دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری(مطالعه موردی)منطقه 15 شهرداری تهران

فهرست مطالب

چكيده  1
مقدمه  2
فصل اول : كليات تحقيق  9-3
1-1 طرح مساله و بيان ضرورت آن  3
1-2 سوالات اصلي تحقيق  5
1-3 اهداف تحقيق  5
1-4 فرضيه  6
1-5 روش تحقيق  6
1-6 پيشينه و سابقه انجام  7
1-7 مسائل و مشكلات تحقيق  9

فصل دوم: مفاهيم و پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين  31-10
2-1 مقدمه  10
2-2 مفاهيم تحقيق  10
2-2-1 محتواي طرح كاربري زمين  10
2-2-2 مفهوم زمين  11
2-2-3 ناحيه  11
2-2-4 محله‌ها و ناحيه‌هاي شهري  11
2-2-5 برنامه‌ريزي  11
2-2-6 برنامه‌ريزي شهري  12
2-2-7 منطقه  12
2-2-7-1 انواع مناطق  12
2-2-8 برنامه ريزي كاربري اراضي شهري  13
2-2-9 فرايند برنامه‌ريزي كاربرد اراضي  13
2-2-10 اصول طبقه‌بندي كاربري اراضي شهري  15
2-2-11 تعريف مديريت  15
2-2-12 مديريت شهري  16
2-3 محتوا و روش تهيه طرح‌هاي جامعه و تفصيلي در ايران  16
2-3-1 طرح هادي شهري  16
2-3-2 طرح جامع شهر  16
2-3-3 طرح تفصيلي  17
2-4 پيشينه مطالعات كاربري زمين  17
2-4-1 پيشينه مطالعات كاربري زمين در دنيا  17
2-4-3 پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين در ايران  21
2-4-2 كاربري زمين در قاره‌هاي مختلف جهان  20
2-4-4 پيشينه‌ي برنامه‌ريزي كاربري زمين در منطقه 15  24
2-5 نظريه هاومدل‌هاي توزيع كاربري اراضي  27
2-5-1 نظريه نوگراها  27
2-5-2 نظريه سلامت روان  29
2-5-3 نظريه‌هاي مبتني بر اقتصاد شهر  30
2-6 نتيجه‌گيري  30

فصل سوم : مطالعات اكولوژيكي  65-32
3-1 مقدمه  32
3-2 موقعيت طبيعي  32
3-2-1 موقعيت جغرافيايي  33
3-2-2 ويژگيهاي عمومي زمين شناسي منطقه 15  35
3-2-3 آبهاي زيرزميني  36
3-2-4 زلزله خيزي  36
3-2-5 مهمترين گسله‌ ها در گستره تهران و پيرامون منطقه  37
3-2-6 ژئومورفولوژي  38
3-2-6-1 توپوگرافي و شيب منطقه  38
3-2-6-2 موقعيت منطقه از نظر سيل گرفتگي و آب گرفتگي  38
3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسي  40
3-2-2-1 آب و هوا  40
3-2-2-2 ميزان بارش  40
3-2-2-3 رطوبت نسبي  41
3-2-2-4 روزهاي يخبندان  41
3-2-2-5 روزهاي باراني  42
3-2-2-6 درجه حرارت  42
3-2-2-7 باد  42
3-3 مطالعات تاريخي و بررسي روند گسترش كالبدي منطقه  43
3-3-1 عوامل مهم و تاثير گذار بر روند تحولات كالبدي منطقه  48
3-4 مطالعات جمعيتي منطقه  51
3-4-1 مقدمه  51
3-4-1-2 روند تحولات جمعيت  51
3-4-1-3 توزيع سني و جنسي جمعيت  52
3-4-1-4 پراكندگي و تراكم نسبي جمعيت  53
3-4-1-5 ميزان باسوادي و سطح سواد جمعيت  54
3-4-1-6 مهاجرت در منطقه  55
3-4-2 ويژگيهاي اقتصادي  56
3-4-2-1 وضع فعاليت جمعيت  56
3-4-3 پيش‌بيني جمعيت منطقه  59
3-5 تاسيسات زيربنايي  60
3-5-1 شبكه جمع آوري فاضلاب  60
3-5-2 قنوات  60
3-5-3 سيستم دفع آبهاي سطحي  60
3-5-4 مخابرات  61
3-5-4 گاز و فرآورده‌هاي نفتي  61
3-5-6 خطوط انتقال نيرو و شبكه توزيع  62
3-5-7 شبكه آبرساني  62
3-6 نتيجه‌گيري  62

فصل چهارم : بررسي و تحليل تغييرات كاربري زمين در منطقه 15  126-66
4-1 مقدمه  66
4-2 تقسيمات داخلي منطقه  67
4-3 استانداردهاي كمي شهرسازي  68
4-4 كاربري زمين در منطقه 15 70
4-4-1 كاربري مسكوني  73
4-4-2 كاربري تجاري  75
4-4-3 كاربري آموزشي  78
4-4-4 كاربري بهداشتي و درماني  80
4-4-5 كاربري اوقات فراغت  83
4-4-5-1 كاربري فرهنگي – مذهبي  83
4-4-5-2 كاربري ورزشي  87
4-4-5-3 فضاي سبز شهري  87
4-4-6 اراضي خدمات پذيرايي و جهانگردي  91
4-4-7 كاربري اداري ، انتظامي ، نظامي  92
4-4-8 كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري  94
4-4-9 كاربري حمل و نقل  96
4-4-10 كاربري صنعتي  98
4-4-11 كاربري شبكه  102
4-4-12 كاربري مسيل و حريم مسيل  102
4-4-13 كاربري اراضي باير  103
4-4-14 كاربري حريم شبكه برق  104
4-5 ارزيابي سطوح و سرانه  106
4-6 بررسي اجمالي از تغييرات كاربري اراضي منطقه 15  109
4-6-1 بررسي تغييرات كاربري‌هاي مختلف منطقه 15با تاكيد بر كميسيون ماده پنج 109
4-6-2 بررسي تراكم ساختماني در كاربريها  116
4-7 نيازمندي‌هاي كنوني زمين در نواحي شش گانه منطقه 15 116
4-8 تحليلي از عوامل اقتصادي بر تغييرات كاربري اراضي  117
4-8-1 تحليلي از قيمت اراضي و تغييرات كاربري درنواحي مختلف  117
4-9 تحليلي از نقش مديريت شهري در تغييرات كاربري اراضي  118
4-10 نتيجه‌گيري  131-122

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و آزمون و فرضيات  127
5-1 آزمون و فرضيات تحقيق  127
5-1-1 فرضيه اول  127
5-1-2 فرضيه دوم  127
5-2 نتايج تحقيق  128
5-3 امكانات و فرصتها ( پيشنهادها )  131
منابع وماخذ فارسی 132.
منابع وماخذ انگلیسی 135
چكيده انگليسي 136

دانلود پروژه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری(مطالعه موردی)منطقه 15 شهرداری تهران
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد