دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بيماري هاي ژنتيک و تغذيه

بيماري هاي ژنتيک و تغذيه
فهرست مطالب
تاريخچه1
مقدمه3
متخصص ژنتيك3
تشخيص پيش از موقع و پيشگيري5
درمان6
چند نمونه از درمان هاي ثمربخش6
پروژه ژنوم انساني11
اساس ژنتيك17
ژنتيك و ژنوميك18
اصول ژنتيك19
اسلوب وراثت و نفوذپذيري23
بيماري هاي كروموزومال27
بيماري در سطح ميتوكندريايي38
ژنتيك و تغذيه درماني39
تأثير ارتباط متقابل ژن و مواد مغذی بر روي فرآيندهاي متابوليكي40
تاثيرات و ارتباط متقابل بين ژن و مواد مغذي بر روي ظهور ژن43
پيچيدگي موجود در ارتباط ژنتيك و تغذيه 48
ژنتيك به عنوان يك تخصص پزشكي50
نظام ژنتيك انساني و پزشكي50
طبقه بندي اختلالات ژنتيكي51
نقايص تك ژني51
اختلالات كروموزومي51
توارث چند عاملي52
فصل 1: اساس كروموزومي وراثت53
اساس كروموزومي وراثت54
كروموزوم هاي انساني55
چرخه حياتي يك سلول سوماتيك56
ميتوزيس57
ميوزيس59
گامت سازي و باروري انسان61
تخمك سازي62
باروري62
رابطه طبي ميوزوميتوز62
فصل 2: ژنوم انسان63
ساختمان DNA
ساختمان و تشكيلات ژن65
اشكال ساختماني يك ژن انساني معمولي65
خانواده هاي ژن65
پايه هاي تظاهر ژني66
رونويسي66
ترجمه و رمز ژنتيكي67
روند پس از ترجمه67
ساختمان كروموزوم هاي انسان67
كروموزوم ميتوكندريايي68
فصل 3: الگوهاي توارثي تك ژني69
ترمينولوژي يا لغت شناسي70
اختلالات ژنتيكي با توارث كلاسيك مندلي72
سن شروع و ساير فاكتورهاي موثر بر الگوهاي شجره اي  72
ساير فاكتورهاي موثر بر الگوهاي شجره اي 73
هتروژنيتي ژنتيكي73
هتروژنيتي لوكوسي74
هتروژنيتي آللي74
توارث اتوزومال مغلوب75
فركانس بروز ژن و فركانس حامل75
هم خوني و ازدواج76
هم خوني76
اختلالات مغلوب نادر موارد جدا شده ژنتيكي 77
اختلالات تحت تأثير جنسيت79
آناليز جداسازي79
الگوهاي توارثي اتوزومال غالب79
مشخصات توارث اتوزومي غالب80
هموزيگوت هاي صفات اتوزومال غالب81
فنوتيپ هاي محدود به جنس در بيماري اتوزومي  82
توارث وابسته به X
توارث وابسته به X مغلوب83
مشخصات توارث وابسته به X مغلوب84
موزائيسم84
موزائيسم سوماتيك (غيرجنسي)85
توارث مادري موتاسيون هاي ميتوكندريايي 85
فصل 4: اساس ژنتيك سلولي باليني87
معرفي سيتوژنتيك88
شناسايي كروموزوم88
اختلالات كروموزومي89
اختلال در تعداد كروموزوم‌ها89
تري پلوئيد و تتراپلوئيد90
آناپلوئيد90
فصل 5: بيماري هاي ژنتيكي90
بيماري آلزايمر92
ژنتيك و سرطان93
زيست شناسي سرطان99
اساس ژنتيكي سرطان100
سرطان در خانواده100
سرطان و محيط101
تراتوژن ها101
سرطان ارثي پستان و تخمدان104
كانسر فيزيولوژي ارثي كلون110
بيماري سيستيك فيبروزيس113
بيماري هيپركلسترولمي خانوادگي118
ديابت شيرين وابسته به انسولين124
ديابت شيرين غيروابسته به انسولين130
سندرم مارفان134
سندرم ترنر143
ساختمان و عملكرد هموگلوبين148
هموگلوبين هاي انسان و ژنهاي آنها148
ناهنجاري هاي هموگلوبين در انسان149
هموگلوبين لپور150
انواع ديگر هموگلوبين150
كم خوني كولي151
كم خوني سلول داسي شكل154
ديگر ناهنجاري هاي ژنتيكي و نقص هاي زمان تولد   160
هموسيستئين يوريا160
سندرم داون160
افتادگي دريچه ميترال161
بيماري ويلسون161
صلبيه آبي161
سولفوسيتسين يوريا162
شكاف سقف دهان162
اسپينا بيفيدا162
فلج مغزي162
اطلاعات كلي در مورد ژنها، تغذيه و بيماري ها 164
طرح ژنوم محيطي164
نقش تغذيه از ديدگاه ژنتيك165
كمبود ويتامين ممكن است عامل ايجاد جهش ژن شود   168
ژنتيك و برنامه هاي رژيمي170
چگونه بيماري هاي ژنتيكي بر روي نيازهاي تغذيه اي تأثير مي گذارند172
تفاوت بين بي‌نظمي‌هاي محض ژنتيكي و بي‌نظمي‌هاي چند علتي172
گالاكتوزميا175
هيپرفنيل آلانينمي178
تغيير ژنتيك و تغذيه در رابطه با بيماري هاي قلبي و عروقي184
چگونگي تأثير رژيم غذايي بر روي فرآيندهاي فيزيولوژيكي بدن185
وزن بدن و ژنتيك186
تاريخچه:
آشنايي با اصول دانش ژنتيك ( زادشناسي )، مورد نياز و علاقة همه افراد است، زيرا همة كساني كه فرزنداني يا مشكل وراثتي بالقوه اي در خانواده دارند و يا آناني كه با تلاش پيگير و هيجان انگيز ترسيم نقشة تمام 000/60 تا 000/70 ژن انسان ( طرح تحقيقاتي ترسيم نقشة كامل ژني انسان) دلبستگي دارند و بالاخره همة مردم، به اين آشنايي نياز و علاقه دارند.بچه ها به پدر و مادرشان شباهت دارند و خويشاوندان اين شباهت را مي يابند و با جـملاتـي مانند : بينـي او مثل بيني پـدربزرگش نوك بالاست » در اين باره اظـهار نظـر مي كنند.بيش از 4000 صفت ارثي وجود دارد كه جايگاه كرموزومي بيش از 1000 مورد آنها شناخته شده است. حدود چهار درصد نوزادان دچار يك نقص مادرزادي جدي هستند، واژة مادرزادي، علت ابتلا به نقص را بيان نمي كند و تنها به معني وجود نقص در هنگام تولد است. حداقل يك چهارم اين نـقايص بر اثر مجموع تأثيرات ژن هاي متعدد به اضافه يك يا چند عامل محيطي ( چند عاملي) به وجود مي آيد، ولي تقريباً علت نيمي از نقايص مادرزادي ناشناخته باقي مانده است. تقريباً از هر 166 نوزاد، يك نوزاد مبتلا به يك ناهنجاري كروموزومي مانند نشانگان داون است و حدود 2 تا 3 درصد مبتلايان، دچار اختلالاتي هستند كه عامل يك تك ژن غيرطبيعي است احتمالاً 20 درصد از بيماران بستري در بيمارستان هاي كودكان، مشكلي دارند كه تا حدي ژنتيكي است بعد ازتصادفات رانندگي و سرطان، ناهنجاريهاي مادرزادي سومين عامل شايع مرگ و مير در سنين 1 تا 14 سالگي هستند و بيش از 20 درصد مرگ و ميرهاي نوزادان، بر اثر نقايص مادرزادي است. بنابراين، اختلالات ژنتيكي، درد و رنج عظيمي را به بشر تحميل كرده است.مردم غالباً مي گويند كه ” سرطان درخانواده ما شايع است ” يا ” افراد خانواده ما همگي بر اثر حملات قلبي مي ميرند” از آنجا كه بيماري قلبي و سرطان، دو علت مرگ و مير در ايالات متحدة آمريكاست، پرسش واقعي اين است كه آيا خطر بروز اين دو بيماري در خانواده هاي معيني، بيش از خطر بروز در همة خانواده هاست يا اين  گونه نيست ؟
مقدمه
متخصص ژنتيك:
متخصص ژنتيك پزشكي فردي است كه در مكانيزم هاي وراثتي، تشخيص و درمان اختلالات ژنتيكي تخصص دارد. ژنتيك پزشكي، مثل ديگر تخصص هاي پزشكي، نظير جراحي يا مامايي و زنان، پس از دانشكده پزشكي، يك دوره آموزشي خاص هم دارد. بسياري از متخصصان ژنتيك پزشكي، در يكي از رشته هاي پزشكي مانند اطفال، داخلي يا مامايي و پزشكي زنان تخصص دارند و فوق تخصص آنان ژنتيك پزشكي است. هيئت ژنتيك پزشكي آمريكا (ABMG) با برگزاري امتحان در چند زمينه، يعني ژنتيك باليني، ژنتيك ياخته اي باليني، ژنتيك زيست شناسي باليني، ژنتيك مولكولي، به پزشكان و متخصصان داراي درجة دكتراي غيرپزشكي (p.h.D)، گواهي نامه اعطا مي كند. ژنتيك باليني به تشخيص و درمان بيماران، ژنتيكياخته اي (سيتوژنيك ) به تشخيص آزمايشگاهي نابهنجاري هاي كروموزومي و ژنتيك زيست شيميايي به تشخيص آزمايشگاهي و درمان اختلالات آنزيمي و اختلالات شيميايي ناشي از آنها مي پردازد. مشاورة ژنتيك هم،‌در گذشته مورد تأييد ABMG قرار مي گرفت و هم اكنون،‌هيئت جديد اعطاي گواهي نامه،‌به نام هيئت مشاورة ژنتيك آمريكا (ABGC) وظيفة اعطاي گواهي نامه را به مشاوران ژنتيك بر عهده گرفته است. بيشترين متخصصان ژنتيك پزشكي و مشاوران ژنتيك، با مراكز بزرگ پزشكي يا آزمايشگاه هاي مرجع براي آزمايشهاي ژنتيكي همكاري دارند.
چه انتظاري مي توان داشت؟ 
كار متخصصان ژنتيك پزشكي مشابه كار پزشكان عمومي است: ابتدا اطلاعات كسب مي كنند و سپس با استفاده از اين اطلاعات به كار تشخيص مي پردازند و سرانجام اقدامات عملي را به فرد يا افرادي كه مشاوره شده اند ارائه مي دهند. در برخي موارد،‌شجره نامة خانوادگي، مهمترين بخش كسب اطلاعات است. بنابراين،‌فردي كه براي مشاوره به متخصص ژنتيك مراجعه ميكند لازم است تا آنجا كه امكان دارد اطلاعات خانوادگي خود را براي تهيه شجره نامه در اختيار متخصص قرار دهد. اغلب، استفاده از اطلاعات يكي از اعضاي مسن خانواده، مناسب ترين روش كسب اطلاعات است. رسم شجره نامه، همان گونه كه قبلاً گفته شد، معمولاً كاري ساده و در عين حال بسيار سودمند است. بيشتر اوقات،‌متخصص ژنتيك مي تواند با يك نگاه اجمالي،‌شجره نامه اي را كه سردستي رسم شده تفسير كند…………………


دانلود پروژه بيماري هاي ژنتيک و تغذيه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد