آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه بزهکاری اطفال
دانلود پروژه بزهکاری اطفال

دانلود پروژه بزهکاری اطفال

دانلود پروژه بزهکاری اطفال

امروزه مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر دانشمندان را به خود مشغول داشته است. درباره علل افزایش بزهکاری در روزگار کنونی؛ عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از خصوصیات کنونی جوامع متمدن دانسته و معتقدند که به همان نسبت که بشر به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود و از معنویت دور می شود، به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی توسعه و گسترش یافته و از سکون و آرامس معنوی در اینگونه اجتماعات کاسته می شود.

پروژه بزهکاری اطفال

فهرست مطالب
بخش اول علل فردی بزهکاری ۵
فصل اول : عوامل جسمی و ذاتی ۶
مبحث اول : ارث و بزهکاری ۶
گفتار اول ۷
الف – روش های بررسی شده در تأثیر استعدادهای ارثی: ۱۰
ب – طبیعت انتقال ارثی ۱۳
ج- اثرات ارث ۱۴
*مقایسه همبستگی ها بین انتقال شباهت های بدنی و بزهکاری از پدر به پسر : ۱۸
د- اختلاات کروموزومی و اثرات آن ۱۹
– اختلالات شکلی کروموزم ها ۱۹
– منگولیسم (mongolism) یا سندرم داون (down’s syndrome) 20
– سندروم ترنر (Turner syndrome) 20
– سندروم کلاین فتر (kleinfelter syndrome) 21
هـ وراثت و عامل RH 24
مبحث دوم : عوامل ذاتی غیر ارثی ۲۵
الف- سزار لومبروزو ۲۸
تیپ شناسی زیستی پنده ۳۲
دی تولیو ۳۴
هوتن ۳۶
گفتار دوم ۳۷
عفونی: ۳۹
عوامل طبیعی ۳۹
عوامل روانی ۴۰
گفتار سوم ۴۲
-تأثیر عدم رشد و بیماری ها ۴۳
– نقش بیماریهاو نقیصه های عضوی در دادگاهها ۴۵
-هورمون ها و غدد ۴۸
-انتقال دهنده های عصبی ۵۳

دانلود پروژه بزهکاری اطفال

– دستگاه عصبی مرکزی ۵۴
دستگاه عصبی خود کار ۵۶
الف –تغذیه و سموم ۶۰
گفتار چهارم ۶۲
الف- جذابیت و کژرفتاری ۶۲
ناهنجاری های جزئی بدن ۶۳
رابطه بین نارسائیهای تنفسی و ناهنجاری رفتاری در کودکان ۶۴
گفتار پنجم ۶۵
الف-تاثیر سن بر بزهکاری: ۶۵
رابطه سن با انواع جرائم ۶۹
ب- جنسیت و بزهکاری ۷۱
موقعیت مکانی : ۷۲
ج- بزهکاری، نژاد و هوشبر ۷۲

دانلود پروژه بزهکاری اطفال

مبحث سوم – علل اکتسابی ارادی ۷۷
الف – آثار مستی : ۷۹
ب – جنون های الکلی : ۷۹
ج- علل استعمال مشروبات الکلی ۸۱
الکل از دیدگاه جرم شناسی ۸۳
مواد مخدر و بزهکاری ۸۵
الف- انواع مواد مخدر ۸۷
ب- تعریف اعتیاد ۹۲
د- مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی ۹۵
و – درمان معتادین ۹۷
گفتار اول: ۹۷
۱- نهاد ID : 98
۲- من EGO : 99
۳- فراخود SUPER EGO : 100
تأثیر اختلالات روانی در بزهکاری : ۱۰۲
عقب ماندگی ذهنی ۱۰۴
۲- اقسام عقب ماندگی ذهنی : ۱۰۷
علل عقب ماندگی ذهنی : ۱۰۸
– عوامل بعد از زایمان : ۱۰۹

پروژه بزهکاری اطفال

عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه جرم شناسی : ۱۰۹
درمان : ۱۱۱
گفتار سوم : ۱۱۲
دوم – پیشرفت نظریات علمی : ۱۱۳
جنون : ۱۱۴
علائم جنون : ۱۱۶
دوم – هذیانها و اشتباهات حسی : ۱۱۷
پسیکوزهای مزمن ۱۱۸
الف) اسکیزوفرنی : ۱۱۸
الف) شروع بیماری : ۱۱۹
دوم – اسکیزوفرنی هبفرنی ؛ Hebephrenic : 120
سوم – اسکیزوفرنی نوع کاتاتونیک ؛ Catatoniqne : 121
چهارم – اسکیزوفرنی پارانوئید : ۱۲۲
علل مولد اسکیزوفرنی (جنون جوانی) : ۱۲۲
اول – عوامل بیولوژیک : ۱۲۳
– وضع جسمی : ۱۲۳
– ضایعات عضوی و طرز عمل غدد داخلی : ۱۲۴
– ضربات وارده به مغز در زمان تولد : ۱۲۴
– اثرات مواد مخدر : ۱۲۴
دوم – عوامل پسیکولوژیک (روانی) : ۱۲۴
– کشمکش و ناکامی : ۱۲۵
– وضع مسکن : ۱۲۷
بیماری اسکیزوفرنی از دیدگاه جرم شناسی : ۱۲۷
ب) پارانویا : ۱۲۹
– هذیانهای دادخواهی : ۱۳۰
– هذیان اختراع : ۱۳۱
– هذیانهای شهوانی : ۱۳۱
– هذیان ارتومانی : ۱۳۱
– هذیانهای تعبیری : ۱۳۱
– تأثیر دوران کودکی : ۱۳۳
بیماری پارانویا از دیدگاه جرم شناسی : ۱۳۳
پسیکوزهای حاد یا جنون ادواری ۱۳۴
اول – مانی خفیف : ۱۳۴

پروژه بزهکاری اطفال

سوم – مانی هذیانی : ۱۳۵
ب) ملانکولی : Melancolique 136
ج) پسیکوزهای مانیاک و دپرسیو Psychoses maniaques et Depresseives : 137
علل بیماری پسیکوزهای حاد : ۱۳۷
جنون ادواری از دیدگاه جرم شناسی : ۱۳۷
بیماری صرع ۱۳۸
از لحاظ بالینی دو نوع حمله صرعی وجود دارد : ۱۳۸
اول) اختلالات ترکیبی : ۱۳۹
دوم) اختلالات حسی : ۱۳۹
سوم ) اختلالات روانی : ۱۳۹
چهارم ) اختلالات احشائی : ۱۴۰
– اورای فکری : ۱۴۰
– اورای احشائی : ۱۴۰
– ظهور حمله : ۱۴۱
بیماری صرع از دیدگاه جرم شناسی : ۱۴۲
ناتوانیهای یادگیری ۱۴۳
مشکل تعریف : ۱۴۳
دقت انتخابی : ۱۴۸
ارزشیابی رفتاری : ۱۵۲
ترکیب حسی – حرکتی : ۱۵۴
یادگیری و دقت : ۱۵۶
اقدامات ترمیمی : ۱۵۶
آموزش استراتژیهای پاسخ : ۱۶۲
اهمیت مداخله به موقع : ۱۶۷
جمع بندی و خلاصه : ۱۶۸
گفتار هشتم رفتار پسیکوتیک : آتیک کودکانه آغازین ۱۶۹
خصوصیات کودکان آتیستیک : ۱۷۰
خیال پردازیهایی درباره علت بیماری : ۱۷۱
برداشتهای محیطی : ۱۷۲
نادرستی مقصر دانستن والدین : ۱۷۶
برداشتهای بیولوژیکی : ۱۷۸
برداشتی تعاملی : ۱۸۱
آتیسم کودکانه آغازین و رشد دقت : ۱۸۳
رشد و تکامل دقت انتخابی : ۱۸۴
دقت و درمان : ۱۸۸
کمبود بنیادی یا نارسایی رشدی ؟ ۱۹۰
رفتار پسیکوتیک : روان گسیختگی کودکی ۱۹۵

بزهکاری اطفال

عوامل مسببه : ۱۹۷
درمان کودکان آتیستیک و شیزوفرنیک : ۱۹۹
رفتار درمانی و هدفهای آن : ۲۰۰
ایجاد تقویت کننده های اجتماعی : ۲۰۲
تقلیل رفتاهای زیادی : ۲۰۵
رفتار خودانگیزانه : ۲۰۶
رفتار خودآسیبانه : ۲۰۸
شیوه های تنبیه : ۲۱۱
برنامه های درمان جامع : ۲۱۴
اختلالات روانی فیزیولوژیکی ۲۱۵

پروژه بزهکاری اطفال

آسم یاتنگی نفس   : ۲۱۸
درمان رفتاری آسم: ۲۲۱
چاقی مفرط ۲۲۳
روشهای درمانی ۲۲۵
اختلالات منش و شخصیت (رفتار غیر عادی ) ۲۵۵
الف ) کژ خوها (پسیکوپاتها )Psychopathcs 256
اقسام پسیکوپاتها ۲۵۷
اول – عوامل بیولوژیک ۲۵۹
انواع انحرافات جنسی ۲۶۵
بخش دوم علل اجتماعی بزهکاری ۲۷۵
مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی ۲۷۶
الف- محیط متشنج خانوادگی ۲۷۸
تصویر یک زندگی … ۲۸۸
علت انتخاب کودکان ۲ چیز بود : ۲۹۱
ج – ناتوانی در تربیت ۳۰۲
د- اختلاف خانوادگی ۳۰۴
د – کار کودکان ۳۱۰
ب- مراقبت و محافظت از کودکان، ناتوانان و سالمندان : ۳۱۴
ج – اجتماعی کردن فرزندان : ۳۱۴
هـ – فراهم آوردن امنیت اقتصادی : ۳۱۵
طلاق ۳۱۵
ج – تفاوت سنی نامعقول بین زن و شوهر ۳۱۹
و- دخالت خانواده ها و بهانه جویی های زن و شوهر ۳۲۱
ی – تقلید زنان از صفات مردانه ۳۲۱
محیط پذیرش و انتخابی (مورد قبول) ۳۲۶
– بیکاری : ۳۳۰
– اشتغال به کار کاذب ۳۳۱
الف :  محیط تحصیلی ۳۳۷
ج- وسایل ارتباطات جمعی و رسانه های گروهی ۳۴۱
– ویدئو ۳۴۵
الف : محیط اجتماعی : ۳۴۸
مسکن از دیدگاه جرم شناسی ۳۵۱
ب-محیط جغرافیایی ۳۵۵
-محیط طبیعی (آب و هوا و فصول) ۳۵۶
نقش رسانه های گروهی یا وسایل ارتباط جمعی ۳۶۱
– مهاجرت به تنهایی ۳۶۳
– تاثیرات مهاجرت ۳۶۶
– نوع رژیم سیاسی ۳۷۱
پیشگیری از بزهکاری اطفال ۳۸۴
– اهداف ۳۸۶
الف- تعریف پیشگیری از بزهکاری ۳۸۸
ب- گونه های پیشگیری از بزهکاری ۳۹۱
– پیشگیری سومین: ۳۹۲
۱- پیشگیری واکنشی ۳۹۲
– پیشگیری واکنشی خاص ۳۹۶
– پیشگیری اجتماعی ۳۹۹
۳- پیشگیری وضعی ۴۰۴
نقش علوم و اقدامات حقوقی در پیشگیری ۴۰۸
ج- نقش حقوق کیفری در پیشگیری ۴۱۳
اهداف اقدامات تامینی ۴۱۸
– پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم ۴۱۸
ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان ۴۲۰
تاریخچه  ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار ۴۲۰
الف- اصلاحات انگلیس و هلند ۴۲۲
«پیشگیری از جرم در قانون اساسی ایران» ۴۲۳
طرق کلی پیشگیری از بزهکاری اطفال ۴۲۵
مقررات مخصوص قبل از ارتکاب جرم ۴۲۸
الف- روشهای مربوط به قبل از تولد طفل ۴۲۹
طرق احتیاطی پیشگیری از بزهکاری اطفال ۴۳۳
الف- نقش خانواده، بعد از تولد طفل ۴۳۳
« ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده» ۴۳۳
– هم بازی شدن با کودک و نوجوان ۴۳۴
– پرورش حس اعتماد به نفس ۴۳۷
-تامین محیط مسکن مناسب ۴۳۹
«تامین نیازهای مادی و معنوی طفل» ۴۴۰
ب- نقش معلم در پیشگیری از بزهکاری ۴۴۴
ج-نقش حکومت ها در پیشگیری از بزهکاری ۴۴۷
منابع

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :۴۵۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمائید

دانلود مقالات رایگان سایت کلیک بفرمائید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است