دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بزهکاری اطفال

دانلود پروژه بزهکاری اطفال

امروزه مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر دانشمندان را به خود مشغول داشته است. درباره علل افزایش بزهکاری در روزگار کنونی؛ عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از خصوصیات کنونی جوامع متمدن دانسته و معتقدند که به همان نسبت که بشر به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود و از معنویت دور می شود، به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی توسعه و گسترش یافته و از سکون و آرامس معنوی در اینگونه اجتماعات کاسته می شود.

پروژه بزهکاری اطفال

فهرست مطالب
بخش اول علل فردی بزهکاری 5
فصل اول : عوامل جسمی و ذاتی 6
مبحث اول : ارث و بزهکاری 6
گفتار اول 7
الف – روش های بررسی شده در تأثیر استعدادهای ارثی: 10
ب – طبیعت انتقال ارثی 13
ج- اثرات ارث 14
*مقایسه همبستگی ها بین انتقال شباهت های بدنی و بزهکاری از پدر به پسر : 18
د- اختلاات کروموزومی و اثرات آن 19
– اختلالات شکلی کروموزم ها 19
– منگولیسم (mongolism) یا سندرم داون (down’s syndrome) 20
– سندروم ترنر (Turner syndrome) 20
– سندروم کلاین فتر (kleinfelter syndrome) 21
هـ وراثت و عامل RH 24
مبحث دوم : عوامل ذاتی غیر ارثی 25
الف- سزار لومبروزو 28
تیپ شناسی زیستی پنده 32
دی تولیو 34
هوتن 36
گفتار دوم 37
عفونی: 39
عوامل طبیعی 39
عوامل روانی 40
گفتار سوم 42
-تأثیر عدم رشد و بیماری ها 43
– نقش بیماریهاو نقیصه های عضوی در دادگاهها 45
-هورمون ها و غدد 48
-انتقال دهنده های عصبی 53

دانلود پروژه بزهکاری اطفال

– دستگاه عصبی مرکزی 54
دستگاه عصبی خود کار 56
الف –تغذیه و سموم 60
گفتار چهارم 62
الف- جذابیت و کژرفتاری 62
ناهنجاری های جزئی بدن 63
رابطه بین نارسائیهای تنفسی و ناهنجاری رفتاری در کودکان 64
گفتار پنجم 65
الف-تاثیر سن بر بزهکاری: 65
رابطه سن با انواع جرائم 69
ب- جنسیت و بزهکاری 71
موقعیت مکانی : 72
ج- بزهکاری، نژاد و هوشبر 72

دانلود پروژه بزهکاری اطفال

مبحث سوم – علل اکتسابی ارادی 77
الف – آثار مستی : 79
ب – جنون های الکلی : 79
ج- علل استعمال مشروبات الکلی 81
الکل از دیدگاه جرم شناسی 83
مواد مخدر و بزهکاری 85
الف- انواع مواد مخدر 87
ب- تعریف اعتیاد 92
د- مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی 95
و – درمان معتادین 97
گفتار اول: 97
1- نهاد ID : 98
2- من EGO : 99
3- فراخود SUPER EGO : 100
تأثیر اختلالات روانی در بزهکاری : 102
عقب ماندگی ذهنی 104
2- اقسام عقب ماندگی ذهنی : 107
علل عقب ماندگی ذهنی : 108
– عوامل بعد از زایمان : 109

پروژه بزهکاری اطفال

عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه جرم شناسی : 109
درمان : 111
گفتار سوم : 112
دوم – پیشرفت نظریات علمی : 113
جنون : 114
علائم جنون : 116
دوم – هذیانها و اشتباهات حسی : 117
پسیکوزهای مزمن 118
الف) اسکیزوفرنی : 118
الف) شروع بیماری : 119
دوم – اسکیزوفرنی هبفرنی ؛ Hebephrenic : 120
سوم – اسکیزوفرنی نوع کاتاتونیک ؛ Catatoniqne : 121
چهارم – اسکیزوفرنی پارانوئید : 122
علل مولد اسکیزوفرنی (جنون جوانی) : 122
اول – عوامل بیولوژیک : 123
– وضع جسمی : 123
– ضایعات عضوی و طرز عمل غدد داخلی : 124
– ضربات وارده به مغز در زمان تولد : 124
– اثرات مواد مخدر : 124
دوم – عوامل پسیکولوژیک (روانی) : 124
– کشمکش و ناکامی : 125
– وضع مسکن : 127
بیماری اسکیزوفرنی از دیدگاه جرم شناسی : 127
ب) پارانویا : 129
– هذیانهای دادخواهی : 130
– هذیان اختراع : 131
– هذیانهای شهوانی : 131
– هذیان ارتومانی : 131
– هذیانهای تعبیری : 131
– تأثیر دوران کودکی : 133
بیماری پارانویا از دیدگاه جرم شناسی : 133
پسیکوزهای حاد یا جنون ادواری 134
اول – مانی خفیف : 134

پروژه بزهکاری اطفال

سوم – مانی هذیانی : 135
ب) ملانکولی : Melancolique 136
ج) پسیکوزهای مانیاک و دپرسیو Psychoses maniaques et Depresseives : 137
علل بیماری پسیکوزهای حاد : 137
جنون ادواری از دیدگاه جرم شناسی : 137
بیماری صرع 138
از لحاظ بالینی دو نوع حمله صرعی وجود دارد : 138
اول) اختلالات ترکیبی : 139
دوم) اختلالات حسی : 139
سوم ) اختلالات روانی : 139
چهارم ) اختلالات احشائی : 140
– اورای فکری : 140
– اورای احشائی : 140
– ظهور حمله : 141
بیماری صرع از دیدگاه جرم شناسی : 142
ناتوانیهای یادگیری 143
مشکل تعریف : 143
دقت انتخابی : 148
ارزشیابی رفتاری : 152
ترکیب حسی – حرکتی : 154
یادگیری و دقت : 156
اقدامات ترمیمی : 156
آموزش استراتژیهای پاسخ : 162
اهمیت مداخله به موقع : 167
جمع بندی و خلاصه : 168
گفتار هشتم رفتار پسیکوتیک : آتیک کودکانه آغازین 169
خصوصیات کودکان آتیستیک : 170
خیال پردازیهایی درباره علت بیماری : 171
برداشتهای محیطی : 172
نادرستی مقصر دانستن والدین : 176
برداشتهای بیولوژیکی : 178
برداشتی تعاملی : 181
آتیسم کودکانه آغازین و رشد دقت : 183
رشد و تکامل دقت انتخابی : 184
دقت و درمان : 188
کمبود بنیادی یا نارسایی رشدی ؟ 190
رفتار پسیکوتیک : روان گسیختگی کودکی 195

بزهکاری اطفال

عوامل مسببه : 197
درمان کودکان آتیستیک و شیزوفرنیک : 199
رفتار درمانی و هدفهای آن : 200
ایجاد تقویت کننده های اجتماعی : 202
تقلیل رفتاهای زیادی : 205
رفتار خودانگیزانه : 206
رفتار خودآسیبانه : 208
شیوه های تنبیه : 211
برنامه های درمان جامع : 214
اختلالات رواني فيزيولوژيكي 215

پروژه بزهکاری اطفال

آسم ياتنگي نفس   : 218
درمان رفتاري آسم: 221
چاقي مفرط 223
روشهاي درماني 225
اختلالات منش و شخصيت (رفتار غير عادي ) 255
الف ) كژ خوها (پسيكوپاتها )Psychopathcs 256
اقسام پسيكوپاتها 257
اول – عوامل بيولوژيك 259
انواع انحرافات جنسي 265
بخش دوم علل اجتماعی بزهکاری 275
مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی 276
الف- محیط متشنج خانوادگی 278
تصویر یک زندگی … 288
علت انتخاب کودکان 2 چیز بود : 291
ج – ناتوانی در تربیت 302
د- اختلاف خانوادگی 304
د – کار کودکان 310
ب- مراقبت و محافظت از کودکان، ناتوانان و سالمندان : 314
ج – اجتماعی کردن فرزندان : 314
هـ – فراهم آوردن امنیت اقتصادی : 315
طلاق 315
ج – تفاوت سنی نامعقول بین زن و شوهر 319
و- دخالت خانواده ها و بهانه جویی های زن و شوهر 321
ی – تقلید زنان از صفات مردانه 321
محیط پذیرش و انتخابی (مورد قبول) 326
– بیکاری : 330
– اشتغال به کار کاذب 331
الف :  محیط تحصیلی 337
ج- وسایل ارتباطات جمعی و رسانه های گروهی 341
– ویدئو 345
الف : محیط اجتماعی : 348
مسکن از دیدگاه جرم شناسی 351
ب-محیط جغرافیایی 355
-محیط طبیعی (آب و هوا و فصول) 356
نقش رسانه های گروهی یا وسایل ارتباط جمعی 361
– مهاجرت به تنهایی 363
– تاثیرات مهاجرت 366
– نوع رژیم سیاسی 371
پیشگیری از بزهکاری اطفال 384
– اهداف 386
الف- تعریف پیشگیری از بزهکاری 388
ب- گونه های پیشگیری از بزهکاری 391
– پیشگیری سومین: 392
1- پیشگیری واکنشی 392
– پیشگیری واکنشی خاص 396
– پیشگیری اجتماعی 399
3- پیشگیری وضعی 404
نقش علوم و اقدامات حقوقی در پیشگیری 408
ج- نقش حقوق کیفری در پیشگیری 413
اهداف اقدامات تامینی 418
– پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم 418
ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان 420
تاریخچه  ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار 420
الف- اصلاحات انگلیس و هلند 422
«پیشگیری از جرم در قانون اساسی ایران» 423
طرق کلی پیشگیری از بزهکاری اطفال 425
مقررات مخصوص قبل از ارتکاب جرم 428
الف- روشهای مربوط به قبل از تولد طفل 429
طرق احتیاطی پیشگیری از بزهکاری اطفال 433
الف- نقش خانواده، بعد از تولد طفل 433
« ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده» 433
– هم بازی شدن با کودک و نوجوان 434
– پرورش حس اعتماد به نفس 437
-تامین محیط مسکن مناسب 439
«تامین نیازهای مادی و معنوی طفل» 440
ب- نقش معلم در پیشگیری از بزهکاری 444
ج-نقش حکومت ها در پیشگیری از بزهکاری 447
منابع

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :450

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” target=”_blank”]دانلود مقالات رایگان سایت کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

 

دانلود پروژه بزهکاری اطفال
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد