آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند .
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه تاثیرساخت قدرت برتشدید ناسیونالیسم قومی
دانلود پروژه تاثیرساخت قدرت برتشدید ناسیونالیسم قومی

دانلود پروژه تاثیرساخت قدرت برتشدید ناسیونالیسم قومی

تاثیرساخت قدرت برتشدید ناسیونالیسم قومی

فهرست

مقدمه
بهره نخست:مفاهیم
فصل اول: قومیت و قوم گرائی
-سیری در نظریه پردازی در باره ناسیو نالیسم قومی
– پیشینه گرایان
– ابزارگرایان
– مفهوم قومیت
– فرق بین مفهوم قومیت و ملیت
– اقلیتهای قومی
– عوامل پیوند درونی اقوام
– زبان
– نژاد
– سرزمین
– مذهب
-عوامل تاثیر گزار بر سیاسی شدن قومیتها
فصل دوم:ساخت قدرت
– نظام متمرکز
– نظام  فدرال
–  نظام  دینی
– نظام پوپولیستی

بهره دوم : بررسی قومیت در ایران
فصل اول: بررسی کلی قومیت و قومیت گرایی در ایرن
– علل گوناگون اقوام
-قومیت یا قبیله گرایی در تاریخ ایران
 – علل سیاسی شدن گروه های قومی
فصل دوم: بررسی گروه های قومی در ایران
– قوم کرد:
  – محدوده جغرافیایی
  – خاستگاه نژادی
  – ویژگیهای فرهنگی
– مذهبی
– زبانی
– رابطه با مرکز
  – قوم ترک
  – محدوده جغرافیایی
  – خاستگاه نژادی
  – ویژگیهای فرهنگی
– مذهبی
– زبانی
– رابطه با مرکز
– قوم بلوچ
– محدوده جغرافیایی
– ویژگیهای فرهنگی
– مذهبی
– زبانی
-عوامل دوری و نزدیکی از ساخت قدرت
– قوم ترکمن
– محدوده جغرافیایی
– خاستگاه نژادی
– ویژگیهای فرهنگی
– مذهبی
– زبانی
– رابطه با مرکز

  بهره سوم: تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی
فصل اول : روند ساخت قدرت در جمهوری اسلامی
– ویژگیهای ساخت قدرت  در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸
– ویژگیهای ساخت قدرت در مابین سالهای ۱۳۶۸  تا ۱۳۷۶
– ویژگیهای ساخت قدرت در دوره اصلاحات
فصل دوم: بررسی گروه های قومی در دوران جمهوری اسلامی
-کردستان
-خواستهای مردم کرد
– برخورد های غیر خشونت آمیز
– برخورد های خشونت آمیز
– شمای کلی
– آذربایجان
– خواسته های سیاسی
– زمینه های درگیری
– درگیر ی و آشوب ها
– بلوچستان
-مقاومت بلوچها مقابل انقلاب
– گروه های درگیر و خواسته های آنان
– علل درگیریها
– ترکمن صحرا
– زمینه تارخی درگیری با مرکز
– خواسته ها سیاسی
– درگیری های صورت گرفته
-نتیجه گیری
کتابنامه
۱٫ آبراهامیان،یرواند(۱۳۸۱)،ایران بین دو انقلاب . کاظم فیروزمند و دیگران .تهران:  مرکز.
۲٫  احمدی،حمید(۱۳۸۶)، قومیت وقوم گرائی در ایران .تهران:نی.
۳٫ احمدی،حمید(۱۳۸۳)،هویت،ملیت،قومیت.تهران:توسعه علوم انسانی.
۴٫  اسمیت،انتونی(۱۳۸۳)،ناسیونالیسم. منصور انصاری.تهران:مطالعات ملی.
۵٫ بابائی،غلامرضا علی(۱۳۸۴)،فرهنگ سیاسی ارش.تهران :اشیان.
۶٫   بابائی،غلامرضا علی.بهمن آقائی(۱۳۶۵)،فرهنگ علوم سیاسی.تهران:ویس.
۷٫ برتون،رولان(۱۳۸۴)،قوم شناسی سیاسی .ترجمه ناصر فکوهی.تهران:نی.
۸٫ بشیریه،حسین(۱۳۸۴)،جامعه شناسی سیاسی .تهران:نی.
۹٫  بشیریه،حسین(۱۳۸۵)د یباچه ائی بر جامعه شناسی سیاسی ایران(دوره جمهوری اسلامی).تهران:نگاه معاصر.
۱۰٫ بیگدلی،محمدرضا(۱۳۸۳)،ترکمنهای ایران.تهران:پاسارگاد.
۱۱٫ جلائی پور،حمید رضا(۱۳۸۱)جامعه شناسی جنبشهای اجتماعی.تهران:طرح نو.
۱۲٫ جلائی پور،حمید رضا.(۱۳۷۲) کردستان و علل تداوم آن پس از انقلاب اسلامی.تهران:وزارت خارجه.
۱۳٫ .حافظ نیا،محمدرضا(۱۳۸۰)،جغرافیای سیاسی ایران.تهران:سمت.
۱۴٫ حشمت زاده،محمد باقر( ۱۳۷۹)،ایران ونفت.تهران: مرکز.
۱۵٫ .حقیقت صادق(۱۳۸۱)توزیع قدرت در اندیشه سیاسی.تهران:هستی نما.
۱۶٫ داودی،علی اصغر(۱۳۸۱)،علل و پیامد های فعال شدن شکاف قومی و زبانی پس از انقلاب.مشهد:بی جا.
۱۷٫ ربیعی،علی(۱۳۸۰)،تحولات ارزشی.تهران:فرهنگ و اندیشه.
۱۸٫ سیسک،تموتی دی(۱۳۷۹)،تقسیم قدرت و میانجیگری قومی. مجتبی عطارزاده .تهران : مطالعات راهبردی.
۱۹٫ شهبازی،محبوب(۱۳۸۰)،تقدیر مردم سالاری ایرانی.تهران:روزنه.
۲۰٫ شجاعی زند علیرضا(۱۳۸۳)،تکاپوهای دینی.تهران:بازشناسی اسلام و ایران.تهران:بی جا.
۲۱٫ شهرام نیا،سید امیر مسعود .(۱۳۸۰)،جهانی شدن و دمکراسی در ایران.تهران:نی.
۲۲٫ طاهری،ابولقاسم(۱۳۷۸)،حکومتهای محلی و عدم تمرکز.تهران:قومس.
۲۳٫ عالم،عبدالرحمن(۱۳۸۱)،بنیادهای علم سیاست .تهران:نی.
۲۴٫ .فیرحی، داود(۱۳۷۶)،قدرت، دانش، مشروعیت در اسلام.تهران:نی.
۲۵٫ . فیرحی، داود(۱۳۸۲)،نظام سیاسی دولت در اسلام.تهران:سمت.
۲۶٫ .کدی،نیکی آر(۱۳۸۳)،نتایج انقلاب ایران. مهدی حقیقت خواه.تهران:ققنوس.
۲۷٫  گودرزی،حسین و دیگران(۱۳۸۴)،جامعه شناسی هویت در ایران.تهران :مطالعات ملی.
۲۸٫ مجید،محمدی.(۱۳۷۸)جامعه مدنی ایران.تهران:مرکز.
۲۹٫ مقصودی،مجتبی(۱۳۸۰)،تحولات قومی در ایران «علل وزمینه ها».تهران:مطالعات ملی.
۳۰٫ .میر موسوی(۱۳۸۲)،اسلام،سنت،دولت مدرن.تهران:نی.
۳۱٫  هانتینگتون،ساموئل و یرواند واینر(۱۳۷۹)،درک توسعه سیاسی.تهران:مطالعات راهبردی.
۳۲٫ یورد شاهیان ،اسماعیل(۱۳۸۰)،تبارشناسی قومی وحیات ملی.تهران:فروزان.

مقاله ها
۱٫ احمدی،حمید و دیگران(۱۳۷۸)،همبستگی ملی و وفاق اجتماعی.مطالعات ملی .شماره۱پائیز .
۲٫ خاتون،نرجس(۱۳۷۸)،نگاهی به سرزمین و فرهنگ مردم بلوچستان.مطالعات ملی.شماره۱ پائیز .
۳٫ رضایی،احمد.(۱۳۸۰)،پراکندگی اقوام در استان مازندران و گلستان.مطالعات ملی.تابستان.
۴٫ زند مقدم،محمود(۱۳۸۱)،نگاهی به برخی تشکلهای اقتصادی-اجتماعی بلوچستان. مطالعات ملی . شماره۱۱ بهار .
۵٫ سلطانی،سیما(۱۳۸۳)،اشتراکات فرهنگی تاریخی بلوچها با سایر ایرانیان . مطالعات ملی. شماره ۱۰تابستان.
۶٫ مقصودی ،مجتبی(۱۳۷۸)،ناهمگونی و یکپارچگی سیاسی اجتماعی. مطالعات ملی.شماره۱پائیز .
۷٫ ملازهی،پیر محمد(۱۳۸۰)تحولات سیاسی استراتژیک در بلوچستان.مطالعات ملی.تابستان.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است