کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
خانه » پروژه » حقوق و علوم سیاسی » دانلود پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد
دانلود پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

دانلود پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات 2
1- 1 طرح مسأله 2
1- 2 سابقۀ پژوهش 4
1- 3 تعریف واژگان 5
1- 4 مفروض های این پژوهش 11
1- 5 روش تحقیق 13
1- 6 سازمان دهی تحقیق 14
فصل دوم پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران 15
2- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی 16
2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران ، قبل از انقلاب اسلامی
2- 1- 2 علل ورود افاغنه به ایران ، بعد از انقلاب اسلامی
2- 2 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران 21
2- 3 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران 23
2- 4 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران 24
2- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی
2- 4- 2 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 25
2- 5 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه 25
2- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 26
2- 5- 2 قوانین و مقررات داخلی ایران 27
2- 5- 3 اصل ممنوعیت اعاده ، و وظایف دولت ایران 27
2- 5- 4 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران 29
2- 6 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران 30
فصل سوم مهاجرت و بزه کاری 33
3- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی : 33
3- 1- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی 35
3- 1- 2 از لحاظ علوم اقتصادی 36
3- 1- 3 از دید علوم سیاسی و امنیتی 37
3- 1- 4 پیامد های مهاجرت و علم حقوق 39
3- 1- 5 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی 40
3- 2 رابطۀ مهاجرت و بزه کاری 46
3- 2- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم 48
3- 2- 2 تأثیر مهاجرت در بروز کمیّت جرایم 50
3- 3 موجبات بزه کاری اطفال ، محصلین ، نوجوانان و جوانان افغانی 53
3- 4 موجبات بزه کاری زنان افاغنه 54
فصل چهارم روش تحقیق ، فرضیات و یافته ها 57
4- 1 روش تحقیق و نمونه گیری 57
4- 1- 1 فرضیات تحقیق
4- 1- 2 یافته ها 59
4- 2 توصیف یک متغیری 59
4- 2- 1 سن افراد مجرم 60
4- 2- 2 سن افراد غیر مجرم 61
4- 2- 3 وضعیت تأهل افراد مجرم 62
4- 2- 4 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 63
4- 2- 5 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی 64
4- 2- 6 وضعیت اشتغال غیر مجرمین 65
4- 2- 7 تحصیلات افراد مجرم 66
4- 2- 8 تحصیلات افراد غیر مجرم 67
4- 2- 9 نوع جرم ارتکابی 68
4- 2- 10 محل ارتکاب جرم 69
4- 2- 11 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور ) 70
4- 2- 12 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین 71
4- 2- 13 علت مهاجرت مجرمین افغانی 72
4- 2- 14 علت مهاجرت افراد غیر مجرم 73
4- 2- 15 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان 74
4- 2- 16 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان 75
4- 2- 17 محل سکونت والدین افراد مجرم 76
4- 2- 18 محا سکونت والدین افراد غیر مجرم 77
4- 2- 19 میزان درآمد مجرمین افغانی 78
4- 2- 20 میزان درآمد افراد غیر مجرم افغانی 79
4- 3 تحلیل دو متغیری 80
4- 3- 1 فرضیۀ اول 80
4- 3- 2 فرضیۀ دوم 80
4- 3- 3 فرضیۀ سوم 81
4- 3- 4 فرضیۀ چهارم 81
4- 3- 5 فرضیۀ پنجم 81
فصل پنجم پیش گیری و تقلیل مهاجرت و بزه کاری اتباع افغانی در مشهد 84
5- 1 نام آواره ، به جای پناهنده و مهاجر 84
5- 2 ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان 84
5- 3 طرد نمودن اجباری ، نه 86
5- 4 پیش گیری از بزه کاری 88
5-5 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی 90
منابع
1- منابع داخلی 92
2- منابع خارجی و یا ترجمه شده 93
3- جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی 94
فهرست جدول ها 97
فهرست نمودار ها 98
ضمایم
پرسش نامه ها
نامه معرفی به ادارات و سازمان ها

فهرست جدول ها:
جدول 1 آمار زندانیان به لحاظ جرایم قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر
جدول 2 آماز مجرمین به لحاظ سایر جرایم
جدول 3 سن افراد مجرم تبعۀ افغان
جدول 4 سن افراد غیر مجرم
جدول 5 وضعیت تأهل افراد مجرم
جدول 6 وضعیت افراد غیر مجرم
جدول 7 وضعیت اشتغال افراد مجرم
جدول 8 وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم
جدول 9 وضعیت تحصیلات مجرمین
جدول 10 وضعیت تحصیلات غیر مجرم
جدول 11 نوع جرم ارتکابی
جدول 12 محل ارتکاب جرم
جدول 13 موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم
جدول 14 وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم
جدول 15 علت مهاجرت مجرمین
جدول 16 علت مهاجرت افراد غیر مجرم
جدول 17 محل سکونت افراد مجرم
جدول 18 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم
جدول 19 محل سکونت والدین افراد مجرم
جدول 20 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم
جدول 21 میزان درآمد افراد مجرم
جدول 22 میزان درآمد افراد غیر مجرم
جدول 23 وضعیت مهاجرت و پناهندگی قانونی و غیر قانونی
جدول 24 وضعیت درآمد مجرمین و غیر مجرمین
جدول 25 تحصیلات مجرمین و غیر مجرمین
جدول 26 علت مهاجرت افراد مجرم و غیر مجرم
جدول 27 وضعیت اشتغال مجرمین و غیر مجرمین

فهرست نمودار ها:
نمودار 1 سن افراد مجرم تبعۀ افغان
نمودار 2 سن افراد غیر مجرم
نمودار 3 وضعیت تأهل افراد مجرم
نمودار 4 وضعیت افراد غیر مجرم
نمودار 5 وضعیت اشتغال افراد مجرم
نمودار 6 وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم
نمودار 7 وضعیت تحصیلات مجرمین
نمودار 8 وضعیت تحصیلات غیر مجرم
نمودار 9 نوع جرم ارتکابی
نمودار 10 محل ارتکاب جرم
نمودار 11 موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم
نمودار 12 وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم
نمودار 13 علت مهاجرت مجرمین
نمودار 14 علت مهاجرت افراد غیر مجرم
نمودار 15 محل سکونت افراد مجرم
نمودار 16 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم
نمودار 17 محل سکونت والدین افراد مجرم
نمودار 18 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم
نمودار 19 میزان درآمد افراد مجرم
نمودار 20 میزان درآمد افراد غیر مجرم

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است