هر انسانی مرتکب اشتباه می شود ؛اما فقط انسان های احمق اشتباه خود را تکرار می کنند.(سیسرون)
خانه » پروژه » عمران » دانلود پروژه تحلیل روسازی انعطاف پذیر
دانلود پروژه تحلیل روسازی انعطاف پذیر

دانلود پروژه تحلیل روسازی انعطاف پذیر

دانلود پروژه تحلیل روسازی انعطاف پذیر

فهرست مطالب
فصل اول ـ مروری بر انواع روسازی ۱۶
۱-۱- مقدمه ۱۷
۱-۲- تأثیر بارگذار و عوامل جوی بر سیستم روسازی ۱۷
۱-۳- عوامل مؤثر در طرح روسازی‌ها ۲۰
۱-۴- روسازی‌های انعطاف‌پذیر ۲۱
۱-۵- خلاصه و نتیجه‌گیری ۲۲
فصل دوم : کاهش عمر روسازی های انعطاف پذیر در اثر تغییرات شرایط چسبندگی بین لایه ها با توجه به کرنش قائم روی خاک بستر ۲۳
۱- مقدمه ۲۴
۲- تاثیر بارهای افقی و اصطکاک بین لایه ای به عمر روسازی ها ۲۵
۳- تحلیل نظریه تاثیر شرایط بین لایه ای ۲۶
۴- انتخاب مدل و روش تحلیل ۲۹
۴-۱ – مدل هندسی روسازی ۲۹
۴-۲ – بارگذاری ۳۱
۴-۳ – مدل تعیین عمر روسازی ها ۳۳
۵- تحلیل تاثیر شرایط بین لایه ای مختلف بر روی عملکرد روسازی ۳۳
۵-۱- تاثیر اجراء ضعیف اندود تک کت ( حالت اجرایی) ۳۴
۵-۲- تاثیر کاهش اجراء ضعیف اندود پریمکت ( حالت ۳ اجرایی) ۳۵
۵-۳- تاثیر اجرای نامناسب اندودهای بین لایه ای ( حالت ۴ اجرایی) ۳۷
۶- خلاصه و نتیجه گیری ۳۹
فصل سوم: روش‌های تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر ۴۱
۳-۱- مقدمه ۴۲
۳-۲- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از تئوری چند لایه‌ای ۴۲
۳-۱-۱- معادلات پایه ۴۴
۳-۲-۲- شرایط مرزی و پیوستگی ۴۷
۳-۳- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از روش اجزاء محدود ۵۰
۳-۴- مقایسه روش چند لایه‌ای با روش اجزاء محدود ۵۵
۳-۵- خلاصه و نتیجه‌گیری ۵۸
فصل چهارم: بررسی نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحلیل روساز‌ی‌های انعطاف‌پذیر
۴-۱- تئوری نرم‌افزار ۶۱
۴-۱-۱- سیستم چند لایه‌ی الاستیک: ۶۱
۴-۱-۲- Super Position و تعیین پاسخ‌ها ۶۲
۴-۱-۲-۱- تجزیه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y 64
۴-۱-۲-۲- محاسبه تنش‌های اصلی ۶۵
۴-۱-۲-۳- محاسبه کرنش بحرانی ۶۵
۴-۱-۳- آنالیز خرابی (Damage Anaysis) 66
۴-۱-۳-۱- معیار بحرانی شکست ترک کششی ۶۶
۴-۱-۳-۲- معیار بحرانی شکست تغییر شکل حداکثر ۶۷
۴-۱-۳-۳- محورهای چندگانه ۶۸
۴-۱-۴- لایه‌های غیرخطی ۷۰
۴-۱-۴-۱- مصالح دانه‌ای ۷۰
۴-۱-۴-۱- تقسیم لایه به تعدادی زیر لایه ۷۲
۴-۱-۴-۱-۲- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحی ۷۲
۴-۱-۴-۲- مصالح ریزدانه ۷۴
۴-۱-۴-۳- نقطه تنش برای لایه غیرخطی ۷۷
۴-۲- نکات فنی راجع به Kenlayer 79
۴-۲-۱- اطلاعات عمومی نرم‌افزار ۷۹
۴-۲-۱-۱- مصالح ۷۹
۴-۲-۱-۲- آنالیز خرابی ۸۱
۴-۲-۱-۳- تعداد بازه‌های زمانی در هر سال ۸۱
۴-۲-۱-۴- بارها ۸۱
۴-۳- خلاصه و نتیجه‌گیری ۸۲
فصل پنجم ـ بررسی نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر
مقدمه ۸۵
۵-۱- تئوری نرم‌افزار ۸۶
۵-۱-۱- سیستم لایه‌ای ۸۷
۵-۱-۲- برهم نهی بارها و تعیین پاسخ‌ها ۸۷
۵-۲- نکات فنی ۸۹
۵-۳- خلاصه و نتیجه‌گیری ۹۱
فصل ششم ـ مقایسه‌ی عملکرد و نتایج حاصل از نرم‌افزارهای TUPAS و KENLAYER
۶-۱- مقدمه ۹۴
۶-۲- شرح چند مثال ۹۴
۶-۲-۱- شرح مسئله با چرخ منفرد ۹۴
۶-۲-۲- شرح مسئله با چرخ چندگانه ۹۴
۶-۳- حل چند مثال ۹۵
۶-۳-۱- حل مسئله ۳ لایه‌ای تحت بارگذاری تک چرخ ۹۵
۶-۳-۲- حل مسئله ۳ لایه‌ای تحت بارگذاری ناشی از یک محور سه گانه ۹۶
۶-۳-۳- حل مسئله ۳ لایه غیرخطی ناشی از بارگذاری تک چرخ ۹۸
۶-۴- آنالیز حساسیت ۱۰۰
۶-۴-۱- آنالیز خطی ۱۰۱
۶-۴-۱-۱- سیستم سه لایه‌ای ۱۰۱
۶-۴-۱-۲- تاثیر ضخامت لایه ۱۰۳
۶-۴-۱-۳- تاثیر مدول لایه‌ها ۱۰۴
۶-۴-۲- آنالیز غیرخطی ۱۰۶
فصل هفتم ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۱۰۸
۷-۱- خلاصه ۱۰۹
۷-۲- نتیجه‌گیری ۱۱۱
۷-۳- پیشنهادات ۱۱۱
منابع و مراجع ۱۱۳
چکیده
روسازی راه به دلیل قدمت دیرینه‌ای که در جهان و نیز در ایران دارد. همواره از دیرباز مورد توجه مهندسین بوده است. به تدریج و با شکل‌گیری قالب استاندارد برای روسازی‌های انعطاف‌پذیر و صلب، لزوم تهیه برنامه‌های کامپوتری و تحلیل عددی روسازی‌ها جهت صرف زمان کمتر و بررسی دقیق‌تر کاملاً اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. در این پروژه سعی بر آن بوده است که روسازی انعطاف‌پذیر آسفالتی تحت اثر بارگذاری قائم در بالای رویه مورد بررسی قرار گرفته و توسط تئوری الاستیسیته و فرض ساده کننده روشش برمیستر جهت مدل لایه‌ای، تئوری ریاضی مربوط بسط داده شده و پایه‌های یک برنامه کامپیوتری براساس آن شکل گرفته است.
نرم‌افزارهایی که با بهره جستن از تئوری لایه‌ای اقدام به تحلیل رفتار خاک و محاسبه تنش‌ها و تغییر مکان‌ها می‌نمایند. همگی ملزم به رعایت فرضیات و قوانین خاص تئوری لایه‌ای هستند. این شرایط بعضاً محدود کننده ممکن است باعث تقریب‌های کوچک و یا بزرگی در جواب‌های نهایی سیستم گردد.
روسازی‌های انعطاف‌پذیر را می‌توان با استفاده از تئوری چند لایه‌ای برمیستر تحلیل کرد. عمده‌ترین فرض تئوری فوق بی‌نهایت بودن هر یک از لایه‌ها در صفحه افقی است در این روش برای محاسبه پاسخ با توجه به فرض مهم تقارن محوری، یک تابع تنش فرض می‌شود که باید معادلات دیفرانسیل سازگاری و همچنین شرایط پیوستگی و مرزی را ارضاء کند. سپس از محاسبه این تابع تنش، می‌توان تنش‌ها و جابه‌جایی‌ها را به دست آورد.
یافتن راه حل ریاضی مناب برای تحلیل روسازی، آشنایی کامل با مفاهیم و فرضیات این روش، انتخاب مناسب پارامترها و متغیرهای مسئله، تدوین پایه‌های نرم‌افزار کامپیوتری جهت ورود اطلاعات این روش ریاضی به کامپیوتر و ساختن یک محیط User friendly برای کنترل ورودی‌های برنامه و ایجاد امکان هر گونه توسعه آتی در پیکره نرم‌افزار اهم از مواردی است که در این پروژه بدان توجه شده است.

فرمت : WORD | صفحات:۱۱۳

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است