنی کودک 113
* 3-3- نقاشی کودک از نظر روانشناختی117
*  فصل چهارم : تصویرسازی کودکان کار
* 4-1- کودکان کار ‌130
* 4-2- مراحل تصویرسازی کودکان کار135
* 4-2-1- انتخاب رنگ 135
* 4-2-2- تصویرسازی 145
* 4-3- تصویرسازی کودکان معمولی 161
* 4-4- تطبیق آثار کودکان کار و کودکان معمولی167
* نتیجه گیری 168
* کتابشناسی………….

سؤال های تحقیق:

سؤال های اصلی تحقیق حاضر عبارتند از:

1- آیا شرایط سخت زندگی کودکان کار و مشغول بودن به کار در سنین غیر مجاز، تأثیری از نظر روحی و روانی بر آنها داشته است، وآیا کودکان این تأثیرات را در تصویرسازی های خود، با این روش جدید، منتقل می کنند؟

2- آیا آزمون تصویرسازی به روش بداهه، می تواند محتوای ضمیر ناخودآگاه کودک را از پرده استتار در آورد؟ تا چه میزان این روش می تواند موفق عمل کند؟

سابقه و پیشینه تحقیق:

در مورد روانشناسی نقاشی کودک و مفاهیم آن تا کنون تحقیقات بسیاری انجام شده است، از آن جمله می توان به کتاب « نقاشی کودکان و مفاهیم آن» نوشته ی آنا اولیوریو فراری، اشاره کرد. در این کتاب، نخستین مراحل نقاشی، از کودکی تا نوجوانی، مطرح شده و تأثیرات مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و … بر نقاشی کودک مورد بررسی قرار گرفته است.یکی از مهمترین نتایج حاصل از آن، عبارت است از اینکه، ارائه موضوع به منظور بررسی عواطف درونی کودک، مناسب نمی باشد ، زیرا کودک با داشتن آگاهی از مقاصد جستجوگرانه آزمون گیرنده، به پنهان سازی شخصیت خود می پردازد و به همین دلیل در خاتمه، روش آزاد و بداهه توصیه شده است.گلین. وی. توماس در کتاب « مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان » خصوصیات نقاشی کودکان را در سنین مختلف بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که، اصول کلی معتبری وجود دارند که می توان آنها را در تفسیر بیان عاطفی در نقاشی ها به کار گرفت.ماکس لوشر، در کتاب روانشناسی رنگ ها، تنها از طریق بررسی رنگ ها به تحلیل شخصیت انسان می پردازد. آزمون لوشر، از نظریه های مهم و موفق در روانشناسی و روانکاوی است. این کتاب حاوی اطلاعات مفید و ارزنده ای است، و می توان ازآن برای تحلیل آثار کودکان کار بهره گرفت.به نظر می رسد، آزمون هایی که تاکنون برای روانشناسی و روانکاوی انجام شده اند، دارای نقایصی هستند، زیرا در آنها تنها به یک بعد از هنر پرداخته شده است، به این مفهوم که یا از طریق ارائه موضوع و عناصر تصویری انجام شده اند، که این روش چنانچه مشاهده خواهیم کرد، دارای نقایص بسیاری است، و یا فقط به رنگ پرداخته و عناصر تصویری نادیده گرفته شده اند. آزمون بداهه سازی فاقد این محدودیت هاست و می تواند بدون مقاومت و پنهان سازی شخصیت از طریق رنگ و عناصر تصویری، محتویات درونی فرد را نمایان کند.

فرضیه ها:

اشتغال به کار در کودکان کم سن و سال، باعث ایجاد اختلالات روحی و روانی می گردد.

کودکان تأثیرات ناشی از این اختلالات و ناهنجاری ها را در تصویرسازی به روش بداهه منعکس می کنند.

تصویرسازی به روش بداهه می تواند به وضوح، محتویات ناخودآگاه فرد را به نمایش گذارد.

اهداف:

اهداف پزوهش حاضر در ابتدا عبارتند از:

1- بررسی تأثیر عوارض روحی و روانی ناشی از فقر و تنگدستی و آسیب های اجتماعی در تصویرسازی کودکان کار.

2- شناخت جنبه های ناخودآگاه هنر، و تعبیر و تفسیر عناصر آنها از دیدگاه روانشناختی.

اهداف دیگری نیز در این پژوهش دنبال شده اند که عبارتند از:

3- ارائه روشی جدید در روانشناسی و روانکاوی، برای دسترسی بهتر به ناخودآگاه افراد.

4- اشاعه هنر تصویرسازی به روش بداهه، به دلیل جذابیت بسیار و تقویت خلاقیت، و آزادسازی کودک از فشارهای روحی و روانی، در مدارس، به ویژه مدارس کودکان استثنایی و کودکان بی سرپرست و …

کاربرد:

عناصر تصویری آثار کودکان کار می تواند در تصویرسازی کتاب کودک به کار گرفته شود.آزمون بداهه سازی می تواند به عنوان روشی مناسب در آزمون های روانشناسی و هنردرمانی کاربرد داشته باشد.

روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات:

روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات، به صورت ترکیبی است . به این معنی که از روش های کتابخانه ای و میدانی ( از طریق مشاهده و آزمون ) استفاده شده است.ابزار گرد آوری نیز شامل فیش های تحقیقاتی  و وسایل مورد نیاز آزمون از قبیل رنگ و مقوا، دوربین و … می باشد.

جامعه آماری و تعداد نمونه و روش نمونه گیری:

جامعه آماری در این پژوهش، تعداد 30 نفر از کودکان کار هستند که به صورت اتفاقی انتخاب شده اند، لذا برای اثبات دقیق تر فرضیه های این پژوهش، این تعداد با 15 کودک معمولی مورد مقایسه قرار گرفته اند.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کیفی، توصیفی، نشانه یابی و تطبیقی است.برای دستیابی به اهداف این تحقیق، مطالعه در زمینه ی هنر حقیقی، راه های ارتباط با درون، جنبه های ناخودآگاه هنر و بداهه سازی، امری ضروری به نظر می رسد.قطعاٌ این پژوهش خالی از نقص نیست و تنها امید است که بتواند وسیله ای باشد برای دانشجویان و پژوهشگران هنر و روانشناسی، به منظور ارائه ایده های مفیدتر، و بهانه ای گردد برای اینکه کودکان کار را فراموش نکنیم.

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 180

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است