دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي

 تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي

فهرست مطالب

مقدمه     1
فصل اول: كليات آنزيم ها
1-1- آنزيمها    3
1-2- نامگذاري آنزيمها    5
1-3- اثر PH بر فعاليت آنزيم    5
1-4- اثر دما بر واكنشهاي آنزيمي    6
1-5- بازدارندگي فعاليت آنزيم    6
1-6- خواص برجسته آنزيمها    9
1-7- ويژگي آنزيمها براي سوبسترا    9
1-8- آنزيمهاي سلولاز    10
1-9- كاربرد آنزيمها در صنعت نساجي    12
1-10- كاتيوني كردن    17
1-11- رنگرزي    18
1-12- كهنه نما كردن    19
1-13- ساير كاربردها    20
1-14-  اثر آنزيم بر كاهش وزن و استحكام    21
1-15-  اثر زمان و غلظت آنزيم در فرآيند    21
1-16- اثر PH در تكميل آنزيمي پنبه    21
1-17- اثر دما در تكميل آنزيمي پنبه    22
1-18- مكانيسم فعاليت تخريبي سلولاز    25
1-19- روشها    28
1-20- بيوپوبليشينگ    29
1-21- خاتمه فرآيند    31

فصل دوم: مقالات مربوط به عمليات آنزيم زني و بررسي جذب رنگ
2- 1- هیدرولیز الیاف پنبه ای توسط سلولاز    34
2-2- هیدرولیز مجدد بافت پنبه ای هیدرولیز شده با ا فزایش سلولاز جدید     35
2-3- تغییرات ظرفیت جذب سلولاز پس از هیدرولیز مجدد    36
2-4- تغییرات خواص  ساختاری الیاف پنبه ای از راه آنالیز دستگاهی SEM و AFM و X-rag و FT-IR در خلال هیدرولیز توسط آنزیم    37
2-5- تعیین شدت های مربوط به پیوند هیدروژنی توسط FT-IR     38
2-6- تعیین تغییرات ملکولی توسط XRD     38
2-7- هیدرولیز الیاف پنبه ای با سلولاز خام در طولانی مدت    39
2-8-هیدرولیز دوباره الیاف پنبه ای با سلولاز خام تازه    42
2-9- کاهش ظرفیت جذب سلولاز در خلال هیدرولیز    42
2-10- تأثیر کریستالی شدن سلولز روی میزان هیدرولیز    44
2-11- تغییرات ماوراء ساختاری مشاهده شده توسط AFM     47
2-12- تغییرات ساختاری الیاف پنبه ای آشکار شده با FI-IR اسپکتروسکوپی    51
2-13- افزایش شدت های مربوط به شبکه پیوند هیدروژنی    52
2-14- تغییرات باندهای مادن قرمز در نواحی /Cm 800-1400     53
2-15- بررسي تغييرات در پنبه آنزيم زده اعم از جذب رنگ و مرفولوژي پنبه    54
2-16- كارهاي آزمايشي    57
2-17- روش آنزيم زني    58
2-18- روش رنگرزي    59
2-19- اندازه گيري توسط اشعه ايكس    59
2-20- اندازه گيري طيف نسبي مادن قرمز     61
2-21- اندازه گيري طيف نسبي رامان    61
2-22- مشاهدات مربوط به ميكروسكوپ الكتروني    61
2-23- جذب رنگ ليف پنبه اي مرسريزه عمل شده با سلولاز    64
2-24- تغيير حالت درجه كريستالي الياف عمل شده توسط سلولاز و جذب رنگ    66
2-25- ميكروسكوپ الكتروني    70
2-26- قابليت رنگرزي الياف سلولزتوسط رنگهاي راكتيو كه قبلاً تحت عمل آنزيم سلولاز قرار گرفته    75
2-27- روش رنگرزي    79
2-28- اندازه گيري توسط اشعه ايكس    80
2-29- اندازه گيري طيف IR     85
2-30- رنگرزي الياف عمل شده توسط سلولاز    87
2-31- ليف رنگ شده كه توسط سلولاز عمل شده است    88
فصل سوم: آزمایش ها و محاسبات
3-1-مقدمه    92
3-2- کارهای آزمایشی    92
3-3- گراف های رنگرزی    94
3-4- بررسي تغييرات در ساختار سلولز به وسيله SEM     123

فصل چهارم: اطلاعات تكميلي
4-1- مشخصات فنی پارچه     145
4-3- مشخصات رنگ هاي مورد آزمايش    146
4-4- گزارش بررسی نمونه های ارسالی پارچه پنبه ای آنزیم زده با  SEM     150
4-5- توضيح مختصر روش آماري تاگوچي    154
نتايج    170
منابع و مآخذ    171

  فهرست اشكال

فصل اول: كليات آنزيم ها
شكل 1-1- شكسته شدن پيوند1،4-  – گلوكزيدي توسط آنزيم سلولاز    26
فصل دوم: مقالات مربوط به عمليات آنزيم زني و بررسي جذب رنگ
شكل 2-1 هیدرولیز طولانی مدت الیاف پنبه ای توسط سلولاز A قندهای احیاء شونده B – تغییرات فعالیت های سلولاز – C- عمل مختلف برای CBH    41
شکل2-2 مقایسه کاهش وزن به درصد الیاف پنبه ای بعد از 6 ،12 ، 18 روز هیرولیز    42
شكل 2-3 تغییرات ظرفیت جذب بعد از هیدرولیز –  تغییر ظرفیت جذب سلولاز روی الیاف پنبه بدون پروسس عدمجذب -B- تغییر ظرفیت جذب خاصه الیاف در سدیم استات بافر در دمای 40 درجه وزمان 10 دقیقه    44
شكل 2-4 تغییرات مورفولوژی الیاف پنبه ای توسطSEM الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای 6 روز D الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای 12 روز     46
شكل 2-5 تغییرات مورنولوژی الیاف پنبه ای توسطAFM الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای 6 روز D الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای 12 روز    49
شكل 2-6     54
شكل 2-7 كاهش وزن در اثر عمل سلولاز در برابر زمان عمل براي الياف مرسريزه شده و فرآوري نشده رانشان مي دهد    58
شكل 2-8 XRD الياف پنبه اي مرسريزه شده عمل شده – پلان هاي Iو II نشان دهنده سلولز I و سلولز II مي باشد    60
شكل 2-9 جذب 3 رنگ راكتيو ميل تركيبي Congo Red د ربراب كاهش وزن در اثر عمل سلولاز روي فيبر عمل نشده    62
شكل2-10 جذب دو رنگ راكتيو وميل تركيبي Congo Red درمقابل افت وزن در اثر عمل سلولاز روي ليف مرسريزه شده    65
شكل 2-11 حالت كريستالي الياف پنبه اي مرسريزه شده و عمل شده در برابر افت وزن    68
شكل 2-12 الگوهاي XRD ليف پنبه اي عمل نشده وعمل شده باسلولاز براي درصد كاهش وزن نمونه باصفر درصد افت وزن ماده اوليه است براي عمل با سلولاز حرفهاي I وII  پلان ها نشان دهنده سلولز I وII مي باشد    69
شكل 2-13 الگوهاي XRD ليف پنبه مرسريزه و عمل شده با سلولاز براي درصد افت وزن نمونه با صفر درصد كاهش وزن در ماده اوليه براي عمل با سلولاز است.II,I پلان ها نشان دهنده سلولاز II,I مي باشد    69
شكل 2-14 SEM (a) ميگروگرافهاي ليف پنبه عمل نشده(2) درشت نمايي بالاتر از (1) (b)SEM ميكروگرافهاي ليف پنبه عمل نشده با افت وزن 4/9 درصد كه با سلولاز فرآوري شده بود (2) درشت نمايي بالاتراز (1) (c) ميكروليف عمل نشده با افت وزن 3/17 درصد عمل شده با سلولاز    73
شكل 2-15 SEM ميكرو گراف هاي (a) ليف پنبه  مرسريزه (b) ليف پنبه مرسريزه با افت وزن 1/6 درصد عمل شده با سلولاز و (c) ليف پنبه مرسريزه شده با افت وزن 25 درصد عمل شده با سلولاز (d) ليف پنبه اي مرسريزه شده با افت وزن 1/37 درصد عمل شده با سلولاز [(2) بزرگنمايي بيشتر از (1)] .    82
شكل 2-16 حالت تبلور Xc حاصله از اشعه x در برابر كاهش وزن به علت عمل سلولاز را براي الياف پلي نوزيك و كوپرا نشان مي دهد.    83
شكل 2-17 اندكس تبلور Ic بدست آمده توسط روش IR را دربرابر كاهش وزن بعلت فرآوري توسط سلولاز را براي ليف هاي كوپرا وپلي نوزيك نشان مي دهد.    84
شكل 2-18 نمودار عرضي كامل شدت نيمه ماكزيمم يك بازتاب اشعهX  2/1β را در برابر كاهش وزن در اثر عمل با سلولاز را براي الياف پلي نوزيك و كوپرا نشان مي دهد.    84
شكل 2-19 نمودار جذب رنگ تا مرحله اشباع را در برابر كاهش وزن در اثر عمل با سلولاز براي ليف نشان مي دهد.    85
شكل 2-20 نمودار جذب رنگ تا مرحله اشباع در برابر كاهش وزن بعلت عمل توسط سلولاز را نشان مي دهد ميل تركيبي Congo Red نيز درج شده است.    86
شكل 2-21 افت وزن بعلت عمل سلولاز در برابر جذب رنگ ليف پنبه اي يا پنبه    88
فصل سوم : آزمایش ها و محاسبات
شکل 3-1 تصاوير SEM بر روي پارچه خام    124
شکل 3-2 تصاوير SEM بر روي پارچه آنزيم خورده 2%    127
شکل 3-3 تصاوير SEM بر روي پارچه آنزيم خورده 6%    130
شکل 3-4 تصاوير SEM بر روي پارچه آنزيم خورده 10%    133
فصل چهارم: اطلاعات تكميلي
شكل 4-1 دستگاه SEM    157 

فهرست جداول

 فصل اول: كليات آنزيم ها
جدول 1-1- PH محلول بافر اسيد استيك واستات سديم     22
جدول 1-2 سنگ شويي    28
جدول 1-3 پدبچ    30
فصل دوم: مقالات مربوط به عمليات آنزيم زني و بررسي جذب رنگ
جدول2-1 تعیین پارامتر ساختاری لیف پنبه  (لیفA )در حلال هیدرولیزبا آنزیم    44
جدول 2-2  آنالیز سطحی تصاویر هیدرولیز آنزیمی الیاف پنبه ای    47
جدول 2-3     52
جدول 2-4 ساختمان رنگها    78
فصل سوم : آزمایش ها و محاسبات
جدول 3-1 روش آماري تاگوچي    93
جدول 3-2 مواد مورد استفاده در رنگرزی با رنگ مستقیم    94
جدول 3-3 مواد مورد استفاده در رنگرزی با رنگ راکتیو    95
جدول 3-4 کلیه محاسبات انجام شده بر روی پارچه پنبه ای     96
جدول3-5 درصد كاهش وزن در اثر آنزيم زني    119
جدول3-6 درصد استحكام باقي مانده نسبت به آنزيم    120
جدول3-7 درصد رمق كشي براي رنگ راكتيو    121
جدول3-8 درصد رمق كشي براي رنگ  مستقيم    122
فصل چهارم: اطلاعات تكميلي
جدول 4- 1 كاليبراسيون رنگ راكتيو    152
جدول 4-2 كاليبراسيون رنگ مستقيم    154

دانلود پروژه تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد