اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » لیست » پروژه » متالوژی » دانلود پروژه بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها
دانلود پروژه بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها

دانلود پروژه بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها

بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها
  با پيشرفت بشر وايجاد تکنولوژي جديد ،نياز انسان به توليد موادي که در دماهاي بالا خواص مکانيکي مناسبي از خود نشان مي دهند ،افزايش پيدا کرده است.براي پاسخگويي به اين نياز شناخت مکانيزم هايي که درشرايط دماي بالا اتفاق مي افتد لازم است.آزمايش خزش از جمله آزمايشاتي است که به خوبي مي تواند جوابگوي اين نياز باشد.
 محققان با بررسي در آلياژهاي آلومينيوم به نتايج جالبي در مورد اثر تنش آستانه اي رسيده اند .در اين پروژه سعي مي کنيم با تفکيک اثرات اين تنش برروي مواد مختلف نتيجه اي قابل لمس از مبحث مطروحه بدست آوريم . البته  مقالات در اين زمينه بسيار انگشت شمار وپيوستگي اين مقالات محدود هم کاري دشوار .
 هدف اصلي از اين بررسي اثر بسيار مهم دما برتنش آستانه اي است که با توجه به اين موضوع اهميت بحث حاضر مشخص مي شود.
قبل از ورود به مبحث اصلي لازم است مروري بر فولادهاي ميکروآلياژي داشته باشيم .
فهرست مطالب
چکيده
فصل اول :مقدمه
1- مقدمه 1
1-1- فولادهاي كم آلياژي 1
1-1-1- اثرات افزودني هاي ميکروآلياژ کننده 1
1-1-2- انواع گوناگون فولادهاي فريت – پرليت ميکروآلياژ 2
1-1-2-1-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم 2
1-1-2-2-فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم 5
1-1-2-3-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم – نيوبيوم 6
1-1-2-4- فولادهاي موليبدن – نيوبيوم 7
1-1-2-5-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم – نيتروژن 7
1-1-2-6-فولادهاي ميکروآلياژ شده تيتانيوم 8
1-1-2-7-فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم – تيتانيوم 11
1-2-نکته : 11
فصل دوم :مروري بر منابع
2-1- معرفي معادلات  خزش: 12
2-2- بررسي تنش آستانه اي در آلياژAl-0/03wt%Sc 14
2-3_ بررسي تنش آستانه اي در آلومينيوم 5083 اصلاحي   16
2-3-1- وابستگي سرعت کرنش حالت پايدار به تنش 15
2-3-2- وابستگي تنش در حالت پايدار به دما 20
2-3-3- مشاهده ريزساختار 21
2-3-4-  آزمايش وجود تنش آستانه‌اي 23
2-3-5-  منشا تنش آستانه‌اي 25
2-3-6-  انرژي فعالسازي واقعي 26
2-3-7- نتايج   27
2-4- بررسي تش آستانه اي در کامپوزيت 5% حجمي Al 2124-Sic 27
2-4-1- ماده آزمايش 28
2-4-1-1- آزمايش مکانيکي 29
2-4-1-2- آزمايش ريزساختار 29
2-4-2- منحني‌هاي خزش 30
2-4-3- آزمايش‌هاي سرعت کرنش ثابت 32
2-4-4- وابستگي سرعت خزش حداقل به تنش در دماهاي مختلف 32
2-4-5- وابستگي سرعت خزش حالت پايدار به دما 33
2-4-6- تفسير رفتار خزش به صورت يک تنش آستانه‌اي 34
2-4-7- منشأ تنش آستانه‌اي 36
2-5- بررسي تنش آستانه اي درکامپوزيتAl–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp 39
2-5-1 – وابستگي تنش آستانه‌اي به دما 43
2-5-2- نتايج 44
2-6-بررسي تنش آستانه اي براي خاصيت فوق خميري درآلياژهاي Al-Mg-Zn 44
2-7-بررسي تنش آستا نه اي در سوپرپلاستيک 48
2-7-1- توضيحات ابتدايي براي ناحيه I 50
2-7-2- پيشرفت‌هاي تفسير ناحيه I 51
2-7-3- تنش آستانه‌اي تحت ناخالصي 51
2-7-4- نتايج 54
2-8- روشهاي اندازه گيري تنش آستانه اي 55
2 -8-1-روش عملي با استفاده از آزمايش خزش 55
2-8-2-روش تئوري با استفاده از مدلهاي موجود 56
2-9-اثر دما برتنش آستانه اي 57
2-10-اثر تاريخچه بارگذاري برروي تنش آستانه اي 59
فصل سوم : نتيجه گيري
3-1-نتيجه گيري 62
3-2-پيشنهاد 63
منابع 64
 فهرست اشکال
عنوان                                                                                                      صفحه
شكل (1-1): اثر ميزان سرد كاري روي افزايش استحكام تسليم ناشي از قوي ساختن رسوب در يك فولاد 15/0 درصد واناديوم 3
شکل(1-2): اثر كاربيد نيوبيوم روي استحكام تسليم براي اندازه هاي متفاوت ذرات كاربيدنيوبيوم 5
شكل (الف 1-3):در زبري دانه آستنيت طي گرم کردن مجدد و بعد از نورد گرم براي نگهداري به مدت 30 دقيقه که مقدار تيتانيوم بين080/0% و 022/0% درصد مي باشد 9
شکل (1-3-ب ): وابستگي استحكام دهي رسوب روي اندازه متوسط رسوب (X) و كسر آن مطابق با تئوري و مشاهدات آزمايشي براي افزودني هاي ميكروآلياژ كننده ي داده شده 10
شکل (2-1):نمودار خزش –تنش آلياژ Al-6Mg-2Sc-1Zr 12
شکل (2-2) :هندسه مدل صعود براي آلياژ آلومينيوم 15
شکل (2-3):اثر تنش اعمالي بر سرعت حرکت نابجايي ها 15
شکل(2-4): منحني‌هاي تنش واقعي- کرنش واقعي براي 5083Al 18
شکل(2-5): مثال آزمايش‌هاي افزايش تنش و منحني خزش براي 5083Al 18
شکل (2-6):نمودار کرنش در برابر تنش جرياني در حالت پايدار درمقياس لگاريتمي 19
شکل (2-7):مشاهدات TEM از  5083Al  تا کرنش واقعي 2.3در (a,b) 570=Tو  (C)450=Tکلوين 22
شکل(2-8)  :وابستگي تنش آستانه‌اي واقعي را به دما نشان مي‌دهد 24
شکل (2-9):مدول برشي بر تنش موثر دربرابر معکوس دماي مطلق 26
شکل (2-10):(a)نمونه منحني خزش براي کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM. (b) سرعت خزش به عنوان تابعي از کرنش خزش براي کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM (c ) تنش به عنوان تابعي از کرنش براي کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM 31
شکل2-11: (a) سرعت خزش حالت پايدار به عنوان تابعي از تنش اعمالي (مقياس لگاريتمي) براي کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM در K 678 و 648 و 618 (b) توان تنش ظاهري براي خزش در کامپوزيت  Sic-2124 Al vol%5PM  به عنوان تابعي از تنش اعمالي در K 648 ؛ براي مقايسه مستقيم داده‌هاي Al2124PM هم آمده است. 33
شکل (2-12): انرژي فعالسازي ظاهري براي خزش Qa در کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM  به عنوان تابعي از تنش اعمالي؛ براي مقايسه مستقيم داده‌هاي Al2124PM هم آمده است 34
شکل(2-13) : مقادير تخميني (τ0/G)  به صورت لگاريتم (τ0/G) دربرابر1/T 37
شکل(2-14): نمودار جريان تنش با سرعت کرنش حداقل براي کامپوزيت Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol% SiC (نشانه‌هاي بسته نشان دهنده داده‌هاي خزش است درحاليکه نشانه‌هاي توخالي نشان دهنده داده‌هاي آزمايش کششي است.) 41
شکل(2-15): (a) نموداري که نشان دهنده تخمين تنش آستانه‌اي براي خزش نابجايي)5=n) است و (b) تغييرات سرعت خزش وابسته به دما با تنش موثر طبيعي براي کامپوزيت شکل يافته Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol% SiC 42
شکل( 2-16): تغيير تنش آستانه‌اي با دما براي کامپوزيت Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol% SiC و آلياژ Al–6Mg–2Sc–1Zr که وابستگي دمايي را نشان مي‌دهد 43
شکل (2-17):نمايش آهنگ کرنش در برابر تنش واقعي براي تعيين تنش آستانه اي (a,b)پودر متالورژي zk61وآلياژهاي مسلح zk60 و(c,d)آلياژ AZ91 و(e,f) آلياژ AZ61,(h,g ) آلياژ AZ31 46
شکل (2-18)وابستگي تنش آستانه اي به دما 47
شکل (2-19): نمايش شماتيک رابطه s شکل بين تنش و سرعت کرنش (مقياس لگاريتمي) که اغلب مشخصه رفتار تشکيل آلياژهاي ريزدانه سوپرپلاستيک است و (b) روابط شماتيک مربوط به اين رفتار، شکل‌پذيري و نقش لغزش مرزي در کرنش کل 49
شکل( 2-20- ((a) نمودار لگاريتم τ0/G به عنوان تابعي از 1/T براي آلياژهاي مختلف Zn-22% Al. داده‌ها براي حاوي120و423و1460 و 40 ppm  (b) نمودار τ0/G به عنوان تابعي از مقدار Fe در Zn-22% Al در دماي 433 کلوين 52
شکل(2-21):روش برون يابي براي تنش آستانه اي 55
شکل (2-22):تاثير دما بر تنش آستانه اي در دماهاي 423و477و533 کلوين 58
شکل(2-23):اثر دما برروي منحني نرخ کرنش – تنش 58
شکل (2-24) :نمودار تاثير دما بر تنش آستانه اي از طريق تئوري وعملي 59
شکل (2-25): تغييرات نسبت کرنش با زمان آزمايش خزش 60
شکل(2-26):تغييرات  با تنش براي آزمايشهاي متعارف ودر تنش متفاوت 61
فهرست جداول
عنوان                                                                                                       صفحه
جدول1-1:اثر مقدار منگنز روي قوي ساختن رسوب فولاد ميكروآلياژ شده واناديوم با تركيب پايه 08/0 درصد كربن و 30/0 درصد سيليسيوم 5
جدول2-1:تنش آستانه¬اي در دماهاي مختلف 24
جدول 2-2 :تنش آستانه¬اي بر حسب دما 36
جدول 2-3: مدلهاي مختلف تنش آستانه اي 56
جدول 2-4: نتايج حاصل براي تنش آستانه اي در دماهاي مختلف 56
جدول 2-5:تنش آستانه اي حساب شده با تفسير تنش از نمودار  دربرابر   61
فصل اول
مقدمه
1- مقدمه :
  با پيشرفت بشر وايجاد تکنولوژي جديد ،نياز انسان به توليد موادي که در دماهاي بالا خواص مکانيکي مناسبي از خود نشان مي دهند ،افزايش پيدا کرده است.براي پاسخگويي به اين نياز شناخت مکانيزم هايي که درشرايط دماي بالا اتفاق مي افتد لازم است.آزمايش خزش از جمله آزمايشاتي است که به خوبي مي تواند جوابگوي اين نياز باشد.
 محققان با بررسي در آلياژهاي آلومينيوم به نتايج جالبي در مورد اثر تنش آستانه اي رسيده اند .در اين پروژه سعي مي کنيم با تفکيک اثرات اين تنش برروي مواد مختلف نتيجه اي قابل لمس از مبحث مطروحه بدست آوريم . البته  مقالات در اين زمينه بسيار انگشت شمار وپيوستگي اين مقالات محدود هم کاري دشوار .
 هدف اصلي از اين بررسي اثر بسيار مهم دما برتنش آستانه اي است که با توجه به اين موضوع اهميت بحث حاضر مشخص مي شود.
قبل از ورود به مبحث اصلي لازم است مروري بر فولادهاي ميکروآلياژي داشته باشيم .
1-1- فولادهاي كم آلياژي:
فولادهاي كربني با يك يا چند عنصر كرم ، نيكل ، مس ، موليبدن ، فسفر واناديم، به مقادير چند درصد يا كمتر از فولاد كم آلياژي مي نامند. مقادير بالا از عناصر الياژي معمولاً براي خواص مكانيكي و سختي پذيري است .
1-1-1- اثرات افزودني هاي ميکروآلياژ کننده :
اين بخش بر روي فولادهاي پرليت – فريت ميکروآلياژ شده تاکيد کرده است ، که از افزودني هاي عناصر آلياژ کننده مثل نيوبيوم و واناديوم براي بالا بردن کربن و يا محتواهاي منگنز استفاده مي کند ( و به اين ترتيب توانايي حمل بار بالا مي رود ) بررسي هاي گسترده در طول دهه 1960 بر روي اثرات نيوبيوم و واناديوم روي خصوصيات مواد يا مصالح درجه ساختماني باعث کشف اين موضوع گرديد که مقادير کم نيوبيوم، واناديوم هر کدام (10/0% ) فولادهاي استاندارد کربن – منگنز را بدون تداخل با بعمل آوري بعدي مستحکم و قوي مي سازند مقدار کربن نيز مي تواند کم شود تا هم قابليت جوش را بالا ببرد و هم چقرمگي را ، چون اثرات مقاومت دهندگي نيوبيوم و واناديوم بخاطر کاهش در استحکام ناشي از کاهش در مقدار کربن جبران مي شوند .
خصوصيات مکانيکي فولادهاي کم آلياژ داراي استحکام بالاي ميکرو آلياژ شده ، فقط در صورت افزايش عناصر ميکرو آلياژ کننده حاصل مي شوند . لازمه ي وجود آستنيت که به اثرات پيچيده طرح آلياژ و تکنيک هاي نورد کاري بستگي دارد ،  نيز يک فاکتور مهم در تصفيه دانه اي فولادهاي کم آلياژ داراي استحکام بالاي نورد گرم است . تصفيه دانه اي در صورت وجود آستنيت با روش هاي نورد کاري کنترل شده ، باعث چقرمگي بالا و استحکامهاي تسليم زياد در رنج 345 تا 620 مگا پاسکال(ksi 90 تا 50) مي شود.
اين توسعه فرآيندهاي نوردکاري کنترل شده همراه با طرح آلياژ، سطوح استحکام تسليم بالايي را توليد کرده است که با پايين آمدن تدريجي مقدار کربن توام مي باشد بسياري از فولادهاي کم آلياژ داراي استحکام بالا ميکروآلياژ شده اختصاصي ، مقادير کربن به كمي 60/0% و يا حتي كمتر دارند ، با اين حال هنوز مي توانند استحکام تسليم حدود 485 مگا پاسکال (ksi 70) را توسعه داده و ايجاد نمايند . استحکام تسليم بالا  ، با اثرات ترکيبي اندازه دانه ريز ايجاد شده و در طول نورد کاري گرم کنترل شده و استحکام دهندگي رسوب حاصل مي شود که اين خصوصيت ناشي از حضور واناديوم ، نيوبيوم و تيتانيوم است .
1-1-2- انواع گوناگون فولادهاي فريت – پرليت ميکروآلياژ شده عبارتند از :
1-1-2-1-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم
1-1-2-2-فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم
  1-1-2-3-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم – نيوبيوم
1-1-2-4- فولادهاي موليبدن – نيوبيوم
1-1-2-5-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم – نيتروژن
1-1-2-6-فولادهاي ميکروآلياژ شده تيتانيوم
1-1-2-7-فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم – تيتانيوم
   1-1-2-8-فولادهاي ميکروآلياژ شده تيتانيوم – واناديوم
1-1-2-1- فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم :
تهيه و توسعه فولادهاي حاوي واناديوم مدت کوتاهي پس از تهيه فولادهاي هوازدگي رخ مي‌دهد و محصولات نورد شده صاف با بيش از 10/0%  واناديوم بطور وسيعي در شرايط نورد گرم بکار مي روند فولادهاي حاوي واناديوم نيز در شرايط نورد کنترل شده ، نرمال شده و يا کوئنچ و تمپر شده بکار مي روند .
واناديوم با تشکيل ذرات رسوب ريز ( با قطر 5  الي 100 نانومتر ) V (CN) در فريت در طول سرد سازي پس از نورد گرم به قوي ساختن کمک مي کند . اين رسوبات واناديوم ، که به پايداري رسوبات نيوبيوم نيستند ، محلول در همه دماهاي عادي نورد کاري هستند که براي ايجاد فريت دانه ريز مفيد مي باشند قوي ساختن به وسيله واناديوم ، بين 5تا 15 مگا پاسکال ( ksi 2 و 7/0 ) در هر 01/0 ترکيب شيميايي واناديوم است و اين حد متوسط به مقدار کربن و سرعت سرد سازي حاصل از نورد گرم بستگي دارد ( و بنابراين به ضخامت مقطع نيز بستگي دارد ) سرعت سرد سازي که با دماي نورد گرم و ضخامت مقطع معين مي شود برروي قوي ساختن سطح رسوب در فولاد 15/0% واناديوم تاثير مي گذارد که در شکل 1-1 نشان داده شده است .
شكل (1-1) اثر ميزان سرد كاري روي افزايش استحكام تسليم ناشي از قوي ساختن رسوب در يك فولاد 15/0 درصد واناديوم ]1[
در سرعت هاي سرد سازي بالا بيشتر ذرات (CN) V در محلول باقي مي ماند و بنابراين بخش کوچکتري از ذرات (CN) V رسوب کرده و قوي ساختن نيز کاهش مي يابد در مورد يک ضخامت مقطع داده شده و محيط سرد سازي  ، سرعت هاي سرد سازي مي توانند با افزايش يا کاهش دما قبل ازسرد سازي به ترتيب افزايش يافته و يا کاهش يابند. افزايش دما باعث بزرگتر شدن اندازه دانه اي آستنيت مي شود در حاليکه کاهش دماي نورد کاري را دشوار تر مي سازد .
مقدار منگنز نيز بر روي استحکام دادن فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم تاثير مي گذارد اثر منگنز روي فولاد واناديوم نورد شده گرم در جدول (2-1) نشان داده شده است با افزايش 9/0 درصد منگنز که ناشي از قوي ساختن محلول جامد است . قوي کردن رسوب واناديوم نيز افزايش مي يابد چون منگنز دماي تغيير شکل آستنيت به فريت را پايين مي آورد به اين ترتيب باعث پراکندگي رسوب ريزتر مي شود . اين اثر منگنز روي قوي ساختن رسوب بزرگتر از اثرش در فولادهاي نيوبيوم است با اينحال استحکام مطلق در يک فولاد نيوبيوم داراي Mn 2/1 % فقط حدود 50 مگا پاسکال (ksi 7) کمتر از فولاد واناديوم است اما در سطح آلياژي بسيار کمتري است ( يعني nb 06/0 % در برابر 14/0% واناديوم ) سومين عاملي که روي استحکام فولادهاي واناديوم تاثير مي گذارد اندازه دانه اي فريت توليد شده بعد از سرد سازي از دماي آستنيت کننده است . اندازه هاي دانه اي فريت ريزتر (که نه تنها باعث استحکام هاي تسليم بالاتر شده بلکه چقرمگي و شکل پذيري را نيز بالا مي برند) مي توانند با دماهاي تغيير شکل کمتر آستنيت به فريت و يا با شکل گيري اندازه هاي دانه اي آستنيت ريز تر قبل از تغيير شکل توليد شوند پايين آوردن دماي تغيير شکل که روي قوي ساختن سطح رسوب تاثير مي گذارد مي تواند با افزودن آلياژ و يا با سرعت هاي سردسازي افزايش يافته ايجاد شود  در مورد يک سرعت سرد سازي داده شده تصفيه اندازه دانه فريت و تصفيه اندازه دانه آستنيت در طول نورد کاري صورت مي گيرد .
اندازه دانه آستنيت فولادهاي نورد گرم با تبلور مجدد و رشد دانه اي آستنيت در طول نورد کاري معين مي شود فولادهاي نورد گرم واناديوم معمولاً دستخوش نوردکاري قراردادي قرار مي گيرند اما با نورد کنترل شده تبلور مجدد توليد مي شود. با نورد کاري قراردادي فولادهاي واناديوم قوي ساختن مناسب رسوب را تهيه کرده و قوي ساختن نسبتاً کمي را از تصفيه دانه ايجاد مي کنند استحکام تسليم حداکثر فولادهاي واناديوم نورد گرم قراردادي با 25/0 درصد کربن و 087/0 درصد واناديوم حدود 450 مگا پاسکال (ksi  65) است . حد عملي استحکام هاي تسليم براي فولاد ميکرو آلياژ شده واناديوم نورد گرم حدود 415 مگا پاسکال (ksi  60) است حتي وقتي تکنيک هاي نورد کاري کنترل شده بکار روند .
فولادهاي واناديوم که در معرض نورد کاري کنترل شده تحت تبلور مجدد قرار مي گيرند نياز به اضافه کردن تيتانيوم دارند بطوريکه رسوب ريزي ازTiN  تشکيل مي شود که رشد دانه آستنيت را بعد از تبلور مجدد محدود مي سازد .  استحکام هاي تسليم از نورد کاري کنترل شده قراردادي به حد عملي حدود 415 مگا پاسکال (ksi  60) محدود شده است که به دليل فقدان تاخير تبلور مجدد است وقتي هم استحکام و هم چقرمگي ضربه اي از جمله عوامل مهم باشند در اين صورت فولاد نيوبيوم کم کربن و نورد کاري شده کنترل شده قابل ترجيح است ( مثل ورقه مقاوم به ترک خوردگي تحريک شده هيدروژن 60- X )]1[.
جدول(1-1)اثر مقدار منگنز روي قوي ساختن رسوب فولاد ميكروآلياژ شده واناديوم با تركيب پايه 08/0 درصد كربن و 30/0 درصد سيليسيوم ]1[
1-1-2-2- فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم :
مثل واناديوم ، نيوبيوم  استحکام تسليم را با سخت کردن رسوب ، بالا مي برد ، ميزان افزايش به اندازه و مقدار کاربيدهاي نيوبيوم رسوب کرده بستگي دارد .
شکل(1-2) اثر كاربيد نيوبيوم روي استحكام تسليم براي اندازه هاي متفاوت ذرات كاربيدنيوبيوم ]1[
با اين حال نيوبيوم نيز يک تصفيه کننده دانه اي موثر از واناديوم است . بنابراين اثر ترکيبي قوي کردن رسوب و تصفيه دانه فريت نيوبيوم، يک عمل قوي کننده موثرتر از واناديوم مي سازد . اضافه کردن نيوبيوم معمولاً حدود 04/0% تا 02/0% درصد است .
استحکام دهي با نيوبيوم 35 تا 45 مگا پاسکال (5تا 6 ksi )در هر 01/0 درصد اضافه کردن است. اين استحکام دهي با نقص قابل توجهي از چقرمگي فاز توام مي باشد . تا اينکه روندهاي نوردکاري ويژه اي تهيه شدند و مقادير کربن براي جلوگيري از شکل گيري بينيت فوقاني پايين آورده شدند . بطور کلي دماهاي پرداخت کاري بالا و عبورهاي تغيير شکل نوري در مورد فولادهاي نيوبيوم بکار مي روند چون ممکن است باعث افزايش اندازه هاي دانه هاي مخلوط و يا فريت و يدمن اشتاتن شود که چقرمگي را ناقص مي کند . فولادهاي نيوبيوم با نورد کاري کنترل شده و سرد كردن مستقيم توليد مي شوند.
نوردكاري کنترل شده تحت تبلور مجدد فولاد نيوبيوم مي تواند بدون تيتانيوم موثر باشد و اين در حالي است که نورد کاري تحت تبلور مجدد فولادهاي واناديوم براي تصفيه ي دانه اي به تيتانيوم نياز دارد . همچنين نيوبيوم بسياري مورد نياز است و فولادهاي تيتانيوم – نيوبيوم مي توانند در دماهاي بالاتر نورد کنترل شده تحت تبلور مجدد بشوند. در حال حاضر فولادهاي سطح ساحلي با ضخامت بيش از 75 ميليمتر (in 3) و با استحکام هاي تسليم 345 تا 415 مگا پاسکال (50 تا 60 ksi) بطور معمول توليد مي شوند . ]1[
1-1-2-3- فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم – واناديوم :
فولادهاي ميکروآلياژ داراي نيوبيوم  و واناديوم استحکام تسليم بالاتري در شرايط نورد گرم بطور قراردادي نسبت به فولادهاي موجود را دارد . مثل فولادهاي نورد گرم ، فولادهاي واناديوم – نيوبيوم تقريباً همه از استحکام افزايش يافته اشان به دليل استحکام دهي به رسوب مشتق مي شوند و بنابراين دماهاي انتقال بالاي شکل پذير  شکننده دارند . اگر فولاد نورد، کنترل شده باشد اضافه کردن نيوبيوم و واناديوم با هم از جمله مزايايي براي افزايش استحکام تسليم و پايين آوردن دماهاي انتقالي شکل پذير  شکننده يا تصفيه دانه اي است .
معمولاً فولادهاي نيوبيوم – واناديوم با مقادير کربن نسبتاً پايين شناخته مي شوند . ( کربن كمتر از %10/0) اين مقدار پرليت را کاهش مي دهد و چقرمگي ، شکل پذيري و قابليت جوش را بالا مي برد. اين فولادها، معمولاً به عنوان فولادهاي کاهش يافته پرليت شناخته مي شوند….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 77

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است