دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تاثیرساخت قدرت برتشدید ناسیونالیسم قومی

تاثیرساخت قدرت برتشدید ناسیونالیسم قومی

فهرست

مقدمه
بهره نخست:مفاهیم
فصل اول: قومیت و قوم گرائی
-سیری در نظریه پردازی در باره ناسیو نالیسم قومی
– پیشینه گرایان
– ابزارگرایان
– مفهوم قومیت
– فرق بین مفهوم قومیت و ملیت
– اقلیتهای قومی
– عوامل پیوند درونی اقوام
– زبان
– نژاد
– سرزمین
– مذهب
-عوامل تاثیر گزار بر سیاسی شدن قومیتها
فصل دوم:ساخت قدرت
– نظام متمرکز
– نظام  فدرال
–  نظام  دینی
– نظام پوپولیستی

بهره دوم : بررسی قومیت در ایران
فصل اول: بررسی کلی قومیت و قومیت گرایی در ایرن
– علل گوناگون اقوام
-قومیت یا قبیله گرایی در تاریخ ایران
 – علل سیاسی شدن گروه های قومی
فصل دوم: بررسی گروه های قومی در ایران
– قوم کرد:
  – محدوده جغرافیایی
  – خاستگاه نژادی
  – ویژگیهای فرهنگی
– مذهبی
– زبانی
– رابطه با مرکز
  – قوم ترک
  – محدوده جغرافیایی
  – خاستگاه نژادی
  – ویژگیهای فرهنگی
– مذهبی
– زبانی
– رابطه با مرکز
– قوم بلوچ
– محدوده جغرافیایی
– ویژگیهای فرهنگی
– مذهبی
– زبانی
-عوامل دوری و نزدیکی از ساخت قدرت
– قوم ترکمن
– محدوده جغرافیایی
– خاستگاه نژادی
– ویژگیهای فرهنگی
– مذهبی
– زبانی
– رابطه با مرکز

  بهره سوم: تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی
فصل اول : روند ساخت قدرت در جمهوری اسلامی
– ویژگیهای ساخت قدرت  در سالهای 1357 تا 1368
– ویژگیهای ساخت قدرت در مابین سالهای 1368  تا 1376
– ویژگیهای ساخت قدرت در دوره اصلاحات
فصل دوم: بررسی گروه های قومی در دوران جمهوری اسلامی
-کردستان
-خواستهای مردم کرد
– برخورد های غیر خشونت آمیز
– برخورد های خشونت آمیز
– شمای کلی
– آذربایجان
– خواسته های سیاسی
– زمینه های درگیری
– درگیر ی و آشوب ها
– بلوچستان
-مقاومت بلوچها مقابل انقلاب
– گروه های درگیر و خواسته های آنان
– علل درگیریها
– ترکمن صحرا
– زمینه تارخی درگیری با مرکز
– خواسته ها سیاسی
– درگیری های صورت گرفته
-نتیجه گیری
کتابنامه
1. آبراهاميان،يرواند(1381)،ايران بين دو انقلاب . کاظم فيروزمند و ديگران .تهران:  مرکز.
2.  احمدي،حميد(1386)، قوميت وقوم گرائي در ايران .تهران:ني.
3. احمدي،حميد(1383)،هويت،مليت،قوميت.تهران:توسعه علوم انساني.
4.  اسميت،انتوني(1383)،ناسيوناليسم. منصور انصاري.تهران:مطالعات ملي.
5. بابائي،غلامرضا علي(1384)،فرهنگ سياسي ارش.تهران :اشيان.
6.   بابائي،غلامرضا علي.بهمن آقائي(1365)،فرهنگ علوم سياسي.تهران:ويس.
7. برتون،رولان(1384)،قوم شناسي سياسي .ترجمه ناصر فکوهي.تهران:ني.
8. بشيريه،حسين(1384)،جامعه شناسي سياسي .تهران:ني.
9.  بشيريه،حسين(1385)د يباچه ائي بر جامعه شناسي سياسي ايران(دوره جمهوري اسلامي).تهران:نگاه معاصر.
10. بيگدلي،محمدرضا(1383)،ترکمنهاي ايران.تهران:پاسارگاد.
11. جلائي پور،حميد رضا(1381)جامعه شناسي جنبشهاي اجتماعي.تهران:طرح نو.
12. جلائي پور،حميد رضا.(1372) کردستان و علل تداوم آن پس از انقلاب اسلامي.تهران:وزارت خارجه.
13. .حافظ نيا،محمدرضا(1380)،جغرافياي سياسي ايران.تهران:سمت.
14. حشمت زاده،محمد باقر( 1379)،ايران ونفت.تهران: مرکز.
15. .حقيقت صادق(1381)توزيع قدرت در انديشه سياسي.تهران:هستي نما.
16. داودي،علي اصغر(1381)،علل و پيامد هاي فعال شدن شکاف قومي و زباني پس از انقلاب.مشهد:بي جا.
17. ربيعي،علي(1380)،تحولات ارزشي.تهران:فرهنگ و انديشه.
18. سيسک،تموتي دي(1379)،تقسيم قدرت و ميانجيگري قومي. مجتبي عطارزاده .تهران : مطالعات راهبردي.
19. شهبازي،محبوب(1380)،تقدير مردم سالاري ايراني.تهران:روزنه.
20. شجاعي زند عليرضا(1383)،تکاپوهاي ديني.تهران:بازشناسي اسلام و ايران.تهران:بي جا.
21. شهرام نيا،سيد امير مسعود .(1380)،جهاني شدن و دمکراسي در ايران.تهران:ني.
22. طاهري،ابولقاسم(1378)،حکومتهاي محلي و عدم تمرکز.تهران:قومس.
23. عالم،عبدالرحمن(1381)،بنيادهاي علم سياست .تهران:ني.
24. .فيرحي، داود(1376)،قدرت، دانش، مشروعيت در اسلام.تهران:ني.
25. . فيرحي، داود(1382)،نظام سياسي دولت در اسلام.تهران:سمت.
26. .کدي،نيکي آر(1383)،نتايج انقلاب ايران. مهدي حقيقت خواه.تهران:ققنوس.
27.  گودرزي،حسين و ديگران(1384)،جامعه شناسي هويت در ايران.تهران :مطالعات ملي.
28. مجيد،محمدي.(1378)جامعه مدني ايران.تهران:مرکز.
29. مقصودي،مجتبي(1380)،تحولات قومي در ايران «علل وزمينه ها».تهران:مطالعات ملي.
30. .مير موسوي(1382)،اسلام،سنت،دولت مدرن.تهران:ني.
31.  هانتينگتون،ساموئل و يرواند واينر(1379)،درک توسعه سياسي.تهران:مطالعات راهبردي.
32. يورد شاهيان ،اسماعيل(1380)،تبارشناسي قومي وحيات ملي.تهران:فروزان.

مقاله ها
1. احمدي،حميد و ديگران(1378)،همبستگي ملي و وفاق اجتماعي.مطالعات ملي .شماره1پائيز .
2. خاتون،نرجس(1378)،نگاهي به سرزمين و فرهنگ مردم بلوچستان.مطالعات ملي.شماره1 پائيز .
3. رضايي،احمد.(1380)،پراکندگي اقوام در استان مازندران و گلستان.مطالعات ملي.تابستان.
4. زند مقدم،محمود(1381)،نگاهي به برخي تشکلهاي اقتصادي-اجتماعي بلوچستان. مطالعات ملي . شماره11 بهار .
5. سلطاني،سيما(1383)،اشتراکات فرهنگي تاريخي بلوچها با ساير ايرانيان . مطالعات ملي. شماره 10تابستان.
6. مقصودي ،مجتبي(1378)،ناهمگوني و يکپارچگي سياسي اجتماعي. مطالعات ملي.شماره1پائيز .
7. ملازهي،پير محمد(1380)تحولات سياسي استراتژيک در بلوچستان.مطالعات ملي.تابستان.

دانلود پروژه تاثیرساخت قدرت برتشدید ناسیونالیسم قومی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد