دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بهاباد

بهاباد (روند توسعه فیزیکی)
فهرست مطالب
چکیده ۶
مقدمه ۷
۱-۱-بیان مسئله ۱۰
۱-۲-تعاریف عملیاتی ۱۰
۱-۳-محدوده مورد مطالعه ۱۱
۱-۴-فرضیه ها ۱۲
۱-۵-روش تحقیق ۱۲
۱-۶-اهداف تحقیق ۱۲
۱-۷-اهمیت و ضرورت موضوع ۱۳
۲-۱-بررسی موقعیت طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی شهر بهاباد ۱۵
۲-۱-۱-موقع جغرافیایی .حدود و وسعت : ۱۵
۲-۱-۲-بررسی وضعیت زمین شناسی ۱۵
۲-۱-۳-ژئومورفولوژی ۱۶
۲-۱-۴-مورفولوژی (شیب) MORHOLOGY 17
2-1-5-آب و هوا و مشخصات آن ۱۸
۲-۱-۵-۱-نوع آب و هوا ۱۸
۲-۱-۵-۲-درجه حرارت ۱۹
۲-۱-۵-۳-بارش های جوی ۲۰
۲-۱-۵-۴-باد ۲۱
بررسی وضعیت وزش باد در منطقه ۲۲
۲-۱-۶-بررسی منابع آب های سطحی و زیر زمینی (شبکه هیدروگرافی و… ) ۲۳
۲-۱-۶-۱-آب های سطحی ۲۴
۲-۱-۶-۲-منابع آب زیر زمینی ۲۴
۲-۱-۶-۳-قنات ۲۵
۲-۱-۶-۴-چشمه ۲۶
۲-۱-۶-۵-چاههای عمیق و نیمه عمیق ۲۶
۲-۱-۷-پوشش گیاهی منطقه ۲۷
جمع بندی نهایی از وضعیت طبیعی منطقه ۲۸
۲-۲-بررسی های اجتماعی – فرهنگی،جمعیتی و اقتصادی شهر بهاباد ۳۰
۲-۲-۱-وجه تسمیه ۳۰
۲-۲-۲-پیشینه تاریخی ۳۰
۲-۲-۳-تحولات جمعیتی و مشخصات آماری آن ۳۳
۲-۲-۴-علل و انگیزه های مهاجرت ها ۳۶
۲-۲-۵-حوزه نفوذ شهر بهاباد ۳۷
۲-۲-۶-سیمای اقتصادی و ساختار اقتصادی جمعیت شهر بهاباد ۳۸
۳-۱-علل پیدایش و شکل گیری شهرها ۴۱
۳-۲-مراحل رشد و توسعه فضایی شهر های ایران ۴۲
۳-۲- ۱بافت تاریخی ،ایجاد و گسترش هسته اولیه شهر ها ۴۲
۳-۲-۲بافت میانی ، رشد آرام شهرها و شروع تغییرات کالبدی در آن ها ۴۳
۳-۲-۳-بافت جدید ، رشد شتابان شهرسازی و گسترش بی رویه شهرها ۴۴
۳-۳نظریه های مربوط به توسعه فضایی – کالبدی ۴۵
۴-۳رویکرد نظری ۴۶
۳-۴-۱- دیدگاه فضایی –کالبدی ۴۶
۳-۴-۲- دیدگاه ساخت اکولوژی شهر ۴۶
۳-۵-توسعه فضایی – کالبدی شهر بهاباد و اثرات آن بر ساخت اکولوژی شهر ۴۷
۳-۶-مراحل رشد و توسعه فضایی بها باد ۴۸
۳-۶-۱-بافت غیر ارگانیک و برنامه ریزی نشده شهر ۴۸
۳-۶-۲-بافت ارگانیک و برنامه ریزی شده شهر ۵۱
۳-۷-الگوی توسعه در شهر بهاباد ۵۲
۳-۸-عوامل موثر در رشد و توسعه فیزیکی شهر بهاباد ۵۳
۳-۸-۱-عوامل طبیعی در توسعه فیزیکی شهر ۵۳
۳-۸-۲-عناصر آب و هوایی ۵۴
۳-۹-نقش عوامل انسانی در توسعه فیزیکی شهر بهاباد ۵۶
۳-۱۰-شبکه ارتباطی و تاثیر ان بر بخش بهاباد ۵۷
۳-۱۰-۱:راههای بخش بهاباد ۵۹
۳-۱۰-۲برنامه های اجرایی در توسعه ارتباطات راه و ترابری بخش بهاباد : ۶۰
۳-۱۰-۳:مهمترین تنگناههای ارتباطی بخش ۶۰
۳-۱۱عوامل اقتصادی ۶۱
۳-۱۲مدیریت شهری ۶۴
۳-۱۲-۱ مهم ترین اقدامات عمرانی شهرداری بهاباد طی ۱۰ ساله اخیر ۶۵
۳-۱۳-تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی ۶۶
۴-۱- کاربری های شهری در گسترش شهر ۶۹
۴-۱ -۱- بررسی سهم کاربریهای شهری در فرایند گسترش شهر سال ۷۸-۱۳۸۵ ۷۰
۴-۱-۲-تجاری ۷۰
۴-۱- ۳-کارگاهی – تولیدی ۷۱
۴-۱-۴- کاربری آموزشی ۷۱
۴-۱- ۵ – شبکه معابر ۷۱
۴-۱-۶فضای سبز ۷۱
۵-۱- نتایج رشد فیزیکی شهر ۷۴
۵-۲- نتایج رشد منفی شهر ۷۵
۵-۳- راهکارهای کلی در مقابله با رشد شهر ۷۶
بررسی فرضیه اول ۷۸
بررسی فرضیه دوم ۷۸
بررسی فرضیه سوم ۷۹
بررسی فرضیه چهارم ۷۹
خلاصه مطلب و نتیجه گیری نهایی ۷۹
ارائه پیشنهادات لازم ۸۰
منابع و مآخذ ۸۲
منابع و مآخذ :
۱٫ مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور ۱۳۸۴ )، گزارش اول ، بررسی های محیطی ، مهندسین مشاور بوم آرای میهن .
۲- .مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور ۱۳۸۴)، گزارش دوم ، بررسی های اجتماعی و فرهنگی، مهندسین مشاور بوم آرای میهن .
۳٫ مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور ۱۳۸۴)، گزارش سوم ، بررسی های اقتصادی ، مهندسین مشاور بوم آرای میهن .
۴٫ دکتر مستوفی الممالک ، رضا ، جزوه درسی جغرافیای شهری ، دانشگاه یزد .
۵٫ علی اکبری ، اسماعیل (۱۳۷۸ )،روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران ،انتشارات پیام نور ، تهران .
۶٫ مشهد یزاده دهاقانی ، ناصر ،(۱۳۸۵ )، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران ،چاپ ششم ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،
۷٫ فنی ، زهره ، (۱۳۸۳) ، شهر های کوچک ، انتشارات شهرداریها و دهیاریهای کشور.
۸٫ هاتفی اردکانی ، محمد رضا ،(بهمن ۱۳۸۴ )بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر اردکان ، دانشگاه یزد ، مقطع کارشناسی ارشد ، یزد .
۹٫ دکتر شماعی ، علی ،(زمستان ۸۲ )، توسعه ناموزون فضایی- کالبدی شهر یزد و اثرات ان بر ساخت اکولوژی شهر ، پژوهشهای جغرافیایی ، شماره ۴۶٫
۱۰٫ مجتهد زاده ، غلامحسین ،(۱۳۸۳)، برنامه ریزی شهری در ایران ، انتشارات پیام نور .
۱۱٫ دکتر سرائی ،محمد حسین ،جزوه درسی توسعه فیزیکی شهرها و شهر های جدید ، دانشگاه یزد
۱۲٫ سازمان برنامه و بودجه استان یزد ، برنامه توسعه شهرستان بافق ،اسفند ۱۳۷۷ .
۱۳٫ مهدوی ، مسعود ، (۱۳۷۷ )، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ای۲ران ، انتشارات سمت .
۱۴٫ شهرداری بهاباد ،طرح هادی بهاباد ،سال ۱۳۸۱
۱۵٫ صرافی ،مظفر ، (خرداد ۱۳۶۴) ، سیری در مباحث توسعه فضایی با نگاهی ویژه بر طرح امایش سرزمین ، دفتر برنامه ریزی منطقه ای .
۱۶٫ زیاری ،کرامت الله ،(۱۳۸۱)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهر ، انت۲شارات دانشگاه یزد .
۱۷٫ رضویان ،محمد تقی ،(۱۳۸۱)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، نشر منشی .
۱۸٫ شهرداری یزد ،(بهار ۱۳۸۷)،ویژه نامه از بلدیه تا شهرداریدر یزد ، چاپ اول .
۱۹٫ سعیدنیا ، احمد ،(۱۳۸۳)، کتاب سبز “راهنمای شهرداریها “طراحی شهری در ایران ، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،چاپ پنجم .
۲۰٫ رضوی بهابادی،سید علی ،(۱۳۸۲)،فرهنگ مردم بهاباد “واژنامه گویش بهاباد و تاریخ بهاباد.
۲۱٫ دکتر حسین زاده دلیر ، کریم ،(۱۳۸۵ )،برنامه ریزی ناحیه ای ، انت۲شارات سمت .
۲۲٫ سمینار توسعه و ارتقای مدیریت شهری ،(اردیبهشت ۱۳۸۷)،سخنران “سید علی اکبر میر وکیلی “،شهردار یزد .
۲۳٫ سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر یزد ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان یزد ،سال ۱۳۷۵
۲۴٫ سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر یزد ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان یزد ،سال ۱۳۸۵٫
مقدمه :
پس از انقلاب کشاورزی ، ایجاد شهرها دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان ها  بوده است . این امر روند اجتماعی برجسته ای بود که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و انسان های دیگر گردید .
در حقیقت تغییر در واکنش های انسان نسبت به هم و نسبت به محیط به تحول اجتماعی و دگرگونی فضائی امکان داد که نمد عینی آن به صورت یک پدیده نو که اصطلاحا شهر نامیده می شود نمایان گردد پیدایش زندگی  شهری در مراکز متعددی صورت گرفته ولی مدنیت و شهرنشینی در ایران قدیمی و پر سابقه است که در تمام فلات ایران توسعه و گسترش یافته است . در این میان پیدایش و توسعه و مکان گزینی شهر های ایران به تبعیت از ویژگیهای خاص زمانی و مکانی خود شکل گرفته است . و در فراز و نشیب های تاریخ دگرگونی ها و تغییراتی را برچهره خود پیدا کرده اند تا این که امروز به صورت میراثی از تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور به دست ما رسیده است .۱
توسعه شهری متاثر از فرایند های طبیعی ، اقتصادی ، زیست محیطی ، اجتماعی و سیاسی است که در طول تاریخ مراحل گوناگونی را طی کرده است . شهر ها در طول زمان رشد می یابند و آنچه امروز به مشکلات شهری معروف است روز به روز زیادتر می شود .
شهر سیستمی بسیار پیچیده و متنوع از عناصر اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و کالبدی است که با تعاملات یکدیگر و با عوامل و شرایط محیط طبیعی شکل یافته است . این مجموعه حاصل کنش و واکنش عناصر متعدد و بی شماری است که شکل گیری و تغییر و تحول هر عنصر شهری وابسته به عوامل و عناصر متعدد دیگر است در نتیجه نمی توان هر عنصر و مساله شهر را بدون شناخت و مطالعه سایر عناصر شهری بررسی و ساماندهی کرد .
امروزه رشد فزاینده جمعیت شهر ها و تغییر و تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی آن ها شکل تازه ای از شهر و شهر نشینی را به وجود آورده است . این شکل شهر نشینی با آنچه که در قبل از سالهای ۱۳۰۰ در شهرها دیده می شد تفاوت بسیار زیادی دارد از این رو امروزه در بررسی جغرافیای شهری ، سیاستهای حاکم بر شهرها ، تحلیل تصمیمات حکومتی در مورد خلق فضاهای فیزیکی و اجتماعی و فرهنگی ، کیفیت دسترسی مردم به نیاز های اساسی و چگونگی توزیع فضایی مراکز خدمات شهری ، عدالت اجتماعی در شهر و نیز توسعه پایدار شهری از مهم ترین مسائل مورد توجه محققان است .
تحقیق حاضر در ۷ فصل به شرح زیر تدوین شده است :
فصل اول شامل طرح تحقیق می باشد در این فصل با طرح مسئله و تبیین آن و همچنین اهداف و ضرورت و اهمیت آن ، فرضیه های تحقیق مشخص شده است . در فصل دوم ویژگیهای طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی شهر بهاباد اشاره شده است . فصل سوم عوامل موثر در پیدایش و گسترش شهر بهاباد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .فصل چهارم بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهر ( در سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ ) پرداخته شده است . فصل پنجم نتایج رشد فیزیکی شهر و نتایج مثبت و منفی آن اشاره شده است و فصل ششم نتیجه گیری و آزمون فرضیات و راهکارها آمده است و در فصل هفتم منابع و ماخذ آمده است.


۱ نظریان ، علی اصغر ، جغرافیای شهری ایران ، انتشارات پیام نور ، ۱۳۸۵
۱-۱-بیان مسئله :
پدیده شهر نشینی که شامل رشد جمعیت شهر ها ، افزایش تعداد شهر های بزرگ و ظهور شهر های تازه می شود ، تحولاتی  را در ساختار فیزیکی ، اقتصادی و فرهنگی – اجتماعی آن ها به وجود آورده است . تردیدی نیست که با گرایش روز افزون شهر نشینی ، با توجه به مسائل فضائی ، تدارکات و چگونگی شکل گیری آن ها ، همچنین ارتباط با محیط اطراف و روستاها از اهمیت شایانی برخوردار است مهم ترین عامل ایجاد شهر را بایستی در مازاد تولید محصولات کشاورزی ، توسعه شبکه راهها و تمایل بشر به ایجاد یک زندگی دسته جمعی در کنار یکدیگر جست و جو کرد در میان مهم ترین عوامل پیدایش شهر ها ، بایستی توسعه شبکه راهها را عادی ترین و قدیمی ترین عامل دانست .
منشا ایجاد شهر ها را در عوامل عمده ای از قبیل توسعه مبادلات کالا ، پیشرفت تجاری و تمدن انسانی می توان شمرد . همچنین در ایجاد و توسعه شهر ها عامل طبیعی مانند وجود آب ،مساعدت زمین و خاک و امثال آن ها را باید مورد توجه قرار داد از دیدگاه دیگر وجود نقاط امن ، سر پناهها و مقابله مردم در مقابل حملات خارجی را بایستی از جمله عواملی دانست که به شهر ها نقش دفاعی داده و مردم را برای مقابله و دفع حملات دشمنان در کنار یکدیگر قرار داده است .
به نظر می رسد عوامل متعددی در شکل گیری و توسعه شهربهاباد نقش داشته است به طوری که فضای این شهر در طول پیدایش تاکنون بیانگر عوامل مختلفی چون قرار گیری در مسیر ارتباطی ، منابع آب زیر زمینی ، باغات فراوان ، توسعه اقتصادی – فرهنگی ، شبکه آب های سنتی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر توسعه فیزیکی بهاباد بوده است .
این تحقیق در راستای دستیابی به چگونگی رشد و توسعه فیزیکی شهر بهاباد و راهکارهای ساماندهی آن است . و تا کنون تحقیقات عمیق و گسترده ای در این  زمینه صورت نگرفته است .
۱-۲-تعاریف عملیاتی
توسعه : توسعه روندی است فراگیر در جهت افزایش توانایی های انسانی ، اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی ، اجتماعی ضمن آن که نیازهای پیوسته در پرتوهای ارزش های فرهنگی و بینش های پایداری جهان پالایش یابند.
توسعه فضایی : تغییرات در فاصله های  زمانی به لحاظ محیط طبیعی ،فعالیت های اقتصادی و کالبدی است .
توسعه فیزیکی : فرآیندی پویا و مداوم است که طی ان محدوده های فیزیکی و فضای کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابند .
توسعه شهری : بسیج امکانات بالقوه اجتماعی و اقتصادی و کالبدی برای بالا بردن کیفیت محیط زیست شهری و برقراری توازن در کیفیت و کمیت زندگی شهری  است .
برنامه ریزی شهری : عبارتست از تامین رفاه شهرنشینان از طریق محیطی بهتر ، مساعدتر ، سالمتر ، آسانتر ، موثرتر و دلپذیرتر ……….

دانلود پروژه بهاباد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد