دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي

تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي
فهرست مطالب
تقدير و تشكر…………………………..
تقديم…………………………………
چكيده…………………………………
پيشگفتار………………………………
فصل اول:………………………………
مقدمه…………………………………
موضوع…………………………………
اهداف تحقيق (كلي و جزئي)………………..
بيان مساله…………………………….
ضرورت و اهميت تحقيق…………………….
تعريف واژه‌ها و اصطلاحات………………….
فرضيه‌ها……………………………….
فصل دوم: (ادبيات تحقيق)…………………
پيشينة نظري، تاريخچة و مفهوم تكنولوژي آموزشي
تاريخچة تكنولوژي آموزشي از آغاز تاكنون……
اولين مرحله: استفاده از وسايل آموزشي……..
دومين مرحله: پيدايش نگرش سيستمي و كاربرد آن در زمينة تعليم
و تربيت……………………………….
تكنولوژي آموزشي از بعد ديگر……………..
مباحث محتوايي تكنولوژي آموزشي……………
سومين مرحله: شكل‌گيري مفهوم تكنولوژي آموزشي..
روابط تكنولوژي با سايرعلوم………………
تأثير روانشناسي رفتاري برموضوعات محتوايي تكنولوژي آموزشي
تأثير روانشناسي برموضوعات محتوايي تكنولوژي آموزشي  
مسائل و مشكلات تكنولوژي ‎آموزشي درجهان سوم….
تكنولوژي آموزشي درايران…………………
تعاريف و مفاهيم مربوط به تكنولوژي آموزشي….
تكنولوژي چيست؟…………………………
تعريف تكنولوژي آموزشي…………………..
سيستم يادگيري و تدريس…………………..
نظام آموزشي……………………………
سيستم آموزشي…………………………..
اهميت نظرية سيستم‌ها…………………….
انتخاب راهبرد آموزشي……………………
سازماندهي فراگيران در گروه………………
تأثير فضا و زمان آموزش………………….
دلايل استفاده از مواد و وسايل آموزشي…………
اصول انتخاب رسانه‌هاي مناسب آموزشي………..
پيشگامان تكنولوژي آموزشي………………..
فوايد تكنولوژي آموزشي…………………..
تكنولوژي و مشكل تأمين انرژي……………..
روش كلي استفاده از مواد و وسايل………….
پيشينة تحقيق و نمونه‌هايي از تحقيقات انجام شده در ايران
نتيجه‌گيري و تحليل از پيشينه تحقيق………..
فصل سوم:………………………………
روش تحقيق جامعة آماري…………………..
نمونة‌ آماري……………………………
ابزار اندازه‌گيري……………………….
روشهاي جمع‌آوري اطلاعات و شيوة نمره‌گذاري……
روش تجزيه و تحليل آماري…………………
انواع متغيرها………………………….
متغير وابسته…………………………..
متغير مستقل……………………………
فصل چهارم: ……………………………
مقدمه…………………………………
جداول و نمودارها……………………….
تجزيه و تحليل نتايج كلي تحقيق……………
فصل پنجم:……………………………..
خلاصه بررسي وضعيت فرضيه‌ها………………..
تحليل نتايج حاصل از فرضيه‌ها……………..
پيشنهادات……………………………..
مشكلات و محدوديتهها……………………..
فصل ششم:………………………………
فهرست منابع……………………………
منابع…………………………………
فصل هفتم:……………………………..
پيوست ………………………………..
نمونه‌اي از پرسشنامه…………………….
جداول فراواني با درصد…………………..
يادآوري……………………………….
پيشگفتار:
تجارب قبلي ، بينايي ، ادراك، و طرز فكرها، شكل گيري رفتارهاي ما را تشكيل مي دهند در دنيايي كه هر روز پيچيده تر مي شود شاگردان مدرسه نيازمندند كه بيشتر و بهتر دربارة محيط خود بياموزند و چون امكان آموختن از طريق تجربه در همه موارد وجود ندارد. لذا نحوة تدريس اين پديده ها بسيار پيچيده  مي گردد . هدف اين است كه شاگرد بتواند تا حد امكان  پديده هاي علمي را توسط تجارب به دست آورد.
در زمينة تجربة پيامبر اكرم ( ص) مي فرمايد :« التجربه فوق العلم» تجربه بالاتر از دانش است.
به همين دليل بايستي امكانات زيادتر در اختيار شاگرد قرار گيرد تا تجارب زيادتري كسب كند.
تجارب مختلف وگوناگون نشان داده است كه استفاده از رسانه ها در جريان وميزان يادگيري شاگردان مؤثر است و از طرف ديگر ازطول زمان لازم براي آموزش مي كاهد.
شناخت رسانه ها و چگونگي كاربرد هر يك از آنها و هم چنين آشنايي  با روشهاي تدريس بهترين عوامل موفقيت در حسن استفاده و بهره گيري درست از انواع رسانه‌‌هاست به اميد آنكه روزي فرارسد كه همه مربيان و معلمان با بهره‌گيري تكنيك ها و وسايل جديد آموزشي گام مؤثر در جهت آموزش و پرورش دانش آموزان خود بردارند.  فصل اول
مقدمه:
دستگاه تعليم و تربيت نه تنها در ايران ، بلكه در ساير ممالك جهان وظيفة سنگيني رابر عهده دارد. سرمايه گذاري براي تربيت نيروي انساني كارآمد كه در بخش هاي مختلف جامعه مشغول به كار خواهند شد. دورة ابتدايي كه به عنوان زير بناي نيروي كار جامعه به شمار مي رود بايد از آموزش صحيح ومناسبي برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوي نيازهاي رو به گسترش جامعه باشد.

فرمت : WORD  | صفحات:78

——————————————————————–

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد