کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری
پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری

پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

فهرست مطالب

چکیده 1
نمودار 12 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم     82
نمودار 13 وضعیت اشتغال افراد مجرم     83
نمودار 14 وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم     84
نمودار 15 میزان درآمد افراد مجرم 85
نمودار 16 میزان درآمد افراد غیر مجرم     86
نمودار 17 وضعیت تحصیلات مجرمین     87
نمودار 18 وضعیت تحصیلات غیر مجرم     88
نمودار 19 نوع جرم ارتکابی 89
نمودار 20 محل ارتکاب جرم 90
مقدمه 2
طرح مسأله     2
سابقۀ پژوهش     4
تعریف واژگان     6
فرضیه های پژوهش    12
روش تحقیق     14
سازمان دهی تحقیق   15
فصل اول   پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران   17
1- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی به ایران 19
1- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، قبل از انقلاب اسلامی      20
2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، بعد از انقلاب اسلامی      21
2- 1 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران 26
3- 1 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران 27
4- 1 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران   29
1- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی29
2- 4- 1 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 30
5- 1 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه 31
1- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967    31
2- 5- 1 قوانین و مقررات داخلی ایران   32
3- 5- 1 اصل ممنوعیت اعاده، و وظایف دولت ایران 33
4- 5- 1 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران    35
5- 5- 1 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران      36
6- 1 مهاجرت و بزهکاری   38
7- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی 39
1- 7- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی 40
2- 7- 1 از لحاظ علوم اقتصادی     42
3- 7- 1 از دید علوم سیاسی و امنیتی   43
4- 7- 1 پیامد های مهاجرت و علم حقوق   46
5- 7- 1 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی      52
8- 1 تأثیر مهاجرت در بزهکاری 55
1- 8- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم 57
2- 8- 1 تأثیر مهاجرت از لحاظ کمیّت جرایم   60
9- 1 بزهکاری اطفال و نوجوانان 63
10- 1 موجبات بزهکاری زنان افاغنه64
فصل دوم   تحقیق پیمایشی ، فرضیات و یافته ها   67
1- 2 روش تحقیق68
1- 1- 2 فرضیات تحقیق 70
2- 1- 2 یافته ها   70
2- 2 توصیف یک متغیری   70
1- 2- 2 علل مهاجرت مجرمین افغانی   71
2- 2- 2 علل مهاجرت افراد غیر مجرم   72
3- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور ) 73
4- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین 74
5- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان 75
6- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان 76
7- 2- 2 محل سکنای والدین افراد مجرم   77
8- 2- 2 محل سکنای والدین افراد غیر مجرم   78
9- 2- 2 سن افراد مجرم 79
10- 2- 2 سن افراد غیر مجرم     80
11- 2- 2 وضعیت تأهل افراد مجرم     81
12- 2- 2 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم   82
13- 2- 2 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی 83
14- 2- 2 وضعیت اشتغال گروه غیر مجرم   84
15- 2- 2 میزان درآمد ماهانه مجرمین   85
16- 2- 2 میزان درآمد افراد غیر مجرم تبعۀ افغانی 86
17- 2- 2 تحصیلات افراد مجرم     87
18- 2- 2 تحصیلات افاغنه غیر مجرم   88
19- 2- 2 نوع جرم ارتکابی 89
20- 2- 2 محل ارتکاب جرم 90
3- 2 تحلیل دو متغیری   91
1- 3- 2 فرضیۀ اول 91
2- 3- 2 فرضیۀ دوم   91
3- 3- 2 فرضیۀ سوم 92
4- 3- 2 فرضیۀ چهارم 92
5- 3- 2 فرضیۀ پنجم 93
4- 2 پیش گیری از بزهکاری 95
5-2 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی     99
6-2 نتیجه گیری     99
7-2 پیشنهاد ها   102
1- 7- 2 نام پناهنده و مهاجر ، به جای آواره 103
2- 7- 2 ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان 103
3- 7- 2 طرد نمودن اجباری، نه 105
منابع109
الف) منابع داخلی   110
ب) منابع خارجی و یا ترجمه شده     111
ج) جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی      112
ضمایم115

فهرست اشکال
عنوان   صفحه
الف ) فهرست جدول ها
جدول 1 آمار زندانیان به لحاظ جرایم قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر66
جدول 2 آماز مجرمین به لحاظ سایر جرایم     66
جدول 3 علت مهاجرت مجرمین 71
جدول 4 علت مهاجرت افراد غیر مجرم     72
جدول 5 موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم    73
جدول 6 وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم     74
جدول 7 محل سکونت افراد مجرم 75
جدول 8 محل سکونت افراد غیر مجرم     76
جدول 9 محل سکونت والدین افراد مجرم     77
جدول 10 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم   78
جدول 11 سن افراد مجرم تبعۀ افغان 79
جدول 12 سن افراد غیر مجرم 80
جدول 13 وضعیت تأهل افراد مجرم 81
جدول 14 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم     82
جدول 15 وضعیت اشتغال افراد مجرم     83
جدول 16 وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم     84
جدول 17 میزان درآمد افراد مجرم 85
جدول 18 میزان درآمد افراد غیر مجرم     86
جدول 19 وضعیت تحصیلات مجرمین     87
جدول 20 وضعیت تحصیلات غیر مجرم     88
جدول 21 نوع جرم ارتکابی 89
جدول 22 محل ارتکاب جرم 90
جدول 23 وضعیت مهاجرت و پناهندگی قانونی و غیر قانونی 91
جدول 24 وضعیت درآمد مجرمین و غیر مجرمین   92
جدول 25 تحصیلات مجرمین و غیر مجرمین     92
جدول 26 علت مهاجرت افراد مجرم و غیر مجرم   93
جدول 27 وضعیت اشتغال مجرمین و غیر مجرمین   93
ب ) فهرست نمودار ها
نمودار 1 علت مهاجرت مجرمین 71
نمودار 2 علت مهاجرت افراد غیر مجرم     72 نمودار 3 موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم   73
نمودار 4 وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم     74
نمودار 5 محل سکونت افراد مجرم 75
نمودار 6 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم   76
نمودار 7 محل سکونت والدین افراد مجرم     77
نمودار 8 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم   78
نمودار 9 سن افراد مجرم تبعۀ افغان 79
نمودار 10 سن افراد غیر مجرم 80
نمودار 11 وضعیت تأهل افراد مجرم     81………………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 120

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است