خانه » دسته‌بندی نشده » دانلود پروژه بزه گرایی
دانلود پروژه بزه گرایی

دانلود پروژه بزه گرایی

دانلود پروژه بزه گرایی

 پیشگفتار:

بزه‌گرایی پدیده‌ای است کاملاً اجتماعی که در جوامع گوناگون بسته به عوامل آن قابل برسی می باشد.

باید گفت: بزهکاری نوجوانان که موضوع اصلی این تحقیق است از مسائل مهم اجتماعی است که از دیدگاههای مختلفی چون فرهنگی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جمعیت شناسی مورد توجه و بحث قرار گرفته است و این مسئله به طور کلی از زمانهای دور تا به حال در بین خانواده‌ها و جوامع انسانی وجود داشته است و نمی‌توان از آن به عنوان یک معضل و پدیده جدید اجتماعی یاد کرد.

در این پژوهش به طور کلی هدف بررسی علل و عواملی است که دلیل بروز ناهنجاری هستند و نیز انواع بزهکاری مورد بررسی قرار می گیرد تا در نتیجه بتوانیم با شناخت علل و عوامل و انواع این پدیده ناهنجار اجتماعی در کاهش و مقابله با آن به راه حلی منطقی دست یابیم.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیات تحقیق

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

مدل نظری تحقیق

فصل دوم: فرایند تاریخی موضوع تحقیق/ ادبیات موضوع

مقدمه

تعاریف اصطلاحات اساسی

عوامل موثر

آثار و تبعات

نظریه ها

آمار و اطلاعات

جمع بندی و نتیجه گیری

فصل سوم ـ روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه و شیوه ی نمونه گیری

ابزار سازی یا ابزار جمع آوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم ـ یافته های تحقیق

مقدمه

جداول یک بعدی

جداول دوبعدی

نمودارها و شکل ها

فصل پنجم ـ (جمع بندی و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری

تنگناها و مشکلات تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

ضمائم

فهرست جداول

– جداول یک بعدی

– توزیع جمعیت نمونه برحسب گرایش به بزه گرایی

(۱/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن پاسخگویان

(۲/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پاسخگویان

(۳/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد خانواده پاسخگویان

(۴/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب نمازخواندن پاسخگویان

(۵/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پدر پاسخگویان

(۶/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحقیر روانی پاسخگویان

(۷/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب آزادی رفتار پاسخگویان

(۸/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب پول توجیبی پاسخگویان

(۹/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل پدر پاسخگویان

(۱۰/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب درآمد پاسخگویان

(۱۱/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب مسکن پاسخگویان

(۱۲/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تفریح رفتن پاسخگویان

(۱۳/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تأثیر دوستان پاسخگویان

(۱۴/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تماشای تلویزیون پاسخگویان

(۱۵/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب قدرت جسمی پاسخگویان

(۱۶/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات دوستان پاسخگویان

(۱۷/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب متراژ مسکن پاسخگویان

(۱۸/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب کتاب خوانی  پاسخگویان

(۱۹/۱) توزیع جمعیت نمونه بر حسب بیرون رفتن پاسخگویان

 • جداول دوبعدی

(۱/۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب سن و بزه گرایی نوجوانان

(۲/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات و بزه گرایی نوجوانان

(۳/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعدادخانواده و بزه گرایی نوجوانان

(۴/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب نمازخواندن و بزه گرایی نوجوانان

(۵/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پدر و بزه گرایی نوجوانان

(۶/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحقیر روانی و بزه گرایی نوجوانان

(۷/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب آزادی رفتار و بزه گرایی نوجوانان

(۸/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب پول توجیبی و بزه گرایی نوجوانان

(۹/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل پدر و بزه گرایی نوجوانان

(۱۰/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب درآمد و بزه گرایی نوجوانان

(۱۱/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب مسکن و بزه گرایی نوجوانان

(۱۲/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تفریح و بزه گرایی نوجوانان

(۱۳/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحت تأثیردوستان و بزه گرایی نوجوانان

(۱۴/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تماشای تلویزیون و بزه گرایی نوجوانان

(۱۵/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب قدرت جسمی و بزه گرایی نوجوانان

(۱۶/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات دوستان و بزه گرایی نوجوانان

(۱۷/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب متراژ مسکن و بزه گرایی نوجوانان

(۱۸/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب کتاب خواندن و بزه گرایی نوجوانان

(۱۹/۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب بیرون رفتن و بزه گرایی نوجوانان

 فهرست نمودارها و شکل ها

نمودار توزیع جمعیت برحسب گرایش به بزه گرایی نوجوانان

(۱/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب سن و بزه‌گرایی نوجوانان

(۲/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب تحصیلات و بزه‌گرایی نوجوانان

(۳/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد خانواده و بزه‌گرایی نوجوانان

(۴/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب نمازخواندن و بزه‌گرایی نوجوانان

(۵/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب تحصیلات پدر و بزه‌گرایی نوجوانان

(۶/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب تحقیر روانی و بزه‌گرایی نوجوانان

(۷/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب آزادی رفتار و بزه‌گرایی نوجوانان

(۸/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب پول توجیبی و بزه‌گرایی نوجوانان

(۹/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب شغل پدر و بزه‌گرایی نوجوانان

(۱۰/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد و بزه‌گرایی نوجوانان

(۱۱/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب مسکن و بزه‌گرایی نوجوانان

(۱۲/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب تفریح و بزه‌گرایی نوجوانان

(۱۳/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب تأثیردوستان  و بزه‌گرایی نوجوانان

(۱۴/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب تماشای تلویزیون و بزه‌گرایی نوجوانان

(۱۵/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب قدرت جسمی و بزه‌گرایی نوجوانان

(۱۶/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب تحصیل دوستان و بزه‌گرایی نوجوانان

(۱۷/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب متراژ مسکن و بزه‌گرایی نوجوانان

(۱۸/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب کتاب خواندن و بزه‌گرایی نوجوانان

(۱۹/۲) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب بیرون رفتن و بزه‌گرایی نوجوانان

تعداد خانواده، نماز خواندن، تحصیلات پدر، تحقیر روانی، آزادی رفتار، پول توجیبی، شغل پدر، میزان درآمد، نوع مسکن، تفریح، تأثیردوستان، تماشای تلویزیون … با بزه گرایی نوجوانان هیچ کدام به اثبات نرسید. این پژوهش دارای ۱۹ جدول یک بعدی، ۱۹جدول دوبعدی و ۱۹ نمودار می باشد که با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.

منابع فرعی:

 • حقوق کودک، شیرین عبادی (۱۳۷۱)، تهران ، نشر روشنگران
 • ناسازگاری و بزهکاری در کودکان و نوجوانان، هالوگ یاووزا، قدیر گلکاریان
 • فرزندان را بیش از اندازه نظارت کنیم، ناون نیوهارت، ترجمه مینا اعظامی
 • آسیب شناسی روان، سعید شاملو
 • روان شناسی رشد کودک، محمدباری
 • بزهکاری نوجوانان، نوشته‌ی میتوال فورا، ترجمه‌ی علی نقی اختری
 • نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان از دیدگاه جرم شناسی ، علی نجفی، آموزش و پرورش ، ۱۳۸۵
 • بزهکاری اطفال، علی علیزاده، راهروان قلم، ۱۳۸۵ تهران
 • Zamble,E, 8. porpornio.1988
 • ۶٫D.white. t.w.1990

 

 

فرمت : WORD | صفحات:۱۶۰

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است