پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم (خداوند)
خانه » لیست » پروژه » متالوژی » دانلود پروژه بـررسـی تنـش آسـتانـه ای بـر روی فـلـزات و آلـیـاژها
دانلود پروژه بـررسـی تنـش آسـتانـه ای بـر روی فـلـزات و آلـیـاژها

دانلود پروژه بـررسـی تنـش آسـتانـه ای بـر روی فـلـزات و آلـیـاژها

بـررسـی تنـش آسـتانـه ای بـر روی فـلـزات و آلـیـاژها
  با پیشرفت بشر وایجاد تکنولوژی جدید ،نیاز انسان به تولید موادی که در دماهای بالا خواص مکانیکی مناسبی از خود نشان می دهند ،افزایش پیدا کرده است.برای پاسخگویی به این نیاز شناخت مکانیزم هایی که درشرایط دمای بالا اتفاق می افتد لازم است.آزمایش خزش از جمله آزمایشاتی است که به خوبی می تواند جوابگوی این نیاز باشد.
 محققان با بررسی در آلیاژهای آلومینیوم به نتایج جالبی در مورد اثر تنش آستانه ای رسیده اند .در این پروژه سعی می کنیم با تفکیک اثرات این تنش برروی مواد مختلف نتیجه ای قابل لمس از مبحث مطروحه بدست آوریم . البته  مقالات در این زمینه بسیار انگشت شمار وپیوستگی این مقالات محدود هم کاری دشوار .
 هدف اصلی از این بررسی اثر بسیار مهم دما برتنش آستانه ای است که با توجه به این موضوع اهمیت بحث حاضر مشخص می شود.
قبل از ورود به مبحث اصلی لازم است مروری بر فولادهای میکروآلیاژی داشته باشیم .
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول :مقدمه
۱- مقدمه ۱
۱-۱- فولادهای کم آلیاژی ۱
۱-۱-۱- اثرات افزودنی های میکروآلیاژ کننده ۱
۱-۱-۲- انواع گوناگون فولادهای فریت – پرلیت میکروآلیاژ ۲
۱-۱-۲-۱-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم ۲
۱-۱-۲-۲-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم ۵
۱-۱-۲-۳-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم – نیوبیوم ۶
۱-۱-۲-۴- فولادهای مولیبدن – نیوبیوم ۷
۱-۱-۲-۵-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم – نیتروژن ۷
۱-۱-۲-۶-فولادهای میکروآلیاژ شده تیتانیوم ۸
۱-۱-۲-۷-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم – تیتانیوم ۱۱
۱-۲-نکته : ۱۱
فصل دوم :مروری بر منابع
۲-۱- معرفی معادلات  خزش: ۱۲
۲-۲- بررسی تنش آستانه ای در آلیاژAl-0/03wt%Sc 14
۲-۳_ بررسی تنش آستانه ای در آلومینیوم ۵۰۸۳ اصلاحی   ۱۶
۲-۳-۱- وابستگی سرعت کرنش حالت پایدار به تنش ۱۵
۲-۳-۲- وابستگی تنش در حالت پایدار به دما ۲۰
۲-۳-۳- مشاهده ریزساختار ۲۱
۲-۳-۴-  آزمایش وجود تنش آستانه‌ای ۲۳
۲-۳-۵-  منشا تنش آستانه‌ای ۲۵
۲-۳-۶-  انرژی فعالسازی واقعی ۲۶
۲-۳-۷- نتایج   ۲۷
۲-۴- بررسی تش آستانه ای در کامپوزیت ۵% حجمی Al 2124-Sic 27
۲-۴-۱- ماده آزمایش ۲۸
۲-۴-۱-۱- آزمایش مکانیکی ۲۹
۲-۴-۱-۲- آزمایش ریزساختار ۲۹
۲-۴-۲- منحنی‌های خزش ۳۰
۲-۴-۳- آزمایش‌های سرعت کرنش ثابت ۳۲
۲-۴-۴- وابستگی سرعت خزش حداقل به تنش در دماهای مختلف ۳۲
۲-۴-۵- وابستگی سرعت خزش حالت پایدار به دما ۳۳
۲-۴-۶- تفسیر رفتار خزش به صورت یک تنش آستانه‌ای ۳۴
۲-۴-۷- منشأ تنش آستانه‌ای ۳۶
۲-۵- بررسی تنش آستانه ای درکامپوزیتAl–۶Mg–۱Sc–۱Zr–۱۰ vol.% SiCp 39
۲-۵-۱ – وابستگی تنش آستانه‌ای به دما ۴۳
۲-۵-۲- نتایج ۴۴
۲-۶-بررسی تنش آستانه ای برای خاصیت فوق خمیری درآلیاژهای Al-Mg-Zn 44
۲-۷-بررسی تنش آستا نه ای در سوپرپلاستیک ۴۸
۲-۷-۱- توضیحات ابتدایی برای ناحیه I 50
۲-۷-۲- پیشرفت‌های تفسیر ناحیه I 51
۲-۷-۳- تنش آستانه‌ای تحت ناخالصی ۵۱
۲-۷-۴- نتایج ۵۴
۲-۸- روشهای اندازه گیری تنش آستانه ای ۵۵
۲ -۸-۱-روش عملی با استفاده از آزمایش خزش ۵۵
۲-۸-۲-روش تئوری با استفاده از مدلهای موجود ۵۶
۲-۹-اثر دما برتنش آستانه ای ۵۷
۲-۱۰-اثر تاریخچه بارگذاری برروی تنش آستانه ای ۵۹
فصل سوم : نتیجه گیری
۳-۱-نتیجه گیری ۶۲
۳-۲-پیشنهاد ۶۳
منابع ۶۴
 فهرست اشکال
عنوان                                                                                                      صفحه
شکل (۱-۱): اثر میزان سرد کاری روی افزایش استحکام تسلیم ناشی از قوی ساختن رسوب در یک فولاد ۱۵/۰ درصد وانادیوم ۳
شکل(۱-۲): اثر کاربید نیوبیوم روی استحکام تسلیم برای اندازه های متفاوت ذرات کاربیدنیوبیوم ۵
شکل (الف ۱-۳):در زبری دانه آستنیت طی گرم کردن مجدد و بعد از نورد گرم برای نگهداری به مدت ۳۰ دقیقه که مقدار تیتانیوم بین۰۸۰/۰% و ۰۲۲/۰% درصد می باشد ۹
شکل (۱-۳-ب ): وابستگی استحکام دهی رسوب روی اندازه متوسط رسوب (X) و کسر آن مطابق با تئوری و مشاهدات آزمایشی برای افزودنی های میکروآلیاژ کننده ی داده شده ۱۰
شکل (۲-۱):نمودار خزش –تنش آلیاژ Al-6Mg-2Sc-1Zr 12
شکل (۲-۲) :هندسه مدل صعود برای آلیاژ آلومینیوم ۱۵
شکل (۲-۳):اثر تنش اعمالی بر سرعت حرکت نابجایی ها ۱۵
شکل(۲-۴): منحنی‌های تنش واقعی- کرنش واقعی برای ۵۰۸۳Al 18
شکل(۲-۵): مثال آزمایش‌های افزایش تنش و منحنی خزش برای ۵۰۸۳Al 18
شکل (۲-۶):نمودار کرنش در برابر تنش جریانی در حالت پایدار درمقیاس لگاریتمی ۱۹
شکل (۲-۷):مشاهدات TEM از  ۵۰۸۳Al  تا کرنش واقعی ۲٫۳در (a,b) 570=Tو  (C)450=Tکلوین ۲۲
شکل(۲-۸)  :وابستگی تنش آستانه‌ای واقعی را به دما نشان می‌دهد ۲۴
شکل (۲-۹):مدول برشی بر تنش موثر دربرابر معکوس دمای مطلق ۲۶
شکل (۲-۱۰):(a)نمونه منحنی خزش برای کامپوزیت Sic-2124 Al vol%5PM. (b) سرعت خزش به عنوان تابعی از کرنش خزش برای کامپوزیت Sic-2124 Al vol%5PM (c ) تنش به عنوان تابعی از کرنش برای کامپوزیت Sic-2124 Al vol%5PM 31
شکل۲-۱۱: (a) سرعت خزش حالت پایدار به عنوان تابعی از تنش اعمالی (مقیاس لگاریتمی) برای کامپوزیت Sic-2124 Al vol%5PM در K 678 و ۶۴۸ و ۶۱۸ (b) توان تنش ظاهری برای خزش در کامپوزیت  Sic-2124 Al vol%5PM  به عنوان تابعی از تنش اعمالی در K 648 ؛ برای مقایسه مستقیم داده‌های Al2124PM هم آمده است. ۳۳
شکل (۲-۱۲): انرژی فعالسازی ظاهری برای خزش Qa در کامپوزیت Sic-2124 Al vol%5PM  به عنوان تابعی از تنش اعمالی؛ برای مقایسه مستقیم داده‌های Al2124PM هم آمده است ۳۴
شکل(۲-۱۳) : مقادیر تخمینی (τ۰/G)  به صورت لگاریتم (τ۰/G) دربرابر۱/T 37
شکل(۲-۱۴): نمودار جریان تنش با سرعت کرنش حداقل برای کامپوزیت Al–۶Mg–۱Sc–۱Zr–۱۰ vol% SiC (نشانه‌های بسته نشان دهنده داده‌های خزش است درحالیکه نشانه‌های توخالی نشان دهنده داده‌های آزمایش کششی است.) ۴۱
شکل(۲-۱۵): (a) نموداری که نشان دهنده تخمین تنش آستانه‌ای برای خزش نابجایی)۵=n) است و (b) تغییرات سرعت خزش وابسته به دما با تنش موثر طبیعی برای کامپوزیت شکل یافته Al–۶Mg–۱Sc–۱Zr–۱۰ vol% SiC 42
شکل( ۲-۱۶): تغییر تنش آستانه‌ای با دما برای کامپوزیت Al–۶Mg–۱Sc–۱Zr–۱۰ vol% SiC و آلیاژ Al–۶Mg–۲Sc–۱Zr که وابستگی دمایی را نشان می‌دهد ۴۳
شکل (۲-۱۷):نمایش آهنگ کرنش در برابر تنش واقعی برای تعیین تنش آستانه ای (a,b)پودر متالورژی zk61وآلیاژهای مسلح zk60 و(c,d)آلیاژ AZ91 و(e,f) آلیاژ AZ61,(h,g ) آلیاژ AZ31 46
شکل (۲-۱۸)وابستگی تنش آستانه ای به دما ۴۷
شکل (۲-۱۹): نمایش شماتیک رابطه s شکل بین تنش و سرعت کرنش (مقیاس لگاریتمی) که اغلب مشخصه رفتار تشکیل آلیاژهای ریزدانه سوپرپلاستیک است و (b) روابط شماتیک مربوط به این رفتار، شکل‌پذیری و نقش لغزش مرزی در کرنش کل ۴۹
شکل( ۲-۲۰- ((a) نمودار لگاریتم τ۰/G به عنوان تابعی از ۱/T برای آلیاژهای مختلف Zn-22% Al. داده‌ها برای حاوی۱۲۰و۴۲۳و۱۴۶۰ و ۴۰ ppm  (b) نمودار τ۰/G به عنوان تابعی از مقدار Fe در Zn-22% Al در دمای ۴۳۳ کلوین ۵۲
شکل(۲-۲۱):روش برون یابی برای تنش آستانه ای ۵۵
شکل (۲-۲۲):تاثیر دما بر تنش آستانه ای در دماهای ۴۲۳و۴۷۷و۵۳۳ کلوین ۵۸
شکل(۲-۲۳):اثر دما برروی منحنی نرخ کرنش – تنش ۵۸
شکل (۲-۲۴) :نمودار تاثیر دما بر تنش آستانه ای از طریق تئوری وعملی ۵۹
شکل (۲-۲۵): تغییرات نسبت کرنش با زمان آزمایش خزش ۶۰
شکل(۲-۲۶):تغییرات  با تنش برای آزمایشهای متعارف ودر تنش متفاوت ۶۱
فهرست جداول
عنوان                                                                                                       صفحه
جدول۱-۱:اثر مقدار منگنز روی قوی ساختن رسوب فولاد میکروآلیاژ شده وانادیوم با ترکیب پایه ۰۸/۰ درصد کربن و ۳۰/۰ درصد سیلیسیوم ۵
جدول۲-۱:تنش آستانه¬ای در دماهای مختلف ۲۴
جدول ۲-۲ :تنش آستانه¬ای بر حسب دما ۳۶
جدول ۲-۳: مدلهای مختلف تنش آستانه ای ۵۶
جدول ۲-۴: نتایج حاصل برای تنش آستانه ای در دماهای مختلف ۵۶
جدول ۲-۵:تنش آستانه ای حساب شده با تفسیر تنش از نمودار  دربرابر   ۶۱
فصل اول
مقدمه
۱- مقدمه :
  با پیشرفت بشر وایجاد تکنولوژی جدید ،نیاز انسان به تولید موادی که در دماهای بالا خواص مکانیکی مناسبی از خود نشان می دهند ،افزایش پیدا کرده است.برای پاسخگویی به این نیاز شناخت مکانیزم هایی که درشرایط دمای بالا اتفاق می افتد لازم است.آزمایش خزش از جمله آزمایشاتی است که به خوبی می تواند جوابگوی این نیاز باشد.
 محققان با بررسی در آلیاژهای آلومینیوم به نتایج جالبی در مورد اثر تنش آستانه ای رسیده اند .در این پروژه سعی می کنیم با تفکیک اثرات این تنش برروی مواد مختلف نتیجه ای قابل لمس از مبحث مطروحه بدست آوریم . البته  مقالات در این زمینه بسیار انگشت شمار وپیوستگی این مقالات محدود هم کاری دشوار .
 هدف اصلی از این بررسی اثر بسیار مهم دما برتنش آستانه ای است که با توجه به این موضوع اهمیت بحث حاضر مشخص می شود.
قبل از ورود به مبحث اصلی لازم است مروری بر فولادهای میکروآلیاژی داشته باشیم .
۱-۱- فولادهای کم آلیاژی:
فولادهای کربنی با یک یا چند عنصر کرم ، نیکل ، مس ، مولیبدن ، فسفر وانادیم، به مقادیر چند درصد یا کمتر از فولاد کم آلیاژی می نامند. مقادیر بالا از عناصر الیاژی معمولاً برای خواص مکانیکی و سختی پذیری است .
۱-۱-۱- اثرات افزودنی های میکروآلیاژ کننده :
این بخش بر روی فولادهای پرلیت – فریت میکروآلیاژ شده تاکید کرده است ، که از افزودنی های عناصر آلیاژ کننده مثل نیوبیوم و وانادیوم برای بالا بردن کربن و یا محتواهای منگنز استفاده می کند ( و به این ترتیب توانایی حمل بار بالا می رود ) بررسی های گسترده در طول دهه ۱۹۶۰ بر روی اثرات نیوبیوم و وانادیوم روی خصوصیات مواد یا مصالح درجه ساختمانی باعث کشف این موضوع گردید که مقادیر کم نیوبیوم، وانادیوم هر کدام (۱۰/۰% ) فولادهای استاندارد کربن – منگنز را بدون تداخل با بعمل آوری بعدی مستحکم و قوی می سازند مقدار کربن نیز می تواند کم شود تا هم قابلیت جوش را بالا ببرد و هم چقرمگی را ، چون اثرات مقاومت دهندگی نیوبیوم و وانادیوم بخاطر کاهش در استحکام ناشی از کاهش در مقدار کربن جبران می شوند .
خصوصیات مکانیکی فولادهای کم آلیاژ دارای استحکام بالای میکرو آلیاژ شده ، فقط در صورت افزایش عناصر میکرو آلیاژ کننده حاصل می شوند . لازمه ی وجود آستنیت که به اثرات پیچیده طرح آلیاژ و تکنیک های نورد کاری بستگی دارد ،  نیز یک فاکتور مهم در تصفیه دانه ای فولادهای کم آلیاژ دارای استحکام بالای نورد گرم است . تصفیه دانه ای در صورت وجود آستنیت با روش های نورد کاری کنترل شده ، باعث چقرمگی بالا و استحکامهای تسلیم زیاد در رنج ۳۴۵ تا ۶۲۰ مگا پاسکال(ksi 90 تا ۵۰) می شود.
این توسعه فرآیندهای نوردکاری کنترل شده همراه با طرح آلیاژ، سطوح استحکام تسلیم بالایی را تولید کرده است که با پایین آمدن تدریجی مقدار کربن توام می باشد بسیاری از فولادهای کم آلیاژ دارای استحکام بالا میکروآلیاژ شده اختصاصی ، مقادیر کربن به کمی ۶۰/۰% و یا حتی کمتر دارند ، با این حال هنوز می توانند استحکام تسلیم حدود ۴۸۵ مگا پاسکال (ksi 70) را توسعه داده و ایجاد نمایند . استحکام تسلیم بالا  ، با اثرات ترکیبی اندازه دانه ریز ایجاد شده و در طول نورد کاری گرم کنترل شده و استحکام دهندگی رسوب حاصل می شود که این خصوصیت ناشی از حضور وانادیوم ، نیوبیوم و تیتانیوم است .
۱-۱-۲- انواع گوناگون فولادهای فریت – پرلیت میکروآلیاژ شده عبارتند از :
۱-۱-۲-۱-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم
۱-۱-۲-۲-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم
  ۱-۱-۲-۳-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم – نیوبیوم
۱-۱-۲-۴- فولادهای مولیبدن – نیوبیوم
۱-۱-۲-۵-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم – نیتروژن
۱-۱-۲-۶-فولادهای میکروآلیاژ شده تیتانیوم
۱-۱-۲-۷-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم – تیتانیوم
   ۱-۱-۲-۸-فولادهای میکروآلیاژ شده تیتانیوم – وانادیوم
۱-۱-۲-۱- فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم :
تهیه و توسعه فولادهای حاوی وانادیوم مدت کوتاهی پس از تهیه فولادهای هوازدگی رخ می‌دهد و محصولات نورد شده صاف با بیش از ۱۰/۰%  وانادیوم بطور وسیعی در شرایط نورد گرم بکار می روند فولادهای حاوی وانادیوم نیز در شرایط نورد کنترل شده ، نرمال شده و یا کوئنچ و تمپر شده بکار می روند .
وانادیوم با تشکیل ذرات رسوب ریز ( با قطر ۵  الی ۱۰۰ نانومتر ) V (CN) در فریت در طول سرد سازی پس از نورد گرم به قوی ساختن کمک می کند . این رسوبات وانادیوم ، که به پایداری رسوبات نیوبیوم نیستند ، محلول در همه دماهای عادی نورد کاری هستند که برای ایجاد فریت دانه ریز مفید می باشند قوی ساختن به وسیله وانادیوم ، بین ۵تا ۱۵ مگا پاسکال ( ksi 2 و ۷/۰ ) در هر ۰۱/۰ ترکیب شیمیایی وانادیوم است و این حد متوسط به مقدار کربن و سرعت سرد سازی حاصل از نورد گرم بستگی دارد ( و بنابراین به ضخامت مقطع نیز بستگی دارد ) سرعت سرد سازی که با دمای نورد گرم و ضخامت مقطع معین می شود برروی قوی ساختن سطح رسوب در فولاد ۱۵/۰% وانادیوم تاثیر می گذارد که در شکل ۱-۱ نشان داده شده است .
شکل (۱-۱) اثر میزان سرد کاری روی افزایش استحکام تسلیم ناشی از قوی ساختن رسوب در یک فولاد ۱۵/۰ درصد وانادیوم ]۱[
در سرعت های سرد سازی بالا بیشتر ذرات (CN) V در محلول باقی می ماند و بنابراین بخش کوچکتری از ذرات (CN) V رسوب کرده و قوی ساختن نیز کاهش می یابد در مورد یک ضخامت مقطع داده شده و محیط سرد سازی  ، سرعت های سرد سازی می توانند با افزایش یا کاهش دما قبل ازسرد سازی به ترتیب افزایش یافته و یا کاهش یابند. افزایش دما باعث بزرگتر شدن اندازه دانه ای آستنیت می شود در حالیکه کاهش دمای نورد کاری را دشوار تر می سازد .
مقدار منگنز نیز بر روی استحکام دادن فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم تاثیر می گذارد اثر منگنز روی فولاد وانادیوم نورد شده گرم در جدول (۲-۱) نشان داده شده است با افزایش ۹/۰ درصد منگنز که ناشی از قوی ساختن محلول جامد است . قوی کردن رسوب وانادیوم نیز افزایش می یابد چون منگنز دمای تغییر شکل آستنیت به فریت را پایین می آورد به این ترتیب باعث پراکندگی رسوب ریزتر می شود . این اثر منگنز روی قوی ساختن رسوب بزرگتر از اثرش در فولادهای نیوبیوم است با اینحال استحکام مطلق در یک فولاد نیوبیوم دارای Mn 2/1 % فقط حدود ۵۰ مگا پاسکال (ksi 7) کمتر از فولاد وانادیوم است اما در سطح آلیاژی بسیار کمتری است ( یعنی nb 06/0 % در برابر ۱۴/۰% وانادیوم ) سومین عاملی که روی استحکام فولادهای وانادیوم تاثیر می گذارد اندازه دانه ای فریت تولید شده بعد از سرد سازی از دمای آستنیت کننده است . اندازه های دانه ای فریت ریزتر (که نه تنها باعث استحکام های تسلیم بالاتر شده بلکه چقرمگی و شکل پذیری را نیز بالا می برند) می توانند با دماهای تغییر شکل کمتر آستنیت به فریت و یا با شکل گیری اندازه های دانه ای آستنیت ریز تر قبل از تغییر شکل تولید شوند پایین آوردن دمای تغییر شکل که روی قوی ساختن سطح رسوب تاثیر می گذارد می تواند با افزودن آلیاژ و یا با سرعت های سردسازی افزایش یافته ایجاد شود  در مورد یک سرعت سرد سازی داده شده تصفیه اندازه دانه فریت و تصفیه اندازه دانه آستنیت در طول نورد کاری صورت می گیرد .
اندازه دانه آستنیت فولادهای نورد گرم با تبلور مجدد و رشد دانه ای آستنیت در طول نورد کاری معین می شود فولادهای نورد گرم وانادیوم معمولاً دستخوش نوردکاری قراردادی قرار می گیرند اما با نورد کنترل شده تبلور مجدد تولید می شود. با نورد کاری قراردادی فولادهای وانادیوم قوی ساختن مناسب رسوب را تهیه کرده و قوی ساختن نسبتاً کمی را از تصفیه دانه ایجاد می کنند استحکام تسلیم حداکثر فولادهای وانادیوم نورد گرم قراردادی با ۲۵/۰ درصد کربن و ۰۸۷/۰ درصد وانادیوم حدود ۴۵۰ مگا پاسکال (ksi  ۶۵) است . حد عملی استحکام های تسلیم برای فولاد میکرو آلیاژ شده وانادیوم نورد گرم حدود ۴۱۵ مگا پاسکال (ksi  ۶۰) است حتی وقتی تکنیک های نورد کاری کنترل شده بکار روند .
فولادهای وانادیوم که در معرض نورد کاری کنترل شده تحت تبلور مجدد قرار می گیرند نیاز به اضافه کردن تیتانیوم دارند بطوریکه رسوب ریزی ازTiN  تشکیل می شود که رشد دانه آستنیت را بعد از تبلور مجدد محدود می سازد .  استحکام های تسلیم از نورد کاری کنترل شده قراردادی به حد عملی حدود ۴۱۵ مگا پاسکال (ksi  ۶۰) محدود شده است که به دلیل فقدان تاخیر تبلور مجدد است وقتی هم استحکام و هم چقرمگی ضربه ای از جمله عوامل مهم باشند در این صورت فولاد نیوبیوم کم کربن و نورد کاری شده کنترل شده قابل ترجیح است ( مثل ورقه مقاوم به ترک خوردگی تحریک شده هیدروژن ۶۰- X )]1[.
جدول(۱-۱)اثر مقدار منگنز روی قوی ساختن رسوب فولاد میکروآلیاژ شده وانادیوم با ترکیب پایه ۰۸/۰ درصد کربن و ۳۰/۰ درصد سیلیسیوم ]۱[
۱-۱-۲-۲- فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم :
مثل وانادیوم ، نیوبیوم  استحکام تسلیم را با سخت کردن رسوب ، بالا می برد ، میزان افزایش به اندازه و مقدار کاربیدهای نیوبیوم رسوب کرده بستگی دارد .
شکل(۱-۲) اثر کاربید نیوبیوم روی استحکام تسلیم برای اندازه های متفاوت ذرات کاربیدنیوبیوم ]۱[
با این حال نیوبیوم نیز یک تصفیه کننده دانه ای موثر از وانادیوم است . بنابراین اثر ترکیبی قوی کردن رسوب و تصفیه دانه فریت نیوبیوم، یک عمل قوی کننده موثرتر از وانادیوم می سازد . اضافه کردن نیوبیوم معمولاً حدود ۰۴/۰% تا ۰۲/۰% درصد است .
استحکام دهی با نیوبیوم ۳۵ تا ۴۵ مگا پاسکال (۵تا ۶ ksi )در هر ۰۱/۰ درصد اضافه کردن است. این استحکام دهی با نقص قابل توجهی از چقرمگی فاز توام می باشد . تا اینکه روندهای نوردکاری ویژه ای تهیه شدند و مقادیر کربن برای جلوگیری از شکل گیری بینیت فوقانی پایین آورده شدند . بطور کلی دماهای پرداخت کاری بالا و عبورهای تغییر شکل نوری در مورد فولادهای نیوبیوم بکار می روند چون ممکن است باعث افزایش اندازه های دانه های مخلوط و یا فریت و یدمن اشتاتن شود که چقرمگی را ناقص می کند . فولادهای نیوبیوم با نورد کاری کنترل شده و سرد کردن مستقیم تولید می شوند.
نوردکاری کنترل شده تحت تبلور مجدد فولاد نیوبیوم می تواند بدون تیتانیوم موثر باشد و این در حالی است که نورد کاری تحت تبلور مجدد فولادهای وانادیوم برای تصفیه ی دانه ای به تیتانیوم نیاز دارد . همچنین نیوبیوم بسیاری مورد نیاز است و فولادهای تیتانیوم – نیوبیوم می توانند در دماهای بالاتر نورد کنترل شده تحت تبلور مجدد بشوند. در حال حاضر فولادهای سطح ساحلی با ضخامت بیش از ۷۵ میلیمتر (in 3) و با استحکام های تسلیم ۳۴۵ تا ۴۱۵ مگا پاسکال (۵۰ تا ۶۰ ksi) بطور معمول تولید می شوند . ]۱[
۱-۱-۲-۳- فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم – وانادیوم :
فولادهای میکروآلیاژ دارای نیوبیوم  و وانادیوم استحکام تسلیم بالاتری در شرایط نورد گرم بطور قراردادی نسبت به فولادهای موجود را دارد . مثل فولادهای نورد گرم ، فولادهای وانادیوم – نیوبیوم تقریباً همه از استحکام افزایش یافته اشان به دلیل استحکام دهی به رسوب مشتق می شوند و بنابراین دماهای انتقال بالای شکل پذیر  شکننده دارند . اگر فولاد نورد، کنترل شده باشد اضافه کردن نیوبیوم و وانادیوم با هم از جمله مزایایی برای افزایش استحکام تسلیم و پایین آوردن دماهای انتقالی شکل پذیر  شکننده یا تصفیه دانه ای است .
معمولاً فولادهای نیوبیوم – وانادیوم با مقادیر کربن نسبتاً پایین شناخته می شوند . ( کربن کمتر از %۱۰/۰) این مقدار پرلیت را کاهش می دهد و چقرمگی ، شکل پذیری و قابلیت جوش را بالا می برد. این فولادها، معمولاً به عنوان فولادهای کاهش یافته پرلیت شناخته می شوند….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۷۷

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است