دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بزه گرایی

دانلود پروژه بزه گرایی

 پيشگفتار:

بزه‌گرايي پديده‌اي است كاملاً اجتماعي كه در جوامع گوناگون بسته به عوامل آن قابل برسي مي باشد.

بايد گفت: بزهكاري نوجوانان كه موضوع اصلي اين تحقيق است از مسائل مهم اجتماعي است كه از ديدگاههاي مختلفي چون فرهنگي، بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و جمعيت شناسي مورد توجه و بحث قرار گرفته است و اين مسئله به طور كلي از زمانهاي دور تا به حال در بين خانواده‌ها و جوامع انساني وجود داشته است و نمي‌توان از آن به عنوان يك معضل و پديده جديد اجتماعي ياد كرد.

در اين پژوهش به طور كلي هدف بررسي علل و عواملي است كه دليل بروز ناهنجاري هستند و نيز انواع بزهكاري مورد بررسي قرار مي گيرد تا در نتيجه بتوانيم با شناخت علل و عوامل و انواع اين پديده ناهنجار اجتماعي در كاهش و مقابله با آن به راه حلي منطقي دست يابيم.

فهرست مطالب

چكيده تحقيق

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

اهداف تحقيق

اهميت و ضرورت تحقيق

فرضيات تحقيق

تعريف اصطلاحات و متغيرهاي تحقيق

مدل نظري تحقيق

فصل دوم: فرايند تاريخي موضوع تحقيق/ ادبيات موضوع

مقدمه

تعاريف اصطلاحات اساسي

عوامل موثر

آثار و تبعات

نظريه ها

آمار و اطلاعات

جمع بندي و نتيجه گيري

فصل سوم ـ روش شناسي تحقيق

مقدمه

روش تحقيق

جامعه آماري

حجم نمونه و شيوه ي نمونه گيري

ابزار سازي يا ابزار جمع آوري اطلاعات

روش جمع آوري اطلاعات

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

فصل چهارم ـ يافته هاي تحقيق

مقدمه

جداول يك بعدي

جداول دوبعدي

نمودارها و شكل ها

فصل پنجم ـ (جمع بندي و نتيجه گيري)

بحث و نتيجه گيري

تنگناها و مشكلات تحقيق

پيشنهادات تحقيق

فهرست منابع

ضمائم

فهرست جداول

– جداول يك بعدي

– توزيع جمعيت نمونه برحسب گرايش به بزه گرايي

(1/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب سن پاسخگويان

(2/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تحصيلات پاسخگويان

(3/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تعداد خانواده پاسخگويان

(4/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب نمازخواندن پاسخگويان

(5/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تحصيلات پدر پاسخگويان

(6/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تحقير رواني پاسخگويان

(7/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب آزادي رفتار پاسخگويان

(8/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب پول توجيبي پاسخگويان

(9/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب شغل پدر پاسخگويان

(10/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب درآمد پاسخگويان

(11/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب مسكن پاسخگويان

(12/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تفريح رفتن پاسخگويان

(13/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تأثير دوستان پاسخگويان

(14/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تماشاي تلويزيون پاسخگويان

(15/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب قدرت جسمي پاسخگويان

(16/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تحصيلات دوستان پاسخگويان

(17/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب متراژ مسكن پاسخگويان

(18/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب كتاب خواني  پاسخگويان

(19/1) توزيع جمعيت نمونه بر حسب بيرون رفتن پاسخگويان

 • جداول دوبعدي

(1/2) توزيع جمعيت نمونه برحسب سن و بزه گرايي نوجوانان

(2/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تحصيلات و بزه گرايي نوجوانان

(3/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تعدادخانواده و بزه گرايي نوجوانان

(4/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب نمازخواندن و بزه گرايي نوجوانان

(5/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تحصيلات پدر و بزه گرايي نوجوانان

(6/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تحقير رواني و بزه گرايي نوجوانان

(7/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب آزادي رفتار و بزه گرايي نوجوانان

(8/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب پول توجيبي و بزه گرايي نوجوانان

(9/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب شغل پدر و بزه گرايي نوجوانان

(10/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب درآمد و بزه گرايي نوجوانان

(11/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب مسكن و بزه گرايي نوجوانان

(12/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تفريح و بزه گرايي نوجوانان

(13/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تحت تأثيردوستان و بزه گرايي نوجوانان

(14/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تماشاي تلويزيون و بزه گرايي نوجوانان

(15/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب قدرت جسمي و بزه گرايي نوجوانان

(16/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب تحصيلات دوستان و بزه گرايي نوجوانان

(17/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب متراژ مسكن و بزه گرايي نوجوانان

(18/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب كتاب خواندن و بزه گرايي نوجوانان

(19/2) توزيع جمعيت نمونه بر حسب بيرون رفتن و بزه گرايي نوجوانان

 فهرست نمودارها و شكل ها

نمودار توزيع جمعيت برحسب گرايش به بزه گرايي نوجوانان

(1/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب سن و بزه‌گرايي نوجوانان

(2/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب تحصيلات و بزه‌گرايي نوجوانان

(3/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب تعداد خانواده و بزه‌گرايي نوجوانان

(4/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب نمازخواندن و بزه‌گرايي نوجوانان

(5/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب تحصيلات پدر و بزه‌گرايي نوجوانان

(6/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب تحقير رواني و بزه‌گرايي نوجوانان

(7/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب آزادي رفتار و بزه‌گرايي نوجوانان

(8/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب پول توجيبي و بزه‌گرايي نوجوانان

(9/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب شغل پدر و بزه‌گرايي نوجوانان

(10/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب درآمد و بزه‌گرايي نوجوانان

(11/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب مسكن و بزه‌گرايي نوجوانان

(12/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب تفريح و بزه‌گرايي نوجوانان

(13/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب تأثيردوستان  و بزه‌گرايي نوجوانان

(14/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب تماشاي تلويزيون و بزه‌گرايي نوجوانان

(15/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب قدرت جسمي و بزه‌گرايي نوجوانان

(16/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب تحصيل دوستان و بزه‌گرايي نوجوانان

(17/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب متراژ مسكن و بزه‌گرايي نوجوانان

(18/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب كتاب خواندن و بزه‌گرايي نوجوانان

(19/2) نمودار توزيع جمعيت نمونه برحسب بيرون رفتن و بزه‌گرايي نوجوانان

تعداد خانواده، نماز خواندن، تحصيلات پدر، تحقير رواني، آزادي رفتار، پول توجيبي، شغل پدر، ميزان درآمد، نوع مسكن، تفريح، تأثيردوستان، تماشاي تلويزيون … با بزه گرايي نوجوانان هيچ كدام به اثبات نرسيد. اين پژوهش داراي 19 جدول يك بعدي، 19جدول دوبعدي و 19 نمودار مي باشد كه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.

منابع فرعي:

 • حقوق كودك، شيرين عبادي (1371)، تهران ، نشر روشنگران
 • ناسازگاري و بزهكاري در كودكان و نوجوانان، هالوگ ياووزا، قدير گلكاريان
 • فرزندان را بيش از اندازه نظارت كنيم، ناون نيوهارت، ترجمه مينا اعظامي
 • آسيب شناسي روان، سعيد شاملو
 • روان شناسي رشد كودك، محمدباري
 • بزهكاري نوجوانان، نوشته‌ي ميتوال فورا، ترجمه‌ي علي نقي اختري
 • نابهنجاري و بزهكاري اطفال و نوجوانان از ديدگاه جرم شناسي ، علي نجفي، آموزش و پرورش ، 1385
 • بزهكاري اطفال، علي عليزاده، راهروان قلم، 1385 تهران
 • Zamble,E, 8. porpornio.1988
 • 6.D.white. t.w.1990

 

 

فرمت : WORD | صفحات:160

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه بزه گرایی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد