خانه » پروژه » مقالات نساجی » دانلود پروژه تأثیر عملیات آنزیم ها برروی پرزهای سطحی پارچه پنبه‌ای
دانلود پروژه تأثیر عملیات آنزیم ها برروی پرزهای سطحی پارچه پنبه‌ای

دانلود پروژه تأثیر عملیات آنزیم ها برروی پرزهای سطحی پارچه پنبه‌ای

 تأثیر عملیات آنزیم ها برروی پرزهای سطحی پارچه پنبه‌ای

فهرست مطالب

مقدمه     ۱
فصل اول: کلیات آنزیم ها
۱-۱- آنزیمها    ۳
۱-۲- نامگذاری آنزیمها    ۵
۱-۳- اثر PH بر فعالیت آنزیم    ۵
۱-۴- اثر دما بر واکنشهای آنزیمی    ۶
۱-۵- بازدارندگی فعالیت آنزیم    ۶
۱-۶- خواص برجسته آنزیمها    ۹
۱-۷- ویژگی آنزیمها برای سوبسترا    ۹
۱-۸- آنزیمهای سلولاز    ۱۰
۱-۹- کاربرد آنزیمها در صنعت نساجی    ۱۲
۱-۱۰- کاتیونی کردن    ۱۷
۱-۱۱- رنگرزی    ۱۸
۱-۱۲- کهنه نما کردن    ۱۹
۱-۱۳- سایر کاربردها    ۲۰
۱-۱۴-  اثر آنزیم بر کاهش وزن و استحکام    ۲۱
۱-۱۵-  اثر زمان و غلظت آنزیم در فرآیند    ۲۱
۱-۱۶- اثر PH در تکمیل آنزیمی پنبه    ۲۱
۱-۱۷- اثر دما در تکمیل آنزیمی پنبه    ۲۲
۱-۱۸- مکانیسم فعالیت تخریبی سلولاز    ۲۵
۱-۱۹- روشها    ۲۸
۱-۲۰- بیوپوبلیشینگ    ۲۹
۱-۲۱- خاتمه فرآیند    ۳۱

فصل دوم: مقالات مربوط به عملیات آنزیم زنی و بررسی جذب رنگ
۲- ۱- هیدرولیز الیاف پنبه ای توسط سلولاز    ۳۴
۲-۲- هیدرولیز مجدد بافت پنبه ای هیدرولیز شده با ا فزایش سلولاز جدید     ۳۵
۲-۳- تغییرات ظرفیت جذب سلولاز پس از هیدرولیز مجدد    ۳۶
۲-۴- تغییرات خواص  ساختاری الیاف پنبه ای از راه آنالیز دستگاهی SEM و AFM و X-rag و FT-IR در خلال هیدرولیز توسط آنزیم    ۳۷
۲-۵- تعیین شدت های مربوط به پیوند هیدروژنی توسط FT-IR     ۳۸
۲-۶- تعیین تغییرات ملکولی توسط XRD     ۳۸
۲-۷- هیدرولیز الیاف پنبه ای با سلولاز خام در طولانی مدت    ۳۹
۲-۸-هیدرولیز دوباره الیاف پنبه ای با سلولاز خام تازه    ۴۲
۲-۹- کاهش ظرفیت جذب سلولاز در خلال هیدرولیز    ۴۲
۲-۱۰- تأثیر کریستالی شدن سلولز روی میزان هیدرولیز    ۴۴
۲-۱۱- تغییرات ماوراء ساختاری مشاهده شده توسط AFM     ۴۷
۲-۱۲- تغییرات ساختاری الیاف پنبه ای آشکار شده با FI-IR اسپکتروسکوپی    ۵۱
۲-۱۳- افزایش شدت های مربوط به شبکه پیوند هیدروژنی    ۵۲
۲-۱۴- تغییرات باندهای مادن قرمز در نواحی /Cm 800-1400     ۵۳
۲-۱۵- بررسی تغییرات در پنبه آنزیم زده اعم از جذب رنگ و مرفولوژی پنبه    ۵۴
۲-۱۶- کارهای آزمایشی    ۵۷
۲-۱۷- روش آنزیم زنی    ۵۸
۲-۱۸- روش رنگرزی    ۵۹
۲-۱۹- اندازه گیری توسط اشعه ایکس    ۵۹
۲-۲۰- اندازه گیری طیف نسبی مادن قرمز     ۶۱
۲-۲۱- اندازه گیری طیف نسبی رامان    ۶۱
۲-۲۲- مشاهدات مربوط به میکروسکوپ الکترونی    ۶۱
۲-۲۳- جذب رنگ لیف پنبه ای مرسریزه عمل شده با سلولاز    ۶۴
۲-۲۴- تغییر حالت درجه کریستالی الیاف عمل شده توسط سلولاز و جذب رنگ    ۶۶
۲-۲۵- میکروسکوپ الکترونی    ۷۰
۲-۲۶- قابلیت رنگرزی الیاف سلولزتوسط رنگهای راکتیو که قبلاً تحت عمل آنزیم سلولاز قرار گرفته    ۷۵
۲-۲۷- روش رنگرزی    ۷۹
۲-۲۸- اندازه گیری توسط اشعه ایکس    ۸۰
۲-۲۹- اندازه گیری طیف IR     ۸۵
۲-۳۰- رنگرزی الیاف عمل شده توسط سلولاز    ۸۷
۲-۳۱- لیف رنگ شده که توسط سلولاز عمل شده است    ۸۸
فصل سوم: آزمایش ها و محاسبات
۳-۱-مقدمه    ۹۲
۳-۲- کارهای آزمایشی    ۹۲
۳-۳- گراف های رنگرزی    ۹۴
۳-۴- بررسی تغییرات در ساختار سلولز به وسیله SEM     ۱۲۳

فصل چهارم: اطلاعات تکمیلی
۴-۱- مشخصات فنی پارچه     ۱۴۵
۴-۳- مشخصات رنگ های مورد آزمایش    ۱۴۶
۴-۴- گزارش بررسی نمونه های ارسالی پارچه پنبه ای آنزیم زده با  SEM     ۱۵۰
۴-۵- توضیح مختصر روش آماری تاگوچی    ۱۵۴
نتایج    ۱۷۰
منابع و مآخذ    ۱۷۱

  فهرست اشکال

فصل اول: کلیات آنزیم ها
شکل ۱-۱- شکسته شدن پیوند۱،۴-  – گلوکزیدی توسط آنزیم سلولاز    ۲۶
فصل دوم: مقالات مربوط به عملیات آنزیم زنی و بررسی جذب رنگ
شکل ۲-۱ هیدرولیز طولانی مدت الیاف پنبه ای توسط سلولاز A قندهای احیاء شونده B – تغییرات فعالیت های سلولاز – C- عمل مختلف برای CBH    ۴۱
شکل۲-۲ مقایسه کاهش وزن به درصد الیاف پنبه ای بعد از ۶ ،۱۲ ، ۱۸ روز هیرولیز    ۴۲
شکل ۲-۳ تغییرات ظرفیت جذب بعد از هیدرولیز –  تغییر ظرفیت جذب سلولاز روی الیاف پنبه بدون پروسس عدمجذب -B- تغییر ظرفیت جذب خاصه الیاف در سدیم استات بافر در دمای ۴۰ درجه وزمان ۱۰ دقیقه    ۴۴
شکل ۲-۴ تغییرات مورفولوژی الیاف پنبه ای توسطSEM الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای ۶ روز D الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای ۱۲ روز     ۴۶
شکل ۲-۵ تغییرات مورنولوژی الیاف پنبه ای توسطAFM الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای ۶ روز D الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای ۱۲ روز    ۴۹
شکل ۲-۶     ۵۴
شکل ۲-۷ کاهش وزن در اثر عمل سلولاز در برابر زمان عمل برای الیاف مرسریزه شده و فرآوری نشده رانشان می دهد    ۵۸
شکل ۲-۸ XRD الیاف پنبه ای مرسریزه شده عمل شده – پلان های Iو II نشان دهنده سلولز I و سلولز II می باشد    ۶۰
شکل ۲-۹ جذب ۳ رنگ راکتیو میل ترکیبی Congo Red د ربراب کاهش وزن در اثر عمل سلولاز روی فیبر عمل نشده    ۶۲
شکل۲-۱۰ جذب دو رنگ راکتیو ومیل ترکیبی Congo Red درمقابل افت وزن در اثر عمل سلولاز روی لیف مرسریزه شده    ۶۵
شکل ۲-۱۱ حالت کریستالی الیاف پنبه ای مرسریزه شده و عمل شده در برابر افت وزن    ۶۸
شکل ۲-۱۲ الگوهای XRD لیف پنبه ای عمل نشده وعمل شده باسلولاز برای درصد کاهش وزن نمونه باصفر درصد افت وزن ماده اولیه است برای عمل با سلولاز حرفهای I وII  پلان ها نشان دهنده سلولز I وII می باشد    ۶۹
شکل ۲-۱۳ الگوهای XRD لیف پنبه مرسریزه و عمل شده با سلولاز برای درصد افت وزن نمونه با صفر درصد کاهش وزن در ماده اولیه برای عمل با سلولاز است.II,I پلان ها نشان دهنده سلولاز II,I می باشد    ۶۹
شکل ۲-۱۴ SEM (a) میگروگرافهای لیف پنبه عمل نشده(۲) درشت نمایی بالاتر از (۱) (b)SEM میکروگرافهای لیف پنبه عمل نشده با افت وزن ۴/۹ درصد که با سلولاز فرآوری شده بود (۲) درشت نمایی بالاتراز (۱) (c) میکرولیف عمل نشده با افت وزن ۳/۱۷ درصد عمل شده با سلولاز    ۷۳
شکل ۲-۱۵ SEM میکرو گراف های (a) لیف پنبه  مرسریزه (b) لیف پنبه مرسریزه با افت وزن ۱/۶ درصد عمل شده با سلولاز و (c) لیف پنبه مرسریزه شده با افت وزن ۲۵ درصد عمل شده با سلولاز (d) لیف پنبه ای مرسریزه شده با افت وزن ۱/۳۷ درصد عمل شده با سلولاز [(۲) بزرگنمایی بیشتر از (۱)] .    ۸۲
شکل ۲-۱۶ حالت تبلور Xc حاصله از اشعه x در برابر کاهش وزن به علت عمل سلولاز را برای الیاف پلی نوزیک و کوپرا نشان می دهد.    ۸۳
شکل ۲-۱۷ اندکس تبلور Ic بدست آمده توسط روش IR را دربرابر کاهش وزن بعلت فرآوری توسط سلولاز را برای لیف های کوپرا وپلی نوزیک نشان می دهد.    ۸۴
شکل ۲-۱۸ نمودار عرضی کامل شدت نیمه ماکزیمم یک بازتاب اشعهX  ۲/۱β را در برابر کاهش وزن در اثر عمل با سلولاز را برای الیاف پلی نوزیک و کوپرا نشان می دهد.    ۸۴
شکل ۲-۱۹ نمودار جذب رنگ تا مرحله اشباع را در برابر کاهش وزن در اثر عمل با سلولاز برای لیف نشان می دهد.    ۸۵
شکل ۲-۲۰ نمودار جذب رنگ تا مرحله اشباع در برابر کاهش وزن بعلت عمل توسط سلولاز را نشان می دهد میل ترکیبی Congo Red نیز درج شده است.    ۸۶
شکل ۲-۲۱ افت وزن بعلت عمل سلولاز در برابر جذب رنگ لیف پنبه ای یا پنبه    ۸۸
فصل سوم : آزمایش ها و محاسبات
شکل ۳-۱ تصاویر SEM بر روی پارچه خام    ۱۲۴
شکل ۳-۲ تصاویر SEM بر روی پارچه آنزیم خورده ۲%    ۱۲۷
شکل ۳-۳ تصاویر SEM بر روی پارچه آنزیم خورده ۶%    ۱۳۰
شکل ۳-۴ تصاویر SEM بر روی پارچه آنزیم خورده ۱۰%    ۱۳۳
فصل چهارم: اطلاعات تکمیلی
شکل ۴-۱ دستگاه SEM    ۱۵۷ 

فهرست جداول

 فصل اول: کلیات آنزیم ها
جدول ۱-۱- PH محلول بافر اسید استیک واستات سدیم     ۲۲
جدول ۱-۲ سنگ شویی    ۲۸
جدول ۱-۳ پدبچ    ۳۰
فصل دوم: مقالات مربوط به عملیات آنزیم زنی و بررسی جذب رنگ
جدول۲-۱ تعیین پارامتر ساختاری لیف پنبه  (لیفA )در حلال هیدرولیزبا آنزیم    ۴۴
جدول ۲-۲  آنالیز سطحی تصاویر هیدرولیز آنزیمی الیاف پنبه ای    ۴۷
جدول ۲-۳     ۵۲
جدول ۲-۴ ساختمان رنگها    ۷۸
فصل سوم : آزمایش ها و محاسبات
جدول ۳-۱ روش آماری تاگوچی    ۹۳
جدول ۳-۲ مواد مورد استفاده در رنگرزی با رنگ مستقیم    ۹۴
جدول ۳-۳ مواد مورد استفاده در رنگرزی با رنگ راکتیو    ۹۵
جدول ۳-۴ کلیه محاسبات انجام شده بر روی پارچه پنبه ای     ۹۶
جدول۳-۵ درصد کاهش وزن در اثر آنزیم زنی    ۱۱۹
جدول۳-۶ درصد استحکام باقی مانده نسبت به آنزیم    ۱۲۰
جدول۳-۷ درصد رمق کشی برای رنگ راکتیو    ۱۲۱
جدول۳-۸ درصد رمق کشی برای رنگ  مستقیم    ۱۲۲
فصل چهارم: اطلاعات تکمیلی
جدول ۴- ۱ کالیبراسیون رنگ راکتیو    ۱۵۲
جدول ۴-۲ کالیبراسیون رنگ مستقیم    ۱۵۴

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است