هر انسانی مرتکب اشتباه می شود ؛اما فقط انسان های احمق اشتباه خود را تکرار می کنند.(سیسرون)
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف
دانلود پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

دانلود پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

چکیده  (‌شامل خلاصه ، اهداف ، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده ) :

 این تحقیق در یک کارخانه نساجی واقع در شهرک صنعتی یزد صورت پذیرفت . هدف از انجام این تحقیق کاهش هزینه‌ها ، افزایش میزان تولید ،‌کاهش زمان بیکاری اپراتورها و ماشینها و همچنین کم کردن موجودیهای میان فرآیند تولید بود . برای رسیدن به این اهداف از شبیه سازی استفاده گردید . مراحل انجام تحقیق به صورت خلاصه به این صورت می‌باشد . ابتدا چیدمان موجود در کارخانه شناسایی شد ، درمرحله بعد زمانسجی برای دستگاهها و اپراتورها صورت گرفت . با نرم افزار ، شبیه سازی مربوط به خط تولید انجام پذیرفت . با استفاده از آزمون مقایسه میانگینها اعتبار مدل تایید گردید و سپس مدل اجراء و نتایج شبیه سازی ثبت گردید . چهار شاخص برای مدل تعیین گردید . 1- هزینه 2- تعداد تولید 3- ضریب بهره‌وری 4- متوسط زمان انتظار . برای مدل ابتدایی این 4 شاخص معین شدند . سپس اصلاحات لازم بر روی مدل انجام گرفت و نتایج ثبت گردید . 9 بار این عمل تکرار شد . سپس این 9 مدل با استفاده از روش تاپسیس و با اوزانی که خبرگان به هر شاخص داده بودند رده‌بندی شدند .
Abstract
Improving the Layout of Shargh Jameh Factory’s Production Line
by Queuing System Simulation
 This research has been conducted in a textile factory in Yazd industrial zone. The motivation behind this work was to address the problems such as high cost, high waiting time, low production rate and low resource utilization observed during the production process.
 To evaluate and tackle the mentioned issues, in the first phase of this project the production line was modeled using queuing system theory. To this aim, first the existing layout of machineries was identified. Then, the operating time for both the operators and machineries were measured. The derived layout was then implemented in ED simulator. Finally, to verify the model, a comparison between simulation results and actual measurements were carried out using statistical test.
 In the next phase of this project and in order to analyze and improve the current performance, first the following four indexes were chosen by the experts in this field.
1- Cost 2- Number of Produced Items 3- Utilization Factor 4- Average Waiting Time.
These indexes were then measured using the simulated model derived in the phase of the project. Using an iterative approach and based on the measured index values obtained from previous model, the model was updated and modified for nine times. Each of these nine models were then ranked and sorted based on weights given to indexes by exports and using Topsis algorithem.
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات طرح 1
مقدمه 2
1-1 بیان مسئله تحقیق 4
1-2 اهداف تحقیق 5
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 5
1-4 فرضیه تحقیق 6
1-5 مدل تحقیق 7
1-6 واژه‌های کلیدی و تعاریف عملیاتی متغیرها 8
1-7 روش تحقیق 9
1-8 قلمرو تحقیق 10
1-9 جمع آوری اطلاعات 10
1-10 محدودیتها و مشکلات تحقیق 11
1-11 مراحل انجام تحقیق 12
فصل دوم : مطالعات نظری 14
2-1-1 برنامه ریزی تولید 15
2-1-2 تعادل خط تولید 15
2-1-3 اطلاعاتی که برای تعادل خط تولید نیاز است 17
2-1-4 ذخیره موجودیهای میان فرآیند 18
2-1-5 تعادل خط تولید (‌مونتاژ) 19
2-1-6 تعیین تعداد بهینه ایستگاه‌های کاری 20
2-1-7 تقدم و تأخر عملیات 21
2-2-1 تئوری صف 22
2-2- 2 تاریخچه 23
2-2-3 برخی از کابردهای گوناگون تئوری صف 24
2-2-4 مشخصه‌های فرآیند صف بندی 25
2-2-4- 1 الگوی ورود متقاضیان 26
2-2-4-2 الگوی خدمت دهی 27
2-2-4-3 تعداد خدمت دهندگان (‌کانالهای خدمت ) 27
2-2-4-4 ظرفیت صف ( گنجایش سیستم ) 28
2-2-4-5 جمعیت مشتریان بالقوه 28
2-2-4-6 نظم سیستم 28
2-2-4-7 مراحل خدمت 29
2-2-5 نحوه نمایش یک سیستم صف 29
2-2-6 معیارهای ارزیابی یک سیستم صف 30
2-2-7 فرایند تولد و مرگ 32
2-2-7-1 مدل M/M/1 34
2-2-7-2 مدل M/M/C 34
2-2-7-3 مدل M/M/C/K 35
2-2-7-4 مدل M/M/C/C 36
2-2-7-5 مدل   36
2-2-7-6 مدل M/M/C/K/M 36
2-2-8 مدلهای مارکوفی صف 36
2-2-8-1 مدل باورود گروهی M(x)/M/1 38
2-2-8-2 مدل با خدمت دهی گروهی 38
2-2-8-3 مدلهای ارلنگ 39
2-2-8-3-1 مدلهای M/EK/1 40
2-2-8-3-2 مدل EK/M1 40
2-2-8-4 مدل M/HE2/1 41
2-2-8-5 نظام اولویت 41
2-2-9-1 شبکه‌های صف 42
2-2-9-2 شبکه‌های جکسون 43
2-2-9-2-1 شبکه‌ صفهای سیکلی 43
2-2-9-2-2 سیستمهای سری صف 44
2-2-9-2-3 شبکه‌های باز جکسون 45
2-3 مدلهای آماری سودمند 46
2-3-1 توزیع برنولی 47
2-3-2 توزیع دو جمله‌ای 47
2-3-3 توزیع دو جمله‌ای منفی 47
2-3-4 توزیع هندسی 48
2-3-5 توزیع چند جمله‌ای 48
2-3-6 توزیع پواسون 49
2-3-7 توزیع یکنواخت 49
2-3-8 توزیع نمایی 50
2-3-9 توزیع نرمال 50
2-3-10 توزیع گاما 51
2-3-11 توزیع بتا 52
2-3-12 توزیع لاجستیک 53
2-3-13 توزیع مثلثی 53
2-3-14 توزیع ارلنگ 54
2-3-15 توزیع ویبل
2-4 آزمونهای برازندگی 55
2-4-1 آزمون مربع کای 55
2-4-2 آزمون برازندگی کولموگروف – اسمیرنف 57
2-5 تصمیم گیریهای چند معیاره 58
2-5-1 روش تاپسیس 59
2-6-1 تاریخچه شبیه سازی 61
2-6-2 مقدمه‌ای بر شبیه سازی 61
2-6-3 مزایا و معایب شبیه سازی 63
2-6-4 زمینه کاربرد 64
2-6-5 سیستمها و پیرامون سیستم 66
2-6-6 اجزای سیستم 66
2-6-7 سیستمهای گسسته و پیوسته 67
2-6-8 مدل سیستم 68
2-6-9 هنر مدلسازی 68
2-6-10 انواع مدلها 70
2-6-11 شبیه سازی سیستمهای گسسته – پیشامد 71
2-6-12 جاذبه‌های شبیه سازی به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل مسئله 71
2-6-13 گامهای اساسی در بررسی مبتنی بر شبیه سازی 74
2-6-14 نقل قولهای مشهور شبیه سازی 79
2-7 تاریخچه شرکت شرق جامه 81
2-8 پیشینه تحقیق 84
2-8-1 تخمین ماکزیمم طول صف با استفاده از شبیه سازی 84
2-8-2 مدلسازی و شبیه سازی فرآیند تولید کارخانه روغن نبانی گلناز کرمان 84
2-8-3 مدیریت صف در درمانگاه با استفاده از شبیه سازی 85
2-8-4 استفاده از شبیه سازی در رستوران 85
2-8-5 استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مشکلات چیدمان تجهیزات 85
فصل سوم : مدل سازی تحقیق 86
3-1 معرفی کارخانه 87
3-1-1 واحد برش 87
3-1-2 واحد دوخت 88
3-1-3 واحد شست 89
3-2 نمونه‌گیری و توزیعهای نمونه‌گیری 89
3-2-1تعیین اندازه نمونه 91
3-2-2 تعیین توزیع حاکم بر هر یک از دستگاهها 92
3-3 ایجاد ، آزمایش و تعیین اعتبار مدل 92
3-3-1 تعیین اعتبار مدل و تطبیق با سیستم واقعی 95
3-3-2 تعیین اعتبار تبدیلهای ورودی به خروجی مدل 95
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق 97
4-1 بررسی واحد برش 98
4-1-2-1 تعیین چیدمان موجود در واحد دوخت 99
4-1-2-2 آشنایی مختصر با ماشین آلات واحد دوزندگی 102
4-1-3 بررسی فرآیند تولید در واحد شست 105
4-2-1 شبیه سازی خط تولید 106
4-2-2 عناصرمورد استفاده در مدل 107
4-2-3 زمان سنجی 109
4-2-4واحد بازرسی 112
4-2-5 شرایط شروع شبیه سازی 112
4-2-6 تعیین اعتبار مدل 112
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 116
5-1 انجام آزمایشها و ثبت نتایج 117
5-2 انتخاب شاخصها 117
5-2-1 شاخص هزینه 118
5-2-2 شاخص تعداد تولید 118
5-2-3 شاخص ضریب بهره‌وری 119
5-2-4 شاخص متوسط زمان انتظار 119
5-3 بررسی نتایج مدل واقعی و مدلهای اصلاحی بعدی 121
5-3-1 مدل شماره 1( مدل واقعی ) 121
5-3-2 مدل شماره 2 124
5-3-3 مدل شماره 3 125
5-3-4 مدل شماره 4 126
5-3-5 مدل شماره 5 127
5-3-6 مدل شماره 6 128
5-3-7 مدل شماره 7 129
5-3-8 مدل شماره 8 130
5-3-9 مدل شماره 9 131
5-4 تجزیه و تحلیل نتایج 132
5-5 پیشنهادات 141
5-6 تحقیقات آتی 142
پیوست 143
منابع فارسی 196
منابع لاتین 198
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است