آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه بزهکاری و علل و انگیزه های آن
دانلود پروژه بزهکاری و علل و انگیزه های آن

دانلود پروژه بزهکاری و علل و انگیزه های آن

بزهکاری و علل و انگیزه های آن  
فهرست مطالب
بزهکاری و علل و انگیزه های آن ۱
۱ـ مقدمه ۱
سوالات پروژه حاضر عبارتند از : ۸
۳ـ اهمیت مسأله : ۹
هدفهای مطالعه : ۱۴
۵- پیش فرضها – حدود مطالعه و محدودیتها : ۱۶
تعریف بزهکاری: ۱۸
آغاز تحقیقات علمی : ۲۳
تاریخچه بزهکاری : ۲۷
علل و عوامل مؤثر در بزهکاری : ۳۲
عوامل ذاتی و فردی ۳۵
عوامل ذاتی غیر ارثی: ۳۹
الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگی: ۳۹
۲ـ سوء تغذیه ۴۰
۷ـ تأثیر تشعشعات رادیو اکتیو: ۴۲
ب ) عوامل مربوط به دوران زایمان: ۴۳
الف ـ نقش خانواده در رابطه با دروغگویی: ۴۷
ج ـ محبت والدین: ۵۰
جو عاطفی خانواده ۵۰
۳- تاُثیر عامل اقتصاذی در بوجود آمدن بزهکاران ۵۳
الف ) رابطه جنگ و جرم ۵۴
ب)رابطه فقر و جرم : ۵۵
۴ـ بیکاری و بی ثمر بودن: ۵۶
۵ـ تأثیر عوامل طبیعی وجغرافیایی در بزهکاری: ۵۷
۶ ـ  تأثیر عوامل مربوط به محیط خارجی ۵۸
۱۰ـ  تراکم و افزایش جمعیت: ۶۰
۱۱ـ نقش تربیت در بزهکاری کودک ۶۰
عوامل زیستی: ۶۱
۲- جنس و نژاد: ۶۳
۴-تأثیر عامل زیست شناسی در بزهکاری: ۶۴
۵-محرکات و علل روانی و جسمی و تأثیر آن در رفتار مجرمانه: ۶۵
۷- آثار حمل و ولادت: ۶۸
۸- تأثیر الکل و مواد مخدر در بزهکاری: ۶۸
۹- تأثیر روان پزشکی: ۷۰
نقش بیماری ها و اختلالات روانی در رابطه با بزه کاری: ۷۹
اسکیزوفرنیا: ۸۰
پسیکوپاتیک(روان و تجورها): ۸۲
نقش روان شناسی در شناسایی بزهکاران: ۸۳
شیوه های تبیین روانی: ۸۷
نقش شخصیت در شناسایی مجرمین: ۸۸
اختصاصات بزهکاریهای اطفال و نوجوانان: ۹۶
بزه های پنهان: ۹۸
نظریاتی چند راجع به بزهکاری: ۱۰۰
موروثی بودن ( نارسائی کروموزومی): ۱۰۰
۲- ارضاء نشدن آرزوهای منطقی فرد: ۱۰۱
۴- نیاز به محبت: ۱۰۲
۵-جستجو برای هویت: ۱۰۴
۶-تضاد فرهنگی و دورشدن از ارزشهای فرهنگی سنتی: ۱۰۶
۸-جامعه شناسی: ۱۰۷
۹-اضطرابهای بلوغ: ۱۰۷
۱۱-عوامل مربوط به عدم رشد عاطفی: ۱۰۹
۱۴-دنیای بیرون: ۱۱۰
۱۵-الگوی قدرت مردانگی: ۱۱۰
۱۷-مادران شاغل: ۱۱۲
پیشینه های تحقیق : ۱۱۴
نقش خانواده : ۱۳۸
نقش پلیس : ۱۴۳
۱ – روش تحقیق : ۱۵۰
۲- منابع داده ها : ۱۵۱
۴- توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها : ۱۵۲
جدول شماره ۱- توزیع فراوانی نوجوانان بزهکار بر حسب محل تولد ۱۵۴
جدول شماره ۲- توزیع فراوانی وضعیت تاهل والدین نوجوانان بزهکار ۱۵۵
جدول شماره ۴- توزیع فراوانی داشتن پدر معتاد ۱۵۷
داشتن پدر بیکار : ۱۵۸
جدول شماره ۵- توزیع فراوانی داشتن  پدر – نوجوانان بزهکار. ۱۵۸
جدول شماره ۶- توزیع فراوانی نحوه زندگی خانواده نوجوانان بزهکار ۱۵۹
۷- مشکلات روانی ( سابقه بستری ) خانواده : ۱۶۱
متغیر ۱۶۱
سابقه بستری ۱۶۱
عدم سابقه ۱۶۱
جمع ۱۶۱
فراوان ۱۶۱
درصد ۱۶۱
۸- موقعیت زن در خانواده : ۱۶۲
متغیر ۱۶۲
خانواده ا و را طرد کرده ۱۶۲
نا مشخص ۱۶۲
جمع ۱۶۲
درصد ۱۶۲
متغیر ۱۶۳
پدر ۱۶۳
مادر ۱۶۳
خواهر ۱۶۳
برادر ۱۶۳
همسر ۱۶۳
نزدیکان ۱۶۳
هیچکدام ۱۶۳
فراوان ۱۶۳
درصد ۱۶۳
متغیر ۱۶۴
اول ۱۶۴
آخر ۱۶۴
یگانه فرزند ۱۶۴
هیچکدام ۱۶۴
جمع ۱۶۴
فراوانی ۱۶۴
درصد ۱۶۴
متغیر ۱۶۴
بیش از ۸ نفر ۱۶۴
بهزیستی ۱۶۴
فراوانی ۱۶۴
درصد ۱۶۴
۱۲- از لحاظ اجتماعی بودن پدر : ۱۶۵
متغیر ۱۶۵
دوستان زیاد داشته باشد ۱۶۵
تنها باشد ۱۶۵
جمع ۱۶۵
فراوانی ۱۶۵
درصد ۱۶۵
متغیر ۱۶۶
بلی ۱۶۶
خیر ۱۶۶
اظهار شده ۱۶۶
جمع ۱۶۶
فراوانی ۱۶۶
درصد ۱۶۶
متغیر ۱۶۷
بلی ۱۶۷
خیر ۱۶۷
اظهار نشده ۱۶۷
جمع ۱۶۷
فراوانی ۱۶۷
درصد ۱۶۷
متغیر ۱۶۸
کاملاً موافق ۱۶۸
موافق ۱۶۸
مخالف ۱۶۸
کاملاً مخالف ۱۶۸
جمع ۱۶۸
فراوانی ۱۶۸
درصد ۱۶۸
متغیر ۱۶۸
کاملاً موافق ۱۶۸
موافق ۱۶۸
مخالف ۱۶۸
کاملاً مخالف ۱۶۸
جمع ۱۶۸
فراوانی ۱۶۸
درصد ۱۶۸
۱۷ ـ از لحاظ مشکلات مالی : ۱۷۰
۱۸ ـ از لحاظ اقتصادی خانواده : ۱۷۱
جدول شماره ۱۸ ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی وضع اقتصادی خانواده ۱۷۱
۲۰ ـ شغل مادر : ۱۷۳
جدول شماره ۲۰ ـ شغل مادر نوجوانان بزهکار ۱۷۳
۲۲ ـ سواد فرد : ۱۷۴
۲۴ ـ ضعف بنیادهای دینی و مذهبی : ۱۷۶
۲۶ـ اعتراض پدر به وضع رفتاری  و اخلاقی مادر : ۱۷۸
۲۷ ـ سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصی : ۱۷۹
۲۸ ـ پوچی زندگی : ۱۷۹
۱ـ بیان مجدد مسئله : ۱۸۰
۲ ـ توضیح روشهای بکار برده شده : ۱۸۲
۳- یافته های اصلی نتیجه ها: ۱۸۴
۴-توصیه برای پژوهشهای بعدی ۱۹۴
فهرست منابع ۱۹۴
۱ـ مقدمه
بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعه پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهکاری و بزهکاری از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بین الملل اول و دوم ،که منجر به متلاشی شدن خانواده ها وسرگردانی کودکان گردید، مورد بحث محافل بین الملل قرار گرفت. در سال ۱۹۸۴ در اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه های سایر سازمانهای بین المللی لزوم توجه به حقوق اساسی و ارزشهای بشری و حفظ حقوق اساسی و ارزشهای بشری وحفظ حقوق حقه کودکان منظور گردید و به رسمیت شناخته شد.
بزهکاری نوجوانان یکی از انواع ناسازگاری زیستی روانی اجتماعی است و چنانکه لاوری میگوید،
سلوک رفتاری که خود شخص را ارضاء نماید ولی مورد پسند جامعه نباشد سلوک دشوار یا بزهکاری و حتی در برخی موارد جنایت نامیده می شود . صرف نظر از قوانین تدوین شده برای این پدیده، بزهکار دیگر به عنوان یک فرد ضد اجتماعی که برای مصالح اجتماع باید مجازات شود شناخته نمی شود، بلکه جوانی است مبتلا به اختلال در رشد شخصیت که بزه وی نیز با توجه به الگوی شخصیتی و تاثیرات خانواده و رفتار و موازین آنها و شرایتی که جرم اتفاق افتاده است ارزشیابی می شود. بطور کلی، عقاید گوناگونی در مورد افزایش بزهکاری ذکر شده است.
کانگر (۱۹۸۳) ازدیاد جرم و جنایت و تشکیل باندهای بزهکاری را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع کنونی دانسته و معتقد است که تحرک جامعه امروزی از قبیل صنعتی شدن کشورها، ازدیاد مهاجرت، نفوذ فرهنگهای مختلف در یکدیگر ،ازدیاد مشکلات اجتماعی، اختلاف طبقاتی و فقر، فقدان اعتقادات مذهبی و اخلاقیات، منازعات خانوادگی، وغیره انگیزهای برونی و درونی نوجوانان را در ارتکاب بزه تشکیل می دهد.
تحقیقات و آمارها روشنگر رو به گسترش نهادن بزهکاری نوجوانان در اکثر جوامع می باشد. طبق گزارش موسسه تحقیق جرم و جنایت آمریکا(۱۹۸۷)، ۹۰ درصد از نوجوانان آمریکایی حداقل یکبار مرتکب بزهکاری شده اند. همچنین آمار منتشره در سال ۱۹۸۴ در ایالت متحده آمریکا نشان می دهد که ۵۰۰۰۰ نوجوان به جرم ارتکاب بزهکاری در کانون اصلاح و تربیتی نگهداری می شده اند (پاپالیا و الدز، ۱۹۸۵ ، صفحه ۶۱۷ ).
گزارش دیگری در همین زمینه نشان می دهد که خشونت و تبهکاری در جامعه آمریکا به طرز روزافزونی رو به گسترش نهاده است. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۰ میزان جنایت در حدود ۱۴۸ درصد و شامل بیشتر از ۱۱ تا ۱۳ درصد کل جمعیت آمریکا بوده است، گزارش دیگری از موسسه تحقیق جرم و جنایت در آمریکا نشانگر این مهم بوده است که بین سالهای ۱۹۸۹ـ۱۹۸۰ میزان جنایت ۶۹% ، تجاوزات جنسی ۱۱۶ درصد. وبالاخره مشاجرات توام با خشونت ۱۰۲ درصد نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است. این آمار بخصوص در مورد بزهکاری نوجوانان هشدار دهنده بوده، و نشان داده است که بین سالهای ۱۹۶۷ـ۱۹۵۸ در حدود ۳۰۰ درصد سرقت توسط نوجوانان انجام گرفته است. ضمنا با آمار فوق باید ۴۰% تبهکاری و بزهکاریهای گزارش نشده را نیز اضافه کرد . بطور نسبی بغیر از اتحاد جماهیر شوروی ، سایر کشورهای اروپای غربی آمار مشابهی در این زمینه داشته اند . از کشورهای اروپای شرقی آمار دقیقی در زمینه بزهکاری نوجوانان در دست نیست و به نظر می رسد بزهکاری نوجوانان یا بسیار محدود بوده، و یا با معانی دیگری تعبیر شده است(دی فلوئر و دیگران، ۱۹۸۷ ،صفحه ۷۸).
۲ـ بیان مساله :
هرگاه صحبت از بزهکار یا ناسازگاری جوانان و نوجوانان یا اجتماع می شود بلافاصله این فکر به خاطر خطور می کند که از چه راه و با چه وسایلی می توان اعمال ضد اجتماعی و نابهنجار این گونه افراد را پیشگیری و یا کنترل نمود؟
امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، طرق و وسایل خاصی برای این مسئله حاد اجتماعی در نظر گرفته اند که یکی از آنها تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در کانونهای اصلاح و تربیت است . ولی باید توجه داشت برای اینکه بتوانیم نوای جوانی را، که در داخل خانواده خود به خوبی تربیت نشده و بر اثر عدم هماهنگی جامعه خویش به صورت یک فرد بزهکار قانون شکن و ضد اجتماع در آمده است مجددا تربیت نموده وبا اصول و موازین حاکم بر اجتماع تطبیق دهیم می بایستی علاوه بر وجود وسایل و تجهیزات لازم ، وقت و فرصت کافی نیز برای این کار در اختیار داشته باشیم که خود دلیلی بر ارائه خدمات آموزشی در محله های بزهکار خیز است .
امروزه این مطلب مسلم است که جوان یا نوجوانی که به سرقت و جیب بری و قاچاق مواد مخدر و نظایر این گونه اعمال ضد اجتماعی عادت کرده است به صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در کانون اصلاح و تربیت تغییر روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و یا کانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چون حرفه و کار شرافتمندانه نمی داند و ترک عادات قدیمی برایش مشکل است به محیط سابق و زندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد کرد .
بنابراین متفکرین و متخصصین اجتماعات غربی با ابداع و استقرار سیستم صدور حکم محکومیت به مدت نا معین مسئله اصلاح و تربیت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل کرده و به موازات آن با تشکیل سازمانهای اختصاصی وابسته به دادگاههای اطفال برای استقرار یک نظم نوین در زندگی بی بندوبار نوجوانان بزهکار و ناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحو محسوسی کاسته و تعداد پرونده های ناشی از ارتکاب جرم جوانان بزهکار را بطور چشمگیر تقلیل داده اند .
در کشورهای غربی معمولا در جوار دادگاههای اطفال ، موسسات خاصی وجود دارد (کانون اصلاح و تربیت) که عهده دار تربیت اطفال بی سرپرست بوده و قاضی اطفال این گونه کودکان را به آن موسسات تحویل می دهد . تجربه نشان داده است که تشدید مجازاتها از تعداد قرون وسطائی نتوانسته عامل لازم و کافی برای پیشگیری و اجتناب از ارتکاب جرم و تکرار آنها باشد ولی آموزش توسط نهادهای مختلف شهری بر اساس نیازهای خاصی آن محیط ها توانسته نگرش اعضای آن جامعه خاص را تغییر دهد .
بنابراین باید بدنبال روشهای آموزشی و فرآیندهای آگاهی رسانی که موجب جلوگیری از وقوع جرائم می شود، و از راه کشف آن علل که بیشتر از فساد محیط یا از عکس العملهای احساسات و تمایلات ناآگاه مجرم سرچشمه می گیرد ، از وقوع حوادث ناهنجار و جرائم کاست و شخصیتهای معلول و حادثه جو را از بسیاری کارها که سبب اتفاق جرمها می شود منع کرد .
جامعه شناسی کیفری با اندیشه های نو ، افکار جدید و ارزندهای که مربوط به اعاده حیثیت افراد است ، می کوشد تا واقعیت را بصورتی که باید جلوه گر سازد و بی عدالتیهایی را که تا کنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهی شایسته آشکار نماید .
علم جامعه شناسی کیفری اثبات می کند که بزهکاران حیوانی وحشی نیستند که باید کشته بشوند، میکروب به شماره نمی آیند که باید در نابودیشان کوشید ، زشت و پلید و نابکار و غیر قابل اصلاح نمی باشند که به دیار نیستی رهسپار گردند . بلکه انسانند و می توانند مانند سایرین دارای اندیشه های عالی و منشها و اخلاقیات شایسته باشند و حتی در زمره بهترین انسانها در آیند به همین جهت ریشارد می نویسد :
که فراموش شده است که بزهکاران میکروب نیستند بلکه انسانند و جرم تنها عیب برخی از افراد استثنایی نیست ، بلکه تهدیدی است اخلاقی که بر رفتار همه مردم ، سنگینی خود را تحمیل می کند .
امروزه به خوبی به ثبوت رسیده است که خشونت و اجرای مکافات باعث ستیزه گری بیشتر بزهکاران می شود و هیچگاه و در هیچ زمانی و مکانی خشونت وسیله ارشاد و اصلاح نیست ، بلکه با آ موزش و آگاهی انسانی به اعضای جامعه می توان پیشگیری یا علاج واقعه قبل از وقوع را انجام داد.
ژرژ ویدال بوسیله آمارهایی که از بزهکاران در فرانسه بدست آورد ، اثبات کرد که رقم جرائم در این کشور و پس از اجرای کیفرهای بسیار سنگین افزایش یافت در حالیکه پس از آموزش های خاص مشروط بطور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد وبه همین جهت الن کی استاد تعلیم و تربیت در مورد سیاست کیفری صحیح می نویسد :
نرمش و ملایمت در جلسات آموزش به مراتب با ارزش تر از خشونت و شدت عمل است .
 سوالات پروژه حاضر عبارتند از :
آیا بین ویژگی های فردی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟
آیا بین ویژگی های اخلاقی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟
آیا بین ویژگی های خانوادگی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟
آیا بین ویژگی های مذهبی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟
آیا بین ویژگی های اقتصادی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟
آیا بین ویژگی های فرهنگی نوجوانان و بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟
آیا بین ویژگی های اجتماعی نوجوانان وبزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟
 ۳ـ اهمیت مسأله :
در ایران طبق گزارشهای آماری ،‌ تا سال ۱۳۴۵ تعداد بسیار کمی از نوجوانان در کانونهای تربیتی نگهداری می شدند . ولی از سال ۱۳۵۶ به بعد سرقت از ناحیه صغار کمتر از ۱۸ سال ۶۵ درصد ،‌ میزان ضرب و جرح و چاقو کشی و قاچاق ۴۵% افزایش داشته است . با توجه به آمارهای منتشر بطور خلاصه می توان گفت که ۵۰% از جرائم نوجوانان ،‌جرا ئمی علیه اشخاص از نوع ضرب و جرح غیر عمدی ۴۵%‌ از نوع منازعه  و چاقو کشی و یا ضرب  و جرح منتهی عضو بوده است ،‌ و فقط ۵% بقیه مربوط به قتل های عمدی می باشد ( صلاحی ۱۳۵۷،صفحه ۴۸و ۱۷۸) .
اکثر دانش پژوهان رشد و شخصیت نظیر فروید و اریکسون بر این عقیده می باشند که دوران اولیه کودکی دورانی سرنوشت ساز و دوران نوجوانی یک بحران محسوب می شود . بدین جهت است که رعایت بهداشت روان و بررسی بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری نوجوانان می باشد . به موجب آمارهایی که توسط متخصصین امور تربیتی و جرائم اطفال در بلژیک بدست آمده است از تعداد ۴۲۲۱ مجرم صغیر تعداد ۱۶۰۷ نفر آنان یتیم بوده اند که از این عده ۴۰۶ نفر آنها هم پدر و هم مادر خود را در طفولیت از دست داده اند ،‌ضمناً‌تعداد ۱۲۰۱ کودک منتسب به پدران و مادران این گروه مجرم می باشند ،‌که طبق همان آمار ۹۳۷ نفر از پدران ۲۶۴ نفر از مادران این گروه معتاد به مشروب بوده اند . تعداد ۵۴۶ نفر از این اطفال دارای نامادری و یا نا پدری بوده و تعداد ۳۱۶ نفر آنان پدران و یا مادران معتاد به مواد مخدر داشته اند . علاوه بر این ،‌ تعداد ۲۲۸ نفر از اطفال مذکور از ازدواجهای غیر قانونی متولد شده ،‌ یعنی فاقد پدر قانونی بوده اند . ضمناً ۱۸۹ نفر از کودکان فوق الذکر  نیز پدر و مادر مجرم  و محبوس داشته اند . و بالاخره تعداد ۱۳۹ نفر از اطفال بزهکار مورد مطالعه پدر و یا مادرشان قبلا به موجب حکم دادگاه به حبسهای بیش از ۳ ماه محکوم شده و بقیه نیز بر اثر سوء‌ معاشرت و عدم تربیت صحیح به ارتکاب جرم دست زده اند برخی یافته ها حاکی از آن است که ، فشارزاهای روانی ـ اجتماعی در قالب رویدادها و تغییرات زندگی ،‌می تواند علت تغییر و دگرگونی عجیب در رفتار نوجوانان و جوانان باشد (هولمز وراهه ،۱۹۶۷ ، ص ۱۱۶) . قوی ترین و متقاعد ترین شواهد ،‌از مطالعه هایی به دست آمده که در شرایط مختلف ،‌پیامدهای فشارزاها مورد بررسی قرار گرفته اند . شرایط یا رخ دادهای طبیعی یا مصائب وارده (مصیبتها ) رویدادها یا تغییرات شدید شخصی ـ‌ اجتماعی ،‌ از مجموعه منابع بنیادی این مفهوم می باشند ( براهنی و همکاران ،۱۳۶۶ص ۲۶۸)
ارتباط فشار زاهای شدید که مغایر با تغییرات به هنجار هستند ،‌ جزء‌ شواهدی محسوب می شوند که از لحاظ اولویت بر دیدگاه اختلالهای رفتاری ارجعیت یافته اند . گزارشهای بالینی و نتایج بررسیهای آماری -‌ پژوهشی ،‌ نشان دهنده آن است که عمده ترین تأثیر رویدادها یا تغییرات زندگی این است که کارکرده های روانی اجتماعی شخصی را دچار نقص کرده و پیامد این تجربه ناخوشایند ،‌ رفتار بزهکارانه خواهد بود (‌ پور افکاری ،‌ ۱۳۶۸،ص۳۹ )
مساله بزهکاری نوجوانان و جوانان به طور کلی ،‌ از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است . این مشکلات که قسمت عمده آنها ریشه در خانواده و محیط زندگی دارد ،‌باعث می شود که شخصیت سالم و نوجوان امروز آسیب پذیر و نوجوان فردا ،‌ در آینده به عنوان فردی که دچار اختلالهای روانی – رفتاری است جلوه گر شود (بیلر ،۱۹۷۴،کدیور، ۱۳۷۱،ص۹۶ )
در مطالعه تکوینی نوجوانان مقطع دبیرستان ،‌  وضعیت آموزشگاهی و محیط اجتماعی مربوط به آن عامل اصلی انجام هویتی در مقابل آشفتگی هویتی ،‌ کاربرد یافته است ،‌ نظریه مارشیا که بحث از وجود تعهد و بران در چهار وضعیت مختلف آموزشگاهی از لحاظ ویژگیهای روانی – رفتاری اختصاصی یافته به سطح آموزشگاه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی می نگرد و پیامد این نظر ایجاد طبقات از لحاظ عوامل ایجاد کننده بهداشت روانی دانش آموزان مطرح هستند(سیف،‌۱۳۷۳، ص ۱۱۶)
اگرچه خانواده می تواند تا حد زیادی نوجوانان و جوانا ن را در ارضای نیازهایش کمک کند ،‌ولی همیشه منابع محیطی و سطوح مختلف طبقات اجتماعی به شیوه ای کاربردی در رشد و سازگاری یا در مقابل ناسازگاری نوجوانان و جوانان و به تصویر کشیدن نشانه های آشفتگی های روانی –رفتاری مؤثر بوده اند. دلیل بزرگ این ادعاء این است که همیشه در برخی از محیطهای زندگی با سطوح اقتصادی و اجتماعی یا پایین تر،‌وضعیتهای اجتماعی ـ اقتصادی حاکم بر آن الگوساز رفتارهای ناسازگارانه بوده و همچنین طبق پژوهش های مشاهده ای سازگاری دارند و پیوسته با نیروهای قضایی و حقوقی درگیر هستند . وضعیت نارسای اقتصادی و اجتماعی خانواده ها (والدین)
گاهی نیازهای اساسی فرزندان راناکام می گذارند و گاهی عوانل مستعد کننده ای که در شخصیت نوجوانان وجود دارند ،‌ مانع سازگاری کافی آنان می شوند . نتیجه مطالعه یابررسی بسیاری از پژوهشهای روانشناسان پرورش موید آن است که سطوح مختلف طبقات اجتماعی ،‌خود تعیین کننده وضعیت اقتصادی نوجوانان و جوانان بوده و این عمل اجتماعی ،‌یعنی نشانه های روان ـ‌رفتاری مشاهده می شو د که دانش آموز برای ارضای نیازهای خود در جهت نادرستی قدم می گذارد ،‌لازم است که هرچه زودتر آنرا مشخص کنیم ،‌هرچه دانش آموز بیشتر به مکانیسمهای دفاعی یا واکنشهای نورتیک (روان رنجورانه ) پناه ببرد ،‌ غیر قابل انعطاف تر می شود و در مقابل تغییر ،‌ بیشتر مقاومت می کند . یکی از بزرگترین مشکلاتی که روانشناسان آموزشگاهی برای متقاعد کردن دانش آموزان مدارس سطح پایین جامعه با  آن درگیرند ،‌ تغییر الگو های رفتاری همکلاسان یا همسالان در محیط مدرسه و اصلاح یادگیریهای که به صورت مشاهده ای ،‌ نقش سرمشق را بازی می کنند (جی. ا. جانسون ۱۹۶۷).
برآوردهای بسیار درمورد درصد نوجوانان و جوانانی که در یک فرآیند تغییر رفتار نوعی کاملاً سازگار شده اند و آنهایی که سازگار نیستند وجود دارد . این برآوردها با توجه به معیارها یاملاکهای آشفتگیهای روانی ـ رفتاری و ابزارهای ارزشیابی شخصیت یانیم رخ روانی به دست آمده است و نشان دهنده تفاوت بین شاخصها در محیطهای تحصیلی و زندگی متفاوت می باشند . ولی دو مجموع ارقام ارائه می شود تا شاخص از آنچه در فعالیتهای آموزش براین تغییر رفتار نوجوانا ن و جوانان انتظار می رود داشته باشند . ایران منش و همکارانش (۱۹۸۹)برآورد زیر را بر اساس درجه بندی ۸۰۰ نوجوان ده جوان که تحت آموزش تغییر رفتار محلی قرار گرفته اند ارائه داده اند :
سازگار کامل :۲۰ %
بدون مشکل مشخص :۵۲%
دارای اختلال رفتاری : ۲۰%
دارای اختلال در سازگاری :۸%
سی. ای . اولمن (۱۹۸۲) دریافت که وقتی کارشناسان تغییر رفتار نوجوانان و جوانان به طور مستقل به قضاوت می پردازند ،‌همگی متفق القول اند که حدود ۸% نوجوانان پسرها به دخترها،‌ چهار به یک بوده است و رفتار بزهکارانه پسرها به علت ثب قانونی بیشتر از دخترهاست .
آر . جی استنت برآورد کردکه حدود ۲۲%‌ از دانش آموزان دبیرستانی یک ناحیه آموزش و پرورش سطح پایین جامعه که خدمات رایگان دولتی برخوردارند ،‌به طور جدی یامتوسط از نظر اختلالات رفتار بلوکی (بزهکاری) دارای نشانه های آشفتگی شدید یا حتی در برخی از مناطق عمیق هستند .
هدفهای مطالعه :
از نظر هدف ،‌ متخصصین امور بزهکاری ،‌ مجموعه اقداماتی که د رزمینه پیشگیری به عمل می آید،  از سه زاویه قابل طرح و بررسی است :
۱٫ کوشش کنیم به صورت زود رس و قبل از موقع و مدتها پیش از آنکه اعمال بزهکارانه از فرد سر بزند کشف کنیم که بزهکاران بالقوه چه کسانی هستند و اقدامات لازم را در مورد شان به عمل آوریم ،‌تا به عمل پیشگیری تحقق بخشیده باشیم .
۲٫ اقدامات مربوط به پیشگیری را در سطح قبل از وقوع بزهکاری اعمال کنیم . منظور این است که مرتباً در صدد کشف افراد خطرناک جامعه باشیم،‌ افرادی که وجود اختلالات در آنها به ما هشدار می دهند که باید در مورد کنشها به موقع به عمل پرداخت ،‌تا بتوان از بزهکاری قریب الوقوع آنها جلوگیری کرد.
۳٫ پیشگیری را در سطح تکرار جرم انجام دهیم ،‌ یعنی سعی کنیم کسانی که یک با ر به بزهکاری دست زده اند باری با ردوم مرتکب جرمی نشوند . پیشگیری و برخورد با بزهکاریها نوجوانان ، باید ابتدا عوامل ایجاد آنها را شناسایی کرد بزهکاریها ،‌مشکلاتی نیستند که بیست و چهار ساعته ایجادشده باشند با برای آنها راه حلهای کوتاه ،‌   آسان و سریع وجود داشته باشد . لوسین بودت مشاور بهداشت روانی سازمان بهداشت جهانی ،‌ مخرج مشترک معالجه و درمان نوجوانان بزهکار را عبارت از کسب احساس ایمنی مجدد برای آنان م داند تا در نتیجه این ایمنی،‌بتوانند روابط قابل اطمینان و محبت آمیزی با دیگران داشته باشند. بنابراین در آموزش و فرآیند آگاهی رسانی به آنها احساس امنیت را القاء‌کنیم………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است