امام علي(ع):هر كه نگاه خود را از حرام باز دارد دلش آرام خواهد شد.
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه بررسی و طراحی تأسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول
دانلود پروژه بررسی و طراحی تأسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول

دانلود پروژه بررسی و طراحی تأسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول

بررسی و طراحی تأسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول
فهرست مطالب
* مقدمه
* فصل اول – مشخصات كارخانه
* 1 – مشخصات عمموي كارخانه
* 2 – قسمت‌هاي كلي كارخانه
* 2 – 2) قسمت توليد و نگهداري
* 3-) قسمت تاسيسات الكتريكي و مكانيكي
* 4-) فرايند توليد
* فصل دوم – برآورد بار مصرفي
* غير همزماني يا تخمين ضريب ‌همزماني
* فصل سوم- محاسبه و طراحي سيستم روشنايي
* 1 – اصول روشنايي و ساختمان لامپها
* مقدمه
* الف) اصول اقتصادي
* ب – اصول بهداشتي
* ج) اصول زيبائي
* روشنائي داخلي
* محاسبات روشنائي
* بررسي و مقايسه لامپهاي مختلف
* الف) لامپها فلوئورسنت
* ب) لامپ جيوه‌اي
* ج) لامپ‌هاي رشته‌اي خارجي با رفلكتور و بدون رفلكتور
* د) لامپهاي هالوژن
* ه) لامپهاي سديم فشار زياد
* انتخاب نوع چراغ و سيستم روشنايي فضا‌هاي مختلف
* الف) پخش نور
* ب) چراغها از لحاظ نوع نصب و موقعيت نصب به شش دسته تقسيم بندي مي‌شوند
* سيستم روشنايي فضاهاي مختلف
* الف) كارگاهها
* ب) موتورخانه
* ج) سالن ورزشي
* د) اماكن اداري
* ه) غذا‌خوريها
* محاسبات روشنايي (روش شارنوري)
* محاسبه روشنايي داخلي به روش نصب فضا
* مشخص كردن مشخصات محل
* 2) انتخاب نوع روشنايي (حالت نورپردازي)
* 3) انتخاب سيستم روشنايي
* الف) سيستم روشنايي مستقيم
* ب) سيستم نيمه مستقيم
* ج) سيستم روشنايي يكنواخت
* د) سيستم روشنايي نيمه غير مستقيم
* ه) سيستم روشنايي غير مستقيم
* 4)                انتخاب نوع لامپ و نوع حباب
* 5) انتخاب ضريب آلودگي
* 7) مشخص كردن رنگ‌آميزي اتاق‌ها و تغيين ضرائب انعكاس سقف، ديوار و كف
* 8) مشخص كردن ضريب بهره روشنايي (μ)
* 9) محاسبة جريان نور
* 10) محاسبه تعداد لامپ‌ها جريان نوري هر لامپ
* 11) تعيين و محاسبة روشنائي موضعي
* 3- روشنائي خارجي
* 1 – هدف از روشنائي خارجي
* 2 – محاسبة روشنائي خيابانها
* انواع آرايش چراغ‌ها
* الف) ارتفاع نصب چراغها
* ب) تعيين فاصله دو چراغها در خيابانها
* ج) مشخصات لامپهاي روشنائي خيابانها
* اين منحني‌ها مقدار ضريب استفاده (ضريب بهره روشنائي) cu را بر حسب
* د) محاسبه جريان نور لامپها
* تعيين ضريب آلودگي و فرسودگي (LDD, LLD)
* محاسبة فاصلة تيرها از هم
* فرمان روشنائي محوطه
* محاسبة روشنائي محوطه
* خيابان اصلي
* خيابان شمالي
* خيابان جنوبي
* 4 – روشنائي حفاظتي و نورتابي ساختمان
* انتخاب نوع نورافكن
* محاسبة نورتابي
* فصل چهارم – محاسبه و بررسي سيستم توزيع قدرت
* 1 – توزيع قدرت در مجتمع صنعتي
* انواع سيستم توزيع برق
* شبكه شعاعي (باز)
* بارهاي روشنائي مراكز صنعتي
* خصوصيات سيستم‌هاي توزيع برق
* تعيين ميزان بار روشنائي
* تعيين تعداد انشعاب‌هاي روشنائي
* كنترل انشعابهاي روشنائي
* بارهاي صنعتي ( غير روشنائي)
* تعيين ميزان بار صنعتي
* تعداد انشعاب‌ها براي بارهاي صنعتي
* كنترل انشعابهاي موتورها
* 2 – محاسبه سطح مقطع كابل
* روش انتخاب كابل
* شناخت كابلها
* تعيين افت ولتاژ
* وضعيت استقرار كابلها
* 1 – سيني كابل
* 2 – ترنچ كابل
* 3 – نصب تابلو‌هائي براي عبور كابل
* 4 – نصب كابل توسط بست بصورت روكار
* 5 – دفن كابل
* 6 – احداث راكتهاي زميني
* خلاصله‌اي از مطالب محاسبه سطح مقطع كابل و بعد از آن محاسبه سطح مقطع كابلهاي مختلف
* يك نمونه از محاسبه سطح مقطع كابل
* فصل پنجم –  محاسبه و طراحي مراكز كنترلي و حافظتي
* 1 – لزوم حفاظت و نحوه انتخاب فيوزها، بيمتال‌ها و كليد‌هاي قدرت
* 1 – كليدهاي دو قطبي
* 2 – كليدهاي سه قطبي
* 3 – كليدهاي فيوزدار
* 4 – فيوزها
* 1 – 4 – فيوزهاي تأخيري
* 2 – 4 – فيوزهاي با جزء ذوب شونده دو قسمتي
* 3 – 4 – فيوزهاي محدود كننده جريان
* – منحني‌هاي قطع فيوزها
* – قدرت قطع فيوزها
* – استفاده از فيوزها براي محافظت مدارها و دستگاهها
* – محافظت از سيم‌ها و كابلها در انشعابهاي معمولي
* محافظت از انشعاب‌هاي موتورها
* حفاظت با استفاده از كليدهاي با قطع خودكار
* 2- محاسبه و طراحي زمين حفاظتي
* «زمين كردن و صفركردن در تأسيسات الكتريكي»
* 2- زمين كردن الكتريكي
* 3 – اصطلاحاتي كه در زمين كردن بكار برده مي‌شود
* – انواع مقارمتهاي زمين
* 1) مقارمت مخصوص زمين
* 2) مقاومت گسترده زمين
* 3) مقاومت زمين
* – انواع ميله‌ها
* 1) ميل سطحي
* 2) ميل عمقي
* ب) ميل‌ صفحه‌اي
* – سنجش مقاومت گسترده زمين
* – محاسبه مقاومت الكترودهاي ميله‌اي
* – محاسبه مقاومت مجموعه الكترودهاي ميله‌اي
* ا- محاسبه ميل زمين حفاظتي جهت تابلوهاي كارخانه
* فصل ششم – طرح و انتخاب وسايل جبرانگر
* – لزوم اصلاح ضريب توان (قدرت)
* – تصحيح ضريب قدرت توسط خازن
* – اقتصادي‌ترين ضريب قدرت
* – محاسبه توان دواته مورد نياز كارخانه و تعداد خازن‌هاي مورد نياز
* فصل هفتم- طراحي سيستم‌هاي صوتي، اعلام حريق و تلفن
* – سيستم صوتي
* – اثر نويز
* – بلندگو‌ها
* – فشار صداي خروجي بلندگو و تضعيف صدا
* – آرايش بلندگوها
* آرايش بلندگوهاي داخلي
* – تعيين نوع كابل تغذيه
* – اتصال الكتريكي بلندگوها
* محاسبه توان و تعداد بلندگو‌
* – نكات عملي مربوط به نصب
* 2- طراحي سيستم تلفن مركزي
* كابلهاي مخابراتي
* -توضيحات اضافه
* 3- سيستم اعلام حريق
* – مشخصات اجزاء سيستم اعلام حريق
*  – مدار بندي
* – انتخاب دتكتور براي فضاهاي مختلف
* – سيستم اعلام حريق سوله‌ها
* – انواع سيستمهاي اعلام حريق اتوماتيك
* – شستي‌ اعلام حريق و مكانهاي نصب آنها
* آژيرهاي صوتي اعلام حريق
* توجه‌
* – تابلوي كنترل مركزي
* منبع تغذيه
* فصل هشتم  – دستورالعمل تعميرات و نگهداري سيستم
* برق كارخانه
* 1-1- خطرات انرژي الكتريكي
* 2-1- احتياط‌هاي ايمني
* 3-1- لزوم كنترل مرغوبيت وسايل و وضع مقررات ايمني
* 1-3-1- مقررات ايمني و كنترل كيفيت وسايل در ايران
* – بازرسي و آزمايش تاسيسات الكتريكي
* 1- آزمايش اتصال صحيح كليدها،‌ فيوزها و پريزها
* شكل مدار آزمايش صحيح بودن پريزها
* 3- آزمايش اتصال صحيح سيم زمين
* 2- آزمايش متصل بودن مدارها
* 4- آزمايش عايق‌بندي
* 5- عيب‌يابي و رفع عيب
* فصل نهم – طرح پست
* طرح پست 20 كيلو ولت به 400 ولت
* بخش اول
* مشخصات تابلوهاي 20 KV كيلو ولتي ( ويژه كابلهاي ورودي يا خروجي)
* بخش دوم
* مشخصات فني سكسيونرهاي قابل قطع زير بار
* 1- مشخصات فني
* بخش سوم
* مشخصات فني سكسيونر اتصال زمين
* 1- مشخصات فني
* بخش چهارم
* مشخصات سكسيونر فيوزدار
* بخش پنجم
* ديژنكتور بيست كيلو ولتي كم روغن مخصوص نصب در داخل تابلو
* بخش ششم
* مشخصات فني سكسيونر ساده
* بخش هفتم
* مشخصات فني ترانسفورماتور 20 كيلو ولتي
* بخش هشتم
* مشخصات فني تابلوي فشار ضعيف
* بخش نهم
* مشخصات فني تابلو روشنايي
* بخش دهم
* مشخصات كابل 20 كيلو ولتي و يك كيلو ولتي
* جهت ارتباط به ترانسفورماتورها
* بخش يازدهم
* سيستم اتصال زمين پستهاي ترانسفورماتور
* فصل دهم – طراحي سيستم برق اضطراري
* الف- موتور ديزلي
* ب – مشخصات الكتريكي ژنراتور
* ج- تابلو كنترل ژنراتور
* اطلاعاتي كلي و عمومي در مورد سيستم برق اضطراري
* موتور ديزل
* ژنراتور
* منابع و ماخذ

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است