کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید. (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف
دانلود پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

دانلود پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

فهرست مطالب :
فصل اول : کلیات طرح ۱
مقدمه ۲
۱-۱ بیان مسئله تحقیق ۳
۱-۲ اهداف تحقیق ۴
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۴
۱-۴ فرضیه تحقیق ۵
۱-۵ مدل تحقیق ۵
۱-۶ واژه‌های کلیدی و تعاریف عملیاتی متغیرها ۶
۱-۷ روش تحقیق ۶
۱-۸ قلمرو تحقیق ۷
۱-۹ جمع آوری اطلاعات ۷
۱-۱۰ محدودیتها و مشکلات تحقیق ۸
۱-۱۱ مراحل انجام تحقیق ۸
فصل دوم : مطالعات نظری ۱۰
۲-۱-۱ برنامه ریزی تولید ۱۱
۲-۱-۲ تعادل خط تولید ۱۱
۲-۱-۳ اطلاعاتی که برای تعادل خط تولید نیاز است ۱۲
۲-۱-۴ ذخیره موجودیهای میان فرآیند ۱۳
۲-۱-۵ تعادل خط تولید (‌مونتاژ) ۱۴
۲-۱-۶ تعیین تعداد بهینه ایستگاه‌های کاری ۱۴
۲-۱-۷ تقدم و تأخر عملیات ۱۵
۲-۲-۱ تئوری صف ۱۶
۲-۲- ۲ تاریخچه ۱۷
۲-۲-۳ برخی از کابردهای گوناگون تئوری صف ۱۷
۲-۲-۴ مشخصه‌های فرآیند صف بندی ۱۸
۲-۲-۴- ۱ الگوی ورود متقاضیان ۱۹
۲-۲-۴-۲ الگوی خدمت دهی ۲۰
۲-۲-۴-۳ تعداد خدمت دهندگان (‌کانالهای خدمت ) ۲۰
۲-۲-۴-۴ ظرفیت صف ( گنجایش سیستم ) ۲۱
۲-۲-۴-۵ جمعیت مشتریان بالقوه ۲۱
۲-۲-۴-۶ نظم سیستم ۲۱
۲-۲-۴-۷ مراحل خدمت ۲۲
۲-۲-۵ نحوه نمایش یک سیستم صف ۲۲
۲-۲-۶ معیارهای ارزیابی یک سیستم صف ۲۳
۲-۲-۷ فرایند تولد و مرگ ۲۴
۲-۲-۷-۱ مدل M/M/1 26
۲-۲-۷-۲ مدل M/M/C 26
۲-۲-۷-۳ مدل M/M/C/K 27
۲-۲-۷-۴ مدل M/M/C/C 27
۲-۲-۷-۵ مدل ۲۷
۲-۲-۷-۶ مدل M/M/C/K/M 27
۲-۲-۸ مدلهای مارکوفی صف ۲۸
۲-۲-۸-۱ مدل باورود گروهی M(x)/M/1 29
۲-۲-۸-۲ مدل با خدمت دهی گروهی ۲۹
۲-۲-۸-۳ مدلهای ارلنگ ۳۰
۲-۲-۸-۳-۱ مدلهای M/EK/1 30
۲-۲-۸-۳-۲ مدل EK/M1 30
۲-۲-۸-۴ مدل M/HE2/1 31
۲-۲-۸-۵ نظام اولویت ۳۱
۲-۲-۹-۱ شبکه‌های صف ۳۲
۲-۲-۹-۲ شبکه‌های جکسون ۳۳
۲-۲-۹-۲-۱ شبکه‌ صفهای سیکلی ۳۳
۲-۲-۹-۲-۲ سیستمهای سری صف ۳۴
۲-۲-۹-۲-۳ شبکه‌های باز جکسون ۳۵
۲-۳ مدلهای آماری سودمند ۳۵
۲-۳-۱ توزیع برنولی ۳۶
۲-۳-۲ توزیع دو جمله‌ای ۳۶
۲-۳-۳ توزیع دو جمله‌ای منفی ۳۶
۲-۳-۴ توزیع هندسی ۳۷
۲-۳-۵ توزیع چند جمله‌ای ۳۷
۲-۳-۶ توزیع پواسون ۳۷
۲-۳-۷ توزیع یکنواخت ۳۸
۲-۳-۸ توزیع نمایی ۳۸
۲-۳-۹ توزیع نرمال ۳۸
۲-۳-۱۰ توزیع گاما ۳۹
۲-۳-۱۱ توزیع بتا ۴۰
۲-۳-۱۲ توزیع لاجستیک ۴۰
۲-۳-۱۳ توزیع مثلثی ۴۱
۲-۳-۱۴ توزیع ارلنگ ۴۱
۲-۳-۱۵ توزیع ویبل
۲-۴ آزمونهای برازندگی ۴۳
۲-۴-۱ آزمون مربع کای ۴۳
۲-۴-۲ آزمون برازندگی کولموگروف – اسمیرنف ۴۴
۲-۵ تصمیم گیریهای چند معیاره ۴۵
۲-۵-۱ روش تاپسیس ۴۶
۲-۶-۱ تاریخچه شبیه سازی ۴۸
۲-۶-۲ مقدمه‌ای بر شبیه سازی ۴۸
۲-۶-۳ مزایا و معایب شبیه سازی ۴۹
۲-۶-۴ زمینه کاربرد ۵۰
۲-۶-۵ سیستمها و پیرامون سیستم ۵۱
۲-۶-۶ اجزای سیستم ۵۱
۲-۶-۷ سیستمهای گسسته و پیوسته ۵۲
۲-۶-۸ مدل سیستم ۵۳
۲-۶-۹ هنر مدلسازی ۵۳
۲-۶-۱۰ انواع مدلها ۵۴
۲-۶-۱۱ شبیه سازی سیستمهای گسسته – پیشامد ۵۵
۲-۶-۱۲ جاذبه‌های شبیه سازی به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل مسئله ۵۵
۲-۶-۱۳ گامهای اساسی در بررسی مبتنی بر شبیه سازی ۵۷
۲-۶-۱۴ نقل قولهای مشهور شبیه سازی ۶۱
۲-۷ تاریخچه شرکت شرق جامه ۶۲
۲-۸ پیشینه تحقیق ۶۴
۲-۸-۱ تخمین ماکزیمم طول صف با استفاده از شبیه سازی ۶۴
۲-۸-۲ مدلسازی و شبیه سازی فرآیند تولید کارخانه روغن نبانی گلناز کرمان ۶۴
۲-۸-۳ مدیریت صف در درمانگاه با استفاده از شبیه سازی ۶۵
۲-۸-۴ استفاده از شبیه سازی در رستوران ۶۵
۲-۸-۵ استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مشکلات چیدمان تجهیزات ۶۵
فصل سوم : مدل سازی تحقیق ۶۶
۳-۱ معرفی کارخانه ۶۷
۳-۱-۱ واحد برش ۶۷
۳-۱-۲ واحد دوخت ۶۷
۳-۱-۳ واحد شست ۶۸
۳-۲ نمونه‌گیری و توزیعهای نمونه‌گیری ۶۸
۳-۲-۱تعیین اندازه نمونه ۷۰
۳-۲-۲ تعیین توزیع حاکم بر هر یک از دستگاهها ۷۱
۳-۳ ایجاد ، آزمایش و تعیین اعتبار مدل ۷۱
۳-۳-۱ تعیین اعتبار مدل و تطبیق با سیستم واقعی ۷۳
۳-۳-۲ تعیین اعتبار تبدیلهای ورودی به خروجی مدل ۷۳
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق ۷۵
۴-۱ بررسی واحد برش ۷۶
۴-۱-۲-۱ تعیین چیدمان موجود در واحد دوخت ۷۷
۴-۱-۲-۲ آشنایی مختصر با ماشین آلات واحد دوزندگی ۸۰
۴-۱-۳ بررسی فرآیند تولید در واحد شست ۸۳
۴-۲-۱ شبیه سازی خط تولید ۸۴
۴-۲-۲ عناصرمورد استفاده در مدل ۸۵
۴-۲-۳ زمان سنجی ۸۶
۴-۲-۴واحد بازرسی ۸۹
۴-۲-۵ شرایط شروع شبیه سازی ۸۹
۴-۲-۶ تعیین اعتبار مدل ۸۹
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۲
۵-۱ انجام آزمایشها و ثبت نتایج ۹۳
۵-۲ انتخاب شاخصها ۹۳
۵-۲-۱ شاخص هزینه ۹۳
۵-۲-۲ شاخص تعداد تولید ۹۴
۵-۲-۳ شاخص ضریب بهره‌وری ۹۴
۵-۲-۴ شاخص متوسط زمان انتظار ۹۴
۵-۳ بررسی نتایج مدل واقعی و مدلهای اصلاحی بعدی ۹۵
۵-۳-۱ مدل شماره ۱( مدل واقعی ) ۹۵
۵-۳-۲ مدل شماره ۲ ۹۸
۵-۳-۳ مدل شماره ۳ ۹۹
۵-۳-۴ مدل شماره ۴ ۱۰۰
۵-۳-۵ مدل شماره ۵ ۱۰۱
۵-۳-۶ مدل شماره ۶ ۱۰۲
۵-۳-۷ مدل شماره ۷ ۱۰۳
۵-۳-۸ مدل شماره ۸ ۱۰۴
۵-۳-۹ مدل شماره ۹ ۱۰۵
۵-۴ تجزیه و تحلیل نتایج ۱۰۶
۵-۵ پیشنهادات ۱۱۵
۵-۶ تحقیقات آتی ۱۱۶
پیوست ۱۱۷
منابع فارسی ۱۷۰
منابع لاتین ۱۷۲

فهرست جداول :

۲-۱ جدول ۲۲
۴-۱ جدول ۷۷
۴-۲ جدول ۸۱
۴-۳ جدول ۸۸
۵-۱ جدول ۹۶
۵-۲ جدول ۹۷
۵-۳ جدول ۹۷
۵-۴ جدول ۹۸
۵-۵ جدول ۹۹
۵-۶ جدول ۱۰۰
۵-۷ جدول ۱۰۱
۵-۸ جدول ۱۰۲
۵-۹ جدول ۱۰۳
۵-۱۰ جدول ۱۰۴
۵-۱۱ جدول ۱۰۵
۵-۱۲ جدول ۱۰۷
۵-۱۳ جدول ۱۰۸
۵-۱۴ جدول ۱۰۹
۵-۱۵ جدول ۱۰۹
۵-۱۶ جدول ۱۰۹
۵-۱۷ جدول ۱۱۱

فهرست اشکال:

۱-۱ شکل ۵
۱-۲ شکل ۹
۲-۱ شکل ۱۹
۲-۲ شکل ۲۴
۲-۳ شکل ۳۳
۲-۴ شکل ۳۴
۲-۵ شکل ۶۰
۲-۶ شکل ۶۲
۴-۱ شکل ۷۷
۴-۲ شکل ۷۸
۴-۳ شکل ۷۹
۴-۴ شکل ۷۹
۴-۵ شکل ۸۰
۴-۶ شکل ۸۲
۴-۷ شکل ۸۴
۴-۸ شکل ۸۵

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است