هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)
خانه » لیست » پروژه » جغرافیا » دانلود پروژه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری(مطالعه موردی)منطقه ۱۵ شهرداری تهران
دانلود پروژه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری(مطالعه موردی)منطقه ۱۵ شهرداری تهران

دانلود پروژه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری(مطالعه موردی)منطقه ۱۵ شهرداری تهران

فهرست مطالب

چکیده  ۱
مقدمه  ۲
فصل اول : کلیات تحقیق  ۹-۳
۱-۱ طرح مساله و بیان ضرورت آن  ۳
۱-۲ سوالات اصلی تحقیق  ۵
۱-۳ اهداف تحقیق  ۵
۱-۴ فرضیه  ۶
۱-۵ روش تحقیق  ۶
۱-۶ پیشینه و سابقه انجام  ۷
۱-۷ مسائل و مشکلات تحقیق  ۹

فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین  ۳۱-۱۰
۲-۱ مقدمه  ۱۰
۲-۲ مفاهیم تحقیق  ۱۰
۲-۲-۱ محتوای طرح کاربری زمین  ۱۰
۲-۲-۲ مفهوم زمین  ۱۱
۲-۲-۳ ناحیه  ۱۱
۲-۲-۴ محله‌ها و ناحیه‌های شهری  ۱۱
۲-۲-۵ برنامه‌ریزی  ۱۱
۲-۲-۶ برنامه‌ریزی شهری  ۱۲
۲-۲-۷ منطقه  ۱۲
۲-۲-۷-۱ انواع مناطق  ۱۲
۲-۲-۸ برنامه ریزی کاربری اراضی شهری  ۱۳
۲-۲-۹ فرایند برنامه‌ریزی کاربرد اراضی  ۱۳
۲-۲-۱۰ اصول طبقه‌بندی کاربری اراضی شهری  ۱۵
۲-۲-۱۱ تعریف مدیریت  ۱۵
۲-۲-۱۲ مدیریت شهری  ۱۶
۲-۳ محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران  ۱۶
۲-۳-۱ طرح هادی شهری  ۱۶
۲-۳-۲ طرح جامع شهر  ۱۶
۲-۳-۳ طرح تفصیلی  ۱۷
۲-۴ پیشینه مطالعات کاربری زمین  ۱۷
۲-۴-۱ پیشینه مطالعات کاربری زمین در دنیا  ۱۷
۲-۴-۳ پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین در ایران  ۲۱
۲-۴-۲ کاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان  ۲۰
۲-۴-۴ پیشینه‌ی برنامه‌ریزی کاربری زمین در منطقه ۱۵  ۲۴
۲-۵ نظریه هاومدل‌های توزیع کاربری اراضی  ۲۷
۲-۵-۱ نظریه نوگراها  ۲۷
۲-۵-۲ نظریه سلامت روان  ۲۹
۲-۵-۳ نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر  ۳۰
۲-۶ نتیجه‌گیری  ۳۰

فصل سوم : مطالعات اکولوژیکی  ۶۵-۳۲
۳-۱ مقدمه  ۳۲
۳-۲ موقعیت طبیعی  ۳۲
۳-۲-۱ موقعیت جغرافیایی  ۳۳
۳-۲-۲ ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه ۱۵  ۳۵
۳-۲-۳ آبهای زیرزمینی  ۳۶
۳-۲-۴ زلزله خیزی  ۳۶
۳-۲-۵ مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه  ۳۷
۳-۲-۶ ژئومورفولوژی  ۳۸
۳-۲-۶-۱ توپوگرافی و شیب منطقه  ۳۸
۳-۲-۶-۲ موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی  ۳۸
۳-۲-۲ مطالعات آب و هوا شناسی  ۴۰
۳-۲-۲-۱ آب و هوا  ۴۰
۳-۲-۲-۲ میزان بارش  ۴۰
۳-۲-۲-۳ رطوبت نسبی  ۴۱
۳-۲-۲-۴ روزهای یخبندان  ۴۱
۳-۲-۲-۵ روزهای بارانی  ۴۲
۳-۲-۲-۶ درجه حرارت  ۴۲
۳-۲-۲-۷ باد  ۴۲
۳-۳ مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش کالبدی منطقه  ۴۳
۳-۳-۱ عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات کالبدی منطقه  ۴۸
۳-۴ مطالعات جمعیتی منطقه  ۵۱
۳-۴-۱ مقدمه  ۵۱
۳-۴-۱-۲ روند تحولات جمعیت  ۵۱
۳-۴-۱-۳ توزیع سنی و جنسی جمعیت  ۵۲
۳-۴-۱-۴ پراکندگی و تراکم نسبی جمعیت  ۵۳
۳-۴-۱-۵ میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت  ۵۴
۳-۴-۱-۶ مهاجرت در منطقه  ۵۵
۳-۴-۲ ویژگیهای اقتصادی  ۵۶
۳-۴-۲-۱ وضع فعالیت جمعیت  ۵۶
۳-۴-۳ پیش‌بینی جمعیت منطقه  ۵۹
۳-۵ تاسیسات زیربنایی  ۶۰
۳-۵-۱ شبکه جمع آوری فاضلاب  ۶۰
۳-۵-۲ قنوات  ۶۰
۳-۵-۳ سیستم دفع آبهای سطحی  ۶۰
۳-۵-۴ مخابرات  ۶۱
۳-۵-۴ گاز و فرآورده‌های نفتی  ۶۱
۳-۵-۶ خطوط انتقال نیرو و شبکه توزیع  ۶۲
۳-۵-۷ شبکه آبرسانی  ۶۲
۳-۶ نتیجه‌گیری  ۶۲

فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات کاربری زمین در منطقه ۱۵  ۱۲۶-۶۶
۴-۱ مقدمه  ۶۶
۴-۲ تقسیمات داخلی منطقه  ۶۷
۴-۳ استانداردهای کمی شهرسازی  ۶۸
۴-۴ کاربری زمین در منطقه ۱۵ ۷۰
۴-۴-۱ کاربری مسکونی  ۷۳
۴-۴-۲ کاربری تجاری  ۷۵
۴-۴-۳ کاربری آموزشی  ۷۸
۴-۴-۴ کاربری بهداشتی و درمانی  ۸۰
۴-۴-۵ کاربری اوقات فراغت  ۸۳
۴-۴-۵-۱ کاربری فرهنگی – مذهبی  ۸۳
۴-۴-۵-۲ کاربری ورزشی  ۸۷
۴-۴-۵-۳ فضای سبز شهری  ۸۷
۴-۴-۶ اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی  ۹۱
۴-۴-۷ کاربری اداری ، انتظامی ، نظامی  ۹۲
۴-۴-۸ کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری  ۹۴
۴-۴-۹ کاربری حمل و نقل  ۹۶
۴-۴-۱۰ کاربری صنعتی  ۹۸
۴-۴-۱۱ کاربری شبکه  ۱۰۲
۴-۴-۱۲ کاربری مسیل و حریم مسیل  ۱۰۲
۴-۴-۱۳ کاربری اراضی بایر  ۱۰۳
۴-۴-۱۴ کاربری حریم شبکه برق  ۱۰۴
۴-۵ ارزیابی سطوح و سرانه  ۱۰۶
۴-۶ بررسی اجمالی از تغییرات کاربری اراضی منطقه ۱۵  ۱۰۹
۴-۶-۱ بررسی تغییرات کاربری‌های مختلف منطقه ۱۵با تاکید بر کمیسیون ماده پنج ۱۰۹
۴-۶-۲ بررسی تراکم ساختمانی در کاربریها  ۱۱۶
۴-۷ نیازمندی‌های کنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه ۱۵ ۱۱۶
۴-۸ تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی  ۱۱۷
۴-۸-۱ تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات کاربری درنواحی مختلف  ۱۱۷
۴-۹ تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات کاربری اراضی  ۱۱۸
۴-۱۰ نتیجه‌گیری  ۱۳۱-۱۲۲

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات  ۱۲۷
۵-۱ آزمون و فرضیات تحقیق  ۱۲۷
۵-۱-۱ فرضیه اول  ۱۲۷
۵-۱-۲ فرضیه دوم  ۱۲۷
۵-۲ نتایج تحقیق  ۱۲۸
۵-۳ امکانات و فرصتها ( پیشنهادها )  ۱۳۱
منابع وماخذ فارسی ۱۳۲٫
منابع وماخذ انگلیسی ۱۳۵
چکیده انگلیسی ۱۳۶

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است